กำหนดการ

วันที่ 30 เมษายน 2566

9-503-7 (6.3.8) กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
-
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 9-503-7 (6.3.8) กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน

1) แต่งตั้งคณะกรรมการ (P)

2) จัดทำแผนการดำเนินงานตามกรอบระยะเวลา (P)

3) ดำเนินการ (D)

- ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

- ประสานงานคณะกรรมการ

- ดำเนินจัดเตรียมสนามแข่งขัน อุปกรณ์ และเอกสารการแข่งขัน

- ดำเนินงานจัดการแข่งขัน

4) ประเมินผลการดำเนินงาน (C)

5) นำผลมาปรับปรุงการดำเนินการในครั้งต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

9-503-7 (6.3.8) กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน
- 9-503-7 (6.3.8) กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- 9-503-7 (6.3.8) กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 9-500 งานศูนย์กีฬา

โครงการ :


หน่วยงาน : งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep