Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ปฏิทินโรงเรียน มิ.ย.2560

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน(16)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(24)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ปฏิทินโรงเรียน มิ.ย.2560

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ปฏิทินโรงเรียน มิ.ย.2560

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ปฏิทินโรงเรียน มิ.ย.2560
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2561 (พันธกิจ)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2561 (ยุทธศาสตร์)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2561 (เป้าหมาย)
 

   มาตรฐาน สมศ. (รอบ 4)
 

   มาตรฐาน สพฐ.
 

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ปี 2561
 

   ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2561
 


ปฏิทินแผนงาน (16)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
03 มิ.ย. 2560 03 มิ.ย. 2560    ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ป.2 - ป.6 , ม.2 - 3 และ ม.5 - 6 2  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 387 วัน
01 มิ.ย. 2560 01 มิ.ย. 2560    ประกาศผลสอบประเมินนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2561 1  มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 389 วัน
02 มิ.ย. 2560 02 มิ.ย. 2560    มิสซาศุกร์ต้นเดือน / ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับประถมฯ 1         1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 388 วัน
07 มิ.ย. 2560 09 มิ.ย. 2560    มอบตัวรักษาสิทธิ์ ป.1 ปี 2561 3  มิส  วิไล    ศรีประภาสุขสันติ 3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 381 วัน
08 มิ.ย. 2560 08 มิ.ย. 2560    พิธีไหว้ครู 1  มาสเตอร์  จุลพงษ์    กลิ่นหอม (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561) 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 382 วัน
09 มิ.ย. 2560 09 มิ.ย. 2560    พิธีประดับเข็มวิทยฐานะ ม.4 1  มิส  อภิญญา    บุญมูสิก 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 381 วัน
15 มิ.ย. 2560 28 ก.พ. 2561    ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 4  มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ 4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 117 วัน
26 มิ.ย. 2560 26 มิ.ย. 2560    กิจกรรม "ให้ความรู้สิ่งเสพติด โรคเอดส์และเพศศึกษา" 1  มาสเตอร์  นที    กลิ่นสุคนธ์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 364 วัน
30 มิ.ย. 2560 30 มิ.ย. 2560    ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับมัธยมฯ 1         1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 360 วัน
30 มิ.ย. 2560 30 มิ.ย. 2560    พิธีปฏิญาณตนเดินสวนสนามและถวายราชสดุดี 1  มาสเตอร์  ว่าที่ร้อยตรีจิรพันธุ์    เหลืองประสิทธิ์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 360 วัน
24 มิ.ย. 2560 24 มิ.ย. 2560     ประชุมผู้ปกครองนักกีฬาโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2560 เวลา 08.00-12.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 1  มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 366 วัน
23 มิ.ย. 2560 01 ส.ค. 2560    ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 2  มิส  กรรณิกา    พูลทรัพย์ 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 328 วัน
24 มิ.ย. 2560 24 มิ.ย. 2560    ประชุมผู้ปกครองโครงการเรียนล่วงหน้ากับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วันเสาร์ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1  มาสเตอร์  พงษ์กิจ    เจริญพร 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 366 วัน
15 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561    อบรมปฐมพยาบาล / ซ้อมหนีไฟ 1  มิส  กรรณิกา    พูลทรัพย์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 10 วัน
26 มิ.ย. 2561 27 มิ.ย. 2561    สัปดาห์ต้านยาเสพติด/ โรคเอดส์และเพศศึกษา 2  มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์ 2   0 *** *** 2 วัน
29 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561    วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1  มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์ 1   0 *** *** 4 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (24)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประกาศผลสอบประเมินนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2561  1 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 389 วัน ไม่ได้เช็ค  ประกาศผลสอบประเมินนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2561  1 มิ.ย. 2560 - 1 มิ.ย. 2560
 มิสซาศุกร์ต้นเดือน / ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับประถมฯ  2 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 388 วัน ไม่ได้เช็ค  มิสซาศุกร์ต้นเดือน / ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับประถมฯ  2 มิ.ย. 2560 - 2 มิ.ย. 2560
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ป.2 - ป.6 , ม.2 - 3 และ ม.5 - 6  3 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 387 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ป.2 - ป.6 , ม.2 - 3 และ ม.5 - 6  3 มิ.ย. 2560 - 3 มิ.ย. 2560
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท.และสอวน. ระดับชั้น ม.1/8 เวลา 10.45-12.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ชั้น 2 อาคารรัตนฯ  3 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 387 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ป.2 - ป.6 , ม.2 - 3 และ ม.5 - 6  3 มิ.ย. 2560 - 3 มิ.ย. 2560
 มอบตัวรักษาสิทธิ์ ป.1 ปี 2561  7 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 383 วัน ไม่ได้เช็ค  มอบตัวรักษาสิทธิ์ ป.1 ปี 2561  7 มิ.ย. 2560 - 9 มิ.ย. 2560
 มอบตัวรักษาสิทธิ์ ป.1 ปี 2561  8 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 382 วัน ไม่ได้เช็ค  มอบตัวรักษาสิทธิ์ ป.1 ปี 2561  7 มิ.ย. 2560 - 9 มิ.ย. 2560
 พิธีไหว้ครู รอบที่ 1 เวลา 08.00 น. ระดับชั้นประถมศึกษา ณ มาร์ตินยิมเนเซียม รอบที่ 2 เวลา 10.50 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต รอบที่ 3 เวลา 13.20 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต  8 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 382 วัน ไม่ได้เช็ค  พิธีไหว้ครู  8 มิ.ย. 2560 - 8 มิ.ย. 2560
 มอบตัวรักษาสิทธิ์ ป.1 ปี 2561  9 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 381 วัน ไม่ได้เช็ค  มอบตัวรักษาสิทธิ์ ป.1 ปี 2561  7 มิ.ย. 2560 - 9 มิ.ย. 2560
 พิธีประดับเข็มวิทยฐานะ ม.4  9 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 381 วัน ไม่ได้เช็ค  พิธีประดับเข็มวิทยฐานะ ม.4  9 มิ.ย. 2560 - 9 มิ.ย. 2560
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560  15 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 375 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2560  15 มิ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561
 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ เข็มที่ 1 วันที่ 23 มิถุนายน 2560 , เข็มที่ 2 วันที่ 1 สิงหาคม 2560  23 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 367 วัน ไม่ได้เช็ค  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์  23 มิ.ย. 2560 - 1 ส.ค. 2560
  ประชุมผู้ปกครองนักกีฬาโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2560 เวลา 08.00-12.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต  24 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 366 วัน ไม่ได้เช็ค   ประชุมผู้ปกครองนักกีฬาโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2560 เวลา 08.00-12.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต  24 มิ.ย. 2560 - 24 มิ.ย. 2560
 ประชุมผู้ปกครองโครงการเรียนล่วงหน้ากับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วันเสาร์ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร  24 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 366 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมผู้ปกครองโครงการเรียนล่วงหน้ากับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วันเสาร์ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร  24 มิ.ย. 2560 - 24 มิ.ย. 2560
 กิจกรรม "ให้ความรู้สิ่งเสพติด โรคเอดส์และเพศศึกษา"  26 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 364 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรม "ให้ความรู้สิ่งเสพติด โรคเอดส์และเพศศึกษา"  26 มิ.ย. 2560 - 26 มิ.ย. 2560
 ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับมัธยมฯ  30 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 360 วัน ไม่ได้เช็ค  ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับมัธยมฯ  30 มิ.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560
 พิธีปฏิญาณตนเดินสวนสนามและถวายราชสดุดี  30 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 360 วัน ไม่ได้เช็ค  พิธีปฏิญาณตนเดินสวนสนามและถวายราชสดุดี  30 มิ.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560
 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ เข็มที่ 1 วันที่ 23 มิถุนายน 2560 , เข็มที่ 2 วันที่ 1 สิงหาคม 2560  1 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 328 วัน ไม่ได้เช็ค  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์  23 มิ.ย. 2560 - 1 ส.ค. 2560
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560  28 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 270 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2560  15 มิ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2560  30 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 207 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2560  15 มิ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2560  22 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 123 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2560  15 มิ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561
 อบรมปฐมพยาบาล / ซ้อมหนีไฟ  15 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 10 วัน ไม่ได้เช็ค  อบรมปฐมพยาบาล / ซ้อมหนีไฟ  15 มิ.ย. 2561 - 15 มิ.ย. 2561
 สัปดาห์ต้านยาเสพติด/ โรคเอดส์และเพศศึกษา  26 มิ.ย. 2561 พรุ่งนี้ ไม่ได้เช็ค  สัปดาห์ต้านยาเสพติด/ โรคเอดส์และเพศศึกษา  26 มิ.ย. 2561 - 27 มิ.ย. 2561
 สัปดาห์ต้านยาเสพติด/ โรคเอดส์และเพศศึกษา  27 มิ.ย. 2561 2 วัน ไม่ได้เช็ค  สัปดาห์ต้านยาเสพติด/ โรคเอดส์และเพศศึกษา  26 มิ.ย. 2561 - 27 มิ.ย. 2561
 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  29 มิ.ย. 2561 4 วัน ไม่ได้เช็ค  วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  29 มิ.ย. 2561 - 29 มิ.ย. 2561

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ปฏิทินโรงเรียน มิ.ย.2560 ของหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
ผู้จัดทำ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )