กำหนดการ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล

- รายงานการปฏิบัติงาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 23 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 26 ก.พ. 2559)

แผนงาน : งานมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นป.6 และ ม.3 โปรแกรม Bell

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep