บทพรรณางานหัวข้อ : พัฒนาบุคลากรฝ่ายกิจกรรม

KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : พัฒนาบุคลากรฝ่ายกิจกรรม

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : พัฒนาบุคลากรฝ่ายกิจกรรม
1.  1.ครูร้อยละ 95 สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 2.ครูร้อยละ 91 ได้มีการศึกษาวิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลการในการปรับการสอน 3.ผู้บริหารร้อยละ 90 สามารถบริหารจัดการ การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4.ร้อยละ 85 หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 5.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย 6. ร้อยละ 98 มีบุคลากรและผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านวิชาการ และด้านอื่นๆในเวทีระดับนานาชาติ 7. ร้อยละ 98 มีความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างโรงเรียนองค์กรภายในและต่างประเทศ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : พัฒนาบุคลากรฝ่ายกิจกรรม
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (พันธกิจ)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (ยุทธศาสตร์)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (เป้าหมาย)
 

   มาตรฐาน สมศ. (รอบ 4)
 

   มาตรฐาน สพฐ.
 

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ปี 2562
 

   ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2562
 


ปฏิทินแผนงาน
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด   แผนงานขั้นตอน   ผู้รับผิดชอบ   จำนวนกำหนดการ   หน้าที่มอบหมาย   รายรับ   รายจ่าย
02 ม.ค. 2562 02 ม.ค. 2562   ขั้นวางแผน   มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว 1   0 0.00 0.00
02 ม.ค. 2562 02 ม.ค. 2562   ขั้นดำเนินการ   มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว 1   0 0.00 0.00
02 ม.ค. 2562 02 ม.ค. 2562   ขั้นตรวจสอบ   มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว 1   0 0.00 0.00
02 ม.ค. 2562 02 ม.ค. 2562   ขั้นสรุป   มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว 1   0 0.00 0.00

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน

จากแผนงาน กำหนดการหรือวาระที่มี วันที่ เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ขั้นวางแผน (02 ม.ค. 2562-02 ม.ค. 2562)    02 ม.ค. 2562  
 ขั้นดำเนินการ (02 ม.ค. 2562-02 ม.ค. 2562)    02 ม.ค. 2562  
 ขั้นตรวจสอบ (02 ม.ค. 2562-02 ม.ค. 2562)    02 ม.ค. 2562  
 ขั้นสรุป (02 ม.ค. 2562-02 ม.ค. 2562)    02 ม.ค. 2562  

ตารางแสดงรายการหน้าที่ที่มอบหมายในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่/งาน/กิจกรรม
จากแผนงาน รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย

ตารางแสดงรายชื่อผู้รับมอบหน้าที่ต่าง ๆ ที่มอบหมาย


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าวิทยากร (คนละ 3,000 บ.*1 คน*2 ครั้ง) 2 3,000.00 6,000.00
2    ค่าเดินทางไปดูงาน 2 4,500.00 9,000.00
3    ค่าอาหารไปดูงาน 2 2,500.00 5,000.00
4    ค่าวิทยากร 2 6,000.00 12,000.00
5    ค่าอาหาร 2 2,500.00 5,000.00
6    ค่าเอกสาร 1 1,500.00 1,500.00
7    ส่งบุคลากรไปอบรมภายนอก 10 3,000.00 30,000.00


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ พัฒนาบุคลากรฝ่ายกิจกรรม ของหน่วยงาน งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
ประเมินงานตาม KPI
จำนวนผู้ตอบ Rank X S.D. ข้อคิดเห็น
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง 1.ครูร้อยละ 95 สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 2.ครูร้อยละ 91 ได้มีการศึกษาวิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลการในการปรับการสอน 3.ผู้บริหารร้อยละ 90 สามารถบริหารจัดการ การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4.ร้อยละ 85 หลักสูตรของสถานศึกษามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 5.ร้อยละ 85 สถานศึกษามีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย 6. ร้อยละ 98 มีบุคลากรและผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านวิชาการ และด้านอื่นๆในเวทีระดับนานาชาติ 7. ร้อยละ 98 มีความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างโรงเรียนองค์กรภายในและต่างประเทศ 0 0 0
       

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงาน
จำนวนผู้ตอบ Rank X S.D. ข้อคิดเห็น
       


   สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 68,500 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 68,500 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง