กำหนดการ

วันที่ 31 ตุลาคม 2558

ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (A)

สถานที่ ()

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (A)

- ประชุมสรุปติดตามผลการดำเนินงาน

- รวบรวมข้อมูล/ประเมินผล จัดทำรายงานประจำเดือนนำเสนอหัวหน้าฝ่ายฯ

- จัดทำข้อมูล สถิติ สารสนเทศของงานสัมพันธ์-ชุมชน

- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา

A.1 กำหนดแนวทางการปรับปรุง พัฒนาการดำเนิน-สรุปการดำเนินงาน

A.2 รวบรวมข้อมูลผลงานความสำเร็จจัดทำรายงานประจำปีให้หัวหน้าฝ่ายรับทราบและเผยแพร่ภายในหน่วยงาน

A.3 กำหนดแนวทางการปรับปรุง พัฒนาความก้าว-หน้าของตัวบ่งชี้โดยใช้ข้อมูลจากตัวชี้วัดความ- สำเร็จที่ผ่านการตรวจสอบ ประเมินผลแล้ว

A.4 นำข้อมูลตัวชี้วัดความสำเร็จที่ยังไม่บรรลุไปวางแผนการปรับปรุง พัฒนาต่อไป

A.5 ผู้รับผิดชอบสรุปการดำเนินงานการ

รายการกำหนดการของขั้นตอน

ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (A)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (A) (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (A) (วันที่ 31 ต.ค. 2558)

แผนงาน : -

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep