Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ปฏิทิน ก.ค.62

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน(11)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(19)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ปฏิทิน ก.ค.62

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ปฏิทิน ก.ค.62

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ปฏิทิน ก.ค.62
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (พันธกิจ)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (ยุทธศาสตร์)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (เป้าหมาย)
 

   มาตรฐาน สมศ. (รอบ 4)
 

   มาตรฐาน สพฐ.
 

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ปี 2562
 

   ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2562
 


ปฏิทินแผนงาน (11)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ก.ค. 2562 01 ก.ค. 2562    วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1  มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 52 วัน
05 ก.ค. 2562 05 ก.ค. 2562    มิสซาศุกร์ต้นเดือน 1  ซิสเตอร์  เนตรประกาย    ผิวชัย 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 48 วัน
06 ก.ค. 2562 06 ก.ค. 2562    ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก(มัธยม) 1  ซิสเตอร์  เนตรประกาย    ผิวชัย 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 47 วัน
13 ก.ค. 2562 13 ก.ค. 2562    พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี 1  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 40 วัน
15 ก.ค. 2562 17 ก.ค. 2562    หยุดวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา 2  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 36 วัน
19 ก.ค. 2562 19 ก.ค. 2562    วจนพิธีกรรมเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ฯ 1  ซิสเตอร์  เนตรประกาย    ผิวชัย 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 34 วัน
22 ก.ค. 2562 26 ก.ค. 2562    สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 22-26 ก.ค.62 5  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 27 วัน
26 ก.ค. 2562 29 ก.ค. 2562    พิธีถวายพระพร ร.10 3  มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว 3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 24 วัน
26 ก.ค. 2562 26 ก.ค. 2562    ประชุมครูประจำเดือน 1  มิส  วิไล    ศรีประภาสุขสันติ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 27 วัน
19 ก.ค. 2562 19 ก.ค. 2562    ประชุมผู้ปกครอง STEM Kids ป.1/8 วันศุกร์ที่ 19 ก.ค.62 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 เวลา 08.00-09.00 น. 1  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 34 วัน
13 ก.ค. 2562 14 ก.ค. 2562    เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ม.1-ม.6 ณ ศูนย์คณะพระมหาไถ่พัทยา วันที่ 13-14 ก.ค.62 2  ซิสเตอร์  เนตรประกาย    ผิวชัย 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 39 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (19)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  1 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 52 วัน ไม่ได้เช็ค  วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  1 ก.ค. 2562 - 1 ก.ค. 2562
 มิสซาศุกร์ต้นเดือน  5 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 48 วัน ไม่ได้เช็ค  มิสซาศุกร์ต้นเดือน  5 ก.ค. 2562 - 5 ก.ค. 2562
 ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก(มัธยม)  6 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 47 วัน ไม่ได้เช็ค  ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก(มัธยม)  6 ก.ค. 2562 - 6 ก.ค. 2562
 พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี  13 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 40 วัน ไม่ได้เช็ค  พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี  13 ก.ค. 2562 - 13 ก.ค. 2562
 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ม.1-ม.6 ณ ศูนย์คณะพระมหาไถ่พัทยา วันที่ 13-14 ก.ค.62  13 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 40 วัน ไม่ได้เช็ค  เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ม.1-ม.6 ณ ศูนย์คณะพระมหาไถ่พัทยา วันที่ 13-14 ก.ค.62  13 ก.ค. 2562 - 14 ก.ค. 2562
 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ม.1-ม.6 ณ ศูนย์คณะพระมหาไถ่พัทยา วันที่ 13-14 ก.ค.62  14 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 39 วัน ไม่ได้เช็ค  เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ม.1-ม.6 ณ ศูนย์คณะพระมหาไถ่พัทยา วันที่ 13-14 ก.ค.62  13 ก.ค. 2562 - 14 ก.ค. 2562
 หยุดวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา  16 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 37 วัน ไม่ได้เช็ค  หยุดวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา  15 ก.ค. 2562 - 17 ก.ค. 2562
 หยุดวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา  17 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 36 วัน ไม่ได้เช็ค  หยุดวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา  15 ก.ค. 2562 - 17 ก.ค. 2562
 วจนพิธีกรรมเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ฯ  19 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 34 วัน ไม่ได้เช็ค  วจนพิธีกรรมเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ฯ  19 ก.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562
 ประชุมผู้ปกครอง STEM Kids ป.1/8 วันศุกร์ที่ 19 ก.ค.62 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 เวลา 08.00-09.00 น.  19 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 34 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมผู้ปกครอง STEM Kids ป.1/8 วันศุกร์ที่ 19 ก.ค.62 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 เวลา 08.00-09.00 น.  19 ก.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562
 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 22-26 ก.ค.62 ป.1-ป.6 เรียน / ม.1-ม.3 สอบ / ม.4-ม.6 หยุด  22 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 31 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 22-26 ก.ค.62  22 ก.ค. 2562 - 26 ก.ค. 2562
 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 22-26 ก.ค.62 ป.1-ป.6 เรียน / ม.1-ม.3 หยุด / ม.4-ม.6 สอบ  23 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 30 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 22-26 ก.ค.62  22 ก.ค. 2562 - 26 ก.ค. 2562
 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 22-26 ก.ค.62 ป.1-ป.6 สอบ / ม.1-ม.3 สอบ / ม.4-ม.6 หยุด  24 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 29 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 22-26 ก.ค.62  22 ก.ค. 2562 - 26 ก.ค. 2562
 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 22-26 ก.ค.62 ป.1-ป.6 หยุด / ม.1-ม.3 หยุด / ม.4-ม.6 สอบ  25 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 28 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 22-26 ก.ค.62  22 ก.ค. 2562 - 26 ก.ค. 2562
 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 22-26 ก.ค.62 ป.1-ป.6 สอบ / ม.1-ม.3 หยุด / ม.4-ม.6 สอบ  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 27 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 22-26 ก.ค.62  22 ก.ค. 2562 - 26 ก.ค. 2562
 พิธีถวายพระพร ร.10  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 27 วัน ไม่ได้เช็ค  พิธีถวายพระพร ร.10  26 ก.ค. 2562 - 29 ก.ค. 2562
 ประชุมครูประจำเดือน  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 27 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมครูประจำเดือน  26 ก.ค. 2562 - 26 ก.ค. 2562
 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10  28 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 25 วัน ไม่ได้เช็ค  พิธีถวายพระพร ร.10  26 ก.ค. 2562 - 29 ก.ค. 2562
 หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10  29 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 24 วัน ไม่ได้เช็ค  พิธีถวายพระพร ร.10  26 ก.ค. 2562 - 29 ก.ค. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ปฏิทิน ก.ค.62 ของหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
ผู้จัดทำ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )