Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ปฏิทินโรงเรียน ก.ค.2561

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน(15)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(27)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ปฏิทินโรงเรียน ก.ค.2561

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ปฏิทินโรงเรียน ก.ค.2561

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ปฏิทินโรงเรียน ก.ค.2561
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2561 (พันธกิจ)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2561 (ยุทธศาสตร์)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2561 (เป้าหมาย)
 

   มาตรฐาน สมศ. (รอบ 4)
 

   มาตรฐาน สพฐ.
 

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ปี 2561
 

   ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2561
 


ปฏิทินแผนงาน (15)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
06 ก.ค. 2561 07 ก.ค. 2561     ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก (มัธยม) 2  มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 262 วัน
18 ก.ค. 2561 18 ก.ค. 2561    กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา 1  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 251 วัน
19 ก.ค. 2561 19 ก.ค. 2561    วจนพิธีกรรมเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ฯ 1  มิส  รื่นจิต    ใจมั่น 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 250 วัน
20 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561    สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 5  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 243 วัน
26 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561    ถวายพระพร ร.10 1  มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 243 วัน
27 ก.ค. 2561 27 ก.ค. 2561    (หยุด) วันอาสาฬหบูชา 1  มิส  รื่นจิต    ใจมั่น 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 242 วัน
28 ก.ค. 2561 30 ก.ค. 2561    วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 2  มิส  รื่นจิต    ใจมั่น 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 239 วัน
28 ก.ค. 2561 28 ก.ค. 2561    วันเข้าพรรษา 1  มิส  รื่นจิต    ใจมั่น 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 241 วัน
21 ก.ค. 2561 04 ส.ค. 2561    มอบเกียรติบัตรเรียนดี 1  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 234 วัน
26 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561    ต้อนรับเยาวชนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและศิลปะระหว่างไทย - จีน 1  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 243 วัน
17 ก.ค. 2561 17 ก.ค. 2561    กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและพิธีมอบทุนมูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ 1  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 252 วัน
07 ก.ค. 2561 14 ก.ค. 2561    ตรวจสุขภาพครูประจำปี 2561/ 06.30น.-11.00 น. รพ.วิชัยเวชฯ ห้องรัตนบรรณาคาร 1 / เวลา 07.00 น.- 10.30น. รพ.พญาไท 3 ห้องมงฟอร์ต อาคารหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต // ฟังผลวันที่ 14 ก.ค.61 2  มิส  กรรณิกา    พูลทรัพย์ 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 255 วัน
02 ก.ค. 2561 09 ก.ค. 2561    งานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 2-9 กรกฎาคม 2561 6  มิส  กรรณิกา    พูลทรัพย์ 6   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 260 วัน
13 ก.ค. 2561 13 ก.ค. 2561    นักเรียนและครูคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรศึกษาดูงานจำนวนทั้งหมด 12 คน เวลา 09.00-12.00 น. 1  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 256 วัน
23 ก.ค. 2561 23 ก.ค. 2561    รร.อัสสัมชัญ(ประถม) ศึกษาดูงานระบบจัดการเครือข่าย SWIS จำนวน 3 ท่าน เวลา 09.00-15.00 น. 1  มิส  รื่นจิต    ใจมั่น 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 246 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (27)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 งานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 2-9 กรกฎาคม 2561  2 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 267 วัน ไม่ได้เช็ค  งานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 2-9 กรกฎาคม 2561  2 ก.ค. 2561 - 9 ก.ค. 2561
 งานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 2-9 กรกฎาคม 2561  3 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 266 วัน ไม่ได้เช็ค  งานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 2-9 กรกฎาคม 2561  2 ก.ค. 2561 - 9 ก.ค. 2561
 งานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 2-9 กรกฎาคม 2561  4 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 265 วัน ไม่ได้เช็ค  งานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 2-9 กรกฎาคม 2561  2 ก.ค. 2561 - 9 ก.ค. 2561
 งานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 2-9 กรกฎาคม 2561  5 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 264 วัน ไม่ได้เช็ค  งานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 2-9 กรกฎาคม 2561  2 ก.ค. 2561 - 9 ก.ค. 2561
  ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก (มัธยม)  6 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 263 วัน ไม่ได้เช็ค   ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก (มัธยม)  6 ก.ค. 2561 - 7 ก.ค. 2561
 งานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 2-9 กรกฎาคม 2561  6 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 263 วัน ไม่ได้เช็ค  งานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 2-9 กรกฎาคม 2561  2 ก.ค. 2561 - 9 ก.ค. 2561
  ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก (มัธยม)  7 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 262 วัน ไม่ได้เช็ค   ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก (มัธยม)  6 ก.ค. 2561 - 7 ก.ค. 2561
 ตรวจสุขภาพครูประจำปี 2561/ 06.30น.-11.00 น. รพ.วิชัยเวชฯ ห้องรัตนบรรณาคาร 1 / เวลา 07.00 น.- 10.30น. รพ.พญาไท 3 ห้องมงฟอร์ต อาคารหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต // ฟังผลวันที่ 14 ก.ค.61  7 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 262 วัน ไม่ได้เช็ค  ตรวจสุขภาพครูประจำปี 2561/ 06.30น.-11.00 น. รพ.วิชัยเวชฯ ห้องรัตนบรรณาคาร 1 / เวลา 07.00 น.- 10.30น. รพ.พญาไท 3 ห้องมงฟอร์ต อาคารหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต // ฟังผลวันที่ 14 ก.ค.61  7 ก.ค. 2561 - 14 ก.ค. 2561
 งานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 2-9 กรกฎาคม 2561  9 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 260 วัน ไม่ได้เช็ค  งานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 2-9 กรกฎาคม 2561  2 ก.ค. 2561 - 9 ก.ค. 2561
 นักเรียนและครูคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรศึกษาดูงานจำนวนทั้งหมด 12 คน เวลา 09.00-12.00 น.  13 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 256 วัน ไม่ได้เช็ค  นักเรียนและครูคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรศึกษาดูงานจำนวนทั้งหมด 12 คน เวลา 09.00-12.00 น.  13 ก.ค. 2561 - 13 ก.ค. 2561
 ฟังผลตรวจสุขภาพครูประจำปี 2561/ 06.00น.-13.00 น. รพ.วิชัยเวชฯ ห้องรัตนบรรณาคาร 1 / เวลา 07.00 น.- 11.00 น. รพ.พญาไท 3 ห้องมงฟอร์ต อาคารหลุยส์มารีฯ  14 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 255 วัน ไม่ได้เช็ค  ตรวจสุขภาพครูประจำปี 2561/ 06.30น.-11.00 น. รพ.วิชัยเวชฯ ห้องรัตนบรรณาคาร 1 / เวลา 07.00 น.- 10.30น. รพ.พญาไท 3 ห้องมงฟอร์ต อาคารหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต // ฟังผลวันที่ 14 ก.ค.61  7 ก.ค. 2561 - 14 ก.ค. 2561
 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและพิธีมอบทุนมูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์  17 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 252 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและพิธีมอบทุนมูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์  17 ก.ค. 2561 - 17 ก.ค. 2561
 กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา  18 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 251 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา  18 ก.ค. 2561 - 18 ก.ค. 2561
 วจนพิธีกรรมเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ฯ  19 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 250 วัน ไม่ได้เช็ค  วจนพิธีกรรมเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ฯ  19 ก.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 เรียนตามปกติ ป.1-ป.6 / หยุด ม.1-ม.3 /สอบ ม.4-ม.6  20 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 249 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561  20 ก.ค. 2561 - 26 ก.ค. 2561
 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 สอบ ป.1-ป.6 , ม.1-ม.3 / หยุด ม.4-ม.6  23 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 246 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561  20 ก.ค. 2561 - 26 ก.ค. 2561
 รร.อัสสัมชัญ(ประถม) ศึกษาดูงานระบบจัดการเครือข่าย SWIS จำนวน 3 ท่าน เวลา 09.00-15.00 น.  23 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 246 วัน ไม่ได้เช็ค  รร.อัสสัมชัญ(ประถม) ศึกษาดูงานระบบจัดการเครือข่าย SWIS จำนวน 3 ท่าน เวลา 09.00-15.00 น.  23 ก.ค. 2561 - 23 ก.ค. 2561
 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 หยุด ป.1-ม.3 / สอบ ม.4-ม.6  24 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 245 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561  20 ก.ค. 2561 - 26 ก.ค. 2561
 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 สอบ ป.1-ม.3 / หยุด ม.4-ม.6  25 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 244 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561  20 ก.ค. 2561 - 26 ก.ค. 2561
 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561หยุด ป.1-ป.3 / สอบ ป.5-ป.6, ม.4-ม.6  26 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 243 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561  20 ก.ค. 2561 - 26 ก.ค. 2561
 ถวายพระพร ร.10  26 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 243 วัน ไม่ได้เช็ค  ถวายพระพร ร.10  26 ก.ค. 2561 - 26 ก.ค. 2561
 ต้อนรับเยาวชนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและศิลปะระหว่างไทย - จีน  26 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 243 วัน ไม่ได้เช็ค  ต้อนรับเยาวชนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและศิลปะระหว่างไทย - จีน  26 ก.ค. 2561 - 26 ก.ค. 2561
 (หยุด) วันอาสาฬหบูชา  27 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 242 วัน ไม่ได้เช็ค  (หยุด) วันอาสาฬหบูชา  27 ก.ค. 2561 - 27 ก.ค. 2561
 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10  28 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 241 วัน ไม่ได้เช็ค  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10  28 ก.ค. 2561 - 30 ก.ค. 2561
  วันเข้าพรรษา  28 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 241 วัน ไม่ได้เช็ค  วันเข้าพรรษา  28 ก.ค. 2561 - 28 ก.ค. 2561
 (หยุด) ชดเชยวันเฉลิม ร.10  30 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 239 วัน ไม่ได้เช็ค  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10  28 ก.ค. 2561 - 30 ก.ค. 2561
 พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี  4 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 234 วัน ไม่ได้เช็ค  มอบเกียรติบัตรเรียนดี  21 ก.ค. 2561 - 4 ส.ค. 2561

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ปฏิทินโรงเรียน ก.ค.2561 ของหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
ผู้จัดทำ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )