Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : งานบริหารฝ่ายกิจกรรม

วัตถุประสงค์
1.  1.เพื่อให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการ นำบริบท และภูมิปัญญาของท้องถิ่น มาบูรณาการในการจัด การเรียนรู้ (7.4) 2.เพื่อให้ครูได้มีการศึกษาวิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน (7.5) 3.เพื่อให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ เป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ (8.3) 4.เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม และสอดคล้องกับท้องถิ่น (10.1)

-ปฏิทินแผนงาน(4)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน()
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : งานบริหารฝ่ายกิจกรรม

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
1.  1.ครูร้อยละ 95 สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 2.ครูร้อยละ 91 ได้มีการศึกษาวิจัย และพัฒนาการจัดการเรียน รู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลการในการปรับการสอน 3.ผู้บริหารร้อยละ 90 สามารถบริหารจัดการ การศึกษาให้ บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4.ร้อยละ 85 หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสมและ สอดคล้องกับท้องถิ่น 5.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย 6. ร้อยละ 98 มีบุคลากรและผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางด้าน วิชาการ และด้านอื่นๆในเวทีระดับนานาชาติ 7. ร้อยละ 98 มีความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่างโรงเรียนองค์กรภายในและต่างประเทศ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคล และกำกับติดตาม เป็นรายห้อง

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (พันธกิจ)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (ยุทธศาสตร์)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (เป้าหมาย)
 

   มาตรฐาน สมศ. (รอบ 4)
 

   มาตรฐาน สพฐ.
 

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ปี 2562
 

   ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2562
 


ปฏิทินแผนงาน (4)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
14 พ.ค. 2561 14 พ.ค. 2561   P ขั้นวางแผน  มิส  ชมัยภร    สุขสมผล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 518 วัน
14 พ.ค. 2561 14 พ.ค. 2561   D ขั้นดำเนินการ  มิส  ชมัยภร    สุขสมผล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 518 วัน
14 พ.ค. 2561 14 พ.ค. 2561   C ขั้นตรวจสอบ  มิส  ชมัยภร    สุขสมผล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 518 วัน
14 พ.ค. 2561 14 พ.ค. 2561   A ขั้นสรุปผล  มิส  ชมัยภร    สุขสมผล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 518 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าเดินทางไปร่วมประชุมงานภายนอก 10 *** ***
2    อาหารว่าง เครื่องดื่ม ประชุม/รับรองแขกมาเยี่ยมชมดูงาน 15 *** ***
3    ค่าเอกสารดำเนินการ 3 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1.แบบสรุปงานนิเทศครู 2.แบบสรุปความพึงพอใจบุคลากร 3.แบบสรุปผลสัมฤทธิ์โครงการ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม ของหน่วยงาน งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ชมัยภร    สุขสมผล
ผู้จัดทำ : มิส  ชมัยภร    สุขสมผล


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )