กำหนดการ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

9-503-6 (6.3.7) กิจกรรมส่งนักเรียนร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอก

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
-
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 9-503-6 (6.3.7) กิจกรรมส่งนักเรียนร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอก

1) แต่งตั้งคณะกรรมการชมรม (P)

2) ประชุมคณะกรรมการพิจารณารายการแข่งขัน

3) ดำเนินการ (D)

- ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ

- ดำเนินการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง สนับสนุนด้านการเดินทาง และที่พัก ระหว่างการแข่งขัน

- จัดทำรายงานผลการแข่งขัน

4) ประเมินผลการดำเนินงาน (C)

5) นำผลมาปรับปรุงการดำเนินการในครั้งต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

9-503-6 (6.3.7) กิจกรรมส่งนักเรียนร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอก
- 9-503-6 (6.3.7) กิจกรรมส่งนักเรียนร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอก (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- 9-503-6 (6.3.7) กิจกรรมส่งนักเรียนร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอก (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 9-500 งานศูนย์กีฬา

โครงการ :


หน่วยงาน : งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep