Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ปฏิทินโรงเรียน มิ.ย.2561

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน(15)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(22)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ปฏิทินโรงเรียน มิ.ย.2561

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ปฏิทินโรงเรียน มิ.ย.2561

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ปฏิทินโรงเรียน มิ.ย.2561
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2561 (พันธกิจ)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2561 (ยุทธศาสตร์)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2561 (เป้าหมาย)
 

   มาตรฐาน สมศ. (รอบ 4)
 

   มาตรฐาน สพฐ.
 

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ปี 2561
 

   ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2561
 


ปฏิทินแผนงาน (15)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มิ.ย. 2561 28 ก.พ. 2562    มิสซาศุกร์ต้นเดือน 8  มิส  รื่นจิต    ใจมั่น 8   0 *** *** 4 วัน
01 มิ.ย. 2561 01 มิ.ย. 2561    ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก (ประถม) 1  มิส  รื่นจิต    ใจมั่น 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 268 วัน
01 มิ.ย. 2561 01 มิ.ย. 2561    เลือกตั้งประธานสภานักเรียน 1  มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 268 วัน
02 มิ.ย. 2561 02 มิ.ย. 2561    ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.2-6, ม.2-3, ม.5-6 1  มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 267 วัน
07 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561    พิธีไหว้ครู 1  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 262 วัน
07 มิ.ย. 2561 08 มิ.ย. 2561     มอบตัว ป.1 ปี 2562 2  มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 261 วัน
14 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561    ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2561 1  มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 255 วัน
21 มิ.ย. 2561 31 ก.ค. 2561    ฉีควัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ เข็มที่ 1 วันที่ 21-22 มิ.ย.61 / เข็มที่ 2 วันที่ 31 ก.ค.61 1  มิส  กรรณิกา    พูลทรัพย์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 208 วัน
09 มิ.ย. 2561 09 มิ.ย. 2561    ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียน STEM Kids ระดับชั้น ป.1/8 เวลา 09.45-11.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนฯ 1  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 260 วัน
09 มิ.ย. 2561 09 มิ.ย. 2561    ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียน STEM Kids ระดับชั้น ป.1/8 เวลา 09.45-11.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนฯ 1 1  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 260 วัน
09 มิ.ย. 2561 09 มิ.ย. 2561    ประชุมผู้ปกครองโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท.และ สอวน.ระดับชั้น ม.1/8 เวลา 12.45-14.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนฯ 1 1  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 260 วัน
04 มิ.ย. 2561 04 มิ.ย. 2561    ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2561 เวลา 09.00 น. - 13.00 น.ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต 1  มิส  รื่นจิต    ใจมั่น 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 265 วัน
25 มิ.ย. 2561 25 มิ.ย. 2561    ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปี 2018 ห้องพยาบาล อาคารเทิดเทพรัตน์ เวลา 09.00 - 16.00 น. 1  มิส  กรรณิกา    พูลทรัพย์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 244 วัน
16 มิ.ย. 2561 16 มิ.ย. 2561    อบรม "การปฐมพยาบาลคนจมน้ำและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ" 09.00 - 12.00 น.ณ ห้องมงฟอร์ต อาคารหลุยส์มารีและสระว่ายน้ำ 1  มิส  กรรณิกา    พูลทรัพย์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 253 วัน
29 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561    ACTEP Crossword Competition 2018 for EP Students Grade 1-9 29 June 2018 08.00 - 15.00 Martin Gym,Golden Jubilee Building 1  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 240 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (22)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 มิสซาศุกร์ต้นเดือน  1 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 268 วัน ไม่ได้เช็ค  มิสซาศุกร์ต้นเดือน  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 เลือกตั้งประธานสภานักเรียน  1 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 268 วัน ไม่ได้เช็ค  เลือกตั้งประธานสภานักเรียน  1 มิ.ย. 2561 - 1 มิ.ย. 2561
 ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก (ประถม)  1 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 268 วัน ไม่ได้เช็ค  ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก (ประถม)  1 มิ.ย. 2561 - 1 มิ.ย. 2561
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เวลา 08.30-11.00 ป.2-6 ,เวลา 13.00-15.00 ม.2-3, ม.5-6  2 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 267 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.2-6, ม.2-3, ม.5-6  2 มิ.ย. 2561 - 2 มิ.ย. 2561
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2561 เวลา 09.00 น. - 13.00 น.ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต  4 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 265 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2561 เวลา 09.00 น. - 13.00 น.ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต  4 มิ.ย. 2561 - 4 มิ.ย. 2561
 พิธีไหว้ครู  7 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 262 วัน ไม่ได้เช็ค  พิธีไหว้ครู  7 มิ.ย. 2561 - 7 มิ.ย. 2561
  มอบตัว ป.1 ปี 2562  7 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 262 วัน ไม่ได้เช็ค   มอบตัว ป.1 ปี 2562  7 มิ.ย. 2561 - 8 มิ.ย. 2561
  มอบตัว ป.1 ปี 2562  8 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 261 วัน ไม่ได้เช็ค   มอบตัว ป.1 ปี 2562  7 มิ.ย. 2561 - 8 มิ.ย. 2561
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียน STEM Kids ระดับชั้น ป.1/8 เวลา 09.45-11.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนฯ 1  9 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 260 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียน STEM Kids ระดับชั้น ป.1/8 เวลา 09.45-11.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนฯ 1  9 มิ.ย. 2561 - 9 มิ.ย. 2561
 ประชุมผู้ปกครองโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท.และ สอวน.ระดับชั้น ม.1/8 เวลา 12.45-14.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนฯ 1  9 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 260 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมผู้ปกครองโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท.และ สอวน.ระดับชั้น ม.1/8 เวลา 12.45-14.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนฯ 1  9 มิ.ย. 2561 - 9 มิ.ย. 2561
 ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2561  14 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 255 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2561  14 มิ.ย. 2561 - 14 มิ.ย. 2561
 อบรม "การปฐมพยาบาลคนจมน้ำและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ" 09.00 - 12.00 น.ณ ห้องมงฟอร์ต อาคารหลุยส์มารีและสระว่ายน้ำ  16 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 253 วัน ไม่ได้เช็ค  อบรม "การปฐมพยาบาลคนจมน้ำและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ" 09.00 - 12.00 น.ณ ห้องมงฟอร์ต อาคารหลุยส์มารีและสระว่ายน้ำ  16 มิ.ย. 2561 - 16 มิ.ย. 2561
 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปี 2018 ห้องพยาบาล อาคารเทิดเทพรัตน์ เวลา 09.00 - 16.00 น.  25 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 244 วัน ไม่ได้เช็ค  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปี 2018 ห้องพยาบาล อาคารเทิดเทพรัตน์ เวลา 09.00 - 16.00 น.  25 มิ.ย. 2561 - 25 มิ.ย. 2561
 ACTEP Crossword Competition 2018 for EP Students Grade 1-9 29 June 2018 08.00 - 15.00 Martin Gym,Golden Jubilee Building  29 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 240 วัน ไม่ได้เช็ค  ACTEP Crossword Competition 2018 for EP Students Grade 1-9 29 June 2018 08.00 - 15.00 Martin Gym,Golden Jubilee Building  29 มิ.ย. 2561 - 29 มิ.ย. 2561
 มิสซาศุกร์ต้นเดือน  6 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 233 วัน ไม่ได้เช็ค  มิสซาศุกร์ต้นเดือน  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 ฉีควัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ เข็มที่ 1 วันที่ 21-22 มิ.ย.61 / เข็มที่ 2 วันที่ 31 ก.ค.61  31 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 208 วัน ไม่ได้เช็ค  ฉีควัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ เข็มที่ 1 วันที่ 21-22 มิ.ย.61 / เข็มที่ 2 วันที่ 31 ก.ค.61  21 มิ.ย. 2561 - 31 ก.ค. 2561
 มิสซาศุกร์ต้นเดือน  3 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 205 วัน ไม่ได้เช็ค  มิสซาศุกร์ต้นเดือน  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 มิสซาศุกร์ต้นเดือน  7 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 170 วัน ไม่ได้เช็ค  มิสซาศุกร์ต้นเดือน  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 มิสซาศุกร์ต้นเดือน  2 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 114 วัน ไม่ได้เช็ค  มิสซาศุกร์ต้นเดือน  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 มิสซาศุกร์ต้นเดือน  7 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 79 วัน ไม่ได้เช็ค  มิสซาศุกร์ต้นเดือน  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 มิสซาศุกร์ต้นเดือน  4 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 51 วัน ไม่ได้เช็ค  มิสซาศุกร์ต้นเดือน  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 มิสซาศุกร์ต้นเดือน  1 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 23 วัน ไม่ได้เช็ค  มิสซาศุกร์ต้นเดือน  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ปฏิทินโรงเรียน มิ.ย.2561 ของหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
ผู้จัดทำ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )