Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : รหัส (6-602) งานพัฒนาทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์บุคลากรภายใน-ภายนอก

วัตถุประสงค์
1.  1. เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ตามความสนใจ และประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการทำงานของบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

-ปฏิทินแผนงาน(2)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน()
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : รหัส (6-602) งานพัฒนาทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์บุคลากรภายใน-ภายนอก

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : รหัส (6-602) งานพัฒนาทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์บุคลากรภายใน-ภายนอก
1.  บุคลากรของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ทุกคนได้รับ การพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์อย่างน้อยคนละ 2 หลักสูตรต่อ 1 ปีการศึกษา

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : รหัส (6-602) งานพัฒนาทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์บุคลากรภายใน-ภายนอก
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (พันธกิจ)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (ยุทธศาสตร์)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (เป้าหมาย)
 

   มาตรฐาน สมศ. (รอบ 4)
 

   มาตรฐาน สพฐ.
 

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ปี 2562
 

   ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2562
 


ปฏิทินแผนงาน (2)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   P - เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ  มิส  อารญา    พุทธสาร 0   0 *** *** 190 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   P - เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ  มิส  อารญา    พุทธสาร 0   0 *** *** 190 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบสรุปผลการเข้าร่วมอบรม/สัมมนาต่างๆ
 - แบบสอบถามการเข้าร่วมอบรม/สัมมนาต่างๆ ของ บุคลากรทั้งภายในและภายนอกในแต่ละหลักสูตร

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ รหัส (6-602) งานพัฒนาทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์บุคลากรภายใน-ภายนอก ของหน่วยงาน งานศูนย์คอมพิวเตอร์
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  อารญา    พุทธสาร
ผู้จัดทำ : มิส  อารญา    พุทธสาร


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )