Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ปฏิทินโรงเรียน มิ.ย.2561

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน(15)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(22)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ปฏิทินโรงเรียน มิ.ย.2561

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ปฏิทินโรงเรียน มิ.ย.2561

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ปฏิทินโรงเรียน มิ.ย.2561
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (15)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มิ.ย. 2561 28 ก.พ. 2562    มิสซาศุกร์ต้นเดือน 8  มิส  รื่นจิต    ใจมั่น 8   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
01 มิ.ย. 2561 01 มิ.ย. 2561    ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก (ประถม) 1  มิส  รื่นจิต    ใจมั่น 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 353 วัน
01 มิ.ย. 2561 01 มิ.ย. 2561    เลือกตั้งประธานสภานักเรียน 1  มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 353 วัน
02 มิ.ย. 2561 02 มิ.ย. 2561    ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.2-6, ม.2-3, ม.5-6 1  มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 352 วัน
07 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561    พิธีไหว้ครู 1  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 347 วัน
07 มิ.ย. 2561 08 มิ.ย. 2561     มอบตัว ป.1 ปี 2562 2  มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 346 วัน
14 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561    ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2561 1  มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 340 วัน
21 มิ.ย. 2561 31 ก.ค. 2561    ฉีควัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ เข็มที่ 1 วันที่ 21-22 มิ.ย.61 / เข็มที่ 2 วันที่ 31 ก.ค.61 1  มิส  กรรณิกา    พูลทรัพย์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 293 วัน
09 มิ.ย. 2561 09 มิ.ย. 2561    ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียน STEM Kids ระดับชั้น ป.1/8 เวลา 09.45-11.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนฯ 1  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 345 วัน
09 มิ.ย. 2561 09 มิ.ย. 2561    ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียน STEM Kids ระดับชั้น ป.1/8 เวลา 09.45-11.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนฯ 1 1  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 345 วัน
09 มิ.ย. 2561 09 มิ.ย. 2561    ประชุมผู้ปกครองโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท.และ สอวน.ระดับชั้น ม.1/8 เวลา 12.45-14.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนฯ 1 1  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 345 วัน
04 มิ.ย. 2561 04 มิ.ย. 2561    ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2561 เวลา 09.00 น. - 13.00 น.ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต 1  มิส  รื่นจิต    ใจมั่น 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 350 วัน
25 มิ.ย. 2561 25 มิ.ย. 2561    ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปี 2018 ห้องพยาบาล อาคารเทิดเทพรัตน์ เวลา 09.00 - 16.00 น. 1  มิส  กรรณิกา    พูลทรัพย์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 329 วัน
16 มิ.ย. 2561 16 มิ.ย. 2561    อบรม "การปฐมพยาบาลคนจมน้ำและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ" 09.00 - 12.00 น.ณ ห้องมงฟอร์ต อาคารหลุยส์มารีและสระว่ายน้ำ 1  มิส  กรรณิกา    พูลทรัพย์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 338 วัน
29 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561    ACTEP Crossword Competition 2018 for EP Students Grade 1-9 29 June 2018 08.00 - 15.00 Martin Gym,Golden Jubilee Building 1  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 325 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (22)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 มิสซาศุกร์ต้นเดือน  1 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 353 วัน ไม่ได้เช็ค  มิสซาศุกร์ต้นเดือน  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 เลือกตั้งประธานสภานักเรียน  1 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 353 วัน ไม่ได้เช็ค  เลือกตั้งประธานสภานักเรียน  1 มิ.ย. 2561 - 1 มิ.ย. 2561
 ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก (ประถม)  1 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 353 วัน ไม่ได้เช็ค  ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก (ประถม)  1 มิ.ย. 2561 - 1 มิ.ย. 2561
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เวลา 08.30-11.00 ป.2-6 ,เวลา 13.00-15.00 ม.2-3, ม.5-6  2 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 352 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.2-6, ม.2-3, ม.5-6  2 มิ.ย. 2561 - 2 มิ.ย. 2561
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2561 เวลา 09.00 น. - 13.00 น.ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต  4 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 350 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2561 เวลา 09.00 น. - 13.00 น.ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต  4 มิ.ย. 2561 - 4 มิ.ย. 2561
 พิธีไหว้ครู  7 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 347 วัน ไม่ได้เช็ค  พิธีไหว้ครู  7 มิ.ย. 2561 - 7 มิ.ย. 2561
  มอบตัว ป.1 ปี 2562  7 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 347 วัน ไม่ได้เช็ค   มอบตัว ป.1 ปี 2562  7 มิ.ย. 2561 - 8 มิ.ย. 2561
  มอบตัว ป.1 ปี 2562  8 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 346 วัน ไม่ได้เช็ค   มอบตัว ป.1 ปี 2562  7 มิ.ย. 2561 - 8 มิ.ย. 2561
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียน STEM Kids ระดับชั้น ป.1/8 เวลา 09.45-11.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนฯ 1  9 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 345 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียน STEM Kids ระดับชั้น ป.1/8 เวลา 09.45-11.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนฯ 1  9 มิ.ย. 2561 - 9 มิ.ย. 2561
 ประชุมผู้ปกครองโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท.และ สอวน.ระดับชั้น ม.1/8 เวลา 12.45-14.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนฯ 1  9 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 345 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมผู้ปกครองโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท.และ สอวน.ระดับชั้น ม.1/8 เวลา 12.45-14.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนฯ 1  9 มิ.ย. 2561 - 9 มิ.ย. 2561
 ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2561  14 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 340 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2561  14 มิ.ย. 2561 - 14 มิ.ย. 2561
 อบรม "การปฐมพยาบาลคนจมน้ำและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ" 09.00 - 12.00 น.ณ ห้องมงฟอร์ต อาคารหลุยส์มารีและสระว่ายน้ำ  16 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 338 วัน ไม่ได้เช็ค  อบรม "การปฐมพยาบาลคนจมน้ำและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ" 09.00 - 12.00 น.ณ ห้องมงฟอร์ต อาคารหลุยส์มารีและสระว่ายน้ำ  16 มิ.ย. 2561 - 16 มิ.ย. 2561
 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปี 2018 ห้องพยาบาล อาคารเทิดเทพรัตน์ เวลา 09.00 - 16.00 น.  25 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 329 วัน ไม่ได้เช็ค  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปี 2018 ห้องพยาบาล อาคารเทิดเทพรัตน์ เวลา 09.00 - 16.00 น.  25 มิ.ย. 2561 - 25 มิ.ย. 2561
 ACTEP Crossword Competition 2018 for EP Students Grade 1-9 29 June 2018 08.00 - 15.00 Martin Gym,Golden Jubilee Building  29 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 325 วัน ไม่ได้เช็ค  ACTEP Crossword Competition 2018 for EP Students Grade 1-9 29 June 2018 08.00 - 15.00 Martin Gym,Golden Jubilee Building  29 มิ.ย. 2561 - 29 มิ.ย. 2561
 มิสซาศุกร์ต้นเดือน  6 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 318 วัน ไม่ได้เช็ค  มิสซาศุกร์ต้นเดือน  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 ฉีควัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ เข็มที่ 1 วันที่ 21-22 มิ.ย.61 / เข็มที่ 2 วันที่ 31 ก.ค.61  31 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 293 วัน ไม่ได้เช็ค  ฉีควัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ เข็มที่ 1 วันที่ 21-22 มิ.ย.61 / เข็มที่ 2 วันที่ 31 ก.ค.61  21 มิ.ย. 2561 - 31 ก.ค. 2561
 มิสซาศุกร์ต้นเดือน  3 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 290 วัน ไม่ได้เช็ค  มิสซาศุกร์ต้นเดือน  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 มิสซาศุกร์ต้นเดือน  7 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 255 วัน ไม่ได้เช็ค  มิสซาศุกร์ต้นเดือน  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 มิสซาศุกร์ต้นเดือน  2 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 199 วัน ไม่ได้เช็ค  มิสซาศุกร์ต้นเดือน  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 มิสซาศุกร์ต้นเดือน  7 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 164 วัน ไม่ได้เช็ค  มิสซาศุกร์ต้นเดือน  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 มิสซาศุกร์ต้นเดือน  4 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 136 วัน ไม่ได้เช็ค  มิสซาศุกร์ต้นเดือน  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562
 มิสซาศุกร์ต้นเดือน  1 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 108 วัน ไม่ได้เช็ค  มิสซาศุกร์ต้นเดือน  1 มิ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ปฏิทินโรงเรียน มิ.ย.2561 ของหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
ผู้จัดทำ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )