บทพรรณางานหัวข้อ : ปฏิทิน ต.ค.62

KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ปฏิทิน ต.ค.62

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ปฏิทิน ต.ค.62

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ปฏิทิน ต.ค.62
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (พันธกิจ)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (ยุทธศาสตร์)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (เป้าหมาย)
 

   มาตรฐาน สมศ. (รอบ 4)
 

   มาตรฐาน สพฐ.
 

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ปี 2562
 

   ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2562
 


ปฏิทินแผนงาน
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด   แผนงานขั้นตอน   ผู้รับผิดชอบ   จำนวนกำหนดการ   หน้าที่มอบหมาย   รายรับ   รายจ่าย
05 ต.ค. 2562 06 ต.ค. 2562   อบรมจริยธรรมคุณธรรม / ฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก   ซิสเตอร์  เนตรประกาย    ผิวชัย 3   0 0.00 0.00
11 ต.ค. 2562 24 ต.ค. 2562   ทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 11-24 ต.ค.62   มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 3   0 0.00 0.00
12 ต.ค. 2562 13 ต.ค. 2562   การแข่งขันว่ายน้ำ ACT Swimming Championship By TYR 2019   มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์ 3   0 0.00 0.00
13 ต.ค. 2562 14 ต.ค. 2562   วันคล้ายวันสวรรคต ร.9   มิส  รื่นจิต    ใจมั่น 1   0 0.00 0.00
13 ต.ค. 2562 -   วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 / วันออกพรรษา   มิส  รื่นจิต    ใจมั่น 1   0 0.00 0.00
13 ต.ค. 2562 -   สิ้นสุด การแข่งขันว่ายน้ำ ACT Swimming Championship By TYR 2019   มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์ 1   0 0.00 0.00
14 ต.ค. 2562 -   สิ้นสุด วันคล้ายวันสวรรคต ร.9   มิส  รื่นจิต    ใจมั่น 1   0 0.00 0.00
14 ต.ค. 2562 -   (หยุดชดเชย) วันคล้ายวันสวรรคต ร.9   มิส  รื่นจิต    ใจมั่น 1   0 0.00 0.00
17 ต.ค. 2562 18 ต.ค. 2562   กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 17-18 ต.ค.62   มิส  รื่นจิต    ใจมั่น 3   0 0.00 0.00
18 ต.ค. 2562 -   สิ้นสุด กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 17-18 ต.ค.62   มิส  รื่นจิต    ใจมั่น 1   0 0.00 0.00
21 ต.ค. 2562 21 ต.ค. 2562   เปิดภาคเรียนที่ 2/2562   มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 2   0 0.00 0.00
21 ต.ค. 2562 21 ต.ค. 2562   จำหน่ายใบสมัคร ม.1+ม.4 ปีการศึกษา 2563   มิส  วิไล    ศรีประภาสุขสันติ 2   0 0.00 0.00
23 ต.ค. 2562 23 ต.ค. 2562   (หยุด) วันปิยมหาราช   มิส  รื่นจิต    ใจมั่น 1   0 0.00 0.00
24 ต.ค. 2562 -   สิ้นสุด ทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 11-24 ต.ค.62   มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 0.00 0.00
26 ต.ค. 2562 30 มี.ค. 2563   SAT   มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 2   0 0.00 0.00
26 ต.ค. 2562 -   SAT 1   มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 0.00 0.00
26 ต.ค. 2562 03 พ.ย. 2562   กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียน รร.เอกชน เมืองฟุกูโกกะ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 26 ต.ค.- 3 พ.ย.62   มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 2   0 0.00 0.00
26 ต.ค. 2562 -   กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนรร.เอกชน เมืองฟุกูโกกะ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 26 ต.ค.- 3 พ.ย.62   มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 2   0 0.00 0.00
31 ต.ค. 2562 05 พ.ย. 2562   หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 31 ตุลาคม - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากมีการประชุมสุดยอดอาเซียน   มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ 5   0 0.00 0.00
05 พ.ย. 2562 -   สิ้นสุด หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 31 ตุลาคม - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากมีการประชุมสุดยอดอาเซียน   มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ 1   0 0.00 0.00
09 พ.ย. 2562 -   SAT 2   มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 0.00 0.00
16 พ.ย. 2562 -   SAT 3   มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 0.00 0.00
23 พ.ย. 2562 -   SAT 4   มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 0.00 0.00
30 พ.ย. 2562 -   SAT 5   มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 0.00 0.00
07 ธ.ค. 2562 -   SAT 6   มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 0.00 0.00
14 ธ.ค. 2562 -   SAT 7   มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 0.00 0.00
04 ม.ค. 2563 -   SAT 8   มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 0.00 0.00
18 ม.ค. 2563 -   SAT 9   มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 0.00 0.00
01 ก.พ. 2563 -   SAT 10   มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 0.00 0.00
15 ก.พ. 2563 -   SAT 11   มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 0.00 0.00
22 ก.พ. 2563 -   SAT 12   มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 1   0 0.00 0.00
30 มี.ค. 2563 -   สิ้นสุด SAT   มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ 2   0 0.00 0.00

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน

จากแผนงาน กำหนดการหรือวาระที่มี วันที่ เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 อบรมจริยธรรมคุณธรรม / ฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก (05 ต.ค. 2562-06 ต.ค. 2562)    05 ต.ค. 2562  
     05 ต.ค. 2562  
     06 ต.ค. 2562  
 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 (13 ต.ค. 2562-14 ต.ค. 2562)    13 ต.ค. 2562  
 สิ้นสุด วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 (14 ต.ค. 2562)    14 ต.ค. 2562  
 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 / วันออกพรรษา (13 ต.ค. 2562)    13 ต.ค. 2562  
 (หยุดชดเชย) วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 (14 ต.ค. 2562)    14 ต.ค. 2562  
 กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 17-18 ต.ค.62 (17 ต.ค. 2562-18 ต.ค. 2562)    17 ต.ค. 2562  
 สิ้นสุด กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 17-18 ต.ค.62 (18 ต.ค. 2562)    18 ต.ค. 2562  
 กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 17-18 ต.ค.62 (17 ต.ค. 2562)    17 ต.ค. 2562  
     18 ต.ค. 2562  
 เปิดภาคเรียนที่ 2/2562 (21 ต.ค. 2562-21 ต.ค. 2562)    21 ต.ค. 2562  
     21 ต.ค. 2562  
 จำหน่ายใบสมัคร ม.1+ม.4 ปีการศึกษา 2563 (21 ต.ค. 2562-21 ต.ค. 2562)    21 ต.ค. 2562  
     21 ต.ค. 2562  
 (หยุด) วันปิยมหาราช (23 ต.ค. 2562-23 ต.ค. 2562)    23 ต.ค. 2562  
 SAT (26 ต.ค. 2562-30 มี.ค. 2563)    26 ต.ค. 2562  
 สิ้นสุด SAT (30 มี.ค. 2563)    30 มี.ค. 2563  
 SAT (26 ต.ค. 2562-30 มี.ค. 2563)    26 ต.ค. 2562  
 สิ้นสุด SAT (30 มี.ค. 2563)    30 มี.ค. 2563  
 SAT 1 (26 ต.ค. 2562)    26 ต.ค. 2562  
 SAT 2 (09 พ.ย. 2562)    09 พ.ย. 2562  
 SAT 3 (16 พ.ย. 2562)    16 พ.ย. 2562  
 SAT 4 (23 พ.ย. 2562)    23 พ.ย. 2562  
 SAT 5 (30 พ.ย. 2562)    30 พ.ย. 2562  
 SAT 6 (07 ธ.ค. 2562)    07 ธ.ค. 2562  
 SAT 7 (14 ธ.ค. 2562)    14 ธ.ค. 2562  
 SAT 8 (04 ม.ค. 2563)    04 ม.ค. 2563  
 SAT 9 (18 ม.ค. 2563)    18 ม.ค. 2563  
 SAT 10 (01 ก.พ. 2563)    01 ก.พ. 2563  
 SAT 11 (15 ก.พ. 2563)    15 ก.พ. 2563  
 SAT 12 (22 ก.พ. 2563)    22 ก.พ. 2563  
 ทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 11-24 ต.ค.62 (11 ต.ค. 2562-24 ต.ค. 2562)    11 ต.ค. 2562  
 สิ้นสุด ทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 11-24 ต.ค.62 (24 ต.ค. 2562)    24 ต.ค. 2562  
 ทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 11-24 ต.ค.62 (11 ต.ค. 2562)    11 ต.ค. 2562  
     24 ต.ค. 2562  
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียน รร.เอกชน เมืองฟุกูโกกะ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 26 ต.ค.- 3 พ.ย.62 (26 ต.ค. 2562-03 พ.ย. 2562)    26 ต.ค. 2562  
     03 พ.ย. 2562  
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนรร.เอกชน เมืองฟุกูโกกะ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 26 ต.ค.- 3 พ.ย.62 (26 ต.ค. 2562)    26 ต.ค. 2562  
     03 พ.ย. 2562  
 การแข่งขันว่ายน้ำ ACT Swimming Championship By TYR 2019 (12 ต.ค. 2562-13 ต.ค. 2562)    12 ต.ค. 2562  
 สิ้นสุด การแข่งขันว่ายน้ำ ACT Swimming Championship By TYR 2019 (13 ต.ค. 2562)    13 ต.ค. 2562  
 การแข่งขันว่ายน้ำ ACT Swimming Championship By TYR 2019 (12 ต.ค. 2562)    12 ต.ค. 2562  
     13 ต.ค. 2562  
 หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 31 ตุลาคม - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากมีการประชุมสุดยอดอาเซียน (31 ต.ค. 2562-05 พ.ย. 2562)    31 ต.ค. 2562  
 สิ้นสุด หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 31 ตุลาคม - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากมีการประชุมสุดยอดอาเซียน (05 พ.ย. 2562)    05 พ.ย. 2562  
 หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 31 ตุลาคม - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากมีการประชุมสุดยอดอาเซียน (01 พ.ย. 2562)    01 พ.ย. 2562  
     31 ต.ค. 2562  
     04 พ.ย. 2562  
     05 พ.ย. 2562  

ตารางแสดงรายการหน้าที่ที่มอบหมายในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่/งาน/กิจกรรม
จากแผนงาน รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย

ตารางแสดงรายชื่อผู้รับมอบหน้าที่ต่าง ๆ ที่มอบหมาย


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ปฏิทิน ต.ค.62 ของหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ประเมินงานตาม KPI
จำนวนผู้ตอบ Rank X S.D. ข้อคิดเห็น
       

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงาน
จำนวนผู้ตอบ Rank X S.D. ข้อคิดเห็น
       


   สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง