Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ปฏิทิน ก.ย.62

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน(8)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(15)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ปฏิทิน ก.ย.62

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ปฏิทิน ก.ย.62

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ปฏิทิน ก.ย.62
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (พันธกิจ)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (ยุทธศาสตร์)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (เป้าหมาย)
 

   มาตรฐาน สมศ. (รอบ 4)
 

   มาตรฐาน สพฐ.
 

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ปี 2562
 

   ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2562
 


ปฏิทินแผนงาน (8)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
06 ก.ย. 2562 06 ก.ย. 2562    มิสซาศุกร์ต้นเดือน 1  ซิสเตอร์  เนตรประกาย    ผิวชัย 1   0 *** *** 15 วัน
19 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2562    ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2562 1  มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ 1   0 *** *** 28 วัน
20 ก.ย. 2562 27 ก.ย. 2562    สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 20-27 ก.ย.62 6  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 6   0 *** *** 36 วัน
27 ก.ย. 2562 27 ก.ย. 2562     ประชุมครูประจำเดือน 1  มิส  วิไล    ศรีประภาสุขสันติ 1   0 *** *** 36 วัน
14 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2562    โบว์ลิ่ง 2  มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว 2   0 *** *** 24 วัน
30 ก.ย. 2562 11 ต.ค. 2562    October Course 2019 วันที่ 30 ก.ย.-11 ต.ค.62 2  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 2   0 *** *** 50 วัน
05 ก.ย. 2562 05 ก.ย. 2562    ฝ่ายวิชาการพานร.ม.4 ศึกษาดูงาน Tanland จ.พระนครศรีอยุธยา 07.30-15.30 น. 1  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 *** *** 14 วัน
01 ก.ย. 2562 31 ต.ค. 2562    สายสัมพันธ์ 1  มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์ 1   0 *** *** 70 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (15)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ฝ่ายวิชาการพานร.ม.4 ศึกษาดูงาน Tanland จ.พระนครศรีอยุธยา 07.30-15.30 น.  5 ก.ย. 2562 14 วัน ไม่ได้เช็ค  ฝ่ายวิชาการพานร.ม.4 ศึกษาดูงาน Tanland จ.พระนครศรีอยุธยา 07.30-15.30 น.  5 ก.ย. 2562 - 5 ก.ย. 2562
 มิสซาศุกร์ต้นเดือน  6 ก.ย. 2562 15 วัน ไม่ได้เช็ค  มิสซาศุกร์ต้นเดือน  6 ก.ย. 2562 - 6 ก.ย. 2562
 กิจกรรมสายสัมพันธ์ฯ ป.6  7 ก.ย. 2562 16 วัน ไม่ได้เช็ค  สายสัมพันธ์  1 ก.ย. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 โบว์ลิ่ง (มัธยม) 09.00-16.00 น. ณ Blu-O Rhythm & Bowl เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า  14 ก.ย. 2562 23 วัน ไม่ได้เช็ค  โบว์ลิ่ง  14 ก.ย. 2562 - 15 ก.ย. 2562
 โบว์ลิ่ง (ประถม)  15 ก.ย. 2562 24 วัน ไม่ได้เช็ค  โบว์ลิ่ง  14 ก.ย. 2562 - 15 ก.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2562  19 ก.ย. 2562 28 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2562  19 ก.ย. 2562 - 19 ก.ย. 2562
 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ป.1-ป.6 เรียน /ม.1-ม.3 หยุด / ม.4-ม.6 สอบ  20 ก.ย. 2562 29 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 20-27 ก.ย.62  20 ก.ย. 2562 - 27 ก.ย. 2562
 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ป.1-ป.6 สอบ/ม.1-ม.3 สอบ / ม.4-ม.6 หยุด  23 ก.ย. 2562 32 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 20-27 ก.ย.62  20 ก.ย. 2562 - 27 ก.ย. 2562
 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ป.1-ป.6 หยุด /ม.1-ม.3 หยุด / ม.4-ม.6 สอบ  24 ก.ย. 2562 33 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 20-27 ก.ย.62  20 ก.ย. 2562 - 27 ก.ย. 2562
 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ป.1-ป.6 สอบ /ม.1-ม.3 สอบ/ ม.4-ม.6 หยุด  25 ก.ย. 2562 34 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 20-27 ก.ย.62  20 ก.ย. 2562 - 27 ก.ย. 2562
 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ป.1-ป.6 หยุด /ม.1-ม.3 สอบ/ ม.4-ม.6 หยุด  26 ก.ย. 2562 35 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 20-27 ก.ย.62  20 ก.ย. 2562 - 27 ก.ย. 2562
 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562ป.1-ป.6 สอบ /ม.1-ม.3 หยุด / ม.4-ม.6 สอบ  27 ก.ย. 2562 36 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 20-27 ก.ย.62  20 ก.ย. 2562 - 27 ก.ย. 2562
 ประชุมครูประจำเดือน  27 ก.ย. 2562 36 วัน ไม่ได้เช็ค   ประชุมครูประจำเดือน  27 ก.ย. 2562 - 27 ก.ย. 2562
 October Course 2019 วันที่ 30 ก.ย.-11 ต.ค.62  11 ต.ค. 2562 50 วัน ไม่ได้เช็ค  October Course 2019 วันที่ 30 ก.ย.-11 ต.ค.62  30 ก.ย. 2562 - 11 ต.ค. 2562
 October Course 2019 วันที่ 30 ก.ย.-11 ต.ค.62  11 ต.ค. 2562 50 วัน ไม่ได้เช็ค  October Course 2019 วันที่ 30 ก.ย.-11 ต.ค.62  30 ก.ย. 2562 - 11 ต.ค. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ปฏิทิน ก.ย.62 ของหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
ผู้จัดทำ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )