กำหนดการ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล

สถานที่ ()

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล

- ประชุมสรุปติดตามผลการดำเนินงาน

- รวบรวมข้อมูลจากคณะกรรมการฯและนำข้อมูลมาตรวจสอบ/ประเมินผลการดำเนินงานจัดทำรายงานประจำเดือนนำเสนอหัวหน้าฝ่ายฯ

- จัดทำข้อมูล สถิติ สารสนเทศของงานสัมพันธ์-ชุมชน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 31 ต.ค. 2558)

แผนงาน : -

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep