Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ปฏิทินโรงเรียน พ.ค.2560

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน(8)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(20)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ปฏิทินโรงเรียน พ.ค.2560

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ปฏิทินโรงเรียน พ.ค.2560

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ปฏิทินโรงเรียน พ.ค.2560
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2561 (พันธกิจ)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2561 (ยุทธศาสตร์)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2561 (เป้าหมาย)
 

   มาตรฐาน สมศ. (รอบ 4)
 

   มาตรฐาน สพฐ.
 

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ปี 2561
 

   ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2561
 


ปฏิทินแผนงาน (8)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
19 พ.ค. 2560 19 พ.ค. 2560    มิสซาเปิดปีการศึกษา 2560         0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 548 วัน
19 พ.ค. 2560 19 พ.ค. 2560    มิสซาเปิดปีการศึกษา 2560 1         1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 548 วัน
20 พ.ค. 2560 26 ก.พ. 2561    Extreme Sat 14  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 14   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 265 วัน
26 พ.ค. 2560 26 พ.ค. 2560    เลือกตั้งประธานสภานักเรียน 1  มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 541 วัน
28 พ.ค. 2560 28 พ.ค. 2560    รับสมัครและสอบประเมินนักเรียนช้ัน ป.1 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 1  มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 539 วัน
31 พ.ค. 2560 31 พ.ค. 2560    วันงดสูบบุหรี่โลก 1  มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 536 วัน
23 พ.ค. 2560 23 พ.ค. 2560     ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2560 วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 1  มิส  รื่นจิต    ใจมั่น 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 544 วัน
31 พ.ค. 2560 31 พ.ค. 2560    นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หยุดเรียนเนื่องจากนักศึกษาวิชาทหารเข้ารายงานตัวเข้าเรียนรักษาดินแดน (รด.) 1  มาสเตอร์  ว่าที่ร้อยตรีจิรพันธุ์    เหลืองประสิทธิ์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 536 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (20)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 มิสซาเปิดปีการศึกษา 2560  19 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 548 วัน ไม่ได้เช็ค  มิสซาเปิดปีการศึกษา 2560  19 พ.ค. 2560 - 19 พ.ค. 2560
 Extreme Sat ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  20 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 547 วัน ไม่ได้เช็ค  Extreme Sat  20 พ.ค. 2560 - 26 ก.พ. 2561
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2560 วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560  23 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 544 วัน ไม่ได้เช็ค   ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2560 วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560  23 พ.ค. 2560 - 23 พ.ค. 2560
 เลือกตั้งประธานสภานักเรียน  26 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 541 วัน ไม่ได้เช็ค  เลือกตั้งประธานสภานักเรียน  26 พ.ค. 2560 - 26 พ.ค. 2560
 Extreme Sat ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  27 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 540 วัน ไม่ได้เช็ค  Extreme Sat  20 พ.ค. 2560 - 26 ก.พ. 2561
 รับสมัครและสอบประเมินนักเรียนช้ัน ป.1 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ  28 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 539 วัน ไม่ได้เช็ค  รับสมัครและสอบประเมินนักเรียนช้ัน ป.1 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ  28 พ.ค. 2560 - 28 พ.ค. 2560
 วันงดสูบบุหรี่โลก  31 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 536 วัน ไม่ได้เช็ค  วันงดสูบบุหรี่โลก  31 พ.ค. 2560 - 31 พ.ค. 2560
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หยุดเรียนเนื่องจากนักศึกษาวิชาทหารเข้ารายงานตัวเข้าเรียนรักษาดินแดน (รด.  31 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 536 วัน ไม่ได้เช็ค  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หยุดเรียนเนื่องจากนักศึกษาวิชาทหารเข้ารายงานตัวเข้าเรียนรักษาดินแดน (รด.)  31 พ.ค. 2560 - 31 พ.ค. 2560
 Extreme Sat ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  10 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 526 วัน ไม่ได้เช็ค  Extreme Sat  20 พ.ค. 2560 - 26 ก.พ. 2561
 Extreme Sat ครั้งที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  17 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 519 วัน ไม่ได้เช็ค  Extreme Sat  20 พ.ค. 2560 - 26 ก.พ. 2561
 Extreme Sat ครั้งที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  24 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 512 วัน ไม่ได้เช็ค  Extreme Sat  20 พ.ค. 2560 - 26 ก.พ. 2561
 Extreme Sat ครั้งที่ ​6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  15 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 491 วัน ไม่ได้เช็ค  Extreme Sat  20 พ.ค. 2560 - 26 ก.พ. 2561
 Extreme Sat ครั้งที่ ​7 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  22 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 484 วัน ไม่ได้เช็ค  Extreme Sat  20 พ.ค. 2560 - 26 ก.พ. 2561
 Extreme Sat ครั้งที่ ​8 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  29 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 477 วัน ไม่ได้เช็ค  Extreme Sat  20 พ.ค. 2560 - 26 ก.พ. 2561
 Extreme Sat ครั้งที่ ​9 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  5 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 470 วัน ไม่ได้เช็ค  Extreme Sat  20 พ.ค. 2560 - 26 ก.พ. 2561
 Extreme Sat ครั้งที่ ​10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  19 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 456 วัน ไม่ได้เช็ค  Extreme Sat  20 พ.ค. 2560 - 26 ก.พ. 2561
 Extreme Sat ครั้งที่ ​11 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  26 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 449 วัน ไม่ได้เช็ค  Extreme Sat  20 พ.ค. 2560 - 26 ก.พ. 2561
 Extreme Sat ครั้งที่ ​12 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  2 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 442 วัน ไม่ได้เช็ค  Extreme Sat  20 พ.ค. 2560 - 26 ก.พ. 2561
 Extreme Sat ครั้งที่ ​13 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  16 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 428 วัน ไม่ได้เช็ค  Extreme Sat  20 พ.ค. 2560 - 26 ก.พ. 2561
 Extreme Sat ครั้งที่ ​14 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  23 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 421 วัน ไม่ได้เช็ค  Extreme Sat  20 พ.ค. 2560 - 26 ก.พ. 2561

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ปฏิทินโรงเรียน พ.ค.2560 ของหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
ผู้จัดทำ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )