Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ค่าใช่จ่ายบริหารงานศูนย์ดนตรี

วัตถุประสงค์
1.  1. เพื่อสร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 2. เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม 3. เพื่อจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือก 4. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน (10.3)

-ปฏิทินแผนงาน(4)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน()
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ค่าใช่จ่ายบริหารงานศูนย์ดนตรี

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ค่าใช่จ่ายบริหารงานศูนย์ดนตรี
1.  1. ผู้เรียนร้อยละ 85 เลือกเรียนดนตรีตามความถนัด ความสามารถความต้องการ และความภาคภูมิใจ 2. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน ด้านดนตรีตามจินตนาการด้วยความภาคภูมิใจ 3. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีสุนทรียภาพด้านดนตรี

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ค่าใช่จ่ายบริหารงานศูนย์ดนตรี
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (พันธกิจ)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (ยุทธศาสตร์)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (เป้าหมาย)
 

   มาตรฐาน สมศ. (รอบ 4)
 

   มาตรฐาน สพฐ.
 

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ปี 2562
 

   ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2562
 


ปฏิทินแผนงาน (4)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
16 พ.ค. 2561 16 พ.ค. 2561   P 1.ขั้นวางแผน  มาสเตอร์  ศิริ    กังวลทรัพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 516 วัน
16 พ.ค. 2561 16 พ.ค. 2561   D 2. ขั้นดำเนินการ  มาสเตอร์  ศิริ    กังวลทรัพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 516 วัน
16 พ.ค. 2561 16 พ.ค. 2561   C 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  มาสเตอร์  ศิริ    กังวลทรัพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 516 วัน
30 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2562   A 4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  มาสเตอร์  ศิริ    กังวลทรัพย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 198 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษ A4 80 แกรม 100 *** ***
2    กระดาษ F14 80 แกรม 10 *** ***
3    กระดาษการ์ดสี A4 20 *** ***
4    ซองกระดาษสีน้ำตาล ตราโรงเรียนปกติ A4 100 *** ***
5    ซองกระดาษ เบอร์ 9 100 *** ***
6    แผ่น CD-R 100 *** ***
7    ซองพลาสติกใส่ CD 100 *** ***
8    กระดาษกาว 2 หน้า ขนาด 1 นิ้ว 20 *** ***
9    เทปโฟมกาว 2 หน้า 3M 10 *** ***
10    ผ้าเทปกาว คละสี ขนาด 2 นิ้ว 50 *** ***
11    เทปใส แกนใหญ่ ขนาด 1 นิ้ว 50 *** ***
12    ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 30 *** ***
13    ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 35 1M 10 *** ***
14    ตัวหนีบเอกสารสีดำ ขนาดกลาง 20 *** ***
15    ลวดเสียบกระดาษใหญ่ 20 *** ***
16    ลวดเสียบกระดาษเล็ก 20 *** ***
17    ปากกาเคมีสองหัว 15 *** ***
18    ปากกาไวท์บอร์ด 100 *** ***
19    ดินสอตราม้า 50 *** ***
20    ปากกาควอนตั้ม 50 *** ***
21    แฟ้มตราช้าง 22 *** ***
22    ซองเอกสารพลาสติก (โรงเรียน) 30 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1.แบบสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 2.แบบประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 3.แบบสรุปการนิเทศครู 4.รายงานการได้รับรางวัล/การยกย่องจากชุมชนสังคม 5.แบบสรุปความพึงพอใจของบุคลากร 6.รายงานการมาศึกษาดูงานจากภายนอก 7.รายงานการเป็นต้นแบบสู่สถานศึกษาอื่น

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ค่าใช่จ่ายบริหารงานศูนย์ดนตรี ของหน่วยงาน งานศูนย์ดนตรี
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ณัฐกานต์    คงแสน
ผู้จัดทำ : มิส  ณัฐกานต์    คงแสน


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )