กำหนดการ

วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ตลอดปีการศึกษา

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

ออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ตลอดปีการศึกษา

 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 ออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

ออกแบบโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์สื่อต่างๆ ตลอดปีการศึกษา

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 ออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
- ออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ตลอดปีการศึกษา (วันที่ 30 มิ.ย. 2564)

แผนงาน : 3-246 งานประชาสัมพันธ์ภายใน-ภายนอก

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep