Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ปฏิทิน พ.ย.62

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน(15)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(26)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ปฏิทิน พ.ย.62

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ปฏิทิน พ.ย.62

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ปฏิทิน พ.ย.62
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (พันธกิจ)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (ยุทธศาสตร์)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (เป้าหมาย)
 

   มาตรฐาน สมศ. (รอบ 4)
 

   มาตรฐาน สพฐ.
 

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ปี 2562
 

   ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2562
 


ปฏิทินแผนงาน (15)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ย. 2562 01 พ.ย. 2562    มิสซาศุกร์ต้นเดือน 1  ซิสเตอร์  เนตรประกาย    ผิวชัย 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 13 วัน
02 พ.ย. 2562 02 พ.ย. 2562    ประกาศผลสอบ 1/2562/ประชุมผู้ปกครอง ป.6,ม.3 1  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 12 วัน
04 พ.ย. 2562 13 พ.ย. 2562    สมัครสอบ ม.4 รอบภายใน ปี 2563 วันที่ 4-8 พ.ย.62 /สอบคัดเลือก ม.4 รอบภายในปี 63 วันที่ 9 พ.ย.62 5  มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ 5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1 วัน
14 พ.ย. 2562 14 พ.ย. 2562    ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3/2562 1  มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ 1   0 *** *** กำลังเกิดขึ้น
20 พ.ย. 2562 23 พ.ย. 2562    รักษาสิทธิ ป.6 ขึ้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 20-23 พ.ย.62 4  มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ 4   0 *** *** 9 วัน
25 พ.ย. 2562 26 พ.ย. 2562    พิธีถวายราชสดุดี ร.6 1  มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์ 1   0 *** *** 12 วัน
25 พ.ย. 2562 26 พ.ย. 2562    เทศกาลดนตรีและการแสดง วันที่ 25-26 พ.ย.62 2  มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว 2   0 *** *** 12 วัน
26 พ.ย. 2562 26 พ.ย. 2562    วันวิชาการ 1  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 *** *** 12 วัน
29 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562    ประชุมครูประจำเดือน 1  มิส  วิไล    ศรีประภาสุขสันติ 1   0 *** *** 15 วัน
10 พ.ย. 2562 10 พ.ย. 2562     ม.2 สสวท.ร่วมกิจกรรม Math&Science Day camp ณ มศว. 1  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 4 วัน
02 พ.ย. 2562 02 พ.ย. 2562    แนะนำแผนการเรียนม.ปลาย EP ของนร.ม.3 เวลา 13.00-14.00 น.ณ ห้องประชุมรัตนฯ 1 2  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 12 วัน
06 พ.ย. 2562 06 พ.ย. 2562    ต้อนรับอาจารย์และนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 08.30 น. - 12.00 น. 1  มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 8 วัน
19 พ.ย. 2562 23 พ.ย. 2562    นร.สหศิลป์คอมพิวเตอร์ฝึกประสบการณ์คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ วันที่ 19พ.ย.62 ,วันที่ 22-23พ.ย.62 3  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 3   0 *** *** 9 วัน
11 พ.ย. 2562 11 พ.ย. 2562    ฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก หัด คางทูม นำสมุดวัคซีนมาด้วย 1  มิส  กรรณิกา    พูลทรัพย์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 3 วัน
30 พ.ย. 2562 30 พ.ย. 2562    สสวท.ม.3 ร่วมกิจกรรม Math&Science Day Camp ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 *** *** 16 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (26)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 มิสซาศุกร์ต้นเดือน  1 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 13 วัน ไม่ได้เช็ค  มิสซาศุกร์ต้นเดือน  1 พ.ย. 2562 - 1 พ.ย. 2562
 ประกาศผลสอบ 1/2562/ประชุมผู้ปกครอง ป.6,ม.3  2 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 12 วัน ไม่ได้เช็ค  ประกาศผลสอบ 1/2562/ประชุมผู้ปกครอง ป.6,ม.3  2 พ.ย. 2562 - 2 พ.ย. 2562
 แนะนำแผนการเรียนม.ปลาย EP ของนร.ม.3 เวลา 13.00-14.00 น.ณ ห้องประชุมรัตนฯ 1  2 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 12 วัน ไม่ได้เช็ค  แนะนำแผนการเรียนม.ปลาย EP ของนร.ม.3 เวลา 13.00-14.00 น.ณ ห้องประชุมรัตนฯ 1  2 พ.ย. 2562 - 2 พ.ย. 2562
 แนะนำแผนการเรียนม.ต้น EP ของนร.ป.6 เวลา 08.30-09.30 น.ณ ห้องประชุมรัตนฯ 1  2 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 12 วัน ไม่ได้เช็ค  แนะนำแผนการเรียนม.ปลาย EP ของนร.ม.3 เวลา 13.00-14.00 น.ณ ห้องประชุมรัตนฯ 1  2 พ.ย. 2562 - 2 พ.ย. 2562
 สมัครสอบ ม.4 รอบภายใน ปี 2563 วันที่ 4-8 พ.ย.62 /สอบคัดเลือก ม.4 รอบภายในปี 63 วันที่ 9 พ.ย.62  6 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 8 วัน ไม่ได้เช็ค  สมัครสอบ ม.4 รอบภายใน ปี 2563 วันที่ 4-8 พ.ย.62 /สอบคัดเลือก ม.4 รอบภายในปี 63 วันที่ 9 พ.ย.62  4 พ.ย. 2562 - 13 พ.ย. 2562
 ต้อนรับอาจารย์และนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 08.30 น. - 12.00 น.  6 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 8 วัน ไม่ได้เช็ค  ต้อนรับอาจารย์และนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 08.30 น. - 12.00 น.  6 พ.ย. 2562 - 6 พ.ย. 2562
 สมัครสอบ ม.4 รอบภายใน ปี 2563 วันที่ 4-8 พ.ย.62 /สอบคัดเลือก ม.4 รอบภายในปี 63 วันที่ 9 พ.ย.62  7 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 7 วัน ไม่ได้เช็ค  สมัครสอบ ม.4 รอบภายใน ปี 2563 วันที่ 4-8 พ.ย.62 /สอบคัดเลือก ม.4 รอบภายในปี 63 วันที่ 9 พ.ย.62  4 พ.ย. 2562 - 13 พ.ย. 2562
 สมัครสอบ ม.4 รอบภายใน ปี 2563 วันที่ 4-8 พ.ย.62 /สอบคัดเลือก ม.4 รอบภายในปี 63 วันที่ 9 พ.ย.62  8 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 6 วัน ไม่ได้เช็ค  สมัครสอบ ม.4 รอบภายใน ปี 2563 วันที่ 4-8 พ.ย.62 /สอบคัดเลือก ม.4 รอบภายในปี 63 วันที่ 9 พ.ย.62  4 พ.ย. 2562 - 13 พ.ย. 2562
 สอบคัดเลือก ม.4 รอบภายในปี 63 วันที่ 9 พ.ย.62  9 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 5 วัน ไม่ได้เช็ค  สมัครสอบ ม.4 รอบภายใน ปี 2563 วันที่ 4-8 พ.ย.62 /สอบคัดเลือก ม.4 รอบภายในปี 63 วันที่ 9 พ.ย.62  4 พ.ย. 2562 - 13 พ.ย. 2562
  ม.2 สสวท.ร่วมกิจกรรม Math&Science Day camp ณ มศว.  10 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 4 วัน ไม่ได้เช็ค   ม.2 สสวท.ร่วมกิจกรรม Math&Science Day camp ณ มศว.  10 พ.ย. 2562 - 10 พ.ย. 2562
 ป.1 ฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก หัด คางทูม นำสมุดวัคซีนมาด้วย  11 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 3 วัน ไม่ได้เช็ค  ฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก หัด คางทูม นำสมุดวัคซีนมาด้วย  11 พ.ย. 2562 - 11 พ.ย. 2562
 ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.4(ภายใน)  13 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 1 วัน ไม่ได้เช็ค  สมัครสอบ ม.4 รอบภายใน ปี 2563 วันที่ 4-8 พ.ย.62 /สอบคัดเลือก ม.4 รอบภายในปี 63 วันที่ 9 พ.ย.62  4 พ.ย. 2562 - 13 พ.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3/2562  14 พ.ย. 2562 กำลังเกิดขึ้น ไม่ได้เช็ค  ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3/2562  14 พ.ย. 2562 - 14 พ.ย. 2562
 นร.สหศิลป์คอมพิวเตอร์ฝึกประสบการณ์คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ วันที่ 19พ.ย.62 ,วันที่ 22-23พ.ย.62  19 พ.ย. 2562 5 วัน ไม่ได้เช็ค  นร.สหศิลป์คอมพิวเตอร์ฝึกประสบการณ์คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ วันที่ 19พ.ย.62 ,วันที่ 22-23พ.ย.62  19 พ.ย. 2562 - 23 พ.ย. 2562
 รักษาสิทธิ ป.6 ขึ้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 20-23 พ.ย.62  20 พ.ย. 2562 6 วัน ไม่ได้เช็ค  รักษาสิทธิ ป.6 ขึ้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 20-23 พ.ย.62  20 พ.ย. 2562 - 23 พ.ย. 2562
 รักษาสิทธิ ป.6 ขึ้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 20-23 พ.ย.62  21 พ.ย. 2562 7 วัน ไม่ได้เช็ค  รักษาสิทธิ ป.6 ขึ้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 20-23 พ.ย.62  20 พ.ย. 2562 - 23 พ.ย. 2562
 รักษาสิทธิ ป.6 ขึ้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 20-23 พ.ย.62  22 พ.ย. 2562 8 วัน ไม่ได้เช็ค  รักษาสิทธิ ป.6 ขึ้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 20-23 พ.ย.62  20 พ.ย. 2562 - 23 พ.ย. 2562
 นร.สหศิลป์คอมพิวเตอร์ฝึกประสบการณ์คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ วันที่ 19พ.ย.62 ,วันที่ 22-23พ.ย.62  22 พ.ย. 2562 8 วัน ไม่ได้เช็ค  นร.สหศิลป์คอมพิวเตอร์ฝึกประสบการณ์คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ วันที่ 19พ.ย.62 ,วันที่ 22-23พ.ย.62  19 พ.ย. 2562 - 23 พ.ย. 2562
 รักษาสิทธิ ป.6 ขึ้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 20-23 พ.ย.62  23 พ.ย. 2562 9 วัน ไม่ได้เช็ค  รักษาสิทธิ ป.6 ขึ้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 20-23 พ.ย.62  20 พ.ย. 2562 - 23 พ.ย. 2562
 นร.สหศิลป์คอมพิวเตอร์ฝึกประสบการณ์คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ วันที่ 19พ.ย.62 ,วันที่ 22-23พ.ย.62  23 พ.ย. 2562 9 วัน ไม่ได้เช็ค  นร.สหศิลป์คอมพิวเตอร์ฝึกประสบการณ์คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ วันที่ 19พ.ย.62 ,วันที่ 22-23พ.ย.62  19 พ.ย. 2562 - 23 พ.ย. 2562
 พิธีถวายราชสดุดี ร.6  25 พ.ย. 2562 11 วัน ไม่ได้เช็ค  พิธีถวายราชสดุดี ร.6  25 พ.ย. 2562 - 26 พ.ย. 2562
 เทศกาลดนตรีและการแสดง วันที่ 25-26 พ.ย.62  25 พ.ย. 2562 11 วัน ไม่ได้เช็ค  เทศกาลดนตรีและการแสดง วันที่ 25-26 พ.ย.62  25 พ.ย. 2562 - 26 พ.ย. 2562
 เทศกาลดนตรีและการแสดง วันที่ 25-26 พ.ย.62  26 พ.ย. 2562 12 วัน ไม่ได้เช็ค  เทศกาลดนตรีและการแสดง วันที่ 25-26 พ.ย.62  25 พ.ย. 2562 - 26 พ.ย. 2562
 วันวิชาการ  26 พ.ย. 2562 12 วัน ไม่ได้เช็ค  วันวิชาการ  26 พ.ย. 2562 - 26 พ.ย. 2562
 ประชุมครูประจำเดือน  29 พ.ย. 2562 15 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมครูประจำเดือน  29 พ.ย. 2562 - 29 พ.ย. 2562
 สสวท.ม.3 ร่วมกิจกรรม Math&Science Day Camp ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  30 พ.ย. 2562 16 วัน ไม่ได้เช็ค  สสวท.ม.3 ร่วมกิจกรรม Math&Science Day Camp ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  30 พ.ย. 2562 - 30 พ.ย. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ปฏิทิน พ.ย.62 ของหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
ผู้จัดทำ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )