Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : งาน ACT Swimming Championship 2017 ครั้งที่ 9

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้การบริหารงานสระว่ายน้ำ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ฝ่ายกำหนด

-ปฏิทินแผนงาน(4)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน()
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : งาน ACT Swimming Championship 2017 ครั้งที่ 9

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : งาน ACT Swimming Championship 2017 ครั้งที่ 9
1.  สามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่ฝ่ายกำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ80

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : งาน ACT Swimming Championship 2017 ครั้งที่ 9
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (พันธกิจ)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (ยุทธศาสตร์)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (เป้าหมาย)
 

   มาตรฐาน สมศ. (รอบ 4)
 

   มาตรฐาน สพฐ.
 

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ปี 2562
 

   ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2562
 


ปฏิทินแผนงาน (4)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
14 พ.ค. 2561 14 พ.ค. 2561   P ขั้นวางแผน  มิส  เพชรพรรณ์    เหมะสุรินทร์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 518 วัน
14 พ.ค. 2561 14 พ.ค. 2561   D ขั้นดำเนินการ  มิส  เพชรพรรณ์    เหมะสุรินทร์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 518 วัน
14 พ.ค. 2561 14 พ.ค. 2561   C ขั้นประเมิน  มิส  เพชรพรรณ์    เหมะสุรินทร์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 518 วัน
14 พ.ค. 2561 14 พ.ค. 2561   A ขั้นสรุป  มิส  เพชรพรรณ์    เหมะสุรินทร์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 518 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าสมัครการแข่งขันว่ายน้ำ 1 *** ***
2    ค่าสมัครการแข่งขันว่ายน้ำ 1 *** ***
3    ผู้สนับสนุนการแข่งขัน 1 *** ***
4    จำหน่ายสูจิบัตร 1 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    เหมาจ่ายค่าดำเนินการแข่งขัน ประมวลผลและค่าสูจิบัตร 1 *** ***
2    ค่ากรรมการตัดสินจากสมาคมว่ายน้ำ แห่งประเทศไทย(เหมาจ่าย) 1 *** ***
3    ค่าเหรียญรางวัล 1,350 *** ***
4    ถ้วยรางวัลบุคคล 1 *** ***
5    ค่าถ้วยรางวัลคะแนนรวม 5 *** ***
6    ค่าโล่และเกียรติบัตรขอบคุณสปอนเซอร์ 10 *** ***
7    ค่าผู้แทนการรับรองสถิติการแข่งขัน 2 *** ***
8    รางวัลสำหรับสโมสรยอดเยี่ยม 1 *** ***
9    ค่ารางวัลนักกีฬาที่ทำลายสถิติการแข่งขัน ประเภทบุคคล 60 *** ***
10    ค่าตอบแทนครู เจ้าหน้าที่ พนักงาน 2 *** ***
11    ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 20 *** ***
12    ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 2 *** ***
13    ค่าแผงเหล็กกั้น 1 *** ***
14    ของที่ระลึก 4 *** ***
15    ค่าเช่าเต็นท์ 1 *** ***
16    ค่ารถ-รับส่งกรรรมการ 1 *** ***
17    เบ็ดเตล็ด 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ งาน ACT Swimming Championship 2017 ครั้งที่ 9 ของหน่วยงาน งานสระว่ายน้ำ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ชมัยภร    สุขสมผล
ผู้จัดทำ : มิส  ชมัยภร    สุขสมผล


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )