กำหนดการ

วันที่ 16 มิถุนายน 2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2565

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
09:00 - 12:00

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2565

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ผู้รับผิดชอบ: มิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 9 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - วาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร1-65.doc

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 3-102-3 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

3-102-3   กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

1) วางแผน P

-กำหนดปฏิทินในการประชุมกรรมการ

-ศึกษาเนื้อหาที่จะนำไปกำหนดในวาระการประชุมแต่ละครั้งให้ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของภาครัฐ  -

-กำหนดระเบียบวาระการประชุม

2) ดำเนินการ D

 -ประสานงานคณะกรรมการ

-จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม

-ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

-จดบันทึกรายงานการประชุม

-จัดเก็บเอกสารรายงานการประชุมเพื่ออ้างอิง

3) ประเมิน C

   -ประเมินผลการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

4) นำผลมาพิจารณา A

- นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการมาจัดทำสรุปเพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

3-102-3 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
- 3-102-3 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน (วันที่ 1 มี.ค. 2565)
- จัดเตรียมวาระการประชุม และจดหมายเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน (วันที่ 31 พ.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 16 มิ.ย. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 2/2565 (วันที่ 23 พ.ย. 2565)
- สิ้นสุด 3-102-3 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 3-000 งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep