บทพรรณางานหัวข้อ : งานบริหารสำนักงานฝ่ายอาคารสถานที่

KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : งานบริหารสำนักงานฝ่ายอาคารสถานที่

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : งานบริหารสำนักงานฝ่ายอาคารสถานที่

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : งานบริหารสำนักงานฝ่ายอาคารสถานที่
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่า และต่อเนื่อง

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (พันธกิจ)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (ยุทธศาสตร์)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (เป้าหมาย)
 

   มาตรฐาน สมศ. (รอบ 4)
 

   มาตรฐาน สพฐ.
 

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ปี 2562
 

   ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2562
 


ปฏิทินแผนงาน
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด   แผนงานขั้นตอน   ผู้รับผิดชอบ   จำนวนกำหนดการ   หน้าที่มอบหมาย   รายรับ   รายจ่าย
16 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2563   ขั้นวางแผน   มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว 1   0 0.00 0.00
30 เม.ย. 2563 -   สิ้นสุด ขั้นวางแผน   มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว 1   0 0.00 0.00

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน

จากแผนงาน กำหนดการหรือวาระที่มี วันที่ เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ขั้นวางแผน (16 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2563)    16 พ.ค. 2561  
 สิ้นสุด ขั้นวางแผน (30 เม.ย. 2563)    30 เม.ย. 2563  

ตารางแสดงรายการหน้าที่ที่มอบหมายในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่/งาน/กิจกรรม
จากแผนงาน รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย

ตารางแสดงรายชื่อผู้รับมอบหน้าที่ต่าง ๆ ที่มอบหมาย


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ งานบริหารสำนักงานฝ่ายอาคารสถานที่ ของหน่วยงาน งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
ประเมินงานตาม KPI
จำนวนผู้ตอบ Rank X S.D. ข้อคิดเห็น
       

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงาน
จำนวนผู้ตอบ Rank X S.D. ข้อคิดเห็น
       


   สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง