Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : 4-209 โครงการติดตั้งตู้เก็บโทรศัพท์ในห้องเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีตู้เก็บโทรศัพท์ในห้องเรียน
2.  นักเรียนร้อยละ 95 ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบการใช้เครื่องมือสื่อสารในโรงเรียน

-ปฏิทินแผนงาน(5)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน()
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : 4-209 โครงการติดตั้งตู้เก็บโทรศัพท์ในห้องเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : 4-209 โครงการติดตั้งตู้เก็บโทรศัพท์ในห้องเรียน
1.  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีตู้เก็บโทรศัพท์ในห้องเรียน
2.  นักเรียนร้อยละ 95 ปฏิบัติตนถูกต้องตามระเบียบการใช้เครื่องมือสื่อสารในโรงเรียน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : 4-209 โครงการติดตั้งตู้เก็บโทรศัพท์ในห้องเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (พันธกิจ)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (ยุทธศาสตร์)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (เป้าหมาย)
 

   มาตรฐาน สมศ. (รอบ 4)
 

   มาตรฐาน สพฐ.
 

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ปี 2562
 

   ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2562
 


ปฏิทินแผนงาน (5)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   P ประชุมสอบถามความคิดเห็นของครู และผู้ปกครอง และตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 173 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D ออกแบบและสำรวจเสนอราคาจากผู้ผลิต  มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 173 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C ดำเนินการตรวจสอบผลการดำเนินงาน  มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 173 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   A สรุปจัดแฟ้มผลงาน  มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 173 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   A สรุป และประเมินผล  มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 173 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แฟ้มสรุปผลงาน

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ 4-209 โครงการติดตั้งตู้เก็บโทรศัพท์ในห้องเรียน ของหน่วยงาน งานระดับชั้น
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง
ผู้จัดทำ : มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )