กำหนดการ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2564

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
-
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 10 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 งานประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

6.3.1  แต่งตั้งสรรหาคณะกรรมการ  

6.3.2  ส่งมูลนิธิฯ  เพื่อขออนุมัติคณะกรรมการสรรหา

6.3.3 ประชุมคณะกรรมการสรรหา และจัดทำรายงานคณะกรรมการสรรหา

6.3.4 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

6.3.5 นำเสนอมูลนิธิฯ เพื่อขออนุมัติ

6.3.6  แต่งตั้งอนุกรรมการ

6.3.7  กำหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนประจำปี

6.3.8 กำหนดวาระการประชุม

6.3.9 จัดประชุมคณะกรรมการ

6.3.10  จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ

 

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 งานประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
- 6.3 งานประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน (วันที่ 15 พ.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 1 ก.ค. 2564)
- สิ้นสุด 6.3 งานประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2565)

แผนงาน : 3-100 งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep