กำหนดการ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

ถ่ายภาพนักเรียนใหม่ ทำบัตรนักเรียน เช้า 08.30-11.30 ป.1-ป.3 / บ่าย 13.00-16.00 น. ป.4-ป.6

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
ตลอดวัน ถ่ายภาพนักเรียนใหม่ ทำบัตรนักเรียน เวลา 08.30-11.30 ป.1-ป.3 / เวลา 13.00-16.00 น. ป.4-ป.6

สถานที่:หน้าห้องเรียน

ผู้รับผิดชอบ: มิสณัฏฐ์มนต์ธร อ้นเอี่ยม

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 3-304 (6.4) จัดทำบัตรประจำตัวต่าง ๆ

3-304-1 (6.4.1) กิจกรรมทำบัตรนักเรียน 

วางแผน (P)

- กำหนดปฏิทินงาน

- สำรวจจำนวนนักเรียนใหม่ ชั้น ป.1 ป.4 ม.1 ม.4 และ นักเรียนแทรกชั้น

- วางแผนกำหนดวันถ่ายรูปนักเรียน

 ดำเนินการ (D)

- สั่งซื้อบัตรนักเรียน หมึกพิมพ์ ตามจำนวนนักเรียน

- ประสานช่างภาพถ่ายรูปนักเรียนใหม่ทุกคน

- แจ้งระดับชั้น แจ้งนัดวันถ่ายรูปเพื่อทำบัตรนักเรียนผ่านระบบ E-Office

- ช่างภาพส่งไฟล์รูปนักเรียน ดำเนินการ Upload รูปภาพเข้าระบบฐานข้อมูลโรงเรียน

- ดำเนินการจัดพิมพ์บัตรนักเรียน ในระบบฐานข้อมูลโรงเรียน ตามชั้นเรียน

- ส่งบัตรให้กับครูประจำชั้นนำไปแจกจ่ายให้กับนักเรียน

กรณีนักเรียนเก่าต้องการทำบัตรใหม่

- ชำระค่าทำบัตรนักเรียนใหม่ที่การเงิน

- ดำเนินการจัดพิมพ์บัตรนักเรียน ในระบบฐานข้อมูลโรงเรียน รายบุคคล ตามใบเสร็จ

 ตรวจสอบ (C)

- นักเรียนใหม่ทุกคนมีบัตรประจำตัวครบทุกคน

-จัดทำสถิตินักเรียนที่ขอรับบัตรใหม่

 นำไปพัฒนา (A)

- นำผลการประเมินไปปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

3-304 (6.4) จัดทำบัตรประจำตัวต่าง ๆ
- 3-304 (6.4) จัดทำบัตรประจำตัวต่าง ๆ (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- สั่งซื้อหมึกพิมพ์ และบัตรนักเรียน (วันที่ 25 พ.ค. 2565)
- ถ่ายภาพนักเรียนใหม่ ทำบัตรนักเรียน เช้า 08.30-11.30 ป.1-ป.3 / บ่าย 13.00-16.00 น. ป.4-ป.6 (วันที่ 30 พ.ค. 2565)
- ถ่ายภาพนักเรียนใหม่ ทำบัตรนักเรียน เช้า 8.30-11.30 ม.1-ม.3 / บ่าย 13.00-16.00 น. ม.4-ม.6 (วันที่ 31 พ.ค. 2565)
- ถ่ายภาพนักเรียนใหม่ ทำบัตรนักเรียน ครู/เจ้าหน้าที่/พนักงาน ห้องมงฟอร์ต หอประชุมหลุยส์ 8.30-15.00 น. (วันที่ 1 มิ.ย. 2565)
- ถ่ายภาพนักเรียนใหม่ ทำบัตรนักเรียน (รอบเก็บตก) (วันที่ 2 มิ.ย. 2565)
- 3-304 (6.4) จัดทำบัตรประจำตัวต่าง ๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 3-300 งานทะเบียนนักเรียน บริหารจัดการ งานทะเบียนนักเรียนให้เป็นไปตามระบบ และมีประสิทธิภาพ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานทะเบียนนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep