กำหนดการ

วันที่ 14 มิถุนายน 2564

เปิดเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
ตลอดวัน

เปิดเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่1/2564

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ผู้รับผิดชอบ: ม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ปฏิทินมิถุนายน 64


แผนงาน : -

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep