Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ปฏิทิน ต.ค.62

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน(11)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(30)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ปฏิทิน ต.ค.62

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ปฏิทิน ต.ค.62

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ปฏิทิน ต.ค.62
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (พันธกิจ)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (ยุทธศาสตร์)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (เป้าหมาย)
 

   มาตรฐาน สมศ. (รอบ 4)
 

   มาตรฐาน สพฐ.
 

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ปี 2562
 

   ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2562
 


ปฏิทินแผนงาน (11)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
05 ต.ค. 2562 06 ต.ค. 2562    อบรมจริยธรรมคุณธรรม / ฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก 2  ซิสเตอร์  เนตรประกาย    ผิวชัย 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 47 วัน
13 ต.ค. 2562 14 ต.ค. 2562    วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 2  มิส  รื่นจิต    ใจมั่น 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 39 วัน
17 ต.ค. 2562 18 ต.ค. 2562    กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 17-18 ต.ค.62 2  มิส  รื่นจิต    ใจมั่น 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 35 วัน
21 ต.ค. 2562 21 ต.ค. 2562    เปิดภาคเรียนที่ 2/2562 1  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 32 วัน
21 ต.ค. 2562 21 ต.ค. 2562    จำหน่ายใบสมัคร ม.1+ม.4 ปีการศึกษา 2563 1  มิส  วิไล    ศรีประภาสุขสันติ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 32 วัน
23 ต.ค. 2562 23 ต.ค. 2562    (หยุด) วันปิยมหาราช  มิส  รื่นจิต    ใจมั่น 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 30 วัน
26 ต.ค. 2562 30 มี.ค. 2563    SAT 12  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 12   0 *** *** 129 วัน
11 ต.ค. 2562 24 ต.ค. 2562    ทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 11-24 ต.ค.62 2  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 29 วัน
26 ต.ค. 2562 03 พ.ย. 2562    กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียน รร.เอกชน เมืองฟุกูโกกะ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 26 ต.ค.- 3 พ.ย.62 2  มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 19 วัน
12 ต.ค. 2562 13 ต.ค. 2562    การแข่งขันว่ายน้ำ ACT Swimming Championship By TYR 2019 2  มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์ 2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 40 วัน
31 ต.ค. 2562 05 พ.ย. 2562    หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 31 ตุลาคม - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากมีการประชุมสุดยอดอาเซียน 4  มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ 4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 17 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (30)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 อบรมจริยธรรมคุณธรรม / ฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก  5 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 48 วัน ไม่ได้เช็ค  อบรมจริยธรรมคุณธรรม / ฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก  5 ต.ค. 2562 - 6 ต.ค. 2562
 อบรมจริยธรรมคุณธรรม / ฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก  6 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 47 วัน ไม่ได้เช็ค  อบรมจริยธรรมคุณธรรม / ฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก  5 ต.ค. 2562 - 6 ต.ค. 2562
 ทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 11-24 ต.ค.62  11 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 42 วัน ไม่ได้เช็ค  ทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 11-24 ต.ค.62  11 ต.ค. 2562 - 24 ต.ค. 2562
 การแข่งขันว่ายน้ำ ACT Swimming Championship By TYR 2019  12 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 41 วัน ไม่ได้เช็ค  การแข่งขันว่ายน้ำ ACT Swimming Championship By TYR 2019  12 ต.ค. 2562 - 13 ต.ค. 2562
 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 / วันออกพรรษา  13 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 40 วัน ไม่ได้เช็ค  วันคล้ายวันสวรรคต ร.9  13 ต.ค. 2562 - 14 ต.ค. 2562
 การแข่งขันว่ายน้ำ ACT Swimming Championship By TYR 2019  13 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 40 วัน ไม่ได้เช็ค  การแข่งขันว่ายน้ำ ACT Swimming Championship By TYR 2019  12 ต.ค. 2562 - 13 ต.ค. 2562
 (หยุดชดเชย) วันคล้ายวันสวรรคต ร.9  14 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 39 วัน ไม่ได้เช็ค  วันคล้ายวันสวรรคต ร.9  13 ต.ค. 2562 - 14 ต.ค. 2562
 กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 17-18 ต.ค.62  17 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 36 วัน ไม่ได้เช็ค  กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 17-18 ต.ค.62  17 ต.ค. 2562 - 18 ต.ค. 2562
 กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 17-18 ต.ค.62  18 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 35 วัน ไม่ได้เช็ค  กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 17-18 ต.ค.62  17 ต.ค. 2562 - 18 ต.ค. 2562
 เปิดภาคเรียนที่ 2/2562  21 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 32 วัน ไม่ได้เช็ค  เปิดภาคเรียนที่ 2/2562  21 ต.ค. 2562 - 21 ต.ค. 2562
 จำหน่ายใบสมัคร ม.1+ม.4 ปีการศึกษา 2563  21 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 32 วัน ไม่ได้เช็ค  จำหน่ายใบสมัคร ม.1+ม.4 ปีการศึกษา 2563  21 ต.ค. 2562 - 21 ต.ค. 2562
 ทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 11-24 ต.ค.62  24 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 29 วัน ไม่ได้เช็ค  ทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 11-24 ต.ค.62  11 ต.ค. 2562 - 24 ต.ค. 2562
 SAT 1  26 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 27 วัน ไม่ได้เช็ค  SAT  26 ต.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2563
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนรร.เอกชน เมืองฟุกูโกกะ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 26 ต.ค.- 3 พ.ย.62  26 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 27 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียน รร.เอกชน เมืองฟุกูโกกะ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 26 ต.ค.- 3 พ.ย.62  26 ต.ค. 2562 - 3 พ.ย. 2562
 หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 31 ตุลาคม - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากมีการประชุมสุดยอดอาเซียน  31 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 22 วัน ไม่ได้เช็ค  หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 31 ตุลาคม - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากมีการประชุมสุดยอดอาเซียน  31 ต.ค. 2562 - 5 พ.ย. 2562
 หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 31 ตุลาคม - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากมีการประชุมสุดยอดอาเซียน  1 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 21 วัน ไม่ได้เช็ค  หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 31 ตุลาคม - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากมีการประชุมสุดยอดอาเซียน  31 ต.ค. 2562 - 5 พ.ย. 2562
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนรร.เอกชน เมืองฟุกูโกกะ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 26 ต.ค.- 3 พ.ย.62  3 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 19 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียน รร.เอกชน เมืองฟุกูโกกะ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 26 ต.ค.- 3 พ.ย.62  26 ต.ค. 2562 - 3 พ.ย. 2562
 หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 31 ตุลาคม - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากมีการประชุมสุดยอดอาเซียน  4 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 18 วัน ไม่ได้เช็ค  หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 31 ตุลาคม - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากมีการประชุมสุดยอดอาเซียน  31 ต.ค. 2562 - 5 พ.ย. 2562
 หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 31 ตุลาคม - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากมีการประชุมสุดยอดอาเซียน  5 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 17 วัน ไม่ได้เช็ค  หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 31 ตุลาคม - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากมีการประชุมสุดยอดอาเซียน  31 ต.ค. 2562 - 5 พ.ย. 2562
 SAT 2  9 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 13 วัน ไม่ได้เช็ค  SAT  26 ต.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2563
 SAT 3  16 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 6 วัน ไม่ได้เช็ค  SAT  26 ต.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2563
 SAT 4  23 พ.ย. 2562 พรุ่งนี้ ไม่ได้เช็ค  SAT  26 ต.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2563
 SAT 5  30 พ.ย. 2562 8 วัน ไม่ได้เช็ค  SAT  26 ต.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2563
 SAT 6  7 ธ.ค. 2562 15 วัน ไม่ได้เช็ค  SAT  26 ต.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2563
 SAT 7  14 ธ.ค. 2562 22 วัน ไม่ได้เช็ค  SAT  26 ต.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2563
 SAT 8  4 ม.ค. 2563 43 วัน ไม่ได้เช็ค  SAT  26 ต.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2563
 SAT 9  18 ม.ค. 2563 57 วัน ไม่ได้เช็ค  SAT  26 ต.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2563
 SAT 10  1 ก.พ. 2563 71 วัน ไม่ได้เช็ค  SAT  26 ต.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2563
 SAT 11  15 ก.พ. 2563 85 วัน ไม่ได้เช็ค  SAT  26 ต.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2563
 SAT 12  22 ก.พ. 2563 92 วัน ไม่ได้เช็ค  SAT  26 ต.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ปฏิทิน ต.ค.62 ของหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
ผู้จัดทำ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )