[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 

จำนวนโครงการ ปีการศึกษา

ลำดับ หน่วยงาน โครงการ ไฟล์เอกสารที่มาจาก e-Office
1  งานบริหารฝ่ายปกครอง   งานจัดซ์้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 0
2  งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์   โครงการติดตั้งกระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็กสำหรับห้องเรียนเบลล์ที่โบกี็ จำนวน 4 ห้อง 0