Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : กิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น

วัตถุประสงค์
1.  1. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสร้างผลงานจากการ เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และ นันทนาการตามจินตนาการได้ (1.6) 2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการยอมรับความคิด และวัฒนธรรม ที่แตกต่าง (2.3) 3.เพื่อให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน (10.3) 4.เพื่อให้สถานศึกษามีผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียน บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ สถานศึกษา (14.2)

-ปฏิทินแผนงาน(4)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน()
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : กิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : กิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น
1.  1.ผู้เรียนร้อยละ 95 ได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการตามจินตนาการ 2.ผู้เรียนร้อยละ 97 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 3.ร้อยละ 85 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 4.ร้อยละ 85 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงานส่งเสริม ให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น ของสถานศึกษา

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : กิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (พันธกิจ)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (ยุทธศาสตร์)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (เป้าหมาย)
 

   มาตรฐาน สมศ. (รอบ 4)
 

   มาตรฐาน สพฐ.
 

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ปี 2562
 

   ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2562
 


ปฏิทินแผนงาน (4)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
14 พ.ค. 2561 14 พ.ค. 2561   P ขั้นวางแผน  มิส  โสมพร    วงษ์พรหม 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 518 วัน
14 พ.ค. 2561 14 พ.ค. 2561   D ขั้นดำเนินการ  มิส  โสมพร    วงษ์พรหม 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 518 วัน
14 พ.ค. 2561 14 พ.ค. 2561   C ขั้นประเมิน  มิส  เพชรพรรณ์    เหมะสุรินทร์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 518 วัน
14 พ.ค. 2561 14 พ.ค. 2561   A ขั้นสรุป  มิส  โสมพร    วงษ์พรหม 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 518 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าถ่ายภาพนักเรียน 300 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าเกียรติบัตร 20 *** ***
2    ค่าอาหารว่าง 60 *** ***
3    ค่าเสื้อสามารถ 30 *** ***
4    ค่าจัดบอร์ดแสดงผลงาน 3 *** ***
5    ค่าของที่ระลึกประธาน 1 *** ***
6    ค่าดอกไม้และอุปกรณ์ตกแต่งเวที 1 *** ***
7    ค่าจัดทำป้ายงานและซุ้มแสดงความยินดี 2 *** ***
8    ค่าจัดทำแฟ้มสรุปผลงาน 1 *** ***
9    ค่าถ่ายภาพนักเรียน 300 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ กิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ของหน่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ชมัยภร    สุขสมผล
ผู้จัดทำ : มิส  ชมัยภร    สุขสมผล


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )