กำหนดการ

วันที่ 31 ตุลาคม 2558

ขั้นวางแผน

สถานที่ ()

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ขั้นวางแผน

- แต่งตั้งคณะกรรมการงานสัมพันธ์ชุมชน

- ประชุมคณะกรรมการงานสัมพันธ์ชุมชน/สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน

- จัดทำปฏิทินงานสัมพันธ์ชุมชน

- จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานสัมพันธ์ชุมชน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

ขั้นวางแผน
- ขั้นวางแผน (วันที่ 31 ต.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 31 ต.ค. 2558)

แผนงาน : -

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep