Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : กิจกรรมจัดแข่งขันฟุตซอล รหัส 9-324

วัตถุประสงค์
1.  1. เพื่อสร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/ นาฏศิลป์กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ (1.6) 2.เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม และสอดคล้องกับท้องถิ่น (10.1) 3.เพื่อให้สถานศึกษาจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย ให้ ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความ สนใจ (10.2) 4.เพื่อให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน (10.3) 5.เพื่อให้สถานศึกษามีการนิเทศภายในกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน (10.5) 6.เพื่อให้สถานศึกษามีผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียน บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ สถานศึกษา (14.2)

-ปฏิทินแผนงาน(4)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน()
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : กิจกรรมจัดแข่งขันฟุตซอล รหัส 9-324

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : กิจกรรมจัดแข่งขันฟุตซอล รหัส 9-324
1.  1. ผู้เรียนร้อยละ 90 เลือกเรียนดนตรีตามความถนัด ความสามารถความต้องการ และความภาคภูมิใจ 2. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน ด้านดนตรีตามจินตนาการด้วยความภาคภูมิใจ 3. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุนทรียภาพด้านกีฬา

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : กิจกรรมจัดแข่งขันฟุตซอล รหัส 9-324
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (พันธกิจ)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (ยุทธศาสตร์)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (เป้าหมาย)
 

   มาตรฐาน สมศ. (รอบ 4)
 

   มาตรฐาน สพฐ.
 

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ปี 2562
 

   ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2562
 


ปฏิทินแผนงาน (4)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
18 ธ.ค. 2561 16 ก.พ. 2562    ขั้นวางแผน  มาสเตอร์  เอก    เอกสกุล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 246 วัน
18 ธ.ค. 2561 16 ก.พ. 2562    ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ)  มาสเตอร์  เอก    เอกสกุล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 246 วัน
18 ธ.ค. 2561 16 ก.พ. 2562     ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  มาสเตอร์  เอก    เอกสกุล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 246 วัน
18 ธ.ค. 2561 16 ก.พ. 2562    ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง /พัฒนา  มาสเตอร์  เอก    เอกสกุล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 246 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ กิจกรรมจัดแข่งขันฟุตซอล รหัส 9-324 ของหน่วยงาน งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ณัฐกฤตา    ทองใจ
ผู้จัดทำ : มิส  ณัฐกฤตา    ทองใจ


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )