Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ปฏิทินโรงเรียน ธ.ค.2561

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน(12)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(33)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ปฏิทินโรงเรียน ธ.ค.2561

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ปฏิทินโรงเรียน ธ.ค.2561

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ปฏิทินโรงเรียน ธ.ค.2561
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2561 (พันธกิจ)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2561 (ยุทธศาสตร์)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2561 (เป้าหมาย)
 

   มาตรฐาน สมศ. (รอบ 4)
 

   มาตรฐาน สพฐ.
 

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ปี 2561
 

   ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2561
 


ปฏิทินแผนงาน (12)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ธ.ค. 2561 04 ธ.ค. 2561    ค่ายมงฟอร์ต วันที่ 1-4 ธันวาคม 2561 4  มิส  รื่นจิต    ใจมั่น 4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 7 วัน
03 ธ.ค. 2561 03 ธ.ค. 2561    วจนพิธีกรรมเปิดเทศกาลคริสตสมภพ 1  มิส  รื่นจิต    ใจมั่น 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 8 วัน
05 ธ.ค. 2561 05 ธ.ค. 2561    (หยุด) วันพ่อแห่งชาติ 1  มิส  รื่นจิต    ใจมั่น 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6 วัน
10 ธ.ค. 2561 10 ธ.ค. 2561    (หยุด) วันรัฐธรรมนูญ 1  มิส  รื่นจิต    ใจมั่น 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1 วัน
14 ธ.ค. 2561 20 ธ.ค. 2561    สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 5  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 5   0 *** *** 9 วัน
14 ธ.ค. 2561 21 ธ.ค. 2561    ประกาศรายชื่อ ม1+ม4 ที่มีสิทธิ์เรียนต่อ ปี 2562 1  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 *** *** 10 วัน
21 ธ.ค. 2561 21 ธ.ค. 2561    กิจกรรมวันคริสต์มาส 1  มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว 1   0 *** *** 10 วัน
21 ธ.ค. 2561 21 ธ.ค. 2561    งานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวครู 1  มิส  รื่นจิต    ใจมั่น 1   0 *** *** 10 วัน
22 ธ.ค. 2561 22 ธ.ค. 2561    สังสรรค์ปีใหม่พนักงาน 1  มิส  รื่นจิต    ใจมั่น 1   0 *** *** 11 วัน
22 ธ.ค. 2561 01 ม.ค. 2562    หยุดปีใหม่ 22 ธ.ค.61- 1 ม.ค.62 / เปิดเรียนวันที่ 2 ม.ค.61 ทุกระดับชั้น  มิส  รื่นจิต    ใจมั่น 0   0 *** *** 21 วัน
22 ธ.ค. 2561 02 ม.ค. 2562    หยุดปีใหม่ 22 ธ.ค.61- 1 ม.ค.62 / เปิดเรียนวันที่ 2 ม.ค.61 ทุกระดับชั้น 12  มิส  รื่นจิต    ใจมั่น 12   0 *** *** 22 วัน
30 พ.ย. 2561 07 ธ.ค. 2561    จองโต๊ะงานแสดงออก 5  มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว 5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 4 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (33)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 จองโต๊ะงานแสดงออก โต๊ะ VIP ทุกระดับชั้น  30 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 11 วัน ไม่ได้เช็ค  จองโต๊ะงานแสดงออก  30 พ.ย. 2561 - 7 ธ.ค. 2561
 ค่ายมงฟอร์ต วันที่ 1-4 ธันวาคม 2561  1 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 10 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายมงฟอร์ต วันที่ 1-4 ธันวาคม 2561  1 ธ.ค. 2561 - 4 ธ.ค. 2561
 ค่ายมงฟอร์ต วันที่ 1-4 ธันวาคม 2561  2 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 9 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายมงฟอร์ต วันที่ 1-4 ธันวาคม 2561  1 ธ.ค. 2561 - 4 ธ.ค. 2561
 ค่ายมงฟอร์ต วันที่ 1-4 ธันวาคม 2561  3 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 8 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายมงฟอร์ต วันที่ 1-4 ธันวาคม 2561  1 ธ.ค. 2561 - 4 ธ.ค. 2561
 วจนพิธีกรรมเปิดเทศกาลคริสตสมภพ  3 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 8 วัน ไม่ได้เช็ค  วจนพิธีกรรมเปิดเทศกาลคริสตสมภพ  3 ธ.ค. 2561 - 3 ธ.ค. 2561
 จองโต๊ะงานแสดงออก ป.1-ป.3  3 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 8 วัน ไม่ได้เช็ค  จองโต๊ะงานแสดงออก  30 พ.ย. 2561 - 7 ธ.ค. 2561
 ค่ายมงฟอร์ต วันที่ 1-4 ธันวาคม 2561  4 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 7 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายมงฟอร์ต วันที่ 1-4 ธันวาคม 2561  1 ธ.ค. 2561 - 4 ธ.ค. 2561
 จองโต๊ะงานแสดงออก ป.4-ป.6  4 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 7 วัน ไม่ได้เช็ค  จองโต๊ะงานแสดงออก  30 พ.ย. 2561 - 7 ธ.ค. 2561
 (หยุด) วันพ่อแห่งชาติ  5 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 6 วัน ไม่ได้เช็ค  (หยุด) วันพ่อแห่งชาติ  5 ธ.ค. 2561 - 5 ธ.ค. 2561
 จองโต๊ะงานแสดงออก ม.1 - ม.3  6 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 5 วัน ไม่ได้เช็ค  จองโต๊ะงานแสดงออก  30 พ.ย. 2561 - 7 ธ.ค. 2561
 จองโต๊ะงานแสดงออก ม.4 - ม.6  7 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 4 วัน ไม่ได้เช็ค  จองโต๊ะงานแสดงออก  30 พ.ย. 2561 - 7 ธ.ค. 2561
 (หยุด) วันรัฐธรรมนูญ  10 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 1 วัน ไม่ได้เช็ค  (หยุด) วันรัฐธรรมนูญ  10 ธ.ค. 2561 - 10 ธ.ค. 2561
 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ป.1-ป.6 เรียนตามปกติ / ม.ต้น หยุด / ม.ปลาย สอบ  14 ธ.ค. 2561 3 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561  14 ธ.ค. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 ประกาศรายชื่อ ม1+ม4 ที่มีสิทธิ์เรียนต่อ ปี 2562  14 ธ.ค. 2561 3 วัน ไม่ได้เช็ค  ประกาศรายชื่อ ม1+ม4 ที่มีสิทธิ์เรียนต่อ ปี 2562  14 ธ.ค. 2561 - 21 ธ.ค. 2561
 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ป.1-ป.6 เรียนตามปกติ / ม.ต้น สอบ /ม.ปลาย หยุด  17 ธ.ค. 2561 6 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561  14 ธ.ค. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ประถม สอบ / ม.ต้น หยุด /ม.ปลาย สอบ  18 ธ.ค. 2561 7 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561  14 ธ.ค. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ประถม หยุด / ม.ต้น สอบ / ม.ปลาย หยุด  19 ธ.ค. 2561 8 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561  14 ธ.ค. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ประถม สอบ / ม.ต้น หยุด /ม.ปลาย สอบ  20 ธ.ค. 2561 9 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561  14 ธ.ค. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
 กิจกรรมวันคริสต์มาส  21 ธ.ค. 2561 10 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมวันคริสต์มาส  21 ธ.ค. 2561 - 21 ธ.ค. 2561
 งานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวครู  21 ธ.ค. 2561 10 วัน ไม่ได้เช็ค  งานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวครู  21 ธ.ค. 2561 - 21 ธ.ค. 2561
 สังสรรค์ปีใหม่พนักงาน  22 ธ.ค. 2561 11 วัน ไม่ได้เช็ค  สังสรรค์ปีใหม่พนักงาน  22 ธ.ค. 2561 - 22 ธ.ค. 2561
 หยุดปีใหม่ 22 ธ.ค.61- 1 ม.ค.62 / เปิดเรียนวันที่ 2 ม.ค.61 ทุกระดับชั้น  22 ธ.ค. 2561 11 วัน ไม่ได้เช็ค  หยุดปีใหม่ 22 ธ.ค.61- 1 ม.ค.62 / เปิดเรียนวันที่ 2 ม.ค.61 ทุกระดับชั้น  22 ธ.ค. 2561 - 2 ม.ค. 2562
 หยุดปีใหม่ 22 ธ.ค.61- 1 ม.ค.62 / เปิดเรียนวันที่ 2 ม.ค.61 ทุกระดับชั้น  23 ธ.ค. 2561 12 วัน ไม่ได้เช็ค  หยุดปีใหม่ 22 ธ.ค.61- 1 ม.ค.62 / เปิดเรียนวันที่ 2 ม.ค.61 ทุกระดับชั้น  22 ธ.ค. 2561 - 2 ม.ค. 2562
 หยุดปีใหม่ 22 ธ.ค.61- 1 ม.ค.62 / เปิดเรียนวันที่ 2 ม.ค.61 ทุกระดับชั้น  24 ธ.ค. 2561 13 วัน ไม่ได้เช็ค  หยุดปีใหม่ 22 ธ.ค.61- 1 ม.ค.62 / เปิดเรียนวันที่ 2 ม.ค.61 ทุกระดับชั้น  22 ธ.ค. 2561 - 2 ม.ค. 2562
 หยุดปีใหม่ 22 ธ.ค.61- 1 ม.ค.62 / เปิดเรียนวันที่ 2 ม.ค.61 ทุกระดับชั้น  25 ธ.ค. 2561 14 วัน ไม่ได้เช็ค  หยุดปีใหม่ 22 ธ.ค.61- 1 ม.ค.62 / เปิดเรียนวันที่ 2 ม.ค.61 ทุกระดับชั้น  22 ธ.ค. 2561 - 2 ม.ค. 2562
 หยุดปีใหม่ 22 ธ.ค.61- 1 ม.ค.62 / เปิดเรียนวันที่ 2 ม.ค.61 ทุกระดับชั้น  26 ธ.ค. 2561 15 วัน ไม่ได้เช็ค  หยุดปีใหม่ 22 ธ.ค.61- 1 ม.ค.62 / เปิดเรียนวันที่ 2 ม.ค.61 ทุกระดับชั้น  22 ธ.ค. 2561 - 2 ม.ค. 2562
 หยุดปีใหม่ 22 ธ.ค.61- 1 ม.ค.62 / เปิดเรียนวันที่ 2 ม.ค.61 ทุกระดับชั้น  27 ธ.ค. 2561 16 วัน ไม่ได้เช็ค  หยุดปีใหม่ 22 ธ.ค.61- 1 ม.ค.62 / เปิดเรียนวันที่ 2 ม.ค.61 ทุกระดับชั้น  22 ธ.ค. 2561 - 2 ม.ค. 2562
 หยุดปีใหม่ 22 ธ.ค.61- 1 ม.ค.62 / เปิดเรียนวันที่ 2 ม.ค.61 ทุกระดับชั้น  28 ธ.ค. 2561 17 วัน ไม่ได้เช็ค  หยุดปีใหม่ 22 ธ.ค.61- 1 ม.ค.62 / เปิดเรียนวันที่ 2 ม.ค.61 ทุกระดับชั้น  22 ธ.ค. 2561 - 2 ม.ค. 2562
 หยุดปีใหม่ 22 ธ.ค.61- 1 ม.ค.62 / เปิดเรียนวันที่ 2 ม.ค.61 ทุกระดับชั้น  29 ธ.ค. 2561 18 วัน ไม่ได้เช็ค  หยุดปีใหม่ 22 ธ.ค.61- 1 ม.ค.62 / เปิดเรียนวันที่ 2 ม.ค.61 ทุกระดับชั้น  22 ธ.ค. 2561 - 2 ม.ค. 2562
 หยุดปีใหม่ 22 ธ.ค.61- 1 ม.ค.62 / เปิดเรียนวันที่ 2 ม.ค.61 ทุกระดับชั้น  30 ธ.ค. 2561 19 วัน ไม่ได้เช็ค  หยุดปีใหม่ 22 ธ.ค.61- 1 ม.ค.62 / เปิดเรียนวันที่ 2 ม.ค.61 ทุกระดับชั้น  22 ธ.ค. 2561 - 2 ม.ค. 2562
 หยุดปีใหม่ 22 ธ.ค.61- 1 ม.ค.62 / เปิดเรียนวันที่ 2 ม.ค.61 ทุกระดับชั้น  31 ธ.ค. 2561 20 วัน ไม่ได้เช็ค  หยุดปีใหม่ 22 ธ.ค.61- 1 ม.ค.62 / เปิดเรียนวันที่ 2 ม.ค.61 ทุกระดับชั้น  22 ธ.ค. 2561 - 2 ม.ค. 2562
 หยุดปีใหม่ 22 ธ.ค.61- 1 ม.ค.62 / เปิดเรียนวันที่ 2 ม.ค.61 ทุกระดับชั้น  1 ม.ค. 2562 21 วัน ไม่ได้เช็ค  หยุดปีใหม่ 22 ธ.ค.61- 1 ม.ค.62 / เปิดเรียนวันที่ 2 ม.ค.61 ทุกระดับชั้น  22 ธ.ค. 2561 - 2 ม.ค. 2562
 เปิดเรียนวันที่ 2 ม.ค.61 ทุกระดับชั้น  2 ม.ค. 2562 22 วัน ไม่ได้เช็ค  หยุดปีใหม่ 22 ธ.ค.61- 1 ม.ค.62 / เปิดเรียนวันที่ 2 ม.ค.61 ทุกระดับชั้น  22 ธ.ค. 2561 - 2 ม.ค. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ปฏิทินโรงเรียน ธ.ค.2561 ของหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
ผู้จัดทำ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )