Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ปฏิทินโรงเรียน ก.พ.2562

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน(13)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(31)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ปฏิทินโรงเรียน ก.พ.2562

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ปฏิทินโรงเรียน ก.พ.2562

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ปฏิทินโรงเรียน ก.พ.2562
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (พันธกิจ)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (ยุทธศาสตร์)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (เป้าหมาย)
 

   มาตรฐาน สมศ. (รอบ 4)
 

   มาตรฐาน สพฐ.
 

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ปี 2562
 

   ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2562
 


ปฏิทินแผนงาน (13)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
05 ก.พ. 2562 05 ก.พ. 2562    (หยุด) วันตรุษจีน 1  มิส  รื่นจิต    ใจมั่น 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 197 วัน
16 ก.พ. 2562 16 ก.พ. 2562    มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น 1  มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 186 วัน
19 ก.พ. 2562 19 ก.พ. 2562    (หยุด) วันมาฆบูชา 1  มิส  รื่นจิต    ใจมั่น 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 183 วัน
21 ก.พ. 2562 21 ก.พ. 2562    ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2561 1  มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 181 วัน
22 ก.พ. 2562 22 ก.พ. 2562    มิสซาปิดปีการศึกษา 1  ซิสเตอร์  เนตรประกาย    ผิวชัย 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 180 วัน
07 ก.พ. 2562 06 มี.ค. 2562    สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 12  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 12   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 168 วัน
10 ก.พ. 2562 10 ก.พ. 2562    การแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เวลา 06.00 น. ณ พุทธมณฑล 1  มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 192 วัน
01 ก.พ. 2562 02 ก.พ. 2562    การแข่งขันกีฬา Futsal Theophane Junior Cup 2018 วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 2  มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 200 วัน
03 ม.ค. 2562 16 ก.พ. 2562    STEM 1 Day Camp 3  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 186 วัน
08 ก.พ. 2562 08 ก.พ. 2562    สอบวัดมาตรฐานทักษะภาษาอังกฤษ Oxford Online Placement Test วันที่ 8 ก.พ.62 08.10-09.15.น. 1  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 194 วัน
02 ก.พ. 2562 03 มี.ค. 2562    สอบ o-net 4  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 171 วัน
22 ก.พ. 2562 22 ก.พ. 2562    สอบข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัย Cambridge ม.2,ม.3 1  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 180 วัน
12 ก.พ. 2562 14 ก.พ. 2562    นักเรียนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนศึกษาดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 2  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 188 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (31)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 นร.ม.1 ห้อง สสวท.สอวน.เข้าร่วมกิจกรรม STEM 1 Day Camp มหาวิทยาลัยมหิดล เวลา 07.00-17.30 น.  19 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 214 วัน ไม่ได้เช็ค  STEM 1 Day Camp  3 ม.ค. 2562 - 16 ก.พ. 2562
 การแข่งขันกีฬา Futsal Theophane Junior Cup 2018 วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561  1 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 201 วัน ไม่ได้เช็ค  การแข่งขันกีฬา Futsal Theophane Junior Cup 2018 วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561  1 ก.พ. 2562 - 2 ก.พ. 2562
 การแข่งขันกีฬา Futsal Theophane Junior Cup 2018 วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561  2 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 200 วัน ไม่ได้เช็ค  การแข่งขันกีฬา Futsal Theophane Junior Cup 2018 วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561  1 ก.พ. 2562 - 2 ก.พ. 2562
 สอบ o-net ป.6 วันที่ 2 ก.พ.62 // ม.3 วันที่ 2-3 ก.พ.62  2 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 200 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบ o-net  2 ก.พ. 2562 - 3 มี.ค. 2562
 นร.ม.2 ห้อง สสวท.สอวน.เข้าร่วมกิจกรรม STEM 1 Day Camp มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เวลา 07.00-17.30 น.  3 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 199 วัน ไม่ได้เช็ค  STEM 1 Day Camp  3 ม.ค. 2562 - 16 ก.พ. 2562
 สอบ o-net ม.3 วันที่ 2-3 ก.พ.62  3 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 199 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบ o-net  2 ก.พ. 2562 - 3 มี.ค. 2562
 (หยุด) วันตรุษจีน  5 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 197 วัน ไม่ได้เช็ค  (หยุด) วันตรุษจีน  5 ก.พ. 2562 - 5 ก.พ. 2562
 ม.6 สอบ วันที่ 7,8,11 ก.พ.62  7 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 195 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561  7 ก.พ. 2562 - 6 มี.ค. 2562
 สอบวัดมาตรฐานทักษะภาษาอังกฤษ Oxford Online Placement Test วันที่ 8 ก.พ.62 08.10-09.15.น.  8 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 194 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบวัดมาตรฐานทักษะภาษาอังกฤษ Oxford Online Placement Test วันที่ 8 ก.พ.62 08.10-09.15.น.  8 ก.พ. 2562 - 8 ก.พ. 2562
 ม.6 สอบ วันที่ 7,8,11 ก.พ.62  8 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 194 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561  7 ก.พ. 2562 - 6 มี.ค. 2562
 การแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เวลา 06.00 น. ณ พุทธมณฑล  10 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 192 วัน ไม่ได้เช็ค  การแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เวลา 06.00 น. ณ พุทธมณฑล  10 ก.พ. 2562 - 10 ก.พ. 2562
 ม.6 สอบ วันที่ 7,8,11 ก.พ.62  11 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 191 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561  7 ก.พ. 2562 - 6 มี.ค. 2562
 นักเรียนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 300 คน ศึกษาดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  12 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 190 วัน ไม่ได้เช็ค  นักเรียนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนศึกษาดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  12 ก.พ. 2562 - 14 ก.พ. 2562
 นักเรียนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 200 คน ศึกษาดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  14 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 188 วัน ไม่ได้เช็ค  นักเรียนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนศึกษาดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  12 ก.พ. 2562 - 14 ก.พ. 2562
 มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น  16 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 186 วัน ไม่ได้เช็ค  มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น  16 ก.พ. 2562 - 16 ก.พ. 2562
 นร.ม.3 ห้อง สสวท.สอวน.เข้าร่วมกิจกรรม STEM 1 Day Camp มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เวลา 07.00-17.30 น.  16 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 186 วัน ไม่ได้เช็ค  STEM 1 Day Camp  3 ม.ค. 2562 - 16 ก.พ. 2562
 (หยุด) วันมาฆบูชา  19 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 183 วัน ไม่ได้เช็ค  (หยุด) วันมาฆบูชา  19 ก.พ. 2562 - 19 ก.พ. 2562
 ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2561  21 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 181 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2561  21 ก.พ. 2562 - 21 ก.พ. 2562
 มิสซาปิดปีการศึกษา  22 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 180 วัน ไม่ได้เช็ค  มิสซาปิดปีการศึกษา  22 ก.พ. 2562 - 22 ก.พ. 2562
 สอบข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัย Cambridge ม.2,ม.3  22 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 180 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัย Cambridge ม.2,ม.3  22 ก.พ. 2562 - 22 ก.พ. 2562
 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ม.4-ม.5 สอบวันที่ 27,1,4 มี.ค.62  27 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 175 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561  7 ก.พ. 2562 - 6 มี.ค. 2562
 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ม.1-ม.3 สอบวันที่ 28,5,6 มี.ค.62  28 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 174 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561  7 ก.พ. 2562 - 6 มี.ค. 2562
 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ป.1,-ป.6 สอบวันที่ 1,4,6 มี.ค.62 //ป.3 ภาคปกติสอบวันที้่ 1 ,4 /ป.3EP สอบ วันที่ 1,4,6 มี.ค.62)  1 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 173 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561  7 ก.พ. 2562 - 6 มี.ค. 2562
 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ม.4-ม.5 สอบวันที่ 27,1,4 มี.ค.62  1 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 173 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561  7 ก.พ. 2562 - 6 มี.ค. 2562
 สอบ o-net ม.6 วันที่ 2-3 มี.ค.62  2 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 172 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบ o-net  2 ก.พ. 2562 - 3 มี.ค. 2562
 สอบ o-net ม.6 วันที่ 2-3 มี.ค.62  3 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 171 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบ o-net  2 ก.พ. 2562 - 3 มี.ค. 2562
 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ป.1,-ป.6 สอบวันที่ 1,4,6 มี.ค.62 //ป.3 ภาคปกติสอบวันที้่ 1 ,4 /ป.3EP สอบ วันที่ 1,4,6 มี.ค.62)  4 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 170 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561  7 ก.พ. 2562 - 6 มี.ค. 2562
 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ม.4-ม.5 สอบวันที่ 27,1,4 มี.ค.62  4 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 170 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561  7 ก.พ. 2562 - 6 มี.ค. 2562
 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ม.1-ม.3 สอบวันที่ 28,5,6 มี.ค.62  5 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 169 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561  7 ก.พ. 2562 - 6 มี.ค. 2562
 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ป.1,-ป.6 สอบวันที่ 1,4,6 มี.ค.62 //ป.3 ภาคปกติสอบวันที้่ 1 ,4 /ป.3EP สอบ วันที่ 1,4,6 มี.ค.62)  6 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 168 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561  7 ก.พ. 2562 - 6 มี.ค. 2562
 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ม.1-ม.3 สอบวันที่ 28,5,6 มี.ค.62  6 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 168 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561  7 ก.พ. 2562 - 6 มี.ค. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ปฏิทินโรงเรียน ก.พ.2562 ของหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
ผู้จัดทำ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )