บทพรรณางานหัวข้อ : รหัส (6-602) งานพัฒนาทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์บุคลากรภายใน-ภายนอก

KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : รหัส (6-602) งานพัฒนาทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์บุคลากรภายใน-ภายนอก

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : รหัส (6-602) งานพัฒนาทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์บุคลากรภายใน-ภายนอก
1.  บุคลากรของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ทุกคนได้รับ การพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์อย่างน้อยคนละ 2 หลักสูตรต่อ 1 ปีการศึกษา

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : รหัส (6-602) งานพัฒนาทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์บุคลากรภายใน-ภายนอก
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (พันธกิจ)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (ยุทธศาสตร์)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (เป้าหมาย)
 

   มาตรฐาน สมศ. (รอบ 4)
 

   มาตรฐาน สพฐ.
 

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ปี 2562
 

   ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2562
 


ปฏิทินแผนงาน
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด   แผนงานขั้นตอน   ผู้รับผิดชอบ   จำนวนกำหนดการ   หน้าที่มอบหมาย   รายรับ   รายจ่าย
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   - เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ   มิส  อารญา    พุทธสาร (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2562) 2   0 0.00 0.00
30 เม.ย. 2563 -   สิ้นสุด - เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ   มิส  อารญา    พุทธสาร (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2562) 2   0 0.00 0.00

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน

จากแผนงาน กำหนดการหรือวาระที่มี วันที่ เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 - เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (01 พ.ค. 2562-30 เม.ย. 2563)    01 พ.ค. 2562  
 สิ้นสุด - เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (30 เม.ย. 2563)    30 เม.ย. 2563  
 - เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (01 พ.ค. 2562-30 เม.ย. 2563)    01 พ.ค. 2562  
 สิ้นสุด - เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (30 เม.ย. 2563)    30 เม.ย. 2563  

ตารางแสดงรายการหน้าที่ที่มอบหมายในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่/งาน/กิจกรรม
จากแผนงาน รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย

ตารางแสดงรายชื่อผู้รับมอบหน้าที่ต่าง ๆ ที่มอบหมาย


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบสรุปผลการเข้าร่วมอบรม/สัมมนาต่างๆ
 - แบบสอบถามการเข้าร่วมอบรม/สัมมนาต่างๆ ของ บุคลากรทั้งภายในและภายนอกในแต่ละหลักสูตร

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ รหัส (6-602) งานพัฒนาทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์บุคลากรภายใน-ภายนอก ของหน่วยงาน งานศูนย์คอมพิวเตอร์
ประเมินงานตาม KPI
จำนวนผู้ตอบ Rank X S.D. ข้อคิดเห็น
  - สรุปแบบประเมินผลสำเร็จตาม KPI เรื่อง บุคลากรของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ทุกคนได้รับ การพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์อย่างน้อยคนละ 2 หลักสูตรต่อ 1 ปีการศึกษา 0 0 0
       

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงาน
จำนวนผู้ตอบ Rank X S.D. ข้อคิดเห็น
       


   สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง