Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ปฏิทินโรงเรียน ก.ค.2561

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน(15)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(27)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ปฏิทินโรงเรียน ก.ค.2561

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ปฏิทินโรงเรียน ก.ค.2561

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ปฏิทินโรงเรียน ก.ค.2561
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (15)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
06 ก.ค. 2561 07 ก.ค. 2561     ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก (มัธยม) 2  มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 321 วัน
18 ก.ค. 2561 18 ก.ค. 2561    กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา 1  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 310 วัน
19 ก.ค. 2561 19 ก.ค. 2561    วจนพิธีกรรมเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ฯ 1  มิส  รื่นจิต    ใจมั่น 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 309 วัน
20 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561    สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 5  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 302 วัน
26 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561    ถวายพระพร ร.10 1  มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 302 วัน
27 ก.ค. 2561 27 ก.ค. 2561    (หยุด) วันอาสาฬหบูชา 1  มิส  รื่นจิต    ใจมั่น 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 301 วัน
28 ก.ค. 2561 30 ก.ค. 2561    วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 2  มิส  รื่นจิต    ใจมั่น 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 298 วัน
28 ก.ค. 2561 28 ก.ค. 2561    วันเข้าพรรษา 1  มิส  รื่นจิต    ใจมั่น 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 300 วัน
21 ก.ค. 2561 04 ส.ค. 2561    มอบเกียรติบัตรเรียนดี 1  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 293 วัน
26 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561    ต้อนรับเยาวชนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและศิลปะระหว่างไทย - จีน 1  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 302 วัน
17 ก.ค. 2561 17 ก.ค. 2561    กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและพิธีมอบทุนมูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ 1  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 311 วัน
07 ก.ค. 2561 14 ก.ค. 2561    ตรวจสุขภาพครูประจำปี 2561/ 06.30น.-11.00 น. รพ.วิชัยเวชฯ ห้องรัตนบรรณาคาร 1 / เวลา 07.00 น.- 10.30น. รพ.พญาไท 3 ห้องมงฟอร์ต อาคารหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต // ฟังผลวันที่ 14 ก.ค.61 2  มิส  กรรณิกา    พูลทรัพย์ 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 314 วัน
02 ก.ค. 2561 09 ก.ค. 2561    งานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 2-9 กรกฎาคม 2561 6  มิส  กรรณิกา    พูลทรัพย์ 6   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 319 วัน
13 ก.ค. 2561 13 ก.ค. 2561    นักเรียนและครูคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรศึกษาดูงานจำนวนทั้งหมด 12 คน เวลา 09.00-12.00 น. 1  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 315 วัน
23 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2561    รร.อัสสัมชัญ(ประถม) ศึกษาดูงานระบบจัดการเครือข่าย SWIS จำนวน 3 ท่าน เวลา 09.00-15.00 น. 1  มิส  รื่นจิต    ใจมั่น 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 305 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (27)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 งานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 2-9 กรกฎาคม 2561  2 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 326 วัน ไม่ได้เช็ค  งานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 2-9 กรกฎาคม 2561  2 ก.ค. 2561 - 9 ก.ค. 2561
 งานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 2-9 กรกฎาคม 2561  3 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 325 วัน ไม่ได้เช็ค  งานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 2-9 กรกฎาคม 2561  2 ก.ค. 2561 - 9 ก.ค. 2561
 งานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 2-9 กรกฎาคม 2561  4 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 324 วัน ไม่ได้เช็ค  งานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 2-9 กรกฎาคม 2561  2 ก.ค. 2561 - 9 ก.ค. 2561
 งานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 2-9 กรกฎาคม 2561  5 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 323 วัน ไม่ได้เช็ค  งานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 2-9 กรกฎาคม 2561  2 ก.ค. 2561 - 9 ก.ค. 2561
  ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก (มัธยม)  6 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 322 วัน ไม่ได้เช็ค   ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก (มัธยม)  6 ก.ค. 2561 - 7 ก.ค. 2561
 งานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 2-9 กรกฎาคม 2561  6 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 322 วัน ไม่ได้เช็ค  งานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 2-9 กรกฎาคม 2561  2 ก.ค. 2561 - 9 ก.ค. 2561
  ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก (มัธยม)  7 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 321 วัน ไม่ได้เช็ค   ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก (มัธยม)  6 ก.ค. 2561 - 7 ก.ค. 2561
 ตรวจสุขภาพครูประจำปี 2561/ 06.30น.-11.00 น. รพ.วิชัยเวชฯ ห้องรัตนบรรณาคาร 1 / เวลา 07.00 น.- 10.30น. รพ.พญาไท 3 ห้องมงฟอร์ต อาคารหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต // ฟังผลวันที่ 14 ก.ค.61  7 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 321 วัน ไม่ได้เช็ค  ตรวจสุขภาพครูประจำปี 2561/ 06.30น.-11.00 น. รพ.วิชัยเวชฯ ห้องรัตนบรรณาคาร 1 / เวลา 07.00 น.- 10.30น. รพ.พญาไท 3 ห้องมงฟอร์ต อาคารหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต // ฟังผลวันที่ 14 ก.ค.61  7 ก.ค. 2561 - 14 ก.ค. 2561
 งานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 2-9 กรกฎาคม 2561  9 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 319 วัน ไม่ได้เช็ค  งานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 2-9 กรกฎาคม 2561  2 ก.ค. 2561 - 9 ก.ค. 2561
 นักเรียนและครูคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรศึกษาดูงานจำนวนทั้งหมด 12 คน เวลา 09.00-12.00 น.  13 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 315 วัน ไม่ได้เช็ค  นักเรียนและครูคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรศึกษาดูงานจำนวนทั้งหมด 12 คน เวลา 09.00-12.00 น.  13 ก.ค. 2561 - 13 ก.ค. 2561
 ฟังผลตรวจสุขภาพครูประจำปี 2561/ 06.00น.-13.00 น. รพ.วิชัยเวชฯ ห้องรัตนบรรณาคาร 1 / เวลา 07.00 น.- 11.00 น. รพ.พญาไท 3 ห้องมงฟอร์ต อาคารหลุยส์มารีฯ  14 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 314 วัน ไม่ได้เช็ค  ตรวจสุขภาพครูประจำปี 2561/ 06.30น.-11.00 น. รพ.วิชัยเวชฯ ห้องรัตนบรรณาคาร 1 / เวลา 07.00 น.- 10.30น. รพ.พญาไท 3 ห้องมงฟอร์ต อาคารหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต // ฟังผลวันที่ 14 ก.ค.61  7 ก.ค. 2561 - 14 ก.ค. 2561
 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและพิธีมอบทุนมูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์  17 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 311 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและพิธีมอบทุนมูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์  17 ก.ค. 2561 - 17 ก.ค. 2561
 กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา  18 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 310 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา  18 ก.ค. 2561 - 18 ก.ค. 2561
 วจนพิธีกรรมเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ฯ  19 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 309 วัน ไม่ได้เช็ค  วจนพิธีกรรมเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ฯ  19 ก.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 เรียนตามปกติ ป.1-ป.6 / หยุด ม.1-ม.3 /สอบ ม.4-ม.6  20 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 308 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561  20 ก.ค. 2561 - 26 ก.ค. 2561
 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 สอบ ป.1-ป.6 , ม.1-ม.3 / หยุด ม.4-ม.6  23 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 305 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561  20 ก.ค. 2561 - 26 ก.ค. 2561
 รร.อัสสัมชัญ(ประถม) ศึกษาดูงานระบบจัดการเครือข่าย SWIS จำนวน 3 ท่าน เวลา 09.00-15.00 น.  23 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 305 วัน ไม่ได้เช็ค  รร.อัสสัมชัญ(ประถม) ศึกษาดูงานระบบจัดการเครือข่าย SWIS จำนวน 3 ท่าน เวลา 09.00-15.00 น.  23 ก.ค. 2561 - 23 ก.ค. 2561
 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 หยุด ป.1-ม.3 / สอบ ม.4-ม.6  24 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 304 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561  20 ก.ค. 2561 - 26 ก.ค. 2561
 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 สอบ ป.1-ม.3 / หยุด ม.4-ม.6  25 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 303 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561  20 ก.ค. 2561 - 26 ก.ค. 2561
 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561หยุด ป.1-ป.3 / สอบ ป.5-ป.6, ม.4-ม.6  26 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 302 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561  20 ก.ค. 2561 - 26 ก.ค. 2561
 ถวายพระพร ร.10  26 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 302 วัน ไม่ได้เช็ค  ถวายพระพร ร.10  26 ก.ค. 2561 - 26 ก.ค. 2561
 ต้อนรับเยาวชนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและศิลปะระหว่างไทย - จีน  26 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 302 วัน ไม่ได้เช็ค  ต้อนรับเยาวชนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและศิลปะระหว่างไทย - จีน  26 ก.ค. 2561 - 26 ก.ค. 2561
 (หยุด) วันอาสาฬหบูชา  27 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 301 วัน ไม่ได้เช็ค  (หยุด) วันอาสาฬหบูชา  27 ก.ค. 2561 - 27 ก.ค. 2561
 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10  28 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 300 วัน ไม่ได้เช็ค  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10  28 ก.ค. 2561 - 30 ก.ค. 2561
  วันเข้าพรรษา  28 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 300 วัน ไม่ได้เช็ค  วันเข้าพรรษา  28 ก.ค. 2561 - 28 ก.ค. 2561
 (หยุด) ชดเชยวันเฉลิม ร.10  30 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 298 วัน ไม่ได้เช็ค  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10  28 ก.ค. 2561 - 30 ก.ค. 2561
 พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี  4 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 293 วัน ไม่ได้เช็ค  มอบเกียรติบัตรเรียนดี  21 ก.ค. 2561 - 4 ส.ค. 2561

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ปฏิทินโรงเรียน ก.ค.2561 ของหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
ผู้จัดทำ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )