Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : งานบริหารศูนย์ฟิตเนส

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ ตามจินตนาการ (1.6)
2.  เพื่อให้ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาสถานศึกษา (9.3)
3.  เพื่อให้สถานศึกษามีผลการดำเนินงานส่งเสริม ให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา (14.2)

-ปฏิทินแผนงาน(4)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน()
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : งานบริหารศูนย์ฟิตเนส

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : งานบริหารศูนย์ฟิตเนส
1.  ผู้เรียนร้อยละ 95 ได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการตามจินตนาการ
2.  ผู้ปกครอง และชุมชนร้อยละ 85 สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
3.  ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : งานบริหารศูนย์ฟิตเนส
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (พันธกิจ)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (ยุทธศาสตร์)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (เป้าหมาย)
 

   มาตรฐาน สมศ. (รอบ 4)
 

   มาตรฐาน สพฐ.
 

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ปี 2562
 

   ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2562
 


ปฏิทินแผนงาน (4)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
16 พ.ค. 2561 30 มี.ค. 2562    ขั้นวางแผน  มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 204 วัน
16 พ.ค. 2561 30 มี.ค. 2562    ขั้นดำเนินการ  มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 204 วัน
16 พ.ค. 2561 30 มี.ค. 2562    ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 204 วัน
16 พ.ค. 2561 30 มี.ค. 2562    ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 204 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 - แบบประเมินความพึงพอใจบุคลากรที่มีต่อความร่วมมือกับชุมชน
 - แบบประเมินการมีส่วนร่วมของผู้เรียน บุคลากร
 - รายงานการมาศึกษาดูงานจากภายนอก

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ งานบริหารศูนย์ฟิตเนส ของหน่วยงาน งานศูนย์ฟิตเนส
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ศรัญญา    ฉ่ำจิตร
ผู้จัดทำ : มิส  ศรัญญา    ฉ่ำจิตร


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )