Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ปฏิทิน มิ.ย.62

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน(14)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(22)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ปฏิทิน มิ.ย.62

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ปฏิทิน มิ.ย.62

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ปฏิทิน มิ.ย.62
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (พันธกิจ)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (ยุทธศาสตร์)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (เป้าหมาย)
 

   มาตรฐาน สมศ. (รอบ 4)
 

   มาตรฐาน สพฐ.
 

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ปี 2562
 

   ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2562
 


ปฏิทินแผนงาน (14)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มิ.ย. 2562 01 มิ.ย. 2562    ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ป.2 - ป.6, ม.2 - 3, ม.5 - 6 2  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 136 วัน
06 มิ.ย. 2562 13 มิ.ย. 2562    พิธีไหว้ครู 2  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 124 วัน
13 มิ.ย. 2562 13 มิ.ย. 2562    ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2562 1  มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 124 วัน
28 มิ.ย. 2562 28 มิ.ย. 2562    ประชุมครูประจำเดือน 1  มิส  วิไล    ศรีประภาสุขสันติ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 109 วัน
29 มิ.ย. 2562 29 มิ.ย. 2562    พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น 1  มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 108 วัน
06 มิ.ย. 2562 08 มิ.ย. 2562    รักษาสิทธิ ป.1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 6-8 มิ.ย.62 3  มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ 3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 129 วัน
07 มิ.ย. 2562 07 มิ.ย. 2562    มิสซาศุกร์ต้นเดือน 1  ซิสเตอร์  เนตรประกาย    ผิวชัย 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 130 วัน
26 มิ.ย. 2562 27 มิ.ย. 2562    สัปดาห์ต้านยาเสพติด / โรคเอดส์ วันที่ 26-27 มิ.ย.62 2  มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์ 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 110 วัน
28 มิ.ย. 2562 28 มิ.ย. 2562    อบรมการปฐมพยาบาลและการป้องกันอัคคีภัย 1  มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 109 วัน
03 มิ.ย. 2562 03 มิ.ย. 2562    วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ 1  มิส  รื่นจิต    ใจมั่น 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 134 วัน
21 พ.ค. 2562 21 พ.ค. 2562    คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 1/2562 1  มิส  รื่นจิต    ใจมั่น 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 147 วัน
01 มิ.ย. 2562 07 มิ.ย. 2562    รายงานตัว รด. 2  มาสเตอร์  ว่าที่ร้อยตรีจิรพันธุ์    เหลืองประสิทธิ์ 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 130 วัน
22 มิ.ย. 2562 22 มิ.ย. 2562    พิธีรับเกียรติบัตร ACT MUSIC EXAM 2019 09.00-12.00 น. 1  มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 115 วัน
21 มิ.ย. 2562 31 ก.ค. 2562    การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปี 2019 3  มิส  กรรณิกา    พูลทรัพย์ 3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 76 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (22)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 1/2562  21 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 147 วัน ไม่ได้เช็ค  คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 1/2562  21 พ.ค. 2562 - 21 พ.ค. 2562
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ป.2 - ป.6 เวลา 08.30-11.30 น./ ม.2 - 3, ม.5 - 6 เวลา 13.30-15.00 น.  1 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 136 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ป.2 - ป.6, ม.2 - 3, ม.5 - 6  1 มิ.ย. 2562 - 1 มิ.ย. 2562
 ประชุมนักเรียน สสวท.สอวน. ม.1/8 เวลา 10.00-12.00 น. ห้องประชุมรัตนฯ1  1 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 136 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ป.2 - ป.6, ม.2 - 3, ม.5 - 6  1 มิ.ย. 2562 - 1 มิ.ย. 2562
 รับสมัครนักศึกษาวิชาทหารและการตรวจร่างกาย ปี 1  1 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 136 วัน ไม่ได้เช็ค  รายงานตัว รด.  1 มิ.ย. 2562 - 7 มิ.ย. 2562
 วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ  3 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 134 วัน ไม่ได้เช็ค  วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ  3 มิ.ย. 2562 - 3 มิ.ย. 2562
 พิธีไหว้ครู  6 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 131 วัน ไม่ได้เช็ค  พิธีไหว้ครู  6 มิ.ย. 2562 - 13 มิ.ย. 2562
 รักษาสิทธิ ป.1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 6-7 มิ.ย.62  6 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 131 วัน ไม่ได้เช็ค  รักษาสิทธิ ป.1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 6-8 มิ.ย.62  6 มิ.ย. 2562 - 8 มิ.ย. 2562
 รักษาสิทธิ ป.1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 6-7 มิ.ย.62  7 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 130 วัน ไม่ได้เช็ค  รักษาสิทธิ ป.1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 6-8 มิ.ย.62  6 มิ.ย. 2562 - 8 มิ.ย. 2562
 มิสซาศุกร์ต้นเดือน  7 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 130 วัน ไม่ได้เช็ค  มิสซาศุกร์ต้นเดือน  7 มิ.ย. 2562 - 7 มิ.ย. 2562
 รายงานตัว รด.ปี2 - ปี3  7 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 130 วัน ไม่ได้เช็ค  รายงานตัว รด.  1 มิ.ย. 2562 - 7 มิ.ย. 2562
 รักษาสิทธิ ป.1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 6-8 มิ.ย.62  8 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 129 วัน ไม่ได้เช็ค  รักษาสิทธิ ป.1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 6-8 มิ.ย.62  6 มิ.ย. 2562 - 8 มิ.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2562  13 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 124 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2562  13 มิ.ย. 2562 - 13 มิ.ย. 2562
 พิธีไหว้ครู  13 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 124 วัน ไม่ได้เช็ค  พิธีไหว้ครู  6 มิ.ย. 2562 - 13 มิ.ย. 2562
 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปี 2019  21 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 116 วัน ไม่ได้เช็ค  การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปี 2019  21 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 พิธีรับเกียรติบัตร ACT MUSIC EXAM 2019 09.00-12.00 น.  22 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 115 วัน ไม่ได้เช็ค  พิธีรับเกียรติบัตร ACT MUSIC EXAM 2019 09.00-12.00 น.  22 มิ.ย. 2562 - 22 มิ.ย. 2562
 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปี 2019  22 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 115 วัน ไม่ได้เช็ค  การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปี 2019  21 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 สัปดาห์ต้านยาเสพติด / โรคเอดส์ วันที่ 26-27 มิ.ย.62  26 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 111 วัน ไม่ได้เช็ค  สัปดาห์ต้านยาเสพติด / โรคเอดส์ วันที่ 26-27 มิ.ย.62  26 มิ.ย. 2562 - 27 มิ.ย. 2562
 สัปดาห์ต้านยาเสพติด / โรคเอดส์ วันที่ 26-27 มิ.ย.62  27 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 110 วัน ไม่ได้เช็ค  สัปดาห์ต้านยาเสพติด / โรคเอดส์ วันที่ 26-27 มิ.ย.62  26 มิ.ย. 2562 - 27 มิ.ย. 2562
 ประชุมครูประจำเดือน  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 109 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมครูประจำเดือน  28 มิ.ย. 2562 - 28 มิ.ย. 2562
 อบรมการปฐมพยาบาลและการป้องกันอัคคีภัย  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 109 วัน ไม่ได้เช็ค  อบรมการปฐมพยาบาลและการป้องกันอัคคีภัย  28 มิ.ย. 2562 - 28 มิ.ย. 2562
 พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น  29 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 108 วัน ไม่ได้เช็ค  พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น  29 มิ.ย. 2562 - 29 มิ.ย. 2562
 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปี 2019  30 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 77 วัน ไม่ได้เช็ค  การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปี 2019  21 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ปฏิทิน มิ.ย.62 ของหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
ผู้จัดทำ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )