กำหนดการ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2564

วันเข้าพรรษา

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
ตลอดวัน

 วันเข้าพรรษา

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ผู้รับผิดชอบ: มิสรื่นจิต ใจมั่น

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 ปฏิทินโรงเรียน

อัพเดทข้อมูลกิจกรรมสำคัญของโรงเรียนในระบบ SWIS ตลอดปีการศึกษา

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 ปฏิทินโรงเรียน
- วันอาสาฬหบูชา (วันที่ 24 ก.ค. 2564)
- วันเข้าพรรษา (วันที่ 25 ก.ค. 2564)
- หยุดชดเชย (วันที่ 26 ก.ค. 2564)
- หยุดชดเชย (วันที่ 27 ก.ค. 2564)
- วันเฉลิมพระชนม ร.10 (วันที่ 28 ก.ค. 2564)

แผนงาน : 3-246 งานประชาสัมพันธ์ภายใน-ภายนอก

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep