Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ปฏิทินโรงเรียน พ.ค.2561

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน(12)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(26)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ปฏิทินโรงเรียน พ.ค.2561

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ปฏิทินโรงเรียน พ.ค.2561

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ปฏิทินโรงเรียน พ.ค.2561
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (พันธกิจ)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (ยุทธศาสตร์)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (เป้าหมาย)
 

   มาตรฐาน สมศ. (รอบ 4)
 

   มาตรฐาน สพฐ.
 

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ปี 2562
 

   ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2562
 


ปฏิทินแผนงาน (12)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
07 พ.ค. 2561 09 พ.ค. 2561    ทัศนศึกษาบุคลากร ปี 2560 3  มิส  รื่นจิต    ใจมั่น 3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 532 วัน
26 พ.ค. 2561 01 มี.ค. 2562    Extreme Set 14  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 14   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 236 วัน
25 พ.ค. 2561 25 พ.ค. 2561    ปฐมนิเทศ ม.1 1  มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 516 วัน
27 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561    รับสมัคร/สอบ ป.1 ปี 2562 2  มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 510 วัน
29 พ.ค. 2561 29 พ.ค. 2561    หยุดวันวิสาขบูชา 1  มิส  รื่นจิต    ใจมั่น 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 512 วัน
31 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561    รณรงค์งดสูบบุหรี่โลก  มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 510 วัน
19 พ.ค. 2561 19 พ.ค. 2561    กิจกรรมปันน้ำใจสู่น้องตะเข็บชายแดน ณ นิวไลท์ ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น.  มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 522 วัน
19 พ.ค. 2561 19 พ.ค. 2561    กิจกรรมปันน้ำใจสู่น้องตะเข็บชายแดน ณ นิวไลท์ ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น. 1  มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 522 วัน
21 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561    ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 1/2561 วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561  มิส  รื่นจิต    ใจมั่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 520 วัน
21 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561    ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 1/2561 วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 1  มิส  รื่นจิต    ใจมั่น 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 520 วัน
30 พ.ค. 2561 02 มิ.ย. 2561     30 พ.ค.61 นักศึกษาวิชาทหาร ปี 2-3 (ม.5-ม.6) รายงานตัว / 2 มิ.ย.61 นร.ม.4 สมัครและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ ศูนย์นักศึกษาวิชาทหาร 2  มาสเตอร์  ว่าที่ร้อยตรีจิรพันธุ์    เหลืองประสิทธิ์ 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 508 วัน
25 พ.ค. 2561 25 พ.ค. 2561    นร.ป.1-6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ 08.00-16.00 น. ณ ห้องคำสอน อาคารเทิดเทพรัตน์ 1  ซิสเตอร์  เนตรประกาย    ผิวชัย 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 516 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (26)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ทัศนศึกษาบุคลากร ปี 2560  7 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 534 วัน ไม่ได้เช็ค  ทัศนศึกษาบุคลากร ปี 2560  7 พ.ค. 2561 - 9 พ.ค. 2561
 ทัศนศึกษาบุคลากร ปี 2560  8 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 533 วัน ไม่ได้เช็ค  ทัศนศึกษาบุคลากร ปี 2560  7 พ.ค. 2561 - 9 พ.ค. 2561
 ทัศนศึกษาบุคลากร ปี 2560  9 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 532 วัน ไม่ได้เช็ค  ทัศนศึกษาบุคลากร ปี 2560  7 พ.ค. 2561 - 9 พ.ค. 2561
 กิจกรรมปันน้ำใจสู่น้องตะเข็บชายแดน ณ นิวไลท์ ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น.  19 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 522 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมปันน้ำใจสู่น้องตะเข็บชายแดน ณ นิวไลท์ ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น.  19 พ.ค. 2561 - 19 พ.ค. 2561
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 1/2561 วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561  21 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 520 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 1/2561 วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561  21 พ.ค. 2561 - 21 พ.ค. 2561
 ปฐมนิเทศ ม.1  25 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 516 วัน ไม่ได้เช็ค  ปฐมนิเทศ ม.1  25 พ.ค. 2561 - 25 พ.ค. 2561
 นร.ป.1-6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ 08.00-16.00 น. ณ ห้องคำสอน อาคารเทิดเทพรัตน์  25 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 516 วัน ไม่ได้เช็ค  นร.ป.1-6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ 08.00-16.00 น. ณ ห้องคำสอน อาคารเทิดเทพรัตน์  25 พ.ค. 2561 - 25 พ.ค. 2561
 Extreme Set 1  26 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 515 วัน ไม่ได้เช็ค  Extreme Set  26 พ.ค. 2561 - 1 มี.ค. 2562
 รับสมัคร/สอบ ป.1 ปี 2562  27 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 514 วัน ไม่ได้เช็ค  รับสมัคร/สอบ ป.1 ปี 2562  27 พ.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2561
 หยุดวันวิสาขบูชา  29 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 512 วัน ไม่ได้เช็ค  หยุดวันวิสาขบูชา  29 พ.ค. 2561 - 29 พ.ค. 2561
 นักศึกษาวิชาทหาร ปี 2-3 (ม.5-ม.6) รายงานตัว / นักเรียน ม.5-ม.6 หยุดเรียน  30 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 511 วัน ไม่ได้เช็ค   30 พ.ค.61 นักศึกษาวิชาทหาร ปี 2-3 (ม.5-ม.6) รายงานตัว / 2 มิ.ย.61 นร.ม.4 สมัครและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ ศูนย์นักศึกษาวิชาทหาร  30 พ.ค. 2561 - 2 มิ.ย. 2561
 ประกาศผลสอบ ป.1 ปี 62  31 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 510 วัน ไม่ได้เช็ค  รับสมัคร/สอบ ป.1 ปี 2562  27 พ.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2561
 2 มิ.ย.61 นร.ม.4 สมัครและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ ศูนย์นักศึกษาวิชาทหาร  2 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 508 วัน ไม่ได้เช็ค   30 พ.ค.61 นักศึกษาวิชาทหาร ปี 2-3 (ม.5-ม.6) รายงานตัว / 2 มิ.ย.61 นร.ม.4 สมัครและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ ศูนย์นักศึกษาวิชาทหาร  30 พ.ค. 2561 - 2 มิ.ย. 2561
 Extreme Set 2  9 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 501 วัน ไม่ได้เช็ค  Extreme Set  26 พ.ค. 2561 - 1 มี.ค. 2562
 Extreme Set 3  16 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 494 วัน ไม่ได้เช็ค  Extreme Set  26 พ.ค. 2561 - 1 มี.ค. 2562
 Extreme Set 4  23 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 487 วัน ไม่ได้เช็ค  Extreme Set  26 พ.ค. 2561 - 1 มี.ค. 2562
 Extreme Set 5  30 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 480 วัน ไม่ได้เช็ค  Extreme Set  26 พ.ค. 2561 - 1 มี.ค. 2562
 Extreme Set 6  7 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 473 วัน ไม่ได้เช็ค  Extreme Set  26 พ.ค. 2561 - 1 มี.ค. 2562
 Extreme Set 7  14 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 466 วัน ไม่ได้เช็ค  Extreme Set  26 พ.ค. 2561 - 1 มี.ค. 2562
 Extreme Set 8  21 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 459 วัน ไม่ได้เช็ค  Extreme Set  26 พ.ค. 2561 - 1 มี.ค. 2562
 Extreme Set 9  4 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 445 วัน ไม่ได้เช็ค  Extreme Set  26 พ.ค. 2561 - 1 มี.ค. 2562
 Extreme Set 10  18 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 431 วัน ไม่ได้เช็ค  Extreme Set  26 พ.ค. 2561 - 1 มี.ค. 2562
 Extreme Set 11  25 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 424 วัน ไม่ได้เช็ค  Extreme Set  26 พ.ค. 2561 - 1 มี.ค. 2562
 Extreme Set 12  8 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 410 วัน ไม่ได้เช็ค  Extreme Set  26 พ.ค. 2561 - 1 มี.ค. 2562
 Extreme Set 13  15 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 403 วัน ไม่ได้เช็ค  Extreme Set  26 พ.ค. 2561 - 1 มี.ค. 2562
 Extreme Set 14  22 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 396 วัน ไม่ได้เช็ค  Extreme Set  26 พ.ค. 2561 - 1 มี.ค. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ปฏิทินโรงเรียน พ.ค.2561 ของหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
ผู้จัดทำ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )