จำนวนทั้งหมด 3 ท่าน


มิส  นลินรัตน์    กิจเกษสุวรรณ

:birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :heart_eyes: :cake: :metal: :cake: :birthday: :cake: :birthday:

อวยพรด้วย Emotions


มิส  ลักขณา    จามิกรณ์

:birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :heart_eyes: :heart: :cake: :birthday: :birthday: :birthday: :cake: :birthday:

อวยพรด้วย Emotions


มิส  จินดาวรรณ    มากสุวรรณ

:birthday: :birthday: :heart_eyes: :cake: :metal: :cake: :birthday: :cake: :cake: :birthday: :birthday:

อวยพรด้วย Emotions