บทพรรณางานหัวข้อ : รหัส 6-605 งานซ่อมแซมและบำรุงอุปกรณ์เครือข่าย

KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : รหัส 6-605 งานซ่อมแซมและบำรุงอุปกรณ์เครือข่าย

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : รหัส 6-605 งานซ่อมแซมและบำรุงอุปกรณ์เครือข่าย
1.  เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายตามห้องเรียนและสำนักงานทั้งหมดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.  ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่ออย่างเพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ทั้งหมดของโรงเรียน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : รหัส 6-605 งานซ่อมแซมและบำรุงอุปกรณ์เครือข่าย
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (พันธกิจ)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (ยุทธศาสตร์)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (เป้าหมาย)
 

   มาตรฐาน สมศ. (รอบ 4)
 

   มาตรฐาน สพฐ.
 

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ปี 2562
 

   ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2562
 


ปฏิทินแผนงาน
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด   แผนงานขั้นตอน   ผู้รับผิดชอบ   จำนวนกำหนดการ   หน้าที่มอบหมาย   รายรับ   รายจ่าย

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน

จากแผนงาน กำหนดการหรือวาระที่มี วันที่ เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

ตารางแสดงรายการหน้าที่ที่มอบหมายในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่/งาน/กิจกรรม
จากแผนงาน รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย

ตารางแสดงรายชื่อผู้รับมอบหน้าที่ต่าง ๆ ที่มอบหมาย


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
 - รายงานการปฏิบัติงานรายเดือนของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์
 - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ รหัส 6-605 งานซ่อมแซมและบำรุงอุปกรณ์เครือข่าย ของหน่วยงาน งานศูนย์คอมพิวเตอร์
ประเมินงานตาม KPI
จำนวนผู้ตอบ Rank X S.D. ข้อคิดเห็น
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายตามห้องเรียนและสำนักงานทั้งหมดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 0 0 0
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่ออย่างเพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ทั้งหมดของโรงเรียน 0 0 0
       

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงาน
จำนวนผู้ตอบ Rank X S.D. ข้อคิดเห็น
       


   สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง