กำหนดการ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560

- แบบสรุปผลการอบรม/สัมมนาต่างๆ

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : - แบบสรุปผลการอบรม/สัมมนาต่างๆ

แบบสรุปผลการอบรม/สัมมนาต่างๆ

รายการกำหนดการของขั้นตอน

- แบบสรุปผลการอบรม/สัมมนาต่างๆ
- - แบบสรุปผลการอบรม/สัมมนาต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด - แบบสรุปผลการอบรม/สัมมนาต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)

แผนงาน : รหัส 6-602 งานพัฒนาทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์บุคลากรภายใน-ภายนอก

โครงการ :


หน่วยงาน : งานศูนย์คอมพิวเตอร์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep