กำหนดการ

วันที่ 1 ตุลาคม 2564

สอบปลายภาคเรียน

สถานที่ -

เวลา รายการ
ตลอดวัน

สอบปลายภาคเรียน

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ผู้รับผิดชอบ: ม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ปฏิทิน กันยายน 2564


แผนงาน : -

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep