Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ปฏิทินโรงเรียน ม.ค.2561

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน(16)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(57)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ปฏิทินโรงเรียน ม.ค.2561

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ปฏิทินโรงเรียน ม.ค.2561

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ปฏิทินโรงเรียน ม.ค.2561
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (พันธกิจ)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (ยุทธศาสตร์)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (เป้าหมาย)
 

   มาตรฐาน สมศ. (รอบ 4)
 

   มาตรฐาน สพฐ.
 

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ปี 2562
 

   ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2562
 


ปฏิทินแผนงาน (16)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
05 ม.ค. 2561 06 ม.ค. 2561    มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน 1         1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 682 วัน
06 ม.ค. 2561 31 ม.ค. 2561    รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2561 (รอบภายนอก) 5  มิส  วิไล    ศรีประภาสุขสันติ 5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 657 วัน
10 ม.ค. 2561 11 ม.ค. 2561    รับอุปกรณ์และเครื่องแบบ ป.1 ปี 2561 2  มิส  พัณณ์ชิตา    ฉ่ำจิตร 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 677 วัน
12 ม.ค. 2561 13 ม.ค. 2561    กิจกรรมวันเด็ก 2  มาสเตอร์  นที    กลิ่นสุคนธ์ 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 675 วัน
05 ม.ค. 2561 14 ม.ค. 2561    กิจกรรมแรลลี่การกุศล 3  มิส  วิไล    ศรีประภาสุขสันติ 3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 674 วัน
16 ม.ค. 2561 16 ม.ค. 2561    หยุดวันครูแห่งชาติ 1  มิส  รื่นจิต    ใจมั่น 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 672 วัน
03 ม.ค. 2561 28 ก.พ. 2561    กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ 20  มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์ 20   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 629 วัน
26 ม.ค. 2561 10 ก.พ. 2561    งานการแสดงออก 5  มาสเตอร์  สันติ    วงษ์พันธุ์ 5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 647 วัน
29 ม.ค. 2561 10 ก.พ. 2561    ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 5  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 647 วัน
03 ม.ค. 2561 03 ม.ค. 2561    เปิดเรียนตามปกติ 1  มิส  รื่นจิต    ใจมั่น 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 685 วัน
19 ม.ค. 2561 19 ม.ค. 2561    วันวิชาการ STEM 1  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 669 วัน
15 ม.ค. 2561 21 ม.ค. 2561    การแข่งขันเดินวิ่งการกุศลโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 1 4  มิส  ฐานิตา    ตระพรมมิน 4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 667 วัน
20 ม.ค. 2561 01 ก.พ. 2561    การแข่งขันขันกีฬา Futsal Theophane Cup 20 ม.ค..61-1 ก.พ. 2561 2  มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 656 วัน
08 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561    วันที่ 8-9 มกราคม 2561 สอบ FSG และ FSGT ป.3, ป.6,ม.3, ม.5 2  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 679 วัน
03 ก.พ. 2561 04 ก.พ. 2561    วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 สอบ O-NET ป.6 / วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 สอบ O-NET ม.3 1  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 653 วัน
08 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561    สอบ FSG,FSGT ป.3, ป.6,ม.3, ม.5 วันที่ 8-9 มกราคม 2561 2  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 679 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (57)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ป.3  3 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 685 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ  3 ม.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2561
 เปิดเรียนตามปกติ  3 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 685 วัน ไม่ได้เช็ค  เปิดเรียนตามปกติ  3 ม.ค. 2561 - 3 ม.ค. 2561
 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ป.2  4 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 684 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ  3 ม.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2561
 มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน  5 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 683 วัน ไม่ได้เช็ค  มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน  5 ม.ค. 2561 - 6 ม.ค. 2561
 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ป.1  5 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 683 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ  3 ม.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2561
 ประชุมชี้แจงกติกาแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 25 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนฯ  5 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 683 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมแรลลี่การกุศล  5 ม.ค. 2561 - 14 ม.ค. 2561
 รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2561 (รอบภายนอก)  6 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 682 วัน ไม่ได้เช็ค  รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2561 (รอบภายนอก)  6 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561
 สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ม.4 ปี 2561 (รอบภายนอก)  7 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 681 วัน ไม่ได้เช็ค  รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2561 (รอบภายนอก)  6 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561
 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ป.4  8 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 680 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ  3 ม.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2561
 วันที่ 8-9 มกราคม 2561 สอบ FSG และ FSGT ป.3, ป.6,ม.3, ม.5  8 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 680 วัน ไม่ได้เช็ค  วันที่ 8-9 มกราคม 2561 สอบ FSG และ FSGT ป.3, ป.6,ม.3, ม.5  8 ม.ค. 2561 - 9 ม.ค. 2561
 สอบ FSG,FSGT ป.3, ป.6,ม.3, ม.5 วันที่ 8-9 มกราคม 2561  8 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 680 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบ FSG,FSGT ป.3, ป.6,ม.3, ม.5 วันที่ 8-9 มกราคม 2561  8 ม.ค. 2561 - 9 ม.ค. 2561
 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ป.4  9 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 679 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ  3 ม.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2561
 วันที่ 8-9 มกราคม 2561 สอบ FSG และ FSGT ป.3, ป.6,ม.3, ม.5  9 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 679 วัน ไม่ได้เช็ค  วันที่ 8-9 มกราคม 2561 สอบ FSG และ FSGT ป.3, ป.6,ม.3, ม.5  8 ม.ค. 2561 - 9 ม.ค. 2561
 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ม.1  9 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 679 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ  3 ม.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2561
 สอบ FSG,FSGT ป.3, ป.6,ม.3, ม.5 วันที่ 8-9 มกราคม 2561  9 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 679 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบ FSG,FSGT ป.3, ป.6,ม.3, ม.5 วันที่ 8-9 มกราคม 2561  8 ม.ค. 2561 - 9 ม.ค. 2561
 ประกาศผลสอบ ม.1 ม.4 ปี 2561  10 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 678 วัน ไม่ได้เช็ค  รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2561 (รอบภายนอก)  6 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561
 รับอุปกรณ์และเครื่องแบบ ป.1 ปี 2561  10 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 678 วัน ไม่ได้เช็ค  รับอุปกรณ์และเครื่องแบบ ป.1 ปี 2561  10 ม.ค. 2561 - 11 ม.ค. 2561
  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ป.5  10 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 678 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ  3 ม.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2561
 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ม.1  10 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 678 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ  3 ม.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2561
 รับอุปกรณ์และเครื่องแบบ ป.1 ปี 2561  11 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 677 วัน ไม่ได้เช็ค  รับอุปกรณ์และเครื่องแบบ ป.1 ปี 2561  10 ม.ค. 2561 - 11 ม.ค. 2561
 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ป.5  11 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 677 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ  3 ม.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2561
 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ม.1  11 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 677 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ  3 ม.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2561
 กิจกรรมวันเด็ก  12 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 676 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมวันเด็ก  12 ม.ค. 2561 - 13 ม.ค. 2561
 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ป.5  12 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 676 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ  3 ม.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2561
 วันเด็กแห่งชาติ  13 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 675 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมวันเด็ก  12 ม.ค. 2561 - 13 ม.ค. 2561
 กิจกรรมแรลลี่การกุศล  13 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 675 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมแรลลี่การกุศล  5 ม.ค. 2561 - 14 ม.ค. 2561
 กิจกรรมแรลลี่การกุศล  14 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 674 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมแรลลี่การกุศล  5 ม.ค. 2561 - 14 ม.ค. 2561
 รับเสื้อและเบอร์วิ่ง / นำบัตรประชาชนและหมายเลขรับเสื้อมาแสดง (ตรวจสอบหมายเลข ปุ่มตรวจสอบรายชื่อหน้าเว็ปไซต์โรงเรียน) วันที่ 15,19, 20 มกราคม 2561 เวลา 11.00-17.00 น. อาคารรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี หมายเหตุ : ไม่มีการรับเสื้อรับเบอร์ในเช้าวันที่แข่งขัน  15 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 673 วัน ไม่ได้เช็ค  การแข่งขันเดินวิ่งการกุศลโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 1  15 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561
 หยุดวันครูแห่งชาติ  16 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 672 วัน ไม่ได้เช็ค  หยุดวันครูแห่งชาติ  16 ม.ค. 2561 - 16 ม.ค. 2561
 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ป.6  17 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 671 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ  3 ม.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2561
 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ป.6  18 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 670 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ  3 ม.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2561
 วันวิชาการ STEM  19 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 669 วัน ไม่ได้เช็ค  วันวิชาการ STEM  19 ม.ค. 2561 - 19 ม.ค. 2561
 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ป.6  19 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 669 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ  3 ม.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2561
 รับเสื้อและเบอร์วิ่ง / นำบัตรประชาชนและหมายเลขรับเสื้อมาแสดง (ตรวจสอบหมายเลข ปุ่มตรวจสอบรายชื่อหน้าเว็ปไซต์โรงเรียน) วันที่ 15,19, 20 มกราคม 2561 เวลา 11.00-17.00 น. อาคารรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี หมายเหตุ : ไม่มีการรับเสื้อรับเบอร์ในเช้าวันที่แข่งขัน  19 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 669 วัน ไม่ได้เช็ค  การแข่งขันเดินวิ่งการกุศลโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 1  15 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561
 การแข่งขันขันกีฬา Futsal Theophane Cup 20 ม.ค..61-1 ก.พ. 2561 (วันแรก)  20 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 668 วัน ไม่ได้เช็ค  การแข่งขันขันกีฬา Futsal Theophane Cup 20 ม.ค..61-1 ก.พ. 2561  20 ม.ค. 2561 - 1 ก.พ. 2561
 รับเสื้อและเบอร์วิ่ง / นำบัตรประชาชนและหมายเลขรับเสื้อมาแสดง (ตรวจสอบหมายเลข ปุ่มตรวจสอบรายชื่อหน้าเว็ปไซต์โรงเรียน) วันที่ 15,19, 20 มกราคม 2561 เวลา 11.00-17.00 น. อาคารรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี หมายเหตุ : ไม่มีการรับเสื้อรับเบอร์ในเช้าวันที่แข่งขัน  20 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 668 วัน ไม่ได้เช็ค  การแข่งขันเดินวิ่งการกุศลโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 1  15 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561
 การแข่งขันเดินวิ่งการกุศลโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 1  21 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 667 วัน ไม่ได้เช็ค  การแข่งขันเดินวิ่งการกุศลโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 1  15 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561
 งานการแสดงออก ป.1 และ ป.6  26 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 662 วัน ไม่ได้เช็ค  งานการแสดงออก  26 ม.ค. 2561 - 10 ก.พ. 2561
 งานการแสดงออก ป.2 และ ป.5  27 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 661 วัน ไม่ได้เช็ค  งานการแสดงออก  26 ม.ค. 2561 - 10 ก.พ. 2561
 ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560  29 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 659 วัน ไม่ได้เช็ค  ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560  29 ม.ค. 2561 - 10 ก.พ. 2561
 มอบตัวรักษาสิทธิ์ ม.1 ปี 2561  29 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 659 วัน ไม่ได้เช็ค  รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2561 (รอบภายนอก)  6 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561
 มอบตัวรักษาสิทธิ์ ม.4 ปี 2561  29 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 659 วัน ไม่ได้เช็ค  รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2561 (รอบภายนอก)  6 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561
 ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560  30 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 658 วัน ไม่ได้เช็ค  ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560  29 ม.ค. 2561 - 10 ก.พ. 2561
 ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560  31 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 657 วัน ไม่ได้เช็ค  ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560  29 ม.ค. 2561 - 10 ก.พ. 2561
 ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560  1 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 656 วัน ไม่ได้เช็ค  ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560  29 ม.ค. 2561 - 10 ก.พ. 2561
 การแข่งขันขันกีฬา Futsal Theophane Cup 20 ม.ค..61-1 ก.พ. 2561 วันสุดท้าย  1 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 656 วัน ไม่ได้เช็ค  การแข่งขันขันกีฬา Futsal Theophane Cup 20 ม.ค..61-1 ก.พ. 2561  20 ม.ค. 2561 - 1 ก.พ. 2561
 ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560  2 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 655 วัน ไม่ได้เช็ค  ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560  29 ม.ค. 2561 - 10 ก.พ. 2561
 งานการแสดงออก ป.3 และ ป.4  2 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 655 วัน ไม่ได้เช็ค  งานการแสดงออก  26 ม.ค. 2561 - 10 ก.พ. 2561
 งานการแสดงออก มัธยมศึกษาตอนปลาย  3 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 654 วัน ไม่ได้เช็ค  งานการแสดงออก  26 ม.ค. 2561 - 10 ก.พ. 2561
 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 สอบ O-NET ป.6 / วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 สอบ O-NET ม.3  4 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 653 วัน ไม่ได้เช็ค  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 สอบ O-NET ป.6 / วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 สอบ O-NET ม.3  3 ก.พ. 2561 - 4 ก.พ. 2561
 งานการแสดงออก มัธยมศึกษาตอนต้น  10 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 647 วัน ไม่ได้เช็ค  งานการแสดงออก  26 ม.ค. 2561 - 10 ก.พ. 2561
 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ม.2  12 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 645 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ  3 ม.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2561
 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ม.2  13 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 644 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ  3 ม.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2561
 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ม.2  14 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 643 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ  3 ม.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2561
 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ม.3  22 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 635 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ  3 ม.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2561
 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ม.3  23 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 634 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ  3 ม.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2561
 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ม.3  24 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 633 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ  3 ม.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2561

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ปฏิทินโรงเรียน ม.ค.2561 ของหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
ผู้จัดทำ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )