Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ปฏิทินโรงเรียน ม.ค.2562

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน(13)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(50)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ปฏิทินโรงเรียน ม.ค.2562

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ปฏิทินโรงเรียน ม.ค.2562

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ปฏิทินโรงเรียน ม.ค.2562
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (พันธกิจ)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (ยุทธศาสตร์)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (เป้าหมาย)
 

   มาตรฐาน สมศ. (รอบ 4)
 

   มาตรฐาน สพฐ.
 

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ปี 2562
 

   ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2562
 


ปฏิทินแผนงาน (13)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
05 ม.ค. 2562 31 ม.ค. 2562    รับสมัคร ม1,ม4 (ภายนอก) 5  มิส  วิไล    ศรีประภาสุขสันติ 5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 167 วัน
07 ม.ค. 2562 01 มี.ค. 2562    ค่ายลูกเสือ 20  มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์ 20   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 138 วัน
11 ม.ค. 2562 11 ม.ค. 2562    กิจกรรมวันเด็ก 1  มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 187 วัน
11 ม.ค. 2562 13 ม.ค. 2562    กิจกรรมแรลลี่การกุศล 2  มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 185 วัน
10 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562    รับอุปกรณ์,เครื่องแบบ ป.1 ปี 62 1  มิส  พัณณ์ชิตา    ฉ่ำจิตร 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 188 วัน
15 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562    (หยุด) วันครู 2  มิส  รื่นจิต    ใจมั่น 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 182 วัน
01 ม.ค. 2562 28 ก.พ. 2562    งานการแสดงออก 8  มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว 8   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 139 วัน
31 มี.ค. 2562 01 พ.ค. 2562    ทัศนศึกษาประเทศแคนาดา ณ เมือง Toronto วันที่ 31 มี.ค.-1 พ.ค. 61 2  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 77 วัน
05 ม.ค. 2562 05 ม.ค. 2562    สอบ Pre-ประถม ป.4-ป.6 เวลา 08.00-14.40 น. 1  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 193 วัน
14 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562    โครงการสอบ FSG , FSGST ป.3 ป.6 และ ม.3 วันที่ 14-15 มกราคม 2562 2  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 183 วัน
20 ม.ค. 2562 20 ม.ค. 2562    การแข่งขันกอล์ฟ ACT Golf Junior Open #2 เวลา 11.00-18.00 น. ณ สนามไดนาสตี้ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 1  มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 178 วัน
29 ม.ค. 2562 29 ม.ค. 2562    สอบข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัย Cambridge ป.2,ป.4,ป.6 1  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 169 วัน
30 ม.ค. 2562 04 มี.ค. 2562    โรงเรียนหยุดตามประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่น วันที่ 31 ม.ค.-1 ก.พ.2562 / หยุดเรียน Extream sat วันเสาร์ที่ 2 ก.พ.62 โดยเรียนชดเชยวันที่ 2 มี.ค.62 / สอบ O-net ป.6,ม.3 ตามปกติวันที่ 2-3 ก.พ.62 //เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 4 ก.พ.62 4  มิส  รื่นจิต    ใจมั่น 4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 135 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (50)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 รับสมัคร ม1, ม4 (ภายนอก)  5 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 193 วัน ไม่ได้เช็ค  รับสมัคร ม1,ม4 (ภายนอก)  5 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562
 สอบ Pre-ประถม ป.4-ป.6 เวลา 08.00-14.40 น.  5 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 193 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบ Pre-ประถม ป.4-ป.6 เวลา 08.00-14.40 น.  5 ม.ค. 2562 - 5 ม.ค. 2562
 สอบคัดเลือก ม1,ม4 (ภายนอก)  6 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 192 วัน ไม่ได้เช็ค  รับสมัคร ม1,ม4 (ภายนอก)  5 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562
 ม.1 ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ วันที่ 8-10 ม.ค.62  8 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 190 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายลูกเสือ  7 ม.ค. 2562 - 1 มี.ค. 2562
 ประกาศผล ม1+ม4 (ภายนอก)  9 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 189 วัน ไม่ได้เช็ค  รับสมัคร ม1,ม4 (ภายนอก)  5 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562
 ม.1 ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ วันที่ 8-10 ม.ค.62  9 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 189 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายลูกเสือ  7 ม.ค. 2562 - 1 มี.ค. 2562
 รับอุปกรณ์,เครื่องแบบ ป.1 ปี 62  10 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 188 วัน ไม่ได้เช็ค  รับอุปกรณ์,เครื่องแบบ ป.1 ปี 62  10 ม.ค. 2562 - 10 ม.ค. 2562
 ม.1 ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ วันที่ 8-10 ม.ค.62  10 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 188 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายลูกเสือ  7 ม.ค. 2562 - 1 มี.ค. 2562
 ป.1 ค่ายลูกเสืออัสสัมชัญธนบุรี (เช้าไปเย็นกลับ) วันที่ 10 ม.ค.62  10 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 188 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายลูกเสือ  7 ม.ค. 2562 - 1 มี.ค. 2562
 กิจกรรมวันเด็ก  11 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 187 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมวันเด็ก  11 ม.ค. 2562 - 11 ม.ค. 2562
 กิจกรรมแรลลี่การกุศล  12 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 186 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมแรลลี่การกุศล  11 ม.ค. 2562 - 13 ม.ค. 2562
 กิจกรรมแรลลี่การกุศล  13 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 185 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมแรลลี่การกุศล  11 ม.ค. 2562 - 13 ม.ค. 2562
 ป.4 ค่ายลูกเสือบ้านสวนยอแซฟ จ.นครปฐม  14 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 184 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายลูกเสือ  7 ม.ค. 2562 - 1 มี.ค. 2562
 โครงการสอบ FSG , FSGST ป.3 ป.6 และ ม.3 วันที่ 14-15 มกราคม 2562  14 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 184 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการสอบ FSG , FSGST ป.3 ป.6 และ ม.3 วันที่ 14-15 มกราคม 2562  14 ม.ค. 2562 - 15 ม.ค. 2562
 ป.4 ค่ายลูกเสือบ้านสวนยอแซฟ จ.นครปฐม  15 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 183 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายลูกเสือ  7 ม.ค. 2562 - 1 มี.ค. 2562
 กิจกรรมวันครู  15 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 183 วัน ไม่ได้เช็ค  (หยุด) วันครู  15 ม.ค. 2562 - 16 ม.ค. 2562
 โครงการสอบ FSG , FSGST ป.3 ป.6 และ ม.3 วันที่ 14-15 มกราคม 2562  15 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 183 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการสอบ FSG , FSGST ป.3 ป.6 และ ม.3 วันที่ 14-15 มกราคม 2562  14 ม.ค. 2562 - 15 ม.ค. 2562
 (หยุด) วันครู  16 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 182 วัน ไม่ได้เช็ค  (หยุด) วันครู  15 ม.ค. 2562 - 16 ม.ค. 2562
 ป.2 ค่ายลูกเสืออัสสัมชัญธนบุรี (เช้าไปเย็นกลับ) วันที่ 17 ม.ค.62  17 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 181 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายลูกเสือ  7 ม.ค. 2562 - 1 มี.ค. 2562
 งานการแสดงออก ป.6 เวลา 18.00-20.00 น.(นร.ป.6 หยุดเรียนครึ่งวันตั้งแต่ 12.30 น.)  18 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 180 วัน ไม่ได้เช็ค  งานการแสดงออก  1 ม.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2562
 ป.3 ค่ายลูกเสืออัสสัมชัญธนบุรี (เช้าไปเย็นกลับ) วันที่ 18 ม.ค.62  18 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 180 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายลูกเสือ  7 ม.ค. 2562 - 1 มี.ค. 2562
 งานการแสดงออก ป.1 เวลา 11.00-13.00 น./ป.2 17.00-19.00 น.  19 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 179 วัน ไม่ได้เช็ค  งานการแสดงออก  1 ม.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2562
 การแข่งขันกอล์ฟ ACT Golf Junior Open #2 เวลา 11.00-18.00 น. ณ สนามไดนาสตี้ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  20 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 178 วัน ไม่ได้เช็ค  การแข่งขันกอล์ฟ ACT Golf Junior Open #2 เวลา 11.00-18.00 น. ณ สนามไดนาสตี้ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  20 ม.ค. 2562 - 20 ม.ค. 2562
 รักษาสิทธิ์ ม1 ปี 62  21 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 177 วัน ไม่ได้เช็ค  รับสมัคร ม1,ม4 (ภายนอก)  5 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562
 ป.6 ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ 21-23 ม.ค.62  21 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 177 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายลูกเสือ  7 ม.ค. 2562 - 1 มี.ค. 2562
 งานการแสดงออก ป.5 เวลา 18.00-20.00 น.(นร.ป.5 หยุดเรียนครึ่งวันตั้งแต่ 12.30 น.)  21 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 177 วัน ไม่ได้เช็ค  งานการแสดงออก  1 ม.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2562
 รักษาสิทธิ์ ม4 ปี 62  22 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 176 วัน ไม่ได้เช็ค  รับสมัคร ม1,ม4 (ภายนอก)  5 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562
 ป.6 ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ 21-23 ม.ค.62  22 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 176 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายลูกเสือ  7 ม.ค. 2562 - 1 มี.ค. 2562
 งานการแสดงออก ม.1 เวลา 18.00-20.00 น.(นร.ม.1 หยุดเรียนครึ่งวันตั้งแต่ 12.30 น.)  22 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 176 วัน ไม่ได้เช็ค  งานการแสดงออก  1 ม.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2562
 ป.5 ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ 23-25 ม.ค.62  23 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 175 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายลูกเสือ  7 ม.ค. 2562 - 1 มี.ค. 2562
 ป.6 ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ 21-23 ม.ค.62  23 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 175 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายลูกเสือ  7 ม.ค. 2562 - 1 มี.ค. 2562
 งานการแสดงออก ม.2 เวลา 18.00-20.00 น.(นร.ม.2 หยุดเรียนครึ่งวันตั้งแต่ 12.30 น.)  23 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 175 วัน ไม่ได้เช็ค  งานการแสดงออก  1 ม.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2562
 ค่ายลูกเสือ ป.5  24 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 174 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายลูกเสือ  7 ม.ค. 2562 - 1 มี.ค. 2562
 งานการแสดงออก ม.3 เวลา 18.00-20.00 น.(นร.ม.3 หยุดเรียนครึ่งวันตั้งแต่ 12.30 น.)  24 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 174 วัน ไม่ได้เช็ค  งานการแสดงออก  1 ม.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2562
 ป.5 ค่ายลูกเสือศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ 23-25 ม.ค.62  25 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 173 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายลูกเสือ  7 ม.ค. 2562 - 1 มี.ค. 2562
 งานการแสดงออก ม.ปลาย เวลา 18.00-20.00 น.(นร.ม.4-6 หยุดเรียนครึ่งวันตั้งแต่ 12.30 น.)  25 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 173 วัน ไม่ได้เช็ค  งานการแสดงออก  1 ม.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2562
 งานการแสดงออก ป.3 เวลา 11.00-13.00 / ป.4 เวลา 17.00-19.00 น.  26 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 172 วัน ไม่ได้เช็ค  งานการแสดงออก  1 ม.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2562
 ม.3 เข้าค่ายลูกเสืออนุสรณ์ จ.ราชบุรี วันที่ 28-30 ม.ค.62  28 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 170 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายลูกเสือ  7 ม.ค. 2562 - 1 มี.ค. 2562
 ม.3 เข้าค่ายลูกเสืออนุสรณ์ จ.ราชบุรี วันที่ 28-30 ม.ค.62  29 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 169 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายลูกเสือ  7 ม.ค. 2562 - 1 มี.ค. 2562
 สอบข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัย Cambridge ป.2,ป.4,ป.6  29 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 169 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัย Cambridge ป.2,ป.4,ป.6  29 ม.ค. 2562 - 29 ม.ค. 2562
 ม.3 เข้าค่ายลูกเสืออนุสรณ์ จ.ราชบุรี วันที่ 28-30 ม.ค.62  30 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 168 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายลูกเสือ  7 ม.ค. 2562 - 1 มี.ค. 2562
  ม.2 ค่ายเสือป่าแคมป์ จ.สระบุรี วันที่ 30 ม.ค.-1 ก.พ.62  30 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 168 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายลูกเสือ  7 ม.ค. 2562 - 1 มี.ค. 2562
  ม.2 ค่ายเสือป่าแคมป์ จ.สระบุรี วันที่ 30 ม.ค.-1 ก.พ.62  31 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 167 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายลูกเสือ  7 ม.ค. 2562 - 1 มี.ค. 2562
 โรงเรียนหยุดตามประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่น วันที่ 31 ม.ค.-1 ก.พ.2562 / หยุดเรียน Extream sat วันเสาร์ที่ 2 ก.พ.62 โดยเรียนชดเชยวันที่ 2 มี.ค.62 / สอบ O-net ป.6,ม.3 ตามปกติวันที่ 2-3 ก.พ.62 //เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 4 ก.พ.62  31 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 167 วัน ไม่ได้เช็ค  โรงเรียนหยุดตามประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่น วันที่ 31 ม.ค.-1 ก.พ.2562 / หยุดเรียน Extream sat วันเสาร์ที่ 2 ก.พ.62 โดยเรียนชดเชยวันที่ 2 มี.ค.62 / สอบ O-net ป.6,ม.3 ตามปกติวันที่ 2-3 ก.พ.62 //เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 4 ก.พ.62  30 ม.ค. 2562 - 4 มี.ค. 2562
 โรงเรียนหยุดตามประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่น วันที่ 31 ม.ค.-1 ก.พ.2562 / หยุดเรียน Extream sat วันเสาร์ที่ 2 ก.พ.62 โดยเรียนชดเชยวันที่ 2 มี.ค.62 / สอบ O-net ป.6,ม.3 ตามปกติวันที่ 2-3 ก.พ.62 //เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 4 ก.พ.62  1 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 166 วัน ไม่ได้เช็ค  โรงเรียนหยุดตามประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่น วันที่ 31 ม.ค.-1 ก.พ.2562 / หยุดเรียน Extream sat วันเสาร์ที่ 2 ก.พ.62 โดยเรียนชดเชยวันที่ 2 มี.ค.62 / สอบ O-net ป.6,ม.3 ตามปกติวันที่ 2-3 ก.พ.62 //เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 4 ก.พ.62  30 ม.ค. 2562 - 4 มี.ค. 2562
 หยุดเรียน Extream sat วันเสาร์ที่ 2 ก.พ.62 โดยเรียนชดเชยวันที่ 2 มี.ค.62 / สอบ O-net ป.6,ม.3 ตามปกติวันที่ 2-3 ก.พ.62 //เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 4 ก.พ.62  2 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 165 วัน ไม่ได้เช็ค  โรงเรียนหยุดตามประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่น วันที่ 31 ม.ค.-1 ก.พ.2562 / หยุดเรียน Extream sat วันเสาร์ที่ 2 ก.พ.62 โดยเรียนชดเชยวันที่ 2 มี.ค.62 / สอบ O-net ป.6,ม.3 ตามปกติวันที่ 2-3 ก.พ.62 //เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 4 ก.พ.62  30 ม.ค. 2562 - 4 มี.ค. 2562
 เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 4 ก.พ.62  4 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 163 วัน ไม่ได้เช็ค  โรงเรียนหยุดตามประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่น วันที่ 31 ม.ค.-1 ก.พ.2562 / หยุดเรียน Extream sat วันเสาร์ที่ 2 ก.พ.62 โดยเรียนชดเชยวันที่ 2 มี.ค.62 / สอบ O-net ป.6,ม.3 ตามปกติวันที่ 2-3 ก.พ.62 //เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 4 ก.พ.62  30 ม.ค. 2562 - 4 มี.ค. 2562
  ม.2 ค่ายเสือป่าแคมป์ จ.สระบุรี วันที่ 30 ม.ค.-1 ก.พ.62  1 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 138 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายลูกเสือ  7 ม.ค. 2562 - 1 มี.ค. 2562
 ทัศนศึกษาประเทศแคนาดา ณ เมือง Toronto วันที่ 31 มี.ค.-1 พ.ค. 61  31 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 108 วัน ไม่ได้เช็ค  ทัศนศึกษาประเทศแคนาดา ณ เมือง Toronto วันที่ 31 มี.ค.-1 พ.ค. 61  31 มี.ค. 2562 - 1 พ.ค. 2562
 ทัศนศึกษาประเทศแคนาดา ณ เมือง Toronto วันที่ 31 มี.ค.-1 พ.ค. 61  1 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 77 วัน ไม่ได้เช็ค  ทัศนศึกษาประเทศแคนาดา ณ เมือง Toronto วันที่ 31 มี.ค.-1 พ.ค. 61  31 มี.ค. 2562 - 1 พ.ค. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ปฏิทินโรงเรียน ม.ค.2562 ของหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
ผู้จัดทำ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )