บทพรรณางานหัวข้อ : ค่าสวัสดิการครูอัตราจ้างศูนย์กีฬา รหัส 9-309

KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ค่าสวัสดิการครูอัตราจ้างศูนย์กีฬา รหัส 9-309

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ค่าสวัสดิการครูอัตราจ้างศูนย์กีฬา รหัส 9-309
1.  1. ผู้เรียนร้อยละ 90 เลือกเรียนดนตรีตามความถนัด ความสามารถความต้องการ และความภาคภูมิใจ 2. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน ด้านดนตรีตามจินตนาการด้วยความภาคภูมิใจ 3. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุนทรียภาพด้านกีฬา

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ค่าสวัสดิการครูอัตราจ้างศูนย์กีฬา รหัส 9-309
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (พันธกิจ)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (ยุทธศาสตร์)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (เป้าหมาย)
 

   มาตรฐาน สมศ. (รอบ 4)
 

   มาตรฐาน สพฐ.
 

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ปี 2562
 

   ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2562
 


ปฏิทินแผนงาน
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด   แผนงานขั้นตอน   ผู้รับผิดชอบ   จำนวนกำหนดการ   หน้าที่มอบหมาย   รายรับ   รายจ่าย
16 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   ขั้นวางแผน   มิส  ณัฐกฤตา    ทองใจ 1   0 0.00 0.00
16 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ)   มิส  ณัฐกฤตา    ทองใจ 1   0 0.00 0.00
16 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562    ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล   มิส  ณัฐกฤตา    ทองใจ 1   0 0.00 0.00
16 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562    ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง /พัฒนา   มิส  ณัฐกฤตา    ทองใจ 1   0 0.00 0.00
30 เม.ย. 2562 -   สิ้นสุด ขั้นวางแผน   มิส  ณัฐกฤตา    ทองใจ 1   0 0.00 0.00
30 เม.ย. 2562 -   สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ)   มิส  ณัฐกฤตา    ทองใจ 1   0 0.00 0.00
30 เม.ย. 2562 -   สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล   มิส  ณัฐกฤตา    ทองใจ 1   0 0.00 0.00
30 เม.ย. 2562 -   สิ้นสุด ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง /พัฒนา   มิส  ณัฐกฤตา    ทองใจ 1   0 0.00 0.00

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน

จากแผนงาน กำหนดการหรือวาระที่มี วันที่ เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ขั้นวางแผน (16 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    16 พ.ค. 2561  
 สิ้นสุด ขั้นวางแผน (30 เม.ย. 2562)    30 เม.ย. 2562  
 ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (16 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    16 พ.ค. 2561  
 สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (30 เม.ย. 2562)    30 เม.ย. 2562  
  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (16 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    16 พ.ค. 2561  
 สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (30 เม.ย. 2562)    30 เม.ย. 2562  
  ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง /พัฒนา (16 พ.ค. 2561-30 เม.ย. 2562)    16 พ.ค. 2561  
 สิ้นสุด ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง /พัฒนา (30 เม.ย. 2562)    30 เม.ย. 2562  

ตารางแสดงรายการหน้าที่ที่มอบหมายในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่/งาน/กิจกรรม
จากแผนงาน รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย

ตารางแสดงรายชื่อผู้รับมอบหน้าที่ต่าง ๆ ที่มอบหมาย


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ค่าสวัสดิการครูอัตราจ้างศูนย์กีฬา รหัส 9-309 ของหน่วยงาน งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ
ประเมินงานตาม KPI
จำนวนผู้ตอบ Rank X S.D. ข้อคิดเห็น
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง 1. ผู้เรียนร้อยละ 90 เลือกเรียนดนตรีตามความถนัด ความสามารถความต้องการ และความภาคภูมิใจ 2. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน ด้านดนตรีตามจินตนาการด้วยความภาคภูมิใจ 3. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุนทรียภาพด้านกีฬา 0 0 0
       

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงาน
จำนวนผู้ตอบ Rank X S.D. ข้อคิดเห็น
       


   สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง