Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ปฏิทิน ก.ย.62

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน(6)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(13)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ปฏิทิน ก.ย.62

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ปฏิทิน ก.ย.62

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ปฏิทิน ก.ย.62
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (พันธกิจ)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (ยุทธศาสตร์)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (เป้าหมาย)
 

   มาตรฐาน สมศ. (รอบ 4)
 

   มาตรฐาน สพฐ.
 

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ปี 2562
 

   ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2562
 


ปฏิทินแผนงาน (6)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
06 ก.ย. 2562 06 ก.ย. 2562    มิสซาศุกร์ต้นเดือน 1  ซิสเตอร์  เนตรประกาย    ผิวชัย 1   0 *** *** 80 วัน
19 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2562    ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2562 1  มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ 1   0 *** *** 93 วัน
20 ก.ย. 2562 27 ก.ย. 2562    สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 20-27 ก.ย.62 6  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 6   0 *** *** 101 วัน
27 ก.ย. 2562 27 ก.ย. 2562     ประชุมครูประจำเดือน 1  มิส  วิไล    ศรีประภาสุขสันติ 1   0 *** *** 101 วัน
28 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562    โบว์ลิ่ง 2  มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว 2   0 *** *** 104 วัน
30 ก.ย. 2562 11 ต.ค. 2562    October Course 2019 วันที่ 30 ก.ย.-11 ต.ค.62 2  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 2   0 *** *** 115 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (13)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 มิสซาศุกร์ต้นเดือน  6 ก.ย. 2562 80 วัน ไม่ได้เช็ค  มิสซาศุกร์ต้นเดือน  6 ก.ย. 2562 - 6 ก.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2562  19 ก.ย. 2562 93 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2562  19 ก.ย. 2562 - 19 ก.ย. 2562
 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 20-27 ก.ย.62  20 ก.ย. 2562 94 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 20-27 ก.ย.62  20 ก.ย. 2562 - 27 ก.ย. 2562
 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 20-27 ก.ย.62  23 ก.ย. 2562 97 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 20-27 ก.ย.62  20 ก.ย. 2562 - 27 ก.ย. 2562
 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 20-27 ก.ย.62  24 ก.ย. 2562 98 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 20-27 ก.ย.62  20 ก.ย. 2562 - 27 ก.ย. 2562
 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 20-27 ก.ย.62  25 ก.ย. 2562 99 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 20-27 ก.ย.62  20 ก.ย. 2562 - 27 ก.ย. 2562
 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 20-27 ก.ย.62  26 ก.ย. 2562 100 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 20-27 ก.ย.62  20 ก.ย. 2562 - 27 ก.ย. 2562
 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 20-27 ก.ย.62  27 ก.ย. 2562 101 วัน ไม่ได้เช็ค  สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 20-27 ก.ย.62  20 ก.ย. 2562 - 27 ก.ย. 2562
 ประชุมครูประจำเดือน  27 ก.ย. 2562 101 วัน ไม่ได้เช็ค   ประชุมครูประจำเดือน  27 ก.ย. 2562 - 27 ก.ย. 2562
 โบว์ลิ่ง (มัธยม)  28 ก.ย. 2562 102 วัน ไม่ได้เช็ค  โบว์ลิ่ง  28 ก.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562
 โบว์ลิ่ง (ประถม)  29 ก.ย. 2562 103 วัน ไม่ได้เช็ค  โบว์ลิ่ง  28 ก.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562
 October Course 2019 วันที่ 30 ก.ย.-11 ต.ค.62  11 ต.ค. 2562 115 วัน ไม่ได้เช็ค  October Course 2019 วันที่ 30 ก.ย.-11 ต.ค.62  30 ก.ย. 2562 - 11 ต.ค. 2562
 October Course 2019 วันที่ 30 ก.ย.-11 ต.ค.62  11 ต.ค. 2562 115 วัน ไม่ได้เช็ค  October Course 2019 วันที่ 30 ก.ย.-11 ต.ค.62  30 ก.ย. 2562 - 11 ต.ค. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ปฏิทิน ก.ย.62 ของหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
ผู้จัดทำ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )