Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : พัฒนาบุคลากรฝ่ายกิจกรรม

วัตถุประสงค์
1.  1.เพื่อให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบท และภูมิปัญญาของท้องถิ่น มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ (7.4) 2.เพื่อให้ครูได้มีการศึกษาวิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน (7.5) 3.เพื่อให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ (8.3) 4.เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น (10.1) 5.เพื่อให้สถานศึกษามีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย(15.2)

-ปฏิทินแผนงาน(4)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน()
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : พัฒนาบุคลากรฝ่ายกิจกรรม

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : พัฒนาบุคลากรฝ่ายกิจกรรม
1.  1.ครูร้อยละ 95 สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 2.ครูร้อยละ 91 ได้มีการศึกษาวิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลการในการปรับการสอน 3.ผู้บริหารร้อยละ 90 สามารถบริหารจัดการ การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4.ร้อยละ 85 หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 5.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย 6. ร้อยละ 98 มีบุคลากรและผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านวิชาการ และด้านอื่นๆในเวทีระดับนานาชาติ 7. ร้อยละ 98 มีความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างโรงเรียนองค์กรภายในและต่างประเทศ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : พัฒนาบุคลากรฝ่ายกิจกรรม
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (พันธกิจ)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (ยุทธศาสตร์)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (เป้าหมาย)
 

   มาตรฐาน สมศ. (รอบ 4)
 

   มาตรฐาน สพฐ.
 

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ปี 2562
 

   ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2562
 


ปฏิทินแผนงาน (4)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
02 ม.ค. 2562 02 ม.ค. 2562   P ขั้นวางแผน  มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 285 วัน
02 ม.ค. 2562 02 ม.ค. 2562   D ขั้นดำเนินการ  มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 285 วัน
02 ม.ค. 2562 02 ม.ค. 2562   C ขั้นตรวจสอบ  มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 285 วัน
02 ม.ค. 2562 02 ม.ค. 2562   A ขั้นสรุป  มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 285 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าวิทยากร (คนละ 3,000 บ.*1 คน*2 ครั้ง) 2 *** ***
2    ค่าเดินทางไปดูงาน 2 *** ***
3    ค่าอาหารไปดูงาน 2 *** ***
4    ค่าวิทยากร 2 *** ***
5    ค่าอาหาร 2 *** ***
6    ค่าเอกสาร 1 *** ***
7    ส่งบุคลากรไปอบรมภายนอก 10 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ พัฒนาบุคลากรฝ่ายกิจกรรม ของหน่วยงาน งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ชมัยภร    สุขสมผล
ผู้จัดทำ : มิส  ชมัยภร    สุขสมผล


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )