Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ปฏิทิน ส.ค.62

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน(17)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(33)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ปฏิทิน ส.ค.62

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ปฏิทิน ส.ค.62

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ปฏิทิน ส.ค.62
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (พันธกิจ)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (ยุทธศาสตร์)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (เป้าหมาย)
 

   มาตรฐาน สมศ. (รอบ 4)
 

   มาตรฐาน สพฐ.
 

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ปี 2562
 

   ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2562
 


ปฏิทินแผนงาน (17)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
02 ส.ค. 2562 02 ส.ค. 2562    มิสซาศุกร์ต้นเดือน 1  ซิสเตอร์  เนตรประกาย    ผิวชัย 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 80 วัน
09 ส.ค. 2562 12 ส.ค. 2562    พิธีถวายพระพรราชินี/กิจกรรมรำลึกระคุณแม่ 2  มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 70 วัน
15 ส.ค. 2562 15 ส.ค. 2562    วจนพิธีกรรมเทิดเกียรติแม่พระ 1  ซิสเตอร์  เนตรประกาย    ผิวชัย 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 67 วัน
16 ส.ค. 2562 16 ส.ค. 2562    กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 1  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 66 วัน
23 ส.ค. 2562 23 ส.ค. 2562    ประชุมครูประจำเดือน  มิส  วิไล    ศรีประภาสุขสันติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 59 วัน
30 ส.ค. 2562 31 ส.ค. 2562    กรีฑาสี 2  มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 51 วัน
23 ส.ค. 2562 23 ส.ค. 2562    ประชุมครูประจำเดือน 1  มิส  วิไล    ศรีประภาสุขสันติ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 59 วัน
26 ส.ค. 2562 26 ส.ค. 2562    ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ เสด็จเยี่ยมและติดตามโครงการทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1  มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 56 วัน
02 ส.ค. 2562 03 ส.ค. 2562    ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วันท่ี่ 2-3 ส.ค.2562 2  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 79 วัน
31 ส.ค. 2562 02 ก.ย. 2562    ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 31 ส.ค.-2 ก.ย.62 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 3  มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์ 3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 49 วัน
18 ส.ค. 2562 18 ส.ค. 2562    การแข่งขันกอล์ฟ ACT Golf Junior Open 10.30-17.30 ณ สนามยูนิแลนด์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม 1  มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 64 วัน
20 ส.ค. 2562 20 ส.ค. 2562    นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแผนจีน-ญี่ปุ่น ศึกษาดูงาน ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 62 วัน
01 ส.ค. 2562 01 ส.ค. 2562    พิธีไหว้ครูดนตรีไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณ ชั้น 2 อาคารเซนต์แมรี่ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 11.30 น. 1  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 81 วัน
01 ส.ค. 2562 31 ต.ค. 2562    ทัศนศึกษา ป.1-ม.6  มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์ 0   0 *** *** 10 วัน
01 ส.ค. 2562 31 ต.ค. 2562    ทัศนศึกษา ป.1-ม.6 12  มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์ 12   0 *** *** 10 วัน
17 ส.ค. 2562 24 ส.ค. 2562    ตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2562 รพ.วิชัยเวช วันที่ 17/8/62 เจาะเลือด ฯ ห้องประชุมรัตนฯ 1 เวลา 06.00-11.00 น. - วันที่ 24/8/62 พบแพทย์ห้องประชุมรัตนฯ 1 เวลา 06.00-14.00 น. // รพ.พญาไท 3 วันที่ 17/8/62 เจาะเลือดฯ ห้องมงฟอร์ต หอประชุมหลุยส์ เวลา 07.00น.- 11.00น. – วันที่ 24/8/62 พบแพทย์ห้องมงฟอร์ต เวลา 07.00น.- 11.00น. 2  มิส  กรรณิกา    พูลทรัพย์ 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 58 วัน
29 ส.ค. 2562 31 ต.ค. 2562    งานแนะแนว 2  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 2   0 *** *** 10 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (33)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 พิธีไหว้ครูดนตรีไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณ ชั้น 2 อาคารเซนต์แมรี่ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 11.30 น.  1 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 81 วัน ไม่ได้เช็ค  พิธีไหว้ครูดนตรีไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณ ชั้น 2 อาคารเซนต์แมรี่ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 11.30 น.  1 ส.ค. 2562 - 1 ส.ค. 2562
 มิสซาศุกร์ต้นเดือน  2 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 80 วัน ไม่ได้เช็ค  มิสซาศุกร์ต้นเดือน  2 ส.ค. 2562 - 2 ส.ค. 2562
 ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วันท่ี่ 2-3 ส.ค.2562  2 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 80 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วันท่ี่ 2-3 ส.ค.2562  2 ส.ค. 2562 - 3 ส.ค. 2562
 ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วันท่ี่ 2-3 ส.ค.2562  3 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 79 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วันท่ี่ 2-3 ส.ค.2562  2 ส.ค. 2562 - 3 ส.ค. 2562
 ป.6 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตึกลูกเต๋า 08.30-16.00 น.(จุดรับส่งเซนต์แมรี่)  7 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 75 วัน ไม่ได้เช็ค  ทัศนศึกษา ป.1-ม.6  1 ส.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 ป.4 พิพิธภัณฑ์พระนคร+วัดโพธิ์กรุงเทพฯ 08.30-15.00 น. (จุดรับส่งราฟาแอล  8 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 74 วัน ไม่ได้เช็ค  ทัศนศึกษา ป.1-ม.6  1 ส.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 พิธีถวายพระพรราชินี/กิจกรรมรำลึกระคุณแม่ ป.1,ป.3 รอบเช้า 07.50-10.00 น./ป.2,ป.4 12.30-14.30 น.ณ หอประชุมหลุยส์ฯ  9 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 73 วัน ไม่ได้เช็ค  พิธีถวายพระพรราชินี/กิจกรรมรำลึกระคุณแม่  9 ส.ค. 2562 - 12 ส.ค. 2562
 หยุดวันแม่แห่งชาติ  12 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 70 วัน ไม่ได้เช็ค  พิธีถวายพระพรราชินี/กิจกรรมรำลึกระคุณแม่  9 ส.ค. 2562 - 12 ส.ค. 2562
 ป.2 ฟาร์มจระเข้ สามพราน จ.นครปฐม 08.30-15.00 น. (จุดรับส่งอาคารราฟาแอล)  13 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 69 วัน ไม่ได้เช็ค  ทัศนศึกษา ป.1-ม.6  1 ส.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 ม.4 สัทธาอุทยานไทย/วัดขนอนหนังใหญ่ จ.ราชบุรี (จุดรับส่งเซนต์ปีเตอร์)  14 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 68 วัน ไม่ได้เช็ค  ทัศนศึกษา ป.1-ม.6  1 ส.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 วจนพิธีกรรมเทิดเกียรติแม่พระ  15 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 67 วัน ไม่ได้เช็ค  วจนพิธีกรรมเทิดเกียรติแม่พระ  15 ส.ค. 2562 - 15 ส.ค. 2562
 ม.2 นาเฮียใช้ จ.สุพรรณบุรี 07.00-17.00 น.(จุดรับส่งเซนต์แมรี่)  15 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 67 วัน ไม่ได้เช็ค  ทัศนศึกษา ป.1-ม.6  1 ส.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  16 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 66 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  16 ส.ค. 2562 - 16 ส.ค. 2562
 ป.5 สัทธาอุทยานไทย จ.ราชบุรี 08.30-16.00 น.(จุดรับส่งเซนต์แมรี่)  16 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 66 วัน ไม่ได้เช็ค  ทัศนศึกษา ป.1-ม.6  1 ส.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 ตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2562 รพ.วิชัยเวช วันที่ 17/8/62 เจาะเลือด ฯ ห้องประชุมรัตนฯ 1 เวลา 06.00-11.00 น. - วันที่ 24/8/62 พบแพทย์ห้องประชุมรัตนฯ 1 เวลา 06.00-14.00 น. // รพ.พญาไท 3 วันที่ 17/8/62 เจาะเลือดฯ ห้องมงฟอร์ต หอประชุมหลุยส์ เวลา 07.00น.- 11.00น. – วันที่ 24/8/62 พบแพทย์ห้องมงฟอร์ต เวลา 07.00น.- 11.00น.  17 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 65 วัน ไม่ได้เช็ค  ตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2562 รพ.วิชัยเวช วันที่ 17/8/62 เจาะเลือด ฯ ห้องประชุมรัตนฯ 1 เวลา 06.00-11.00 น. - วันที่ 24/8/62 พบแพทย์ห้องประชุมรัตนฯ 1 เวลา 06.00-14.00 น. // รพ.พญาไท 3 วันที่ 17/8/62 เจาะเลือดฯ ห้องมงฟอร์ต หอประชุมหลุยส์ เวลา 07.00น.- 11.00น. – วันที่ 24/8/62 พบแพทย์ห้องมงฟอร์ต เวลา 07.00น.- 11.00น.  17 ส.ค. 2562 - 24 ส.ค. 2562
 การแข่งขันกอล์ฟ ACT Golf Junior Open 10.30-17.30 ณ สนามยูนิแลนด์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม  18 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 64 วัน ไม่ได้เช็ค  การแข่งขันกอล์ฟ ACT Golf Junior Open 10.30-17.30 ณ สนามยูนิแลนด์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม  18 ส.ค. 2562 - 18 ส.ค. 2562
 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแผนจีน-ญี่ปุ่น ศึกษาดูงาน ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  20 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 62 วัน ไม่ได้เช็ค  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแผนจีน-ญี่ปุ่น ศึกษาดูงาน ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  20 ส.ค. 2562 - 20 ส.ค. 2562
 ม.3 บึงฉวาก +สัตว์น้ำจืดและน้ำเค็ม ตลาดร้อยปี จ.สุพรรณบุรี (จุดรับส่งเซนต์แมรี่)  22 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 60 วัน ไม่ได้เช็ค  ทัศนศึกษา ป.1-ม.6  1 ส.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 ประชุมครูประจำเดือน  23 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 59 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมครูประจำเดือน  23 ส.ค. 2562 - 23 ส.ค. 2562
 ม.1 อุทยานประวัติศาสตร์/วัดท่าการ้อง/วัดไชยวัฒนาราม จ.อยุธยา 07.00-17.00 น. (จุดรับส่งเซนต์แมรี่)  23 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 59 วัน ไม่ได้เช็ค  ทัศนศึกษา ป.1-ม.6  1 ส.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 ตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2562 รพ.วิชัยเวช พบแพทย์ห้องประชุมรัตนฯ 1 เวลา 06.00-14.00 น. // รพ.พญาไท 3 พบแพทย์ห้องมงฟอร์ต เวลา 07.00น.- 11.00น.  24 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 58 วัน ไม่ได้เช็ค  ตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2562 รพ.วิชัยเวช วันที่ 17/8/62 เจาะเลือด ฯ ห้องประชุมรัตนฯ 1 เวลา 06.00-11.00 น. - วันที่ 24/8/62 พบแพทย์ห้องประชุมรัตนฯ 1 เวลา 06.00-14.00 น. // รพ.พญาไท 3 วันที่ 17/8/62 เจาะเลือดฯ ห้องมงฟอร์ต หอประชุมหลุยส์ เวลา 07.00น.- 11.00น. – วันที่ 24/8/62 พบแพทย์ห้องมงฟอร์ต เวลา 07.00น.- 11.00น.  17 ส.ค. 2562 - 24 ส.ค. 2562
 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ เสด็จเยี่ยมและติดตามโครงการทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  26 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 56 วัน ไม่ได้เช็ค  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ เสด็จเยี่ยมและติดตามโครงการทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  26 ส.ค. 2562 - 26 ส.ค. 2562
 งานแนะแนวพา นร.ม.6 เข้าร่วมงาน ม.กรุงเทพ 07.00-16.00 น.  29 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 53 วัน ไม่ได้เช็ค  งานแนะแนว  29 ส.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 กรีฑาสี ป.4-ป.6  30 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 52 วัน ไม่ได้เช็ค  กรีฑาสี  30 ส.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562
 กรีฑาสี ป.1-ป.3  31 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 51 วัน ไม่ได้เช็ค  กรีฑาสี  30 ส.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562
 ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 31 ส.ค.-2 ก.ย.62 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  31 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 51 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 31 ส.ค.-2 ก.ย.62 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  31 ส.ค. 2562 - 2 ก.ย. 2562
 งานแนะแนวพานร.ม.4 เข้าร่วมงาน ม.กรุงเทพ 07.00-16.00 น.  31 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 51 วัน ไม่ได้เช็ค  งานแนะแนว  29 ส.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 31 ส.ค.-2 ก.ย.62 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  1 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 50 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 31 ส.ค.-2 ก.ย.62 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  31 ส.ค. 2562 - 2 ก.ย. 2562
 ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 31 ส.ค.-2 ก.ย.62 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  2 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 49 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 31 ส.ค.-2 ก.ย.62 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  31 ส.ค. 2562 - 2 ก.ย. 2562
 ป.3 ท้องฟ้าจำลอง 08.30-15.00 น. (จุดรับส่งราฟาแอล)  3 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 48 วัน ไม่ได้เช็ค  ทัศนศึกษา ป.1-ม.6  1 ส.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 ม.5 สัทธาอุทยานไทย/วัดขนอนหนังใหญ่ จ.ราชบุรี 07.00-18.00 น.(จุดรับส่งเซนต์แมรี่)  5 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 46 วัน ไม่ได้เช็ค  ทัศนศึกษา ป.1-ม.6  1 ส.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 ม.6 ค่ายบางกุ้ง+อุทยาน ร.2 + ตลาดน้ำอัมพยา จ.สมุทรสงคราม 08.30-17.30 น. (จุดรับส่งเซนต์แมรี่)  6 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 45 วัน ไม่ได้เช็ค  ทัศนศึกษา ป.1-ม.6  1 ส.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 ป.1 Sea Life Bangkok สยามพารากอน 08.30-15.00 น.(จุดรับส่งอาคารราฟาแอล)  30 ต.ค. 2562 9 วัน ไม่ได้เช็ค  ทัศนศึกษา ป.1-ม.6  1 ส.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ปฏิทิน ส.ค.62 ของหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
ผู้จัดทำ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )