กำหนดการ

วันที่ 30 เมษายน 2560

สิ้นสุด แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย

รายการกำหนดการของขั้นตอน

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
- แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2560)

แผนงาน : (6-605) งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์สำนักงาน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานศูนย์คอมพิวเตอร์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep