Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ปฏิทินโรงเรียน ต.ค.2560

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน(25)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(49)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(1)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ปฏิทินโรงเรียน ต.ค.2560

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ปฏิทินโรงเรียน ต.ค.2560

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ปฏิทินโรงเรียน ต.ค.2560
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (พันธกิจ)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (ยุทธศาสตร์)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (เป้าหมาย)
 

   มาตรฐาน สมศ. (รอบ 4)
 

   มาตรฐาน สพฐ.
 

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ปี 2562
 

   ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2562
 


ปฏิทินแผนงาน (25)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
05 ต.ค. 2560 05 ต.ค. 2560    วันออกพรรษา 1  มิส  รื่นจิต    ใจมั่น 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 627 วัน
06 ต.ค. 2560 06 ต.ค. 2560    มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน 1         1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 626 วัน
07 ต.ค. 2560 07 ต.ค. 2560    อบรมพัฒนาฝีมือแรงงานพนักงาน 1  มิส  รื่นจิต    ใจมั่น 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 625 วัน
13 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560    วันสวรรคต รัชกาลที่ 9 5  มิส  รื่นจิต    ใจมั่น 5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 605 วัน
02 ต.ค. 2560 13 ต.ค. 2560    October Course 2017 วันที่ 2-13 ตุลาคม 2560 2  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 619 วัน
14 ต.ค. 2560 14 ต.ค. 2560    ฟื้นฟูจิตใจครูและเจ้าหน้าที่คาทอลิก 1         1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 618 วัน
14 ต.ค. 2560 15 ต.ค. 2560    การแข่งขันว่ายน้ำ 2  มาสเตอร์  อภินันณ์    โชคทวิภัทร 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 617 วัน
23 ต.ค. 2560 23 ต.ค. 2560    วันปิยมหาราช 1  มิส  รื่นจิต    ใจมั่น 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 609 วัน
30 ต.ค. 2560 30 ต.ค. 2560    จำหน่ายใบสมัคร ม.1,ม.4 ปี 61 1  มิส  วิไล    ศรีประภาสุขสันติ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 602 วัน
30 ต.ค. 2560 30 ต.ค. 2560    เปิดภาคเรียนที่ 2/2560 นักเรียนทุกระดับชั้น (เลื่อนจาก 24 ต.ค.2560 เป็น 30 ต.ค.2560) 1  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 602 วัน
28 ต.ค. 2560 28 ก.พ. 2561    Extreme Sat ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 13  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 13   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 481 วัน
21 ก.ย. 2560 24 ต.ค. 2560    โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ วันที่ 5-24 ตุลาคม 2560 ณ เมือง Gold Coast ณ ประเทศออสเตรเลีย 3  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 608 วัน
28 ก.ย. 2560 28 ต.ค. 2560    โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ เมือง Eugene รัฐ Oregon ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 7-28 ตุลาคม 2560 3  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 604 วัน
07 พ.ค. 2561 16 พ.ค. 2561    โครงการ Summer Course ภาษาญี่ปุ่นและ Japan Study Tour 2017 ณ เมืองคะโงะชิมะ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 7-16 พฤษภาคม 2561 2  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 404 วัน
14 ต.ค. 2560 14 ต.ค. 2560    การแข่งขันปีนหน้าผา ณ มาร์ตินยิมเนเซียม อาคารโกลเด้นจูบิลี่ 1  มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 618 วัน
14 ต.ค. 2560 15 ต.ค. 2560    ค่ายสหสิลป์คอมพิวเตอร์ นักเรียน ม.4-ม.6 วันที่ 14-15 ตุลาคม 2560 (เช้าไป-เย็นกลับ) 2  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 617 วัน
18 ต.ค. 2560 20 ต.ค. 2560    กีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 วันที่ 18-20 ตุลาคม 2560 2  มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 612 วัน
07 ต.ค. 2560 07 ต.ค. 2560    " อบรมคุณธรรม จริยธรรม " ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1  มิส  รื่นจิต    ใจมั่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 625 วัน
07 ต.ค. 2560 07 ต.ค. 2560    "อบรมคุณธรรม จริยธรรม" ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 1  มิส  รื่นจิต    ใจมั่น 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 625 วัน
23 ต.ค. 2560 31 ต.ค. 2560    เข้าค่ายผลิตผลงานกบจูเนียร์ วันที่ 23-31 ตุลาคม 2560 ณ อาคารมาร์ติน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1  มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 601 วัน
11 ต.ค. 2560 11 ต.ค. 2560    ทัศนศึกษานักเรียน EP October Course ป.1-ป.3 ณ Play Time วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00-15.30 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) 1  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 621 วัน
11 ต.ค. 2560 11 ต.ค. 2560    ทัศนศึกษานอกสถานที่ EP October Course ป.4-ม.3 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เวลา 08.00-15.30 น. (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) 1  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 621 วัน
06 ต.ค. 2560 06 ต.ค. 2560    ทัศนศึกษานอกสถานที่นักเรียน EP October Course ม.4 Dream World เวลา 08.00-15.30 น. (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) 1  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 626 วัน
09 ต.ค. 2560 09 ต.ค. 2560    ทัศนศึกษานอกสถานที่นักเรียน EP October Course ม.5 ณ Manners and Social Etiquette Training ณ ศูนย์การค้าเกษรพลาซ่า เวลา 09.00-15.30 น. 1  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 623 วัน
14 ต.ค. 2560 14 ต.ค. 2560    โครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล) อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1  มิส  ขนิษฐา    สิงหเพ็ชร์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 618 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (49)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมก่อนเดินทางไปออสเตรเลัย วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 16.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมยอนห์ แมรี่  21 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 641 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ วันที่ 5-24 ตุลาคม 2560 ณ เมือง Gold Coast ณ ประเทศออสเตรเลีย  21 ก.ย. 2560 - 24 ต.ค. 2560
 ประชุมก่อนเดินทางไปสหรัฐอเมริกา วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 16.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมยอนห์แมรี่ 1 อาคารยอนห์แมรี่  28 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 634 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ เมือง Eugene รัฐ Oregon ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 7-28 ตุลาคม 2560  28 ก.ย. 2560 - 28 ต.ค. 2560
 October Course 2017 วันที่ 2-13 ตุลาคม 2560  2 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 630 วัน ไม่ได้เช็ค  October Course 2017 วันที่ 2-13 ตุลาคม 2560  2 ต.ค. 2560 - 13 ต.ค. 2560
 วันออกพรรษา  5 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 627 วัน ไม่ได้เช็ค  วันออกพรรษา  5 ต.ค. 2560 - 5 ต.ค. 2560
 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ วันที่ 5-24 ตุลาคม 2560 ณ เมือง Gold Coast ณ ประเทศออสเตรเลีย  5 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 627 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ วันที่ 5-24 ตุลาคม 2560 ณ เมือง Gold Coast ณ ประเทศออสเตรเลีย  21 ก.ย. 2560 - 24 ต.ค. 2560
 มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน  6 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 626 วัน ไม่ได้เช็ค  มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน  6 ต.ค. 2560 - 6 ต.ค. 2560
 ทัศนศึกษานอกสถานที่นักเรียน EP October Course ม.4 Dream World เวลา 08.00-15.30 น. (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)  6 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 626 วัน ไม่ได้เช็ค  ทัศนศึกษานอกสถานที่นักเรียน EP October Course ม.4 Dream World เวลา 08.00-15.30 น. (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)  6 ต.ค. 2560 - 6 ต.ค. 2560
 อบรมพัฒนาฝีมือแรงงานพนักงาน  7 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 625 วัน ไม่ได้เช็ค  อบรมพัฒนาฝีมือแรงงานพนักงาน  7 ต.ค. 2560 - 7 ต.ค. 2560
  โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ เมือง Eugene รัฐ Oregon ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 7-28 ตุลาคม 2560  7 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 625 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ เมือง Eugene รัฐ Oregon ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 7-28 ตุลาคม 2560  28 ก.ย. 2560 - 28 ต.ค. 2560
 " อบรมคุณธรรม จริยธรรม " ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1  7 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 625 วัน ไม่ได้เช็ค  "อบรมคุณธรรม จริยธรรม" ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1  7 ต.ค. 2560 - 7 ต.ค. 2560
 ทัศนศึกษานอกสถานที่นักเรียน EP October Course ม.5 ณ Manners and Social Etiquette Training ณ ศูนย์การค้าเกษรพลาซ่า เวลา 09.00-15.30 น.  9 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 623 วัน ไม่ได้เช็ค  ทัศนศึกษานอกสถานที่นักเรียน EP October Course ม.5 ณ Manners and Social Etiquette Training ณ ศูนย์การค้าเกษรพลาซ่า เวลา 09.00-15.30 น.  9 ต.ค. 2560 - 9 ต.ค. 2560
 ทัศนศึกษานักเรียน EP October Course ป.1-ป.3 ณ Play Time วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00-15.30 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)  11 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 621 วัน ไม่ได้เช็ค  ทัศนศึกษานักเรียน EP October Course ป.1-ป.3 ณ Play Time วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00-15.30 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)  11 ต.ค. 2560 - 11 ต.ค. 2560
 ทัศนศึกษานอกสถานที่ EP October Course ป.4-ม.3 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เวลา 08.00-15.30 น. (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)  11 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 621 วัน ไม่ได้เช็ค  ทัศนศึกษานอกสถานที่ EP October Course ป.4-ม.3 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เวลา 08.00-15.30 น. (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)  11 ต.ค. 2560 - 11 ต.ค. 2560
 วันสวรรคต รัชกาลที่ 9  13 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 619 วัน ไม่ได้เช็ค  วันสวรรคต รัชกาลที่ 9  13 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560
 วันสุดท้าย October Course 2017 วันที่ 2-13 ตุลาคม 2560  13 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 619 วัน ไม่ได้เช็ค  October Course 2017 วันที่ 2-13 ตุลาคม 2560  2 ต.ค. 2560 - 13 ต.ค. 2560
 ฟื้นฟูจิตใจครูและเจ้าหน้าที่คาทอลิก  14 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 618 วัน ไม่ได้เช็ค  ฟื้นฟูจิตใจครูและเจ้าหน้าที่คาทอลิก  14 ต.ค. 2560 - 14 ต.ค. 2560
 การแข่งขันว่ายน้ำ ACT Swimming Champion 2017 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสวสวลี พระวรราชานินัดดามาตุ ณ สระว่ายน้ำเทิดเทพรัตน์  14 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 618 วัน ไม่ได้เช็ค  การแข่งขันว่ายน้ำ  14 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
 การแข่งขันปีนหน้าผา ณ มาร์ตินยิมเนเซียม อาคารโกลเด้นจูบิลี่  14 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 618 วัน ไม่ได้เช็ค  การแข่งขันปีนหน้าผา ณ มาร์ตินยิมเนเซียม อาคารโกลเด้นจูบิลี่  14 ต.ค. 2560 - 14 ต.ค. 2560
 ค่ายสหสิลป์คอมพิวเตอร์ นักเรียน ม.4-ม.6 วันที่ 14-15 ตุลาคม 2560 (เช้าไป-เย็นกลับ)  14 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 618 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายสหสิลป์คอมพิวเตอร์ นักเรียน ม.4-ม.6 วันที่ 14-15 ตุลาคม 2560 (เช้าไป-เย็นกลับ)  14 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
 โครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล) อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  14 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 618 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล) อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  14 ต.ค. 2560 - 14 ต.ค. 2560
 การแข่งขันว่ายน้ำ ACT Swimming Champion 2017 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสวสวลี พระวรราชานินัดดามาตุ ณ สระว่ายน้ำเทิดเทพรัตน์  15 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 617 วัน ไม่ได้เช็ค  การแข่งขันว่ายน้ำ  14 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
 ค่ายสหสิลป์คอมพิวเตอร์ นักเรียน ม.4-ม.6 วันที่ 14-15 ตุลาคม 2560 (เช้าไป-เย็นกลับ)  15 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 617 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายสหสิลป์คอมพิวเตอร์ นักเรียน ม.4-ม.6 วันที่ 14-15 ตุลาคม 2560 (เช้าไป-เย็นกลับ)  14 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
 กีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 วันที่ 18-20 ตุลาคม 2560  18 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 614 วัน ไม่ได้เช็ค  กีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 วันที่ 18-20 ตุลาคม 2560  18 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560
 กีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 วันที่ 18-20 ตุลาคม 2560  20 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 612 วัน ไม่ได้เช็ค  กีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 วันที่ 18-20 ตุลาคม 2560  18 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560
 วันปิยมหาราช  23 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 609 วัน ไม่ได้เช็ค  วันปิยมหาราช  23 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ วันที่ 5-24 ตุลาคม 2560 ณ เมือง Gold Coast ณ ประเทศออสเตรเลีย  24 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 608 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ วันที่ 5-24 ตุลาคม 2560 ณ เมือง Gold Coast ณ ประเทศออสเตรเลีย  21 ก.ย. 2560 - 24 ต.ค. 2560
 หยุดเนื่องในพระราชพีธีถวายพระเพลิง รัชกาลที่ 9 วันที่ 24-27 ตุลาคม 2560  24 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 608 วัน ไม่ได้เช็ค  วันสวรรคต รัชกาลที่ 9  13 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560
 หยุดเนื่องในพระราชพีธีถวายพระเพลิง รัชกาลที่ 9 วันที่ 24-27 ตุลาคม 2560  25 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 607 วัน ไม่ได้เช็ค  วันสวรรคต รัชกาลที่ 9  13 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560
 หยุดเนื่องในพระราชพีธีถวายพระเพลิง รัชกาลที่ 9 วันที่ 24-27 ตุลาคม 2560  26 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 606 วัน ไม่ได้เช็ค  วันสวรรคต รัชกาลที่ 9  13 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560
 หยุดเนื่องในพระราชพีธีถวายพระเพลิง รัชกาลที่ 9 วันที่ 24-27 ตุลาคม 2560  27 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 605 วัน ไม่ได้เช็ค  วันสวรรคต รัชกาลที่ 9  13 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560
 Extreme Sat ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  28 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 604 วัน ไม่ได้เช็ค  Extreme Sat ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  28 ต.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561
  โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ เมือง Eugene รัฐ Oregon ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 7-28 ตุลาคม 2560  28 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 604 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ เมือง Eugene รัฐ Oregon ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 7-28 ตุลาคม 2560  28 ก.ย. 2560 - 28 ต.ค. 2560
 จำหน่ายใบสมัคร ม.1,ม.4 ปี 61  30 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 602 วัน ไม่ได้เช็ค  จำหน่ายใบสมัคร ม.1,ม.4 ปี 61  30 ต.ค. 2560 - 30 ต.ค. 2560
 เปิดภาคเรียนที่ 2/2560 นักเรียนทุกระดับชั้น  30 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 602 วัน ไม่ได้เช็ค  เปิดภาคเรียนที่ 2/2560 นักเรียนทุกระดับชั้น (เลื่อนจาก 24 ต.ค.2560 เป็น 30 ต.ค.2560)  30 ต.ค. 2560 - 30 ต.ค. 2560
  เข้าค่ายผลิตผลงานกบจูเนียร์ วันที่ 23-31 ตุลาคม 2560 ณ อาคารมาร์ติน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  31 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 601 วัน ไม่ได้เช็ค  เข้าค่ายผลิตผลงานกบจูเนียร์ วันที่ 23-31 ตุลาคม 2560 ณ อาคารมาร์ติน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  23 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560
 Extreme Sat ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  11 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 590 วัน ไม่ได้เช็ค  Extreme Sat ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  28 ต.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561
 Extreme Sat ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  18 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 583 วัน ไม่ได้เช็ค  Extreme Sat ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  28 ต.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561
 Extreme Sat ครั้งที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  25 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 576 วัน ไม่ได้เช็ค  Extreme Sat ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  28 ต.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561
 Extreme Sat ครั้งที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  2 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 569 วัน ไม่ได้เช็ค  Extreme Sat ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  28 ต.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561
 Extreme Sat ครั้งที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  9 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 562 วัน ไม่ได้เช็ค  Extreme Sat ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  28 ต.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561
 Extreme Sat ครั้งที่ 7 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  16 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 555 วัน ไม่ได้เช็ค  Extreme Sat ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  28 ต.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561
 Extreme Sat ครั้งที่ 8 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  6 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 534 วัน ไม่ได้เช็ค  Extreme Sat ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  28 ต.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561
 Extreme Sat ครั้งที่ 9 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  20 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 520 วัน ไม่ได้เช็ค  Extreme Sat ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  28 ต.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561
 Extreme Sat ครั้งที่ 10 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  27 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 513 วัน ไม่ได้เช็ค  Extreme Sat ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  28 ต.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561
 Extreme Sat ครั้งที่ 11 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  3 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 506 วัน ไม่ได้เช็ค  Extreme Sat ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  28 ต.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561
 Extreme Sat ครั้งที่ 12 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  10 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 499 วัน ไม่ได้เช็ค  Extreme Sat ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  28 ต.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561
 Extreme Sat ครั้งที่ 13 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  17 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 492 วัน ไม่ได้เช็ค  Extreme Sat ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  28 ต.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561
 โครงการ Summer Course ภาษาญี่ปุ่นและ Japan Study Tour 2017 ณ เมืองคะโงะชิมะ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 7-16 พฤษภาคม 2561  7 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 413 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการ Summer Course ภาษาญี่ปุ่นและ Japan Study Tour 2017 ณ เมืองคะโงะชิมะ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 7-16 พฤษภาคม 2561  7 พ.ค. 2561 - 16 พ.ค. 2561
 โครงการ Summer Course ภาษาญี่ปุ่นและ Japan Study Tour 2017 ณ เมืองคะโงะชิมะ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 7-16 พฤษภาคม 2561  16 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 404 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการ Summer Course ภาษาญี่ปุ่นและ Japan Study Tour 2017 ณ เมืองคะโงะชิมะ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 7-16 พฤษภาคม 2561  7 พ.ค. 2561 - 16 พ.ค. 2561

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ปฏิทินโรงเรียน ต.ค.2560 ของหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
ผู้จัดทำ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (1 )
การแข่งขันว่ายน้ำ Assumption Thonburi Swimming Championship 2017