กำหนดการ

วันที่ 0 543

สถานที่ -

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
 • มิสเยาวลักษณ์ กุลดำรงค์
     
 • งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
     
 • จัดเตรียมสถานที่
     
     
 • จัดเตรียมโต๊ะหมู่บูชา
     
     
 • จัดตกแต่งดอกไม้
     
 • จัดเขียนตัวอักษร
     
 • จัดเตรียมเสียงตามสาย
     
 • จัดเตรียมดนตรี
     
     
 • ฝึกซ้อมพิธีกรนักเรียน/บทร้อยแก้วและร้อยกรอง
     
 • ประสานการจัดทำพาน
     
 • ประสานงานประธานนักเรียน
     
 • เสนอขออนุมัติโครงการ
     
 • ประเมินผล
     
     
 • บันทึกภาพ
     
     
     
 • จัดเตรียมเครื่องเสียง
     
 • ประสานงานทั่วไป
     
     
     
 • ดูแลความเรียบร้อย
     
     
 • จัดลำดับขั้นตอนในวันซ้อมพิธี
     
     
 • ตัดสินการประกวดพานไหว้ครู
     
 • จัดนักเรียนเข้าหอประชุมตามผัง
     
 • เสนอขออนุมัติโครงการ
     
 • จัดเตรียมสถานที่
     
     
 • จัดเขียนตัวอักษร
     
 • บักทึกภาพ/วีดีทัศน์
     
     
 • จัดเตรียมเครื่องเสียง
     
 • พิธีกร
     
 • จัดเตรียมขั้นตอนพิธีการ
     
 • ออกจดหมายและประสานงานเชิญ
     
 • จัดเตรียมบทอ่านถวายพระพร
     
 • จัดเตรียมโต๊ะหมู่/พานพุ่มและนักศึกษาวิชาทหารส่งพานพุ่ม
     
     
 • จัดเตรียมนักเรียนแสดงถวายพระพร
     
     
 • จัดเตรียมวงโยธวาทิต
     
 • ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • จัดเตรียมผังและจัดนักเรียนเข้าร่วมพิธีและดูแลนักเรียน
     
     
 • จัดนักเรียนทำความสะอาด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
     
     
     
 • ประสานงานทั่วไป
     
 • จัดทำข้อมูลสถิติ
     
 • ประเมินผล
     
     
 • วิเคราะห์แบบสอบถาม
     
     
 • สรุปประเมินผลการดำเนินงาน
     
 • จัดทำรูปเล่มโครงการ
     
 • ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
     
     
 • แจกจดหมายเชิญ
     
     
 • จองอาหาร ห้องประชุม
     
 • เตรียมของที่ระลึก
     
     
 • ดำเนินการประชุม
     
     
 • บันทึกการประชุม
     
 • จัดทำวีดีทัศน์ปี 57
     
• คำสั่งแต่งตั้ง
           คณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน   คณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน   คณะกรรมการฝ่ายธุรการ การเงิน   คณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน   คณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน   คณะกรรมการดำเนินการงานการกุศล   2056/0005   คณะกรรมการพิจารณาสรรหาบริษัทประกัน   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจรับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ   แต่งตั้งคณะกรรมการงานจัดซื้อ   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ ACT STEM Center & Learning Space   มิสเพชรพรรณ์ เหมะสุรินทร์   คณะกรรมการ   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแนะแนวประจำปีการศึกษา 2564   เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรม พัฒนาครูสู่มืออาชีพ ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการ การดำเนินงานดังนี้   2. การดำเนินงาน   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ EP English Daily(3Rs)   คำสั่งที่ 61/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม Open House สำหรับผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน   คำสั่งที่2565/0065 แต่งตั้งคระกรรมการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างและพัฒนาระบบE-Library   แต่งตั้งอัตรากำลังบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2559   ACADEMIC SEMINAR 2016   แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่   ANNUAL HOLIDAYS 2016   แต่งตั้งคณะกรรมการงานโภชนาการ   THE MASS FOR OPENING OF THE ACADEMIC YEAR 2016   แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ   INFLUENZA VACCINAION   แต่งตั้งคณะกรรมการงานบุคคล   THE SCHEDULE AND THE ATTIRE FOR WAI KRU CEREMONY   แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ADDITIONAL HOLIDAY IN JULY   แต่งตั้งคณะกรรมการงานศูนย์คอมพิวเตอร์   HEALTH CHECK UP   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 2559   ATTIRE FOR THE SPORTS DAY   แต่งตั้งคณะกรรมการงานร้านค้า   JOB OPENING (Update 15.09.2016)   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสัมมนาเปิดปีการศึกษา 2559   WORKING HOURS DURING OCTOBER COURSE   มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่เวรของครูและเจ้าหน้าที่ ปีการศึกษา 2559   ADDITIONAL HOLIDAY IN JANUARY 2017   แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559   ACT MOURNING PERIOD   แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน   ACT FAMILY PARTY 2017   แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป   JOB Opening   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560   แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell   แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม   แต่งตั้งคณะกรรมการงานอนามัยโรงเรียน   ปรับเปลี่ยนและแต่งตั้งอัตรากำลังบุคลากร ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)   แต่งตั้งคณะกรรมการงานสระว่ายน้ำ   แต่งตั้งคณะกรรมการงานแนะแนว   แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ตะกร้าคณะ) ปีการศึกษา 2559   แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานักเรียนขอรับทุนการศึกษา และโควตาประเภทต่าง ๆ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559   แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการเรียนล่วงหน้า มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2559   แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรและนิเทศการสอน   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกวดสื่อนวัตกรรมการสอน ปีการศึกษา 2559   แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2559   แต่งตั้งคณะกรรมการงานวัดผลและวิจัย ปีการศึกษา 2559   แต่งตั้งคณะกรรมการงานศูนย์วิทยบริการ   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.2-6, ม.2-3 และ ม.5-6 ปีการศึกษา 2559   แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   แต่งตั้งคณะกรรมการงานอภิบาล   แต่งตั้งคณะกรรมการงานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ   แต่งตั้งคณะกรรมการงานยานพาหนะและรถรับ - ส่งนักเรียน   แต่งตั้งคณะกรรมการครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียน   มอบหมายครูปฏิบัติหน้าที่เวรช่วงประชุมครูวันศุกร์ ปีการศึกษา 2559   แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมกีฬาปีนหน้าผาอัสสัมชัญธนบุรี ไคล์มมิ่ง คลับ   แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2559   แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปีการศึกษา 2559   แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2559   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อเครื่องเรียงเอกสาร   แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่   แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมศักยภาพห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน.   แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมงานกรีฑาสี ครั้งที่ 52   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงาน   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน สถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอนเสริมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559   แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี   แต่งตั้งคณะกรรมการงานศูนย์ดนตรี   แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดพิธีมอบทุนและประชุมผู้ปกครองนักกีฬาโครงการพิเศษ   แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานครูต่างชาติ   แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2559   แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมครูเกษียณ   แต่งตั้งที่ปรึกษาสี ประธานสี และรองประธานสี   แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2559   แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2559   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์   แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ ACT Tutor   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดค่ายผู้นำ   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝึกซ้อมเชิงปฏิบัติการหนีไฟจากอาคารสูง   แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สสวท.)   แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Study Tour ณ ประเทศนิวซีแลนด์   แต่งตั้งคณะกรรมการสารสนเทศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานธนาคารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี   แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนศิษย์เก่าเพื่อครูเกษียณ   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558   แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี   แต่งตั้งคณะครูประสานงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ACT Music Camp ครั้งที่ 7   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีมิสซาปิดปีการศึกษา 2558   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนการเรียน Bell ปีการศึกษา 2558   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 5   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2558   แต่งตั้งคุณครูไปดูแลนักเรียนในโครงการ Study Tour ณ ประเทศอังกฤษ ปีการศึกษา 2558   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกตเวทิตาจิต และเชิดชูเกียรติครูเกษียณ ปีการศึกษา 2558   แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการพิธีเปิดอาคาร Alexis Music Building   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และ ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2/2558 พร้อมจำหน่ายหนังสือ ปีการศึกษา 2559   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคลากรไปอบรมภาษาอังกฤษ ณ ศูนย์ Bell ประเทศอังกฤษ   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1, ม.1, ม.4 และนักเรียนแทรกชั้น ปีการศึกษา 2559   แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบวินัยและข้อบังคับสำหรับนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบทุน “เพื่อนกิตติรัตน์”   แต่งตั้งคณะกรรมการเช่าสัญญาณบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ปีการศึกษา 2559   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Open House ประจำปีการศึกษา 2560   แต่งตั้งคณะกรรมการต่อสัญญาจ้างบริการ ฝ่ายอาคารสถานที่   WORKING TIME DURING SUMMER SESSION   TIME SCHEDULE FOR CONTRACT 2016   PAY SLIP   คัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานเข้าประกวดครูดีเด่น ปีการศึกษา 2559   ส่งครูอบรมภาษาอังกฤษ ณ ศูนย์ Bell ประเทศอังกฤษ   การดำเนินการให้เงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2559   ข้อบังคับโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ว่าด้วย การจัดสวัสดิการโดยครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2559 (ฉบับปรับปรุง)   วันหยุดบุคลากร   ระเบียบวินัยและข้อบังคับสำหรับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559)   อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และจุดเน้นของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2559   นโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม   เป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม   มาตรการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม   หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานคืนสู่เหย้า

ขั้นตอน : -

รายการกำหนดการของขั้นตอน


- ไปงานแต่งงานลูกคุณปัญจรีย์ (วันที่ 0 543)
- 8.3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 0 543)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 17 พ.ค. 765)
- 3-907 (6.1) งานรับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ (วันที่ 17 พ.ค. 765)
- 3-907 (6.1) จัดทำข้อมูลขอรับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ (วันที่ 17 พ.ค. 765)
- 3-908 (6.2) งานจ่ายเงินอุดหนุน (วันที่ 17 พ.ค. 765)
- 3-908-1 (6.2.1) เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) (วันที่ 17 พ.ค. 765)
- 3-908-1 (6.2.1) เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) (วันที่ 17 พ.ค. 765)
- 3-908-2 (6.2.2) เงินอุดหนุนเรียนฟรี -ค่าหนังสือเรียนฟรี (วันที่ 17 พ.ค. 765)
- 3-908-3 (6.2.3) เงินอุดหนุนเรียนฟรี-ค่าอุปกรณ์การเรียน (วันที่ 17 พ.ค. 765)
- 3-908-3 (6.2.3) เงินอุดหนุนเรียนฟรี-ค่าอุปกรณ์การเรียน (วันที่ 17 พ.ค. 765)
- 3-908-4 (6.2.5) เงินอุดหนุนเรียนฟรี -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (วันที่ 17 พ.ค. 765)
- 3-908-5 (6.2.6) เงินอุดหนุนรายบุคคล (วันที่ 17 พ.ค. 765)
- 3-908-3 (6.2.4) เงินอุดหนุนเรียนฟรี-ค่าเครื่องแบบนักเรียน (วันที่ 17 พ.ค. 765)
- สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 31 มี.ค. 798)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 มี.ค. 2521)
- 4.1 งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองและครูฯ (วันที่ 1 มี.ค. 2521)
- 4.2 งานจัดกิจกรรมหารายได้ เพื่อสนับสนุนโรงเรียน (วันที่ 1 มี.ค. 2521)
- 4.3. งานประสานงานสมาคมศิษย์เก่าฯ (วันที่ 1 มี.ค. 2521)
- 4.3 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 มี.ค. 2521)
- 4.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 1 มี.ค. 2521)
- 4.4 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 มี.ค. 2521)
- สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 3 ธ.ค. 2522)
- ACT Music Camp ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรีนำนักเรียนไปหัวหิน ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2558 โรงแรมนาวีภิรมย1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วันที่ 1 มี.ค. 2544)
- สิ้นสุด 9.ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน (วันที่ 30 พ.ค. 2545)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- สำรวจสภาพความต้องการและวิเคราะห์ปัญหา (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- - จัดซื้อ จัดจ้าง และซ่อมแซม งานบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ปฏิทินวันหยุดประจำปี (วันที่ 1 ต.ค. 2557)
- วันหยุดประจำเดือน ตุลาคม (วันที่ 1 ต.ค. 2557)
- วันออกพรรษา (วันที่ 8 ต.ค. 2557)
- หยุดวันปิยะมหาราช (วันที่ 23 ต.ค. 2557)
- หยุดวันปิยะมหาราช (วันที่ 23 ต.ค. 2557)
- หยุดวันปิยะมหาราช (วันที่ 23 ต.ค. 2557)
- ACT Swimming Championship 2014 (วันที่ 1) (วันที่ 25 ต.ค. 2557)
- ACT Swimming Championship 2014 (วันที่ 2) (วันที่ 26 ต.ค. 2557)
- เปิดภาคเรียนที่ 2/2557 (วันที่ 27 ต.ค. 2557)
- ลากิจ (วันที่ 30 ต.ค. 2557)
- สิ้นสุด ปฏิทินวันหยุดประจำปี (วันที่ 31 ต.ค. 2557)
- ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1/2557 09.00-12.00 น.ผู้ปกครอง ป.1-ป.5 รับผลการเรียนที่ห้องเรียน / 09.00-10.30 น.ผู้ปกครองนักเรียน ป.6 ประชุม ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ / 13.00-15.00 น.ผู้ปกครอง ม.1-ม.6 พบครูประจำชั้นในห้องเรียนเพื่อรับผลการเรียน วันที่ 01 พ.ย. 2557 (วันที่ 1 พ.ย. 2557)
- ประชุมผู้ปกครอง EP / 09.00-12.00 น.ป.1-ป.5 รับผลการเรียนที่ห้องเรียน / เวลา 09.00-10.30 น. เฉพาะผู้ปกครอง ม.1 และ ม.4 แผน EP ประชุมเรื่องการศึกษาต่อ ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต ชั้น 1 หอประชุมหลุยส์มารีฯ / เวลา 13.00-15.00 น. ผู้ปกครองชั้น ม.1 , ม.2 , ม.4 , ม.5 ,ม.6 (ยกเว้น ม.3 ) พบครูประจำชั้นและรับผลการเรียนในห้องเรียน (วันที่ 1 พ.ย. 2557)
- จำหน่ายใบสมัครนักเรียน ม.3 (นักเรียนเก่า) ที่ไม่มีสิทธิ์เรียนต่อ ม.4 ณ ห้องธุรการ ภายในวันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2557 (วันที่ 1 พ.ย. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 11/2557 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคารชั้น 4 (วันที่ 3 พ.ย. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 11/2557 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคารชั้น 4 (วันที่ 3 พ.ย. 2557)
- ลากิจ (วันที่ 4 พ.ย. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ 5/2557 (วันที่ 8 พ.ย. 2557)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 1 (วันที่ 8 พ.ย. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ 5/2557 (วันที่ 8 พ.ย. 2557)
- ACT Music Festival 12-14 พ.ย.2014 (วันที่ 12 พ.ย. 2557)
- ประชุมแรลลี่ (วันที่ 15 พ.ย. 2557)
- อบรมกับศูนย์คอมฯ (วันที่ 15 พ.ย. 2557)
- สอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 (ภายใน) ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 15 พ.ย. 2557)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 2 (วันที่ 15 พ.ย. 2557)
- อบรมตัวบ่งชี้ (วันที่ 17 พ.ย. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 12/2557 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคารชั้น 4 (วันที่ 17 พ.ย. 2557)
- ประกาศผลสอบนักเรียน ม.4 (ภายใน) (วันที่ 19 พ.ย. 2557)
- ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3/2557 (วันที่ 20 พ.ย. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3/2557 (วันที่ 20 พ.ย. 2557)
- fsdfsdfsdfsdfsdf (วันที่ 21 พ.ย. 2557)
- sdfsdfdsfsdfsdfsdfs (วันที่ 21 พ.ย. 2557)
- ทดสอบ (วันที่ 21 พ.ย. 2557)
- กกกกก (วันที่ 21 พ.ย. 2557)
- ทดสอบ 2 (วันที่ 22 พ.ย. 2557)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 3 (วันที่ 22 พ.ย. 2557)
- การแข่งขันกอล์ฟการกุศลสมาคมศิษย์เก่าฯ ACT OPEN ครั้งที่ 4 (วันที่ 27 พ.ย. 2557)
- มอบตัวนักเรียนเก่า ป.6 ขึ้น ม.1 วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องธุรการ (ยกเว้นวันอาทิตย์) (วันที่ 27 พ.ย. 2557)
- การแข่งขันกอล์ฟการกุศลสมาคมศิษย์เก่าฯ ACT OPEN ครั้งที่ 4 (วันที่ 27 พ.ย. 2557)
- กิจกรรม ACT Extreme Education 2014 (วันที่ 28 พ.ย. 2557)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 4 (วันที่ 29 พ.ย. 2557)
- สิ้นสุด กกกกก (วันที่ 30 พ.ย. 2557)
- มอบตัวนักเรียนเก่า ม.3 ขึ้น ม.4 (รอบภายใน) วันที่ 1-4 ธันวาคม 2557 ณ ห้องธุรการ (วันที่ 1 ธ.ค. 2557)
- ค่ายเพื่อนมงฟอร์ต #16 (มูลนิธิฯ) 1-5 ธ.ค.2557 (วันที่ 1 ธ.ค. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 13/2557 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคารชั้น 4 (วันที่ 1 ธ.ค. 2557)
- มอบตัวนักเรียนเก่า ม.3 ขึ้น ม.4 ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องธุรการ ตั้งแต่ วันที่ 1-4 ธันวาคม 2557 (วันแรก) (วันที่ 1 ธ.ค. 2557)
- มอบตัวนักเรียนเก่า ม.3 ขึ้น ม.4 ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องธุรการ ตั้งแต่ วันที่ 1-4 ธันวาคม 2557 (วันแรก) (วันที่ 1 ธ.ค. 2557)
- สวดศพพ่อมิสนุ้ย (วันที่ 2 ธ.ค. 2557)
- สวดศพแม่ ม.วัลลภ (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- พิธีเปิดเทศกาลคริสตสมภพ (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- มอบตัวนักเรียนเก่า ม.3 ขึ้น ม.4 ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องธุรการ (วันสุดท้าย) หากเกินกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี (วันที่ 4 ธ.ค. 2557)
- พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันที่ 4 ธ.ค. 2557)
- สิ้นสุด มอบตัวนักเรียนเก่า ม.3 ขึ้น ม.4 ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องธุรการ ตั้งแต่ วันที่ 1-4 ธันวาคม 2557 (วันแรก) (วันที่ 4 ธ.ค. 2557)
- ไปหัวหิน (วันที่ 5 ธ.ค. 2557)
- หยุดวันพ่อแห่งชาติ (วันที่ 5 ธ.ค. 2557)
- ไปหัวหิน (วันที่ 6 ธ.ค. 2557)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 5 (วันที่ 6 ธ.ค. 2557)
- ไปหัวหิน (วันที่ 7 ธ.ค. 2557)
- (หยุดเรียน) วันรัฐธรรมนูญ (วันที่ 10 ธ.ค. 2557)
- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่รักษาสิทธิ์เรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 11 ธ.ค. 2557)
- ประชุมสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 6 (วันที่ 12 ธ.ค. 2557)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 6 (วันที่ 13 ธ.ค. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 14/2557 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคารชั้น 4 (วันที่ 15 ธ.ค. 2557)
- ม.ปลายสอบ (วันที่ 17 ธ.ค. 2557)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 2/ 2557 วันที่ 17-23 ธ.ค.2014 (วันที่ 17 ธ.ค. 2557)
- ม.ต้นสอบ ประถมเรียน (วันที่ 18 ธ.ค. 2557)
- ม.ปลายสอบ / ประถมสอบ (วันที่ 19 ธ.ค. 2557)
- คริสต์มาสหอ (วันที่ 19 ธ.ค. 2557)
- ไปสวดศพแม่ชญาภา (วันที่ 20 ธ.ค. 2557)
- ม.ต้นสอบ (วันที่ 22 ธ.ค. 2557)
- ม.ปลายสอบ / ประถมสอบ (วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
- งานคริสต์มาสแฟร์ (วันที่ 24 ธ.ค. 2557)
- งานครอบครัวครูและบุคลากร (วันที่ 24 ธ.ค. 2557)
- งานเลี้ยงปีใหม่พนักงาน (วันที่ 25 ธ.ค. 2557)
- หยุดเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 4 มกราคม 2557 เปิดเรียนวันที่ 5 มกราคม 2557 (วันที่ 25 ธ.ค. 2557)
- ทัศนศึกษาครูและเจ้าหน้าที่ 26-29 ธ.ค.2557 (วันที่ 26 ธ.ค. 2557)
- หยุดเรียนปีใหม่ (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- หยุดเรียนปีใหม่ (วันที่ 2 ม.ค. 2558)
- เปิดเรียนตามปกติ (วันที่ 5 ม.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 15/2557 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคารชั้น 4 (วันที่ 5 ม.ค. 2558)
- เข้าค่ายลูกเสือ ป.1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 6 ม.ค. 2558)
- วันที่ 6-9 มกราคม 2558 วัดเครื่องแบบนักเรียน / เสื้อลูกเสือเนตรนารี / รับชุดพละ / รองเท้าและอุปกรณ์ ณ อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. (วันที่ 6 ม.ค. 2558)
- ประชุมชี้แจงกติกาแรลลี่ (วันที่ 7 ม.ค. 2558)
- กิจกรรมพัฒนาความรู้ให้แก่นักเรียนระดับช้ัน ประถมศึกษาปีที่ 6 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. ปีการศึกษา 2558) และมัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดบมัธยมศึกษาตอนต้นตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. หรือ STEM (Science Technology Engineering Mathematics) วันพุธที่ 7 มกราคม 2558 ณ นิทรรศการอวกาศ NASA – A – HUMAN ADVENTURE THE EXHIBITION บีซีซีฮอลล์เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว (วันที่ 7 ม.ค. 2558)
- เข้าค่ายลูกเสือ ป.2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 7 ม.ค. 2558)
- วันที่ 6-9 มกราคม 2558 วัดเครื่องแบบนักเรียน / เสื้อลูกเสือเนตรนารี / รับชุดพละ / รองเท้าและอุปกรณ์ ณ อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. (วันที่ 7 ม.ค. 2558)
- ประชุมคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ปี 57 (วันที่ 8 ม.ค. 2558)
- เข้าค่ายลูกเสือ ป.3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 8 ม.ค. 2558)
- วันที่ 6-9 มกราคม 2558 วัดเครื่องแบบนักเรียน / เสื้อลูกเสือเนตรนารี / รับชุดพละ / รองเท้าและอุปกรณ์ ณ อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. (วันที่ 8 ม.ค. 2558)
- วันที่ 6-9 มกราคม 2558 วัดเครื่องแบบนักเรียน / เสื้อลูกเสือเนตรนารี / รับชุดพละ / รองเท้าและอุปกรณ์ ณ อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. (วันที่ 8 ม.ค. 2558)
- กิจกรรมวันเด็ก / เลี้ยงสรรสรรค์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 9 ม.ค. 2558)
- วันที่ 6-9 มกราคม 2558 วัดเครื่องแบบนักเรียน / เสื้อลูกเสือเนตรนารี / รับชุดพละ / รองเท้าและอุปกรณ์ ณ อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. (วันที่ 9 ม.ค. 2558)
- วันที่ 6-9 มกราคม 2558 วัดเครื่องแบบนักเรียน / เสื้อลูกเสือเนตรนารี / รับชุดพละ / รองเท้าและอุปกรณ์ ณ อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. (วันที่ 9 ม.ค. 2558)
- วันเด็กแห่งชาติ / งดคอร์สเรียนพิเศษวันเสาร์ Extreme Sat (วันที่ 10 ม.ค. 2558)
- แข่งขัน Rally การกุศล วันที่ 10-11 ม.ค.2558 (วันที่ 10 ม.ค. 2558)
- แข่งขัน Rally การกุศล วันที่ 10-11 ม.ค.2558 (วันที่ 11 ม.ค. 2558)
- แข่งขัน Rally การกุศล วันที่ 10-11 ม.ค.2558 (ปฏิทินโรงเรียน ม.ค.58) (วันที่ 11 ม.ค. 2558)
- ป.3/ป.6/ม.3/ม.6 สอบ FSG/FSGST (วันที่ 12 ม.ค. 2558)
- มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้กำหนดวันสอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือฯ ด้วยข้อสอบสมาพันธ์ฯ (FSG) ในระดับชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3 และโครงการสอบวัดนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยด้วยข้อสอบตำรากลางมูลนิธิฯ (FSGST) ในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.5 วันที่ 12 – 13 มกราคม 2558 (วันที่ 12 ม.ค. 2558)
- มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้กำหนดวันสอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือฯ ด้วยข้อสอบสมาพันธ์ฯ (FSG) ในระดับชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3 และโครงการสอบวัดนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยด้วยข้อสอบตำรากลางมูลนิธิฯ (FSGST) ในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.5 วันที่ 12 – 13 มกราคม 2558 (วันที่ 12 ม.ค. 2558)
- มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้กำหนดวันสอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือฯ ด้วยข้อสอบสมาพันธ์ฯ (FSG) ในระดับชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3 และโครงการสอบวัดนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยด้วยข้อสอบตำรากลางมูลนิธิฯ (FSGST) ในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.5 วันที่ 12 – 13 มกราคม 2558 (วันที่ 12 ม.ค. 2558)
- ประชุม กก.เกียรติบัตรดีเด่น (วันที่ 12 ม.ค. 2558)
- “โครงการสอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนใน เครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล (FSG)” และ “โครงการสอบวัดนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยด้วยข้อสอบตำรากลาง(FSGST) ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.5 วันที่ 12-13 มกราคม 2558 (วันที่ 12 ม.ค. 2558)
- “โครงการสอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนใน เครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล (FSG)” และ “โครงการสอบวัดนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยด้วยข้อสอบตำรากลาง(FSGST) ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.5 วันที่ 12-13 มกราคม 2558 (วันที่ 12 ม.ค. 2558)
- สอบ PRE-ประถมศึกษา ป.3-ป.6 ปีการศึกษา 2557 วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 เวลา 08.00 –15.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนอัสสัมชญธนบุรี (วันที่ 12 ม.ค. 2558)
- “โครงการสอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนใน เครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล (FSG)” และ “โครงการสอบวัดนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยด้วยข้อสอบตำรากลาง(FSGST) ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.5 วันที่ 12-13 มกราคม 2558 (วันที่ 12 ม.ค. 2558)
- เข้าค่ายลูกเสือ ป.5 วันที่ 12-14 ม.ค.2558 ค่ายวาสนาดี จ.ราชบุรี (วันที่ 12 ม.ค. 2558)
- มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้กำหนดวันสอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือฯ ด้วยข้อสอบสมาพันธ์ฯ (FSG) ในระดับชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3 และโครงการสอบวัดนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยด้วยข้อสอบตำรากลางมูลนิธิฯ (FSGST) ในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.5 วันที่ 12 – 13 มกราคม 2558 (วันที่ 12 ม.ค. 2558)
- ป.3/ป.6/ม.3/ม.6 สอบ FSG/FSGST (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- เข้าค่ายลูกเสือ ป.4 วันที่ 13-14 ม.ค.2558 ค่ายยอแซฟอุปถัมภ์ จ.นครปฐม (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- “โครงการสอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนใน เครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล (FSG)” และ “โครงการสอบวัดนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยด้วยข้อสอบตำรากลาง(FSGST) ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.5 วันที่ 12-13 มกราคม 2558 (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้กำหนดวันสอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือฯ ด้วยข้อสอบสมาพันธ์ฯ (FSG) ในระดับชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3 และโครงการสอบวัดนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยด้วยข้อสอบตำรากลางมูลนิธิฯ (FSGST) ในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.5 วันที่ 12 – 13 มกราคม 2558 (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- เข้าค่ายลูกเสือ ป.5 วันที่ 12-14 ม.ค.2558 ค่ายวาสนาดี จ.ราชบุรี (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- ประชุมราตรีสัมพันธ์ (วันที่ 14 ม.ค. 2558)
- เข้าค่ายลูกเสือ ป.4 วันที่ 13-14 ม.ค.2558 ค่ายยอแซฟอุปถัมภ์ จ.นครปฐม (วันที่ 14 ม.ค. 2558)
- เข้าค่ายลูกเสือ ป.5 วันที่ 12-14 ม.ค.2558 ค่ายวาสนาดี จ.ราชบุรี (วันที่ 14 ม.ค. 2558)
- ประชุมสมาคมผู้ปกครองฯ (วันที่ 15 ม.ค. 2558)
- งานเลี้ยงครอบครัว 2 สมาคมฯ (วันที่ 15 ม.ค. 2558)
- เลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวครู (วันที่ 15 ม.ค. 2558)
- พิธีรับใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พิธีมอบรางวัลหนึ่งแสนครูดี พิธีมอบรางวัลคุรุสดุดี และพีธีแสดงมุฑิตาจิตครูเกษียณ (วันที่ 15 ม.ค. 2558)
- พิธีรับใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พิธีมอบรางวัลหนึ่งแสนครูดี พิธีมอบรางวัลคุรุสดุดี และพีธีแสดงมุฑิตาจิตครูเกษียณ (วันที่ 15 ม.ค. 2558)
- วันครู (หยุดเรียน) (วันที่ 16 ม.ค. 2558)
- นักเรียนสอบ 7 วิชาสามัญ วันที่ 17-18 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 17 ม.ค. 2558)
- นักเรียนสอบ 7 วิชาสามัญ วันที่ 17-18 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 17 ม.ค. 2558)
- ยื่นใบสมัครสอบ ม.1 ม.4 (วันที่ 17 ม.ค. 2558)
- สอบ PRE-ประถมศึกษา ป.3-ป.6 ปีการศึกษา 2557 วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 เวลา 08.00 –15.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนอัสสัมชญธนบุรี (วันที่ 17 ม.ค. 2558)
- สอบ PRE-ประถมศึกษา ป.3-ป.6 ปีการศึกษา 2557 วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 เวลา 08.00 –15.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนอัสสัมชญธนบุรี (วันที่ 17 ม.ค. 2558)
- รับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 รอบภายนอก ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ (วันที่ 17 ม.ค. 2558)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 7 (วันที่ 17 ม.ค. 2558)
- สอบวัดความสามารถทางวิชาการของนักเรียนระดับประถมศึกษา (PRE – ประถมศึกษา ป.3 – ป.6) ปี การศึกษา 2557 ในวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 เวลา 08.00 –15.00 น. ณ อาคารเซนต์ปีเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 17 ม.ค. 2558)
- สอบวัดความสามารถทางวิชาการของนักเรียนระดับประถมศึกษา (PRE – ประถมศึกษา ป.3 – ป.6) ปี การศึกษา 2557 ในวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 เวลา 08.00 –15.00 น. ณ อาคารเซนต์ปีเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 17 ม.ค. 2558)
- โครงการศิลป์อาสา พัฒนาชุมชน วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 เวลา 08.30 – 15.30 น.ณ ห้องประชุมปรีชาวุฒิ ช้้น3 อาคารเซนต์ปีเตอร์ (วันที่ 17 ม.ค. 2558)
- โครงการ “ศิลป์อาสา พัฒนาชุมชน” วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 เวลา 08.30 – 15.30 น.ณ ห้องประชุมปรีชาวุฒิ ช้้น3 อาคารเซนต์ปีเตอร์ (วันที่ 17 ม.ค. 2558)
- สิ้นสุด นักเรียนสอบ 7 วิชาสามัญ วันที่ 17-18 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 18 ม.ค. 2558)
- นักเรียนสอบ 7 วิชาสามัญ วันที่ 17-18 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 18 ม.ค. 2558)
- สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1, ม.4 รอบภายนอก อาคารเซนต์ปีเตอร์ (วันที่ 18 ม.ค. 2558)
- สิ้นสุด สอบวัดความสามารถทางวิชาการของนักเรียนระดับประถมศึกษา (PRE – ประถมศึกษา ป.3 – ป.6) ปี การศึกษา 2557 ในวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 เวลา 08.00 –15.00 น. ณ อาคารเซนต์ปีเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 18 ม.ค. 2558)
- เข้าค่ายลูกเสือ ป.6 ค่ายนวภพ จ.ราชบุรี วันที่ 19-21 มกราคม 2558 (วันที่ 19 ม.ค. 2558)
- ประกวดดนตรี “ACT MUSIC FESTIVAL 2014” คร้ังที่3 วันที่ 19 – 20 และ 22 มกราคม 2558 ณ อาคารหลุยส์ มารีเดอ มงฟอร์ต (วันที่ 19 ม.ค. 2558)
- ประกวดดนตรี “ACT MUSIC FESTIVAL 2014” คร้ังที่3 วันที่ 19 – 20 และ 22 มกราคม 2558 ณ อาคารหลุยส์ มารีเดอ มงฟอร์ต (วันที่ 19 ม.ค. 2558)
- กิจกรรมนอกสถานศึกษาโครงการศิลป์ อาสาพัฒนาชุมชน จำนวน 50 คน โรงเรียนวัดงิ้วราย (พินพิทยาคาร) จังหวัดนครปฐม วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 (วันที่ 19 ม.ค. 2558)
- กิจกรรมนอกสถานศึกษาโครงการศิลป์ อาสาพัฒนาชุมชน จำนวน 50 คน โรงเรียนวัดงิ้วราย (พินพิทยาคาร) จังหวัดนครปฐม วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 (วันที่ 19 ม.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 16/2557 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคารชั้น 4 (วันที่ 19 ม.ค. 2558)
- ประกวดดนตรี “ACT MUSIC FESTIVAL 2014” คร้ังที่3 วันที่ 19 – 20 และ 22 มกราคม 2558 ณ อาคารหลุยส์ มารีเดอ มงฟอร์ต (วันที่ 20 ม.ค. 2558)
- เข้าค่ายลูกเสือ ป.6 ค่ายนวภพ จ.ราชบุรี วันที่ 19-21 มกราคม 2558 (วันที่ 20 ม.ค. 2558)
- เข้าค่ายลูกเสือ ป.6 ค่ายนวภพ จ.ราชบุรี วันที่ 19-21 มกราคม 2558 (วันที่ 21 ม.ค. 2558)
- ประกาศผลสอบ ม.1+ม.4 รอบภายนอก (วันที่ 22 ม.ค. 2558)
- ประกวดดนตรี “ACT MUSIC FESTIVAL 2014” คร้ังที่3 วันที่ 19 – 20 และ 22 มกราคม 2558 ณ อาคารหลุยส์ มารีเดอ มงฟอร์ต (วันที่ 22 ม.ค. 2558)
- วันสุดท้ายของการประกวดดนตรี “ACT MUSIC FESTIVAL 2014” คร้ังที่3 วันที่ 19 – 20 และ 22 มกราคม 2558 ณ อาคารหลุยส์ มารีเดอ มงฟอร์ต (วันที่ 22 ม.ค. 2558)
- วันสุดท้ายของการประกวดดนตรี “ACT MUSIC FESTIVAL 2014” คร้ังที่3 วันที่ 19 – 20 และ 22 มกราคม 2558 ณ อาคารหลุยส์ มารีเดอ มงฟอร์ต (วันที่ 22 ม.ค. 2558)
- ประกวดดนตรี “ACT MUSIC FESTIVAL 2014” คร้ังที่3 วันที่ 19 – 20 และ 22 มกราคม 2558 ณ อาคารหลุยส์ มารีเดอ มงฟอร์ต (วันที่ 22 ม.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 30 คน ตั้งแต่เวลา 07.00 - 15.00 น. (วันที่ 23 ม.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 30 คน ตั้งแต่เวลา 07.00 - 15.00 น. (วันที่ 23 ม.ค. 2558)
- ทัศนศึกษาหอพัก (วันที่ 24 ม.ค. 2558)
- Extreme Sat ครั้งที่ 8 (วันที่ 24 ม.ค. 2558)
- ทัศนศึกษาหอพัก (วันที่ 25 ม.ค. 2558)
- สอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัวในรายวิชาที่นักเรียนยังซ่อมเสริมไม่ผ่าน ต้้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2555 ถึงภาคเรียนที่1/2557อีกคร้ัง วันที่ 26 มกราคม - 16กุมภาพันธ์ 2558 (วันที่ 26 ม.ค. 2558)
- สอบวัดผล – ประเมินผล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 26 - 30 มกราคม 2558 (วันที่ 26 ม.ค. 2558)
- มอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558 (ภายนอก) วันที่ 26-27 ม.ค.2558 (วันที่ 26 ม.ค. 2558)
- สอบวัดผล – ประเมินผล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 26 - 30 มกราคม 2558 (วันที่ 26 ม.ค. 2558)
- สอบวัดผล – ประเมินผล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 26 - 30 มกราคม 2558 (วันที่ 27 ม.ค. 2558)
- มอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2558 (รอบภายนอก) วันที่ 27 ม.ค.2558 (วันที่ 27 ม.ค. 2558)
- ไปพบคุณสนั่น-คุณวิริยะ (วันที่ 28 ม.ค. 2558)
- สอบวัดผล – ประเมินผล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 26 - 30 มกราคม 2558 (วันที่ 28 ม.ค. 2558)
- เข้าค่ายลูกเสือ ม.1 วันที่ 29-31 มกราคม 2558 ค่ายมวกเหล็กแคมป์ปิ้ง จ.สระบุรี (วันที่ 29 ม.ค. 2558)
- สอบวัดผล – ประเมินผล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 26 - 30 มกราคม 2558 (วันที่ 29 ม.ค. 2558)
- เข้าค่ายลูกเสือ ม.1 วันที่ 29-31 มกราคม 2558 ค่ายมวกเหล็กแคมป์ปิ้ง จ.สระบุรี (วันที่ 30 ม.ค. 2558)
- สอบวัดผล – ประเมินผล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 26 - 30 มกราคม 2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 30 ม.ค. 2558)
- สอบวัดผล – ประเมินผล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 26 - 30 มกราคม 2558 (วันที่ 30 ม.ค. 2558)
- เข้าค่ายลูกเสือ ม.1 วันที่ 29-31 มกราคม 2558 ค่ายมวกเหล็กแคมป์ปิ้ง จ.สระบุรี (วันที่ 31 ม.ค. 2558)
- ป.6 สอบ O-NET (วันที่ 31 ม.ค. 2558)
- ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพั้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในวันที่ 31 มกราคม – วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 (วันที่ 31 ม.ค. 2558)
- ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับช้้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 31 มกราคม 2558 (วันที่ 31 ม.ค. 2558)
- ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับช้้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่31 มกราคม 2558 (วันที่ 31 ม.ค. 2558)
- ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพั้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในวันที่ 31 มกราคม – วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 (วันที่ 31 ม.ค. 2558)
- แบบความพึงพอใจการใช้ LED Touch Screen เพื่อการเรียนการสอนระดับ ป.2 (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- สอบ O-NET ม.3 (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- แบบความพึงพอใจการใช้ LED Touch Screen เพื่อการเรียนการสอนระดับ ป.2 (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพั้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในวันที่ 31 มกราคม – วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- แบบความพึงพอใจการใช้ LED Touch Screen เพื่อการเรียนการสอนระดับ ป.2 (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพั้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในวันที่ 31 มกราคม – วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- เข้าค่ายลูกเสือ ม.3 วันที่ 2-4 ก.พ.2014 ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- เข้าค่ายลูกเสือ ม.2 วันที่ 2-4 ก.พ.2558 ค่ายเสือป่าแคมป์ปิ้ง จ.สระบุรี (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- เข้าค่ายลูกเสือ ม.2 วันที่ 2-4 ก.พ.2558 ค่ายเสือป่าแคมป์ปิ้ง จ.สระบุรี (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- เข้าค่ายลูกเสือ ม.2 วันที่ 2-4 ก.พ.2558 ค่ายเสือป่าแคมป์ปิ้ง จ.สระบุรี (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- ชิมอาหารร้านค้าเช่า (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 17/2557 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคารชั้น 4 (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- เข้าค่ายลูกเสือ ม.3 วันที่ 2-4 ก.พ.2014 ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี (วันที่ 3 ก.พ. 2558)
- เข้าค่ายลูกเสือ ม.2 วันที่ 2-4 ก.พ.2558 ค่ายเสือป่าแคมป์ปิ้ง จ.สระบุรี (วันที่ 3 ก.พ. 2558)
- ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษมศึกษาดูงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 50 คน (วันที่ 3 ก.พ. 2558)
- ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษมศึกษาดูงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 50 คน (วันที่ 3 ก.พ. 2558)
- เข้าค่ายลูกเสือ ม.3 วันที่ 2-4 ก.พ.2014 ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- เข้าค่ายลูกเสือ ม.2 วันที่ 4-6 ก.พ.2558 ค่ายเสือป่าแคมป์ปิ้ง จ.สระบุรี (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- เข้าค่ายลูกเสือ ม.2 วันที่ 2-4 ก.พ.2558 ค่ายเสือป่าแคมป์ปิ้ง จ.สระบุรี (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- สิ้นสุด เข้าค่ายลูกเสือ ม.2 วันที่ 2-4 ก.พ.2558 ค่ายเสือป่าแคมป์ปิ้ง จ.สระบุรี (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- เข้าค่ายลูกเสือ ม.2 วันที่ 2-4 ก.พ.2558 ค่ายเสือป่าแคมป์ปิ้ง จ.สระบุรี (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- อบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์สีเขียว วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 เวลา 08.00-15.30 น. (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- อบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์สีเขียว วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 เวลา 08.00-15.30 น. (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- ประชุมกรรมการร่วม 4 ฝ่าย (วันที่ 5 ก.พ. 2558)
- สิ้นสุด อบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์สีเขียว วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 เวลา 08.00-15.30 น. (วันที่ 5 ก.พ. 2558)
- อบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์สีเขียว วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 เวลา 08.00-15.30 น. (วันที่ 5 ก.พ. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 5 ก.พ. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 5 ก.พ. 2558)
- มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น (วันที่ 7 ก.พ. 2558)
- ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับช้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันเสาร์ที่ 7 และวันอาทิตย์ที่ 8กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม (วันที่ 7 ก.พ. 2558)
- ประชุมกอล์ฟ (วันที่ 7 ก.พ. 2558)
- ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับช้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันเสาร์ที่ 7 และวันอาทิตย์ที่ 8กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม (วันที่ 7 ก.พ. 2558)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 9 (วันที่ 7 ก.พ. 2558)
- วันประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2557 วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 7 ก.พ. 2558)
- ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับช้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันเสาร์ที่ 7 และวันอาทิตย์ที่ 8กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม (วันที่ 8 ก.พ. 2558)
- ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับช้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันเสาร์ที่ 7 และวันอาทิตย์ที่ 8กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม (วันที่ 8 ก.พ. 2558)
- การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 4 (วันที่ 9 ก.พ. 2558)
- การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 4 (วันที่ 9 ก.พ. 2558)
- นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สอบข้อสอบ Cambridge: YLE Exam ในวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 (วันที่ 9 ก.พ. 2558)
- กอล์ฟสมาคมฯ (วันที่ 9 ก.พ. 2558)
- นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่6 สอบข้อสอบ Cambridge: YLE Exam ในวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 (วันที่ 9 ก.พ. 2558)
- การแข่งขันกอล์ฟการกุศลคร้ัง ที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนาม เดอะรอยลั เจมส์กอลฟ์ แอนด์สปอร์ต คลับ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑลจงหวัดนครปฐม (วันที่ 9 ก.พ. 2558)
- การแข่งขันกอล์ฟการกุศลสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 4 (วันที่ 9 ก.พ. 2558)
- ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT – Bell ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษนักเรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 (วันที่ 9 ก.พ. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 14/2557 วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 (วันที่ 10 ก.พ. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 14/2557 วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 (วันที่ 10 ก.พ. 2558)
- ประชุมงานคืนสู่เหย้า (วันที่ 10 ก.พ. 2558)
- นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นักศึกษาวิชาทหารชั้น ปีที่2 ฝึกภาคสนาม วันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2558 (วันที่ 11 ก.พ. 2558)
- นักศึกษาวิชาทหารปีที่ 2 ฝึกภาคสนาม ศูนย์การกำลังสำรอง ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2558 (วันที่ 11 ก.พ. 2558)
- นักศึกษาวิชาทหารปีที่ 2 ฝึกภาคสนาม ศูนย์การกำลังสำรอง ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2558 (วันที่ 11 ก.พ. 2558)
- ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร ศึกษาดูงาน English Program รร.อัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 3 ท่าน (วันที่ 12 ก.พ. 2558)
- ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร ศึกษาดูงาน English Program ณ รร.อัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 3 ท่าน (วันที่ 12 ก.พ. 2558)
- นักศึกษาวิชาทหารปีที่ 2 กลับจากการฝึกภาคสนาม ศูนย์การกำลังสำรอง ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2558 (วันที่ 13 ก.พ. 2558)
- งานราตรีสัมพันธ์ปี “ลูกทุ่ง วัฒนธรรมไทย” วันศุกร์ที่13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 17.30 – 22.30 น. ณ สนามหน้าอาคารรัตนบรรณาคาร ของนักเรียน ป.4-ม.3 โรงเรียนเลิกเรียนครึ่งวัน ผู้ปกครองสามารถมารับนักเรียนได้เวลา 13.30 น. (วันที่ 13 ก.พ. 2558)
- งานราตรีสัมพันธ์ปี “ลูกทุ่ง วัฒนธรรมไทย” วันศุกร์ที่13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 17.30 – 22.30 น. ณ สนามหน้าอาคารรัตนบรรณาคาร ของนักเรียน ป.4-ม.3 โรงเรียนเลิกเรียนครึ่งวัน ผู้ปกครองสามารถมารับนักเรียนได้เวลา 13.30 น. (วันที่ 13 ก.พ. 2558)
- ไปประชุมสัญจร ACR (วันที่ 13 ก.พ. 2558)
- ราตรีสัมพันธ์ ป.4-ม.3 (วันที่ 13 ก.พ. 2558)
- นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นักศึกษาวิชาทหารชั้น ปีที่2 ฝึกภาคสนาม วันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2558 (วันที่ 13 ก.พ. 2558)
- งานราตรีสัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ระดับชั้น ป.4-ม.3 / วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ระดับชั้น ป.1-ป.3 และ ม.4-ม.6 (วันที่ 13 ก.พ. 2558)
- งานราตรีสัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ระดับชั้น ป.4-ม.3 / วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ระดับชั้น ป.1-ป.3 และ ม.4-ม.6 (วันที่ 13 ก.พ. 2558)
- งานราตรีสัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ระดับชั้น ป.4-ม.3 / วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ระดับชั้น ป.1-ป.3 และ ม.4-ม.6 (วันที่ 13 ก.พ. 2558)
- สิ้นสุด นักศึกษาวิชาทหารปีที่ 2 ฝึกภาคสนาม ศูนย์การกำลังสำรอง ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2558 (วันที่ 13 ก.พ. 2558)
- งานราตรีสัมพันธ์ปี “ลูกทุ่ง วัฒนธรรมไทย” วันเสาร์ที่14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 17.30 – 22.30 น. ณ สนามหน้าอาคารรัตนบรรณาคาร ของนักเรียน ป.1-3 , ม.4-6 (วันที่ 14 ก.พ. 2558)
- ไปประชุมสัญจร ACR (วันที่ 14 ก.พ. 2558)
- ราตรีสัมพันธ์ ป.1-3/ ม.4-6 (วันที่ 14 ก.พ. 2558)
- งานราตรีสัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ระดับชั้น ป.4-ม.3 / วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ระดับชั้น ป.1-ป.3 และ ม.4-ม.6 (วันที่ 14 ก.พ. 2558)
- งานราตรีสัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ระดับชั้น ป.4-ม.3 / วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ระดับชั้น ป.1-ป.3 และ ม.4-ม.6 (วันที่ 14 ก.พ. 2558)
- งดเรียน EXTREME SAT ครั้งที่ 10 (วันที่ 14 ก.พ. 2558)
- งานราตรีสัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ระดับชั้น ป.4-ม.3 / วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ระดับชั้น ป.1-ป.3 และ ม.4-ม.6 (วันที่ 14 ก.พ. 2558)
- สิ้นสุด สอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัวในรายวิชาที่นักเรียนยังซ่อมเสริมไม่ผ่าน ต้้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2555 ถึงภาคเรียนที่1/2557อีกคร้ัง วันที่ 26 มกราคม - 16กุมภาพันธ์ 2558 (วันที่ 16 ก.พ. 2558)
- พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน Bell ม.3 (วันที่ 16 ก.พ. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 18/2557 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคารชั้น 4 (วันที่ 16 ก.พ. 2558)
- นักศึกษาวิชาทหารปีที่ 3 ฝึกภาคสนาม ศูนย์การกำลังสำรอง ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2558 (วันที่ 18 ก.พ. 2558)
- นักศึกษาวิชาทหารปีที่ 3 ฝึกภาคสนาม ศูนย์การกำลังสำรอง ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2558 (วันที่ 18 ก.พ. 2558)
- นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นักศึกษาวิชาทหารชั (วันที่ 18 ก.พ. 2558)
- หยุดวันตรุษจีน (วันที่ 19 ก.พ. 2558)
- อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2558)
- วจนพิธีกรรมปิดปีการศึกษา (วันที่ 20 ก.พ. 2558)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จะจัดสัมมนาอาเซียนศึกษา หัวข้อ การสร้างความเป็นชาติใหม่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องรัตนบรรณาคาร 1 (วันที่ 21 ก.พ. 2558)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จะจัดสัมมนาอาเซียนศึกษา หัวข้อ การสร้างความเป็นชาติใหม่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องรัตนบรรณาคาร 1 (วันที่ 21 ก.พ. 2558)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นำนักเรียนไปร่วมงาน Kantana Institute Open House 2014 ณ สถาบันกันตนา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รับฟังการเสวนาเรื่อง “ถอดประสบการณ์สู่อุตสาหกรรมสื่อบันเทิงไทย” และร่วม Workshop การจำลองถ่ายทำภาพยนตร์ วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 รถออกจากโรงเรียน เวลา 07.30 น. และกลับถึงโรงเรียนประมาณ 19.30 น. (วันที่ 21 ก.พ. 2558)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นำนักเรียนไปร่วมงาน Kantana Institute Open House 2014 ณ สถาบันกันตนา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รับฟังการเสวนาเรื่อง “ถอดประสบการณ์สู่อุตสาหกรรมสื่อบันเทิงไทย” และร่วม Workshop การจำลองถ่ายทำภาพยนตร์ วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 รถออกจากโรงเรียน เวลา 07.30 น. และกลับถึงโรงเรียนประมาณ 19.30 น. (วันที่ 21 ก.พ. 2558)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 11 (วันที่ 21 ก.พ. 2558)
- สิ้นสุด นักศึกษาวิชาทหารปีที่ 3 ฝึกภาคสนาม ศูนย์การกำลังสำรอง ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2558 (วันที่ 22 ก.พ. 2558)
- นักศึกษาวิชาทหารปีที่ 3 ฝึกภาคสนาม ศูนย์การกำลังสำรอง ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2558 (วันที่ 22 ก.พ. 2558)
- นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นักศึกษาวิชาทหารชั (วันที่ 22 ก.พ. 2558)
- สอบ ระดับชั้น ป.1-ป.6 , ม.4-ม.6 วันที่ 23,25,27 กุมภาพันธ์ 2558 (วันที่ 23 ก.พ. 2558)
- สอบ ระดับชั้น ม.1-ม.3 วันที่ 24,26,27 กุมภาพันธ์ 2558 (วันที่ 24 ก.พ. 2558)
- ประชุมงานคืนสู่เหย้า (วันที่ 24 ก.พ. 2558)
- สอบ ระดับชั้น ป.1-ป.6 , ม.4-ม.6 วันที่ 23,25,27 กุมภาพันธ์ 2558 (วันที่ 25 ก.พ. 2558)
- สอบ ระดับชั้น ม.1-ม.3 วันที่ 24,26,27 กุมภาพันธ์ 2558 (วันที่ 26 ก.พ. 2558)
- สอบ ระดับชั้น ม.1-ม.3 วันที่ 24,26,27 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 27 ก.พ. 2558 (วันที่ 26 ก.พ. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4/2557 (วันที่ 26 ก.พ. 2558)
- สอบ ระดับชั้น ป.1-ป.6 , ม.4-ม.6 วันที่ 23,25,27 กุมภาพันธ์ 2558 (วันที่ 27 ก.พ. 2558)
- สอบ ระดับชั้น ม.1-ม.3 วันที่ 24,26,27 กุมภาพันธ์ 2558 (วันที่ 27 ก.พ. 2558)
- งานคืนสู่เหย้า (วันที่ 28 ก.พ. 2558)
- สิ้นสุด แบบความพึงพอใจการใช้ LED Touch Screen เพื่อการเรียนการสอนระดับ ป.2 (วันที่ 28 ก.พ. 2558)
- งานคืนสู่เหย้า พิธีรับโล่รางวัลเกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 (วันที่ 28 ก.พ. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู (วันที่ 28 ก.พ. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู (วันที่ 28 ก.พ. 2558)
- ประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 8 (วันที่ 28 ก.พ. 2558)
- สิ้นสุด แบบความพึงพอใจการใช้ LED Touch Screen เพื่อการเรียนการสอนระดับ ป.2 (วันที่ 28 ก.พ. 2558)
- งานคืนสู่เหย้า พิธีรับโล่รางวัลเกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 (วันที่ 28 ก.พ. 2558)
- สิ้นสุด แบบความพึงพอใจการใช้ LED Touch Screen เพื่อการเรียนการสอนระดับ ป.2 (วันที่ 28 ก.พ. 2558)
- สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- ACT Music Camp ศูนยดนตรีอัสสัมชัญธนบุรีนำนักเรียนไปหัวหิน ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2558 โรงแรมนาวีภิรมย1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ เครือข่ายของสำนักงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- สรุปและประเมินผลโครงการต่อสัญญา ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- สรุปและประเมินผลโครงการติดตั้งชุด LED Touch Screen เพื่อการเรียนการสอนระดับ ป.2 (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- สรุปและประเมินผลโครงการจัดซื้อเครื่อง Projector ห้องเรียน (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- สรุปและประเมินผลโครงการต่อสัญญา ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- สรุปและประเมินผลโครงการติดตั้งชุด LED Touch Screen เพื่อการเรียนการสอนระดับ ป.2 (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- สรุปและประเมินผลโครงการจัดซื้อเครื่อง Projector ห้องเรียน (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- “ค่ายรักการอ่าน” วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ ช้้น 3 อาคารรัตนบรรณาคาร (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- “ค่ายรักการอ่าน” วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ ช้้น 3 อาคารรัตนบรรณาคาร (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 ณ หอประชุม หลุยส์มารีเดอ มงฟอร์ต (วันที่ 3 มี.ค. 2558)
- ACT Music Camp ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรีนำนักเรียนไปหัวหิน ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2558 โรงแรมนาวีภิรมย1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วันที่ 3 มี.ค. 2558)
- ACT Music Camp นักเรียนศูนย์ดนตรีเดินทางกลับจากหัวหินวันที่ 1-3 มีนาคม 2558 โรงแรมนาวีภิรมย1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วันที่ 3 มี.ค. 2558)
- โครงการค่ายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (STEM) ระดับชั้น ม.1–2 จำนวน 120 คน วันที่ 3 - 5 มีนาคม 2558 ณ บ้านทิพย์สวนทองรีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม (วันที่ 3 มี.ค. 2558)
- โครงการค่ายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (STEM) ระดับชั้น ม.1–2 จำนวน 120 คน วันที่ 3 - 5 มีนาคม 2558 ณ บ้านทิพย์สวนทองรีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม (วันที่ 3 มี.ค. 2558)
- มอบวุฒิบัตร ม.6 + งานเลี้ยงเย็น (วันที่ 3 มี.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 3 มี.ค. 2558)
- พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 ณ หอประชุม หลุยส์มารีเดอ มงฟอร์ต (วันที่ 3 มี.ค. 2558)
- หยุดเนื่องในวันมาฆบูชา (วันที่ 4 มี.ค. 2558)
- หยุดเนื่องในวันมาฆบูชา (วันที่ 4 มี.ค. 2558)
- โครงการค่ายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (STEM) ระดับชั้น ม.1–2 จำนวน 120 คน วันที่ 3 - 5 มีนาคม 2558 ณ บ้านทิพย์สวนทองรีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม (วันที่ 4 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด โครงการค่ายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (STEM) ระดับชั้น ม.1–2 จำนวน 120 คน วันที่ 3 - 5 มีนาคม 2558 ณ บ้านทิพย์สวนทองรีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม (วันที่ 5 มี.ค. 2558)
- โครงการค่ายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (STEM) ระดับชั้น ม.1–2 จำนวน 120 คน วันที่ 3 - 5 มีนาคม 2558 ณ บ้านทิพย์สวนทองรีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม (วันที่ 5 มี.ค. 2558)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนอัสสั ัมชัญธนบุรีนานํกเรียนเข้าร่วมประกวดจัดตู้ปลาพรรณไม้น้ำ งานประมงน้อมใจ ไทยทั่วหล้า คร้ังที่ 14 ณ MCC HALL เดอะมอลล์บางกะปิ ตั้งแต่เวลา 07.00-14.00 น. (วันที่ 5 มี.ค. 2558)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนอัสสั ัมชัญธนบุรีนานํกเรียนเข้าร่วมประกวดจัดตู้ปลาพรรณไม้น้ำ งานประมงน้อมใจ ไทยทั่วหล้า คร้ังที่ 14 ณ MCC HALL เดอะมอลล์บางกะปิ ตั้งแต่เวลา 07.00-14.00 น. (วันที่ 5 มี.ค. 2558)
- ศิษย์เก่าเลี้ยงขอบคุณ (วันที่ 5 มี.ค. 2558)
- พิจารณางบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2559 (มูลนิธิฯ) 5-7 มี.ค.2558 (วันที่ 5 มี.ค. 2558)
- ศิษย์เก่าเลี้ยงขอบคุณ (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- กิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนา วันที่ 9- 10 มีนาคม 2557 ณ New Life School and Orphanage จังหวัดกาญจนบุรี (วันที่ 9 มี.ค. 2558)
- กิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนา วันที่ 9- 10 มีนาคม 2557 ณ New Life School and Orphanage จังหวัดกาญจนบุรี (วันที่ 9 มี.ค. 2558)
- ผู้บริหารและคณะครู ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศตรุกี กับสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วันที่ 10 – 18 มีนาคม 2558 (วันที่ 10 มี.ค. 2558)
- ผู้บริหารและคณะครู ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศตรุกี กับสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วันที่ 10 – 18 มีนาคม 2558 (วันที่ 10 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด กิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนา วันที่ 9- 10 มีนาคม 2557 ณ New Life School and Orphanage จังหวัดกาญจนบุรี (วันที่ 10 มี.ค. 2558)
- กิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนา วันที่ 9- 10 มีนาคม 2557 ณ New Life School and Orphanage จังหวัดกาญจนบุรี (วันที่ 10 มี.ค. 2558)
- ACSP ดูงานธุรการ (วันที่ 10 มี.ค. 2558)
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ ประเทศอังกฤษ และ ประเทศสกอตแลนด์ วันที่ 13 มีนาคม – 29 มีนาคม 2558 (2 สัปดาห์) ณ เมือง Brighton ประเทศอังกฤษ และ 30 มีนาคม – 11 เมษายน 2558 (2 สัปดาห์) ณ เมือง Edinburgh ประเทศสกอตแลนด์ (วันที่ 13 มี.ค. 2558)
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ ประเทศอังกฤษ และ ประเทศสกอตแลนด์ วันที่ 13 มีนาคม – 29 มีนาคม 2558 (2 สัปดาห์) ณ เมือง Brighton ประเทศอังกฤษ และ 30 มีนาคม – 11 เมษายน 2558 (2 สัปดาห์) ณ เมือง Edinburgh ประเทศสกอตแลนด์ (วันที่ 13 มี.ค. 2558)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.1 ม.1 ม.4 + แทรกชั้น (วันที่ 14 มี.ค. 2558)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ป.1, ม.1, ม.4 และนักเรียนแทรกชั้น นักเรียนชั้นประถม เวลา 08.30-12.00 น. / นักเรียนชั้นมัธยม เวลา 12.30-15.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ (วันที่ 14 มี.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 มี.ค. 2558)
- การไปศึกษาและทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ป.4-ม.6 ณ ประเทศอังกฤษ โครงการ 4 สัปดาห์ วันที่ 16 มีนาคม - 12 เมษายน 2558 ณ เมือง Norwich ประเทศอังกฤษ (วันที่ 16 มี.ค. 2558)
- การไปศึกษาและทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ป.4-ม.6 ณ ประเทศอังกฤษ โครงการ 4 สัปดาห์ วันที่ 16 มีนาคม - 12 เมษายน 2558 ณ เมือง Norwich ประเทศอังกฤษ (วันที่ 16 มี.ค. 2558)
- ทัศนศึกษาประเทศจีน นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 - มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ณ เมืองหนานหนิง มณฑลกว่างซี ประเทศจีน ระหว่างวันที่17 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 (วันที่ 17 มี.ค. 2558)
- ทัศนศึกษาประเทศจีน นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 - มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ณ เมืองหนานหนิง มณฑลกว่างซี ประเทศจีน ระหว่างวันที่17 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 (วันที่ 17 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด ผู้บริหารและคณะครู ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศตรุกี กับสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วันที่ 10 – 18 มีนาคม 2558 (วันที่ 18 มี.ค. 2558)
- ผู้บริหารและคณะครู ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศตรุกี กับสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วันที่ 10 – 18 มีนาคม 2558 (วันที่ 18 มี.ค. 2558)
- นักเรียนโครงการ ACT-Bell Summer School ไปทัศนศึกษาสวนสนุก Dream World จำนวน 46 คน ตั้งแต่เวลา 07.30-16.30 น. (วันที่ 19 มี.ค. 2558)
- นักเรียนโครงการ ACT-Bell Summer School ไปทัศนศึกษาสวนสนุก Dream World จำนวน 46 คน ตั้งแต่เวลา 07.30-16.30 น. (วันที่ 19 มี.ค. 2558)
- ประกาศผลสอบ + ประชุมใหญ่สามัญสมาคมฯ + ขายหนังสือ + รับเงินอุดหนุน (วันที่ 21 มี.ค. 2558)
- สมาคมผู้ปกครอง เลี้ยงขอบคุณกอล์ฟ กาญจนบุรี (วันที่ 21 มี.ค. 2558)
- ประกาศผลสอบภาคเรียน 2/2557 (วันที่ 21 มี.ค. 2558)
- จำหน่ายแบบเรียน (วันที่ 21 มี.ค. 2558)
- ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ (วันที่ 21 มี.ค. 2558)
- เริ่ม summer course (วันที่ 23 มี.ค. 2558)
- เริ่มเรียนปรับพื้นฐาน Summer Course 23 มี.ค.-24 เม.ย.2558 (วันที่ 23 มี.ค. 2558)
- ติดตาม I20, Oregon (วันที่ 25 มี.ค. 2558)
- ประชุมมุทิตาจิตครูเกษียณ (วันที่ 26 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 30 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- รับเอกสารลาออก ปพ.1 ของนักเรียนระดับชั้น ป.6 ม.3 ที่ไม่ศึกษาต่อ อสธ. (หากศึกษาต่อไม่ต้อง อสธ.ไม่ต้องรับเอกสาร) และเอกสารของนักเรียน ม.6 ที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2557 ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- รับเอกสารลาออก ปพ.1 ของนักเรียนระดับชั้น ป.6 ม.3 ที่ไม่ศึกษาต่อ อสธ. และเอกสารของนักเรียน ม.6 ที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2557 (หากศึกษาต่อที่ อสธ.ไม่ต้องรับเอกสาร) วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. กรุณาแต่งกายสุภาพเป็นทางการ (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด สรุปและประเมินผลโครงการต่อสัญญา ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด สรุปและประเมินผลโครงการติดตั้งชุด LED Touch Screen เพื่อการเรียนการสอนระดับ ป.2 (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด สรุปและประเมินผลโครงการจัดซื้อเครื่อง Projector ห้องเรียน (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด สรุปและประเมินผลโครงการต่อสัญญา ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด สรุปและประเมินผลโครงการติดตั้งชุด LED Touch Screen เพื่อการเรียนการสอนระดับ ป.2 (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด สรุปและประเมินผลโครงการจัดซื้อเครื่อง Projector ห้องเรียน (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- รับเอกสารลาออก ปพ.1 ของนักเรียนระดับชั้นป.1-ป.5 , ม.2-ม.3 , ม.4-ม.5 ที่ไม่ศึกษาต่อ อสธ. (หากศึกษาต่อไม่ต้อง อสธ.ไม่ต้องรับเอกสาร) วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- รับเอกสารลาออก ปพ.1 ของนักเรียนระดับชั้นป.1-ป.5 , ม.2-ม.3 , ม.4-ม.5 ที่ไม่ศึกษาต่อ อสธ. (หากศึกษาต่อ อสธ.ไม่ต้องรับเอกสาร) วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- ประชุมพิจารณาทบทวนข้อบังคับกองทุนสวัสดิการ (วันที่ 2 เม.ย. 2558)
- ทัศนศึกษาประเทศจีน นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 - มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ณ เมืองหนานหนิง มณฑลกว่างซี ประเทศจีน ระหว่างวันที่17 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 (วันที่ 3 เม.ย. 2558)
- ทัศนศึกษาประเทศจีน นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 - มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ณ เมืองหนานหนิง มณฑลกว่างซี ประเทศจีน ระหว่างวันที่17 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 (วันที่ 3 เม.ย. 2558)
- โครงการ English Leadership and Cultural Exchange Program in Oregon, USA นักเรียนช้นประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) กับมหาวิทยาลัยโอเรกอน วันที่ 5 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2558 ณ เมือง Eugne รัฐ Oregon, USA (วันที่ 5 เม.ย. 2558)
- โครงการ English Leadership and Cultural Exchange Program in Oregon, USA นักเรียนช้นประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) กับมหาวิทยาลัยโอเรกอน วันที่ 5 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2558 ณ เมือง Eugne รัฐ Oregon, USA (วันที่ 5 เม.ย. 2558)
- โครงการ English Leadership and Cultural Exchange Program in Oregon, USA นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 5 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2558 (วันที่ 5 เม.ย. 2558)
- กิจกรรมวันสงกรานต์ 06.30 น.พิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง / 8.50 น.เคารพธงชาติ / 9.00 น.ตั้งขบวนแห่ / 10.00 น.ประกวดเทพีสงกรานต์ / 12.30 น.รดน้ำขอพร / 15.00 น.ปิดกิจกรรม (วันที่ 10 เม.ย. 2558)
- กิจกรรมวันสงกรานต์ (วันที่ 10 เม.ย. 2558)
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ ประเทศอังกฤษ และ ประเทศสกอตแลนด์ วันที่ 13 มีนาคม – 29 มีนาคม 2558 (2 สัปดาห์) ณ เมือง Brighton ประเทศอังกฤษ และ 30 มีนาคม – 11 เมษายน 2558 (2 สัปดาห์) ณ เมือง Edinburgh ประเทศสกอตแลนด์ (วันที่ 11 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด การไปศึกษาและทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ป.4-ม.6 ณ ประเทศอังกฤษ โครงการ 4 สัปดาห์ วันที่ 16 มีนาคม - 12 เมษายน 2558 ณ เมือง Norwich ประเทศอังกฤษ (วันที่ 12 เม.ย. 2558)
- นักเรียนเดินทางกลับจากทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ป.4-ม.6 ณ ประเทศอังกฤษ โครงการ 4 สัปดาห์ วันที่ 16 มีนาคม - 12 เมษายน 2558 ณ เมือง Norwich ประเทศอังกฤษ (วันที่ 12 เม.ย. 2558)
- หยุดเทศกาล "สงกรานต์" 13-19 เม.ย.58 (วันที่ 13 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ ประเทศอังกฤษ และ ประเทศสกอตแลนด์ วันที่ 13 มีนาคม – 29 มีนาคม 2558 (2 สัปดาห์) ณ เมือง Brighton ประเทศอังกฤษ และ 30 มีนาคม – 11 เมษายน 2558 (2 สัปดาห์) ณ เมือง Edinburgh ประเทศสกอตแลนด์ (วันที่ 19 เม.ย. 2558)
- เปิดเรียน Summer สัปดาห์สุดท้ายหลังวันสงกรานต์ (วันที่ 20 เม.ย. 2558)
- เปิดเรียน Summer สัปดาห์สุดท้ายหลังวันสงกรานต์ (วันที่ 20 เม.ย. 2558)
- งานมุทิตาจิตครูเกษียณ (วันที่ 24 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุดการเรียน Summer Course (วันที่ 24 เม.ย. 2558)
- มุทิตาจิตครูเกษียณ (วันที่ 24 เม.ย. 2558)
- กีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี วันที่ 25-26 เมษายน 2558 (วันที่ 25 เม.ย. 2558)
- กีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี วันที่ 25-26 เมษายน 2558 (วันที่ 25 เม.ย. 2558)
- กีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี วันที่ 25-26 เมษายน 2558 (วันที่ 26 เม.ย. 2558)
- กีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี วันที่ 25-26 เมษายน 2558 (วันที่ 26 เม.ย. 2558)
- 3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานบริหารงานศูนย์คอมพิวเตอร์ (1-0703) (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานบริหารจัดการบัญชีอินเทอร์เน็ต (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานพัฒนาทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ภายใน - ภายนอก (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานพัฒนาทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ภายใน - ภายนอก (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- โครงการติดตั้งชุด LED Touch Screen เพื่อการ เรียนการสอนระดับ ป.2 (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- โครงการจัดซื้อเครื่อง Projector ห้องเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- เสนอขออนุมัติ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- สถิติการซ่อมบำรุง (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ใบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- แบบสรุปผลการอบรม/สัมมนาต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- สถิติการใช้งานระบบเครือข่าย (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- แบบสอบถามการเข้าอบรมพัฒนาทักษะทาง คอมพิวเตอร์และเครือข่ายของบุคลากรภายใน- ภายนอก (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ห้องเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานซ่อมบำรุง รหัส 1-0713 (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานซ่อมแซมและบำรงอุปกรณ์เครือข่าย (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- สถิติการซ่อมบำรุง (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานระบบเครือข่าย รหัส 1-0803 (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ค่าเช่าวงจรโทรศัพท์ ISDN (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานดูแลระบบเครือข่าย (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานดูแลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลโรงเรียน (SoftProject) (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ใบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- สถิติการใช้งานระบบเครือข่าย (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2.1 งานบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานซ่อมบำรุง (1-0713) (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานซ่อมบำรุง (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานระบบเครือข่าย (1-0803) (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานระบบเครือข่าย (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ใบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- แบบสรุปผลการอบรม/สัมมนาต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- แบบสอบถามการเข้าอบรมพัฒนาทักษะทาง คอมพิวเตอร์และเครือข่ายของบุคลากรภายใน- ภายนอก (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งาน บริหารงานศูนย์คอมพิวเตอร์ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานบริหารงานศูนย์คอมพิวเตอร์ (1-0703) (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานบริหารงานศูนย์คอมพิวเตอร์ รหัส 1-0704 (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานบริหารจัดการบัญชีอินเทอร์เน็ต รหัส 1-0705 (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานพัฒนาทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ภายใน-ภายนอก รหัส 1-0706 (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- โครงการติดตั้งชุด LED Touch Screen เพื่อการเรียน การสอนระดับ ป.2 รหัส 1-0708 (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- โครงการจัดซื้อเครื่อง Projector ห้องเรียน รหัส 1-0709 (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ใบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- แบบสรุปผลการอบรม/สัมมนาต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- สถิติการใช้งานระบบเครือข่าย (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- แบบสอบถามการเข้าอบรมพัฒนาทักษะทาง คอมพิวเตอร์และเครือข่ายของบุคลากรภายใน- ภายนอก (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ห้องเรียน รหัส 1-0714 (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์สำนักงาน รหัส 1-0715 (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานซ่อมแซมและบำรงอุปกรณ์เครือข่าย รหัส 1-0716 (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ รหัส 1-0717 (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- สถิติการซ่อมบำรุง (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ค่าเช่าสัญญาณระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รหัส 1-0804 (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ค่าเช่าวงจรโทรศัพท์ ISDN (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานดูแลระบบเครือข่าย (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานดูแลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลโรงเรียน (SoftProject) (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานบริหารงานศูนย์คอมพิวเตอร์ (1-0703) (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานซ่อมบำรุง (1-0713) (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- ใบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- งานระบบเครือข่าย (1-0803) (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- สถิติการใช้งานระบบเครือข่าย (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2.2 ภาระงานร่วม (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- โครงการ English Leadership and Cultural Exchange Program in Oregon, USA นักเรียนช้นประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) กับมหาวิทยาลัยโอเรกอน วันที่ 5 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2558 ณ เมือง Eugne รัฐ Oregon, USA (วันที่ 2 พ.ค. 2558)
- นักเรียนเดินทางกลับจากทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ป.4-ม.6 ณ ประเทศอังกฤษ โครงการ 4 สัปดาห์ วันที่ 16 มีนาคม - 12 เมษายน 2558 ณ เมือง Norwich ประเทศอังกฤษ (วันที่ 2 พ.ค. 2558)
- โครงการ English Leadership and Cultural Exchange Program in Oregon, USA นักเรียนช้นประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) กับมหาวิทยาลัยโอเรกอน วันที่ 5 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2558 ณ เมือง Eugne รัฐ Oregon, USA (วันที่ 2 พ.ค. 2558)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2558 วันที่ 14-15 พ.ค.2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- วันที่ 2 ของการสัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2558 วันที่ 14-15 พ.ค.2558 (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน วันแรก วันที่ 15 พ.ค.58 เวลา 08.00-16.00 ณ ห้องประชุมรัคนบรรณาคาร (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน วันแรก วันที่ 15 พ.ค.58 เวลา 08.00-16.00 ณ ห้องประชุมรัคนบรรณาคาร (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน วันที่ 2 วันที่ 16 พ.ค.58 เวลา 08.00-16.00 ณ ห้องประชุมรัคนบรรณาคาร (วันที่ 16 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน วันสุดท้าย วันที่ 16 พ.ค.58 เวลา 08.00-16.00 ณ ห้องประชุมรัคนบรรณาคาร (วันที่ 16 พ.ค. 2558)
- ประชุมชี้แจงการดำเนินงานของฝ่าย (วันที่ 16 พ.ค. 2558)
- 1 ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (วันที่ 16 พ.ค. 2558)
- 2.พัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถในการบริหารของผู้ช่วยฯ (วันที่ 16 พ.ค. 2558)
- 1.ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (วันที่ 16 พ.ค. 2558)
- 2. พัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถในการบริหารของผู้ช่วย (วันที่ 16 พ.ค. 2558)
- 3. พัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถในการให้บริการและวิชาชีพ (วันที่ 16 พ.ค. 2558)
- พัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี่ของบุคลากร (วันที่ 16 พ.ค. 2558)
- เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (วันที่ 16 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2558)
- เปิดเรียนภาค 1/2558 (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ทุกระดับชั้น) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- เสนอพิจารณาอนุมัติ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- เสนอขออนุมัติงานกิจกรรมนักเรียน (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- test (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 ถ่ายภาพนักเรียน ป.1 ป.4 และนักเรียนแทรกชั้นประถมศึกษา / 09.00-11.30 น. นร.ป.1 ทั้งหมดและ นร.แทรกชั้น ป.2-ป.3) ชั้น 3 อาคารราฟาแอล (ข้างห้องพักครู) (วันที่ 21 พ.ค. 2558)
- ถ่ายภาพนักเรียน ป.1 ป.4 และนักเรียนแทรกชั้นประถมศึกษา / 09.00-11.30 น. นร.ป.1 ทั้งหมดและ นร.แทรกชั้น ป.2-ป.3) / 13.00-16.00 ป.4 ทั้งหมด และ นร.แทรกชั้น ป.5-ป.6 ชั้น 3 อาคารราฟาแอล (ข้างห้องพักครู) (วันที่ 21 พ.ค. 2558)
- ถ่ายภาพนักเรียน ป.1 ป.4 และนักเรียนแทรกชั้นประถมศึกษา / 09.00-11.30 น. นร.ป.1 ทั้งหมดและ นร.แทรกชั้น ป.2-ป.3) / 13.00-16.00 ป.4 ทั้งหมด และ นร.แทรกชั้น ป.5-ป.6 ชั้น 3 อาคารราฟาแอล (ข้างห้องพักครู) (วันที่ 21 พ.ค. 2558)
- ประชุมรับสมัคร ป.1 ปี 59 (วันที่ 21 พ.ค. 2558)
- มิสซาเปิดปีการศึกษา 2558 (วันที่ 22 พ.ค. 2558)
- มิสซาเปิดปีการศึกษา 2558 (วันที่ 22 พ.ค. 2558)
- ถ่ายภาพนักเรียน ม.1 ม.4 และนักเรียนแทรกชั้นมัธยมศึกษา / 09.00-11.30 น. นร. ม.1 ทั้งหมดและ นร.แทรกชั้น ม.2-ม.3) / 13.00-16.00 ม.4 ทั้งหมด และ นร.แทรกชั้น ม.5-ม.6 ชั้น 3 ห้องประชุมปรีชาวุฒิ (วันที่ 22 พ.ค. 2558)
- ถ่ายภาพนักเรียน ม.1 ม.4 และนักเรียนแทรกชั้นมัธยมศึกษา / 09.00-11.30 น. นร. ม.1 ทั้งหมดและ นร.แทรกชั้น ม.2-ม.3) / 13.00-16.00 ม.4 ทั้งหมด และ นร.แทรกชั้น ม.5-ม.6 ชั้น 3 ห้องประชุมปรีชาวุฒิ (วันที่ 22 พ.ค. 2558)
- ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีการศึกาา 2558 (วันที่ 23 พ.ค. 2558)
- ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีการศึกาา 2558 (วันที่ 23 พ.ค. 2558)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 1 (วันที่ 23 พ.ค. 2558)
- ถ่ายรูป ภราดา ครู และเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2553 ชั้น 3 ห้องประชุมปรีชาวุฒิ (วันที่ 23 พ.ค. 2558)
- ถ่ายรูป ภราดา ครู และเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2553 ชั้น 3 ห้องประชุมปรีชาวุฒิ วันที่ 23 พ.ค. 2558 - 23 พ.ค. 2558 (วันที่ 23 พ.ค. 2558)
- เรียน EXTREME SAT ครั้งที่ 1 (วันที่ 23 พ.ค. 2558)
- เรียน EXTREME SAT ครั้งที่ 1 (วันที่ 23 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด เสนอพิจารณาอนุมัติ (วันที่ 23 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 25 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 25 พ.ค. 2558)
- รับสมัครและประเมินนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 25 พ.ค. 2558)
- รับสมัครและประเมินนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 25 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนระดับประถม และระดับมัธยม (วันที่ 25 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนระดับประถม และระดับมัธยม (วันที่ 25 พ.ค. 2558)
- สัมภาษณ์ผู้ปกครอง (วันที่ 25 พ.ค. 2558)
- รับสมัคร/สอบคัดเลือกนักเรียน ป.1/2558 วันที่ 25-29 พ.ค.2558 (วันที่ 25 พ.ค. 2558)
- รับสมัครและประเมินนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 26 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนระดับประถม และระดับมัธยม (วันที่ 26 พ.ค. 2558)
- สัมภาษณ์ผู้ปกครอง (วันที่ 26 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการห้องเรียนพิเศษฯ (วันที่ 26 พ.ค. 2558)
- ตรวจสุขภาพ นักเรียน รด. / รับสมัครและรายงานตัว รด ม.5-6 (วันที่ 27 พ.ค. 2558)
- ตรวจสุขภาพนักเรียน รด.ม.4 เพื่อออกใบรับรองแพทย์สมัคร รด. (วันที่ 27 พ.ค. 2558)
- รับสมัครและประเมินนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 27 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนระดับประถม และระดับมัธยม (วันที่ 27 พ.ค. 2558)
- สัมภาษณ์ผู้ปกครอง (วันที่ 27 พ.ค. 2558)
- เรียน Bell (วันที่ 27 พ.ค. 2558)
- สัมภาษณ์ผู้ปกครอง (วันที่ 28 พ.ค. 2558)
- รับสมัครและประเมินนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 28 พ.ค. 2558)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 28 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด test (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- สัมภาษณ์ผู้ปกครอง (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- รับสมัครและประเมินนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- กิจกรรมให้ความรู้ และเดินรณงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- กิจกรรมให้ความรู้ และเดินรณงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด เสนอขออนุมัติ (วันที่ 30 พ.ค. 2558)
- สัมภาษณ์ผู้ปกครอง (วันที่ 30 พ.ค. 2558)
- ตรวจสุขภาพบุคลากร (พนักงาน) ปีการศึกษา 2558 วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558 เวลา 06.30 - 10.30 น. เจาะเลือด , วัดความดันโลหิต , ชั่งน้ำหนัก- วัดส่วนสูง , เก็บปัสสาวะ และ X-Rays ทรวงอก ณ VIP Lounge อาคาร Golden Jubilee (วันที่ 30 พ.ค. 2558)
- ตรวจสุขภาพบุคลากร (พนักงาน) ปีการศึกษา 2558 วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558 เวลา 06.30 - 10.30 น. เจาะเลือด , วัดความดันโลหิต , ชั่งน้ำหนัก- วัดส่วนสูง , เก็บปัสสาวะ และ X-Rays ทรวงอก ณ VIP Lounge อาคาร Golden Jubilee (วันที่ 30 พ.ค. 2558)
- รับสมัครและประเมินนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 30 พ.ค. 2558)
- เรียน EXTREME SAT ครั้งที่ 2 (วันที่ 30 พ.ค. 2558)
- เรียน EXTREME SAT ครั้งที่ 2 (วันที่ 30 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 31 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 31 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 31 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 31 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 31 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 31 พ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 31 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 31 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องวิทยุสื่อสาร (วันที่ 31 พ.ค. 2558)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- สัมภาษณ์ผู้ปกครอง (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- วันวิสาขบูชา (หยุด) (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- วันวิสาขบูชา (หยุด) (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- รับสมัครและประเมินนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- รับสมัครและประเมินนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องวิทยุสื่อสาร (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องวิทยุสื่อสารในการให้บริการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ตรวจสอบจำนวนวััสดุอุปกรณ์ และประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- สัมภาษณ์ผู้ปกครอง (วันที่ 2 มิ.ย. 2558)
- รับสมัครและประเมินนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 2 มิ.ย. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 2 มิ.ย. 2558)
- สัมภาษณ์ผู้ปกครอง (วันที่ 3 มิ.ย. 2558)
- นักเรียน รด.ม.4 เดินทางไปสมัคร รด. / ม.5 ,ม.6 รายงานตัว รด. (วันที่ 3 มิ.ย. 2558)
- รับสมัครและประเมินนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 3 มิ.ย. 2558)
- สัมภาษณ์ผู้ปกครอง (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- ดูงาน STEM ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- สัมภาษณ์ผู้ปกครอง (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- สิ้นสุด รับสมัครและประเมินนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- ประชุมสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 1 (วันที่ 6 มิ.ย. 2558)
- ตรวจสุขภาพบุคลากร (พนักงาน) ปีการศึกษา 2558วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558 เวลา 07.00 - 11.00 น. พบแพทย์ฟังผลการตรวจสุขภาพ ณ VIP Lounge อาคาร Golden Jubilee (วันที่ 6 มิ.ย. 2558)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ป.2 – ป.6 และ ม.2-ม.3 และ ม.5-6 (วันที่ 6 มิ.ย. 2558)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ป.2 – ป.6 และ ม.2-ม.3 และ ม.5-6 (วันที่ 6 มิ.ย. 2558)
- งดเรียน EXTREAM SAT (วันที่ 6 มิ.ย. 2558)
- งดเรียน EXTREAM SAT (วันที่ 6 มิ.ย. 2558)
- สิ้นสุด เสนอขออนุมัติงานกิจกรรมนักเรียน (วันที่ 8 มิ.ย. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 8 มิ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2558 วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 (วันที่ 8 มิ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2558 วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 (วันที่ 8 มิ.ย. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 8 มิ.ย. 2558)
- ตรวจคุณภาพศูนย์ ACT- Bell Mr.Jason Price ตำแหน่ง Project Manager ตรวจคุณภาพศูนย์เบลล์ วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00-15.00 น. (วันที่ 9 มิ.ย. 2558)
- ตรวจคุณภาพศูนย์ ACT- Bell Mr.Jason Price ตำแหน่ง Project Manager ตรวจคุณภาพศูนย์เบลล์ วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00-15.00 น. (วันที่ 9 มิ.ย. 2558)
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 9 มิ.ย. 2558)
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 9 มิ.ย. 2558)
- อบรมพนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียน ครั้งที่ 1 เรื่อง "ขับขี่อย่างไรให้เกิดความปลอดภัย" โดยร้อยตำรวจโทสุพล อินทโกสุม รองสารวัตรจราจร สน.หลักสอง วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 08.00 น. ณ ห้องเรียนไฟฟ้า อาคารมาร์ติน (วันที่ 10 มิ.ย. 2558)
- อบรมพนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียน ครั้งที่ 1 เรื่อง "ขับขี่อย่างไรให้เกิดความปลอดภัย" โดยร้อยตำรวจโทสุพล อินทโกสุม รองสารวัตรจราจร สน.หลักสอง วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 08.00 น. ณ ห้องเรียนไฟฟ้า อาคารมาร์ติน (วันที่ 10 มิ.ย. 2558)
- ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 10 มิ.ย. 2558)
- ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 10 มิ.ย. 2558)
- อบรมหัวหน้าศูนย์เบลล์ และรองหัวหน้าศูนย์เบลล์ ในประเทศไทย ทั้ง 3 แห่ง คือ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก และโรงเรียนอัสสัมชัญพระราม 2 รวม ผู้เข้าร่วมอบรม 4 คน และวิทยากร 2 คน โดยจะอบรมระหว่างวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร เวลา 09.30 - 14.30 น. (วันที่ 11 มิ.ย. 2558)
- อบรมหัวหน้าศูนย์เบลล์ และรองหัวหน้าศูนย์เบลล์ ในประเทศไทย ทั้ง 3 แห่ง คือ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก และโรงเรียนอัสสัมชัญพระราม 2 รวม ผู้เข้าร่วมอบรม 4 คน และวิทยากร 2 คน โดยจะอบรมระหว่างวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร เวลา 09.30 - 14.30 น. (วันที่ 11 มิ.ย. 2558)
- ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 11 มิ.ย. 2558)
- ประชุมฝ่ายธุรการ (วันที่ 11 มิ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 11 มิ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 11 มิ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 11 มิ.ย. 2558)
- อบรมหัวหน้าศูนย์เบลล์ และรองหัวหน้าศูนย์เบลล์ ในประเทศไทย ทั้ง 3 แห่ง คือ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก และโรงเรียนอัสสัมชัญพระราม 2 รวม ผู้เข้าร่วมอบรม 4 คน และวิทยากร 2 คน โดยจะอบรมระหว่างวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร เวลา 09.30 - 14.30 น. (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- พิธีประดับเข็มวิทยฐานะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- พิธีประดับเข็มวิทยฐานะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 3 (วันที่ 13 มิ.ย. 2558)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 3 (วันที่ 13 มิ.ย. 2558)
- มอบตัวรักษาสิทธิ์นักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 15 มิ.ย. 2558)
- มอบตัวรักษาสิทธิ์นักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 15 มิ.ย. 2558)
- จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- มอบตัวรักษาสิทธิ์นักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- มอบตัวรักษาสิทธิ์นักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- สิ้นสุด จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน (วันที่ 18 มิ.ย. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 18 มิ.ย. 2558)
- พิธีไหว้ครู และแต่งตั้งประธานสภานักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 (รอบที่ 1) 08.00-10.00 น. / ประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 2 (รอบที่ 2) 10.00-11.40 น. / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 (รอบที่ 3) 13.20-15.10 น. (วันที่ 18 มิ.ย. 2558)
- พิธีไหว้ครู และแต่งตั้งประธานสภานักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 (รอบที่ 1) 08.00-10.00 น. / ประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 2 (รอบที่ 2) 10.00-11.40 น. / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 (รอบที่ 3) 13.20-15.10 น. (วันที่ 18 มิ.ย. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2015 (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2015 เข็มที่ 1 (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- ตรวจสุขภาพครู เจ้าหน้า และครูเกษียณ วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 เวลา 07.00 - 12.00 น. เจาะเลือด, เก็บปัสสาวะ, Chest X-Ray และพบแพทย์ปรึกษาปัญหาสุขภาพ ณ ห้องมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 20 มิ.ย. 2558)
- ตรวจสุขภาพครู เจ้าหน้า และครูเกษียณ วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 เวลา 07.00 - 12.00 น. เจาะเลือด, เก็บปัสสาวะ, Chest X-Ray และพบแพทย์ปรึกษาปัญหาสุขภาพ ณ ห้องมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 20 มิ.ย. 2558)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 4 (วันที่ 20 มิ.ย. 2558)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 4 (วันที่ 20 มิ.ย. 2558)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 4 (วันที่ 20 มิ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2558 วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 (วันที่ 22 มิ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2558 วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 (วันที่ 22 มิ.ย. 2558)
- สัปดาห์ต่อต้านสิ่งเสพติด 22-24 พ.ค.58 (วันที่ 22 มิ.ย. 2558)
- สัปดาห์ต่อต้านสิ่งเสพติด (วันที่ 22 มิ.ย. 2558)
- สัปดาห์ต่อต้านสิ่งเสพติด (วันที่ 23 มิ.ย. 2558)
- สิ้นสุด สัปดาห์ต่อต้านสิ่งเสพติด 22-24 พ.ค.58 (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- สัปดาห์ต่อต้านสิ่งเสพติด (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 25 มิ.ย. 2558)
- ประชุมมอบเกียรติบัตรเรียนดี (วันที่ 25 มิ.ย. 2558)
- ประชุมฝ่ายธุรการ (วันที่ 25 มิ.ย. 2558)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- ประชุมครูประจำเดือน (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี (วันที่ 27 มิ.ย. 2558)
- สิ้นสุด ตรวจสุขภาพครู เจ้าหน้า และครูเกษียณ วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 เวลา 07.00 - 12.00 น. เจาะเลือด, เก็บปัสสาวะ, Chest X-Ray และพบแพทย์ปรึกษาปัญหาสุขภาพ ณ ห้องมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 27 มิ.ย. 2558)
- ตรวจสุขภาพครู เจ้าหน้าที่ และครูเกษียณ วันเสารที่ 27 มิถุนายน 2558 เวลา 07.00 - 14.00 น. พบแพทย์ฟังผลการตรวจสุขภาพ ณ ห้องยอห์นแมรี่ อาคารยอห์นแมรี่ (เปลี่ยนจากห้องมงฟอร์ต เนื่องจากใช้สถานที่จัดงานพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน) (วันที่ 27 มิ.ย. 2558)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 เวลา 13.00-15.00 น. (วันที่ 27 มิ.ย. 2558)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 เวลา 13.00-15.00 น (วันที่ 27 มิ.ย. 2558)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 เวลา 13.00-15.00 น (วันที่ 27 มิ.ย. 2558)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 เวลา 13.00-15.00 น (วันที่ 27 มิ.ย. 2558)
- พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ให้ก้บนักเรียนที่มีผลการดีเยี่ยมตลอดปีการศึกษา 2557 เวลา 08.00-11.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 27 มิ.ย. 2558)
- พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ให้ก้บนักเรียนที่มีผลการดีเยี่ยมตลอดปีการศึกษา 2557 เวลา 08.00-11.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 27 มิ.ย. 2558)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 5 (วันที่ 27 มิ.ย. 2558)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 5 (วันที่ 27 มิ.ย. 2558)
- ตรวจร่างกาย (วันที่ 28 มิ.ย. 2558)
- สิ้นสุด โครงการติดตั้งชุด LED Touch Screen เพื่อการ เรียนการสอนระดับ ป.2 (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- โครงการติดตั้งชุด LED Touch Screen เพื่อการเรียน การสอนระดับ ป.2 รหัส 1-0708 (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องวิทยุสื่อสารในการให้บริการ (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- โครงการขยายระบบเครือข่ายใยแก้วนำแสงที่ อัฒจันทร์สนามกีฬา Assumption United (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (D) (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (A) (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- โครงการขยายระบบเครือข่ายใยแก้วนำแสงที่อัฒจรรย์ สนามกีฬา Assumption United รหัส 1-0710 (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- พิธีปฏิญาณตนและถวายราชสดุดี (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- พิธีปฏิญาณตนและถวายราชสดุดี (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- ประชุมสรุปงานรับนักเรียน ป.1 (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- คณะกรรมการสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา วันที่ 2-4 กรกฏาคม 2558 (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- คณะกรรมการสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา วันที่ 2-4 กรกฏาคม 2558 (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- สภานักเรียน ศึกษาดูงานและฟังการบรรยาย ปลูกฝัง ความเป็นผู้นำ เวลา 09.00-13.00 น. ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (วันที่ 3 ก.ค. 2558)
- สภานักเรียน ศึกษาดูงานและฟังการบรรยาย ปลูกฝัง ความเป็นผู้นำ เวลา 09.00-13.00 น. ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (วันที่ 3 ก.ค. 2558)
- คณะกรรมการสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา วันที่ 2-4 กรกฏาคม 2558 (วันที่ 3 ก.ค. 2558)
- Hong Kong – Thailand Music Exchange Tour 2015 นักเรียนประเทศฮ่องกงแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับนักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เวลา 18.00–19.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (ไม่มีค่าใช้จ่าย) (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- Hong Kong – Thailand Music Exchange Tour 2015 นักเรียนประเทศฮ่องกงแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับนักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เวลา 18.00–19.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (ไม่มีค่าใช้จ่าย (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- คณะกรรมการสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา วันที่ 2-4 กรกฏาคม 2558 (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 6 (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 6 (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- ประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2558 (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- EXTREME SAT (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- ชมคอนเสิร์ตชรินทร์ (วันที่ 5 ก.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 6 ก.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2558 วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 (วันที่ 6 ก.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2558 วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 (วันที่ 6 ก.ค. 2558)
- ตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2558 วันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.10-15.10 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต โดยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม (วันที่ 6 ก.ค. 2558)
- ตรวจสุขภาพนักเรียน ป.1 ป.2 ป.5 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.10-15.10 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต โดยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม (วันที่ 6 ก.ค. 2558)
- ตรวจสุขภาพนักเรียน ป.4 ป.5 ป.6 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.10-15.10 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต โดยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม (วันที่ 7 ก.ค. 2558)
- ตรวจสุขภาพนักเรียน ม.1 ม.2 ม.3 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.10-15.10 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต โดยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม (วันที่ 8 ก.ค. 2558)
- ประชุมกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 9 ก.ค. 2558)
- ตรวจสุขภาพนักเรียน ม.4 ม.5 ม.6 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.10-15.10 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต โดยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม (วันที่ 9 ก.ค. 2558)
- สิ้นสุด ตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2558 วันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.10-15.10 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต โดยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม (วันที่ 10 ก.ค. 2558)
- ตรวจสุขภาพนักเรียน English Program ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.10-15.10 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต โดยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม (วันที่ 10 ก.ค. 2558)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 7 (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- ลูกเสือกองร้อยพิเศษ จำนวน 40 คน ฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านยาเสพติด วันที่ 12–14 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์กิจกรรมยุวกาชาด “ผิน แจ่มวิชาสอน” เขตบางแค (วันที่ 12 ก.ค. 2558)
- วันที่ 12–14 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์กิจกรรมยุวกาชาด “ผิน แจ่มวิชาสอน” เขตบางแค (วันที่ 12 ก.ค. 2558)
- วันที่ 12–14 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์กิจกรรมยุวกาชาด “ผิน แจ่มวิชาสอน” เขตบางแค (วันที่ 13 ก.ค. 2558)
- สิ้นสุด ลูกเสือกองร้อยพิเศษ จำนวน 40 คน ฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านยาเสพติด วันที่ 12–14 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์กิจกรรมยุวกาชาด “ผิน แจ่มวิชาสอน” เขตบางแค (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- วันที่ 12–14 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์กิจกรรมยุวกาชาด “ผิน แจ่มวิชาสอน” เขตบางแค (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- ผู้อำนวยการ คณะครูที่เกี่ยวข้อง และนักกีฬาฟุตบอลโครงการพิเศษ รุ่นอายุ 18 ปี เดินทางไปเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 14-18 กรกฎาคม 2558 (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- ผู้อำนวยการ คณะครูที่เกี่ยวข้อง และนักกีฬาฟุตบอลโครงการพิเศษ รุ่นอายุ 18 ปี เดินทางไปเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 14-18 กรกฎาคม 2558 (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา (วันที่ 16 ก.ค. 2558)
- กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา (วันที่ 16 ก.ค. 2558)
- เทิดเกียรติ น.หลุยส์ (วันที่ 17 ก.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 17 ก.ค. 2558)
- สิ้นสุด กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา (วันที่ 17 ก.ค. 2558)
- กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา (วันที่ 17 ก.ค. 2558)
- พิธีเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ (วันที่ 17 ก.ค. 2558)
- ไป ACU 18-20 ก.ค. 2558 (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 8 (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- ผู้อำนวยการ คณะครูที่เกี่ยวข้อง และนักกีฬาฟุตบอลโครงการพิเศษ รุ่นอายุ 18 ปี เดินทางไปเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 14-18 กรกฎาคม 2558 (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- ผู้อำนวยการ คณะครูที่เกี่ยวข้อง และนักกีฬาฟุตบอลโครงการพิเศษ รุ่นอายุ 18 ปี เดินทางไปเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 14-18 กรกฎาคม 2558 (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- ไป ACU 18-20 ก.ค. 2558 (วันที่ 19 ก.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 20 ก.ค. 2558)
- ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2015 เข็มที่ 2 (วันที่ 20 ก.ค. 2558)
- ไป ACU 18-20 ก.ค. 2558 (วันที่ 20 ก.ค. 2558)
- ประชุมเตรียมงานพิธีถวายพระพร (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 (วันที่ 23 ก.ค. 2558)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 ป.1-ป.6 เรียนตามปกติ / ม.1-ม.3 หยุด / ม.4-6 สอบ (วันที่ 23 ก.ค. 2558)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 ป.1-ป.6 เรียนตามปกติ / ม.1-ม.3 สอบ / ม.4-6 หยุด (วันที่ 24 ก.ค. 2558)
- ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ (วันที่ 24 ก.ค. 2558)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 9 (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- สิ้นสุด ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 ป.1-ป.6 สอบ / ม.1-ม.3 หยุด / ม.4-6 สอบ (วันที่ 27 ก.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี พ.ศ. 2555-2559 ครั้งที่ 3/2558 (วันที่ 28 ก.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี พ.ศ. 2555-2559 ครั้งที่ 3/2558 (วันที่ 28 ก.ค. 2558)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 ป.1-ป.6 หยุด / ม.1-ม.3 หยุด / ม.4-6 สอบ (วันที่ 28 ก.ค. 2558)
- ประชุมคุณครูและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3 เวลา 16.15 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร (วันที่ 29 ก.ค. 2558)
- ประชุมคุณครูและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3 เวลา 16.15 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร (วันที่ 29 ก.ค. 2558)
- สิ้นสุด สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 (วันที่ 29 ก.ค. 2558)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 ป.1-ป.6 สอบ / ม.1-ม.3 สอบ / ม.4-6 หยุด (วันที่ 29 ก.ค. 2558)
- วันอาสาฬหบูชา (หยุด) (วันที่ 30 ก.ค. 2558)
- วันอาสาฬหบูชา (หยุด) (วันที่ 30 ก.ค. 2558)
- วันเข้าพรรษา (หยุด) (วันที่ 31 ก.ค. 2558)
- วันเข้าพรรษา (หยุด) (วันที่ 31 ก.ค. 2558)
- หยุดเรียน EXTREME SAT (วันที่ 1 ส.ค. 2558)
- หยุดเรียน EXTREME SAT (วันที่ 1 ส.ค. 2558)
- ทัศนศึกษานักเรียน (วันที่ 1 ส.ค. 2558)
- แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ เครือข่ายตามสำนักงาน (วันที่ 1 ส.ค. 2558)
- แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ เครือข่ายตามสำนักงาน (วันที่ 1 ส.ค. 2558)
- แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ เครือข่ายตามสำนักงาน (วันที่ 1 ส.ค. 2558)
- โบว์ลิ่งศิษย์เก่า (วันที่ 2 ส.ค. 2558)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ป.2 พระราชวังสนามจันทร์ – ฟาร์มจระเข้สามพราน จ.นครปฐม 08.00 – 16.00 น. (วันที่ 5 ส.ค. 2558)
- ประชุมวจนพิธีกรรมเทิดเกียรติแม่พระ (วันที่ 5 ส.ค. 2558)
- ซ้อมแชร์บอล (วันที่ 5 ส.ค. 2558)
- เรียน Bell (วันที่ 5 ส.ค. 2558)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ป.3 ท้องฟ้าจำลองเอกมัย 08.30 – 16.00 น. (วันที่ 6 ส.ค. 2558)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ม.5 พิพิธภัณฑ์ลูกหลานมังกร-วัดป่าเลไลยก์-พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี 07.30 – 17.00 น. (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- งานอนามัยโรงเรียน บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค หัด หัดเยอรมัน ( MR ) ให้กับนักเรียน ป.2 ( กรณีที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- งานอนามัยโรงเรียน บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค หัด หัดเยอรมัน ( MR ) ให้กับนักเรียน ป.1, ป.2 ( กรณีที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 10 (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- พิธีมอบทุนการศึกษานักกีฬาโครงการพิเศษ ประเภทฟุตบอล เวลา 09.00 - 12.00 น . ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ตฯ (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- พิธีมอบทุนการศึกษานักกีฬาโครงการพิเศษ ประเภทฟุตบอล เวลา 09.00 - 12.00 น . ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ตฯ (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- พิธีมอบทุนการศึกษานักกีฬาโครงการพิเศษ ประเภทฟุตบอล เวลา 09.00 - 12.00 น . ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ตฯ (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- งานแนะแนว จัดบรรยาย ให้ความรู้เรื่อง “ระบบการสอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน” ให้กับผู้ปกครอง ม.4-6 เวลา 09.00 - 11.00 น . ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- งานแนะแนว จัดบรรยาย ให้ความรู้เรื่อง “ระบบการสอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน” ให้กับผู้ปกครอง ม.4-6 เวลา 09.00 - 11.00 น . ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- ประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2558 (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- ศูนย์ดนตรี พานักเรียนประกวดดนตรีไทย ณ บ้านดนตรี วัดภุมรินทร์กุฏีทอง ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- ประกวดดนตรีไทย ณ บ้าน ดนตรี วัดภุมรินทร์กุฏีทอง ต . สวนหลวง อ . อัมพวา จ . สมุทรสงคราม (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- นักเรียน EP Extreme Sat ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ เวลา 08.30-15.30 น.ณ สามพรานริเวอร์ไซต์ จังหวัดนครปฐม (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- นักเรียน EP Extreme Sat ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ เวลา 08.30-15.30 น.ณ สามพรานริเวอร์ไซต์ จังหวัดนครปฐม (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- ค่ายผลิตผลงานเข้าประกวด โครงการกบจูเนียร์ปี 7 วันที่ 10 สิงหาคม - 1 กันยายน 2557 ค้างที่อาคารเซนต์ มาร์ติน โดยมี มาสเตอร์วันชัย จิรคุปการ เป็นผู้ควบคุม (วันที่ 10 ส.ค. 2558)
- ค่ายผลิตผลงานเข้าประกวด โครงการกบจูเนียร์ปี 7 วันที่ 10 สิงหาคม - 1 กันยายน 2557 ค้างที่อาคารเซนต์ มาร์ติน โดยมี มาสเตอร์วันชัย จิรคุปการ เป็นผู้ควบคุม (วันที่ 10 ส.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 10 ส.ค. 2558)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 10 ส.ค. 2558)
- พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พิธีถวายพระพร ณ หอประชุมมาร์ติน อาคารโกลเด้น จูบิลี่ (วันที่ 11 ส.ค. 2558)
- พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พิธีถวายพระพร ณ หอประชุมมาร์ติน อาคารโกลเด้น จูบิลี่ (วันที่ 11 ส.ค. 2558)
- งานรำลึกพระคุณแม่ (วันที่ 11 ส.ค. 2558)
- งานรำลึกพระคุณแม่ ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต ป.1และ ป.3 เวลา 07.50-10.00 น. / ป.2- และ ป.4 เวลา 12.30-14.30 น. (วันที่ 11 ส.ค. 2558)
- โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เป็นตัวแทนโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 11.00 - 12.30 น. (วันที่ 11 ส.ค. 2558)
- โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เป็นตัวแทนโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 11.00 - 12.30 น. (วันที่ 11 ส.ค. 2558)
- PTA/ACTA ร่วมพิธีถวายพระพร (วันที่ 11 ส.ค. 2558)
- (หยุด) วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ (วันที่ 12 ส.ค. 2558)
- หยุดวันแม่ (วันที่ 12 ส.ค. 2558)
- ทัศนศึกษา ป.4 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร 08.30-16.00 น. (วันที่ 13 ส.ค. 2558)
- ประชุมฝ่ายธุรการ (วันที่ 13 ส.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 13 ส.ค. 2558)
- เชิญ PTA/ACTA ร่วมเทิดเกียรติแม่พระ (วันที่ 14 ส.ค. 2558)
- โครงการตะกร้าคณะสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ พานักเรียนระดับชั้น ม.4 - 5 จำนวน 40 คน ไปศึกษาดูงาน “พิพิธภัณฑ์พระปกเกล้าและรัฐสภา” เวลา 06.30 – 16.00 น. (วันที่ 14 ส.ค. 2558)
- ประชุมครู (วันที่ 14 ส.ค. 2558)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 14 ส.ค. 2558)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่าย English Program จัดกิจกรรมเรียนรู้โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30-13.00 น. (วันที่ 14 ส.ค. 2558)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่าย English Program จัดกิจกรรมเรียนรู้โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30-13.00 น. (วันที่ 14 ส.ค. 2558)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 11 (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- งานแนะแนวจัดบรรยายให้ความรู้กับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 หัวข้อ "การสร้างวินัยเชิงบวก" โดย ดร.ปนันดา ธนเศรษฐกร เวลา 09.00-11.00 น. (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- งานแนะแนวจัดบรรยายให้ความรู้กับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 หัวข้อ "การสร้างวินัยเชิงบวก" โดย ดร.ปนันดา ธนเศรษฐกร เวลา 09.00-11.00 น. (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- วันอัสสัมชัญ (เรียน Extreme ตามปกติ) (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- วันอัสสัมชัญ (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- ฟังบรรยาย สร้างวินัยเชิงบวก (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- กีฬาสมาคมฯ ACS+ACT (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- ชมภาพยนต์ ฟ . ฮีแลร์ ฉายในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 10 . 00 น. ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เพชร เกษม ราคาใบละ 90 บาท (วันที่ 16 ส.ค. 2558)
- ชมภาพยนต์ ฟ . ฮีแลร์ ฉายในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 10 . 00 น. ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เพชร เกษม ราคาใบละ 90 บาท (วันที่ 16 ส.ค. 2558)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ม.2 ศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจำลอง 4 มิติ 07.00 – 17.00 น. (วันที่ 18 ส.ค. 2558)
- กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (วันที่ 18 ส.ค. 2558)
- กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (วันที่ 18 ส.ค. 2558)
- เรียน Bell (วันที่ 19 ส.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 /2558 เวลา 09.00 น.-11.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 อาคารรัตนบรรณาคาร (วันที่ 19 ส.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 /2558 เวลา 09.00 น.-11.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 อาคารรัตนบรรณาคาร (วันที่ 19 ส.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 /2558 เวลา 09.00 น.-11.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 อาคารรัตนบรรณาคาร (วันที่ 19 ส.ค. 2558)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ป.1 ซาฟารีย์เวิล์ด 07.30 – 16.00 น. (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ม.4 ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร –ตลาดน้ำอโยธยา - วัดหน้าพระเมรุ 07.00 – 17.00 น. (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ ครั้งที่ 1 ในเด็กอายุ 5 - 12 ปี แล้วแต่ความสมัครใจ ราคา 600 บาท / ครั้งที่ 2 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ ครั้งที่ 1 ในเด็กอายุ 5 - 12 ปี แล้วแต่ความสมัครใจ ราคา 600 บาท / ครั้งที่ 2 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- ศูนย์ดนตรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ขอเชิญชวนบุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้ที่สนใจ ชมการแสดงคอนเสิร์ตจากคุณครูวิชากีตาร์คลาสสิค ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 16.30 - 18.00 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารีฯ (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- ศูนย์ดนตรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ขอเชิญชวนบุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้ที่สนใจ ชมการแสดงคอนเสิร์ตจากคุณครูวิชากีตาร์คลาสสิค ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 16.30 - 18.00 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารีฯ (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 12 (วันที่ 22 ส.ค. 2558)
- "วันรวมพลและรับเข็มพลศีล" เวลา 08 . 30 – 14.00 น . ณ หอประชุมโรงเรียนนักบุญเปโตร สามพราน จ.นครปฐม (วันที่ 22 ส.ค. 2558)
- "วันรวมพลและรับเข็มพลศีล" เวลา 08 . 30 – 14.00 น . ณ หอประชุมโรงเรียนนักบุญเปโตร สามพราน จ.นครปฐม (วันที่ 22 ส.ค. 2558)
- นักเรียนห้องเรียน STEM ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 3 เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาพัฒนาความรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ดินแดนแห่งความสมดุล จังหวัดอยุธยา (วันที่ 22 ส.ค. 2558)
- นักเรียนห้องเรียน STEM ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 3 เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาพัฒนาความรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ดินแดนแห่งความสมดุล จังหวัดอยุธยา (วันที่ 22 ส.ค. 2558)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ป.5 ตลาดน้ำดำเนินสะดวก – โรงงานปั้นโอ่งรัตนโกสินทร์ – สุนทรีแลนด์แดนตุ๊กตา 08.30 – 16.00 น. (วันที่ 24 ส.ค. 2558)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ม.1 พระราชวังบางปะอิน – วัดใหญ่ชัยมงคล – วังโบราณ – วิหารมงคลบพิตร 07.00 – 16.00 น. (วันที่ 25 ส.ค. 2558)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ป.6 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช คลอง5)+ชมโชว์วิทยาศาสตร์ 08.30 – 16.00 น. (วันที่ 26 ส.ค. 2558)
- เรียน Bell (วันที่ 26 ส.ค. 2558)
- การแสดงคอนเสิร์ตประจำปี 2558 (วันที่ 27 ส.ค. 2558)
- การแสดงคอนเสิร์ตประจำปี 2558 วันแรก (วันที่ 27 ส.ค. 2558)
- การแสดงคอนเสิร์ตประจำปี 2558 วันที่ 2 (วันที่ 27 ส.ค. 2558)
- ประชุมย่อยสมาคมฯ (วันที่ 27 ส.ค. 2558)
- ประชุมกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 28 ส.ค. 2558)
- ประชุมครู (วันที่ 28 ส.ค. 2558)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 13 (วันที่ 29 ส.ค. 2558)
- สิ้นสุด หยุดเรียน EXTREME SAT (วันที่ 30 ส.ค. 2558)
- สิ้นสุด โครงการขยายระบบเครือข่ายใยแก้วนำแสงที่ อัฒจันทร์สนามกีฬา Assumption United (วันที่ 31 ส.ค. 2558)
- สิ้นสุด แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ เครือข่ายตามสำนักงาน (วันที่ 31 ส.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C) (วันที่ 31 ส.ค. 2558)
- สิ้นสุด แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ เครือข่ายตามสำนักงาน (วันที่ 31 ส.ค. 2558)
- สิ้นสุด แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ เครือข่ายตามสำนักงาน (วันที่ 31 ส.ค. 2558)
- สิ้นสุด ค่ายผลิตผลงานเข้าประกวด โครงการกบจูเนียร์ปี 7 วันที่ 10 สิงหาคม - 1 กันยายน 2557 ค้างที่อาคารเซนต์ มาร์ติน โดยมี มาสเตอร์วันชัย จิรคุปการ เป็นผู้ควบคุม (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- นักเรียนชั้น ม.4 - 6 ที่สนใจคณะอักษรศาสตร์ ไปศึกษาดูงาน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 06.30 – 1 4.00 น . (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- นักเรียนชั้น ม.4 - 6 ที่สนใจคณะอักษรศาสตร์ ไปศึกษาดูงาน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 06.30 – 1 4.00 น . (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ม.3 บึงฉวาก (ชมปลาน้ำจืด+น้ำเค็ม+จระเข้)– ตลาดร้อยปี 07.30 – 17.00 น. (วันที่ 2 ก.ย. 2558)
- นักเรียนชั้น ป.1 - ป.2 ให้บริการเคลือบฟลูออไรด์แก่นักเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (วันที่ 2 ก.ย. 2558)
- นักเรียนชั้น ป.1 - ป.2 ให้บริการเคลือบฟลูออไรด์แก่นักเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (วันที่ 2 ก.ย. 2558)
- เรียน Bell (วันที่ 2 ก.ย. 2558)
- ทัศนศึกษา ม.6 พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน - อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินทร (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- นักเรียนคาทอลิกระดับ ม.1-ม.6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ วันที่ 4 - 5 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558 เวลา 08.30 น. เดินทางไปแสวงบุญรับพระคุณการุณ ที่วัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าห์ ) และวัดซางตาครู้ส (วัดกุฎีจีน) และกลับถึงโรงเรียน เวลาประมาณ 16.30 น . (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- นักเรียนคาทอลิกระดับ ม.1-ม.6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ วันที่ 4 - 5 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- ประชุมโบว์ลิ่ง (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- งานแนะแนว จัดบรรยาย ให้ความรู้กับผู้ปกครองเรื่อง “การเลือกแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้กับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เวลา 09.00 - 11.00 น . ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 (วันที่ 5 ก.ย. 2558)
- งานแนะแนว จัดบรรยาย ให้ความรู้กับผู้ปกครองเรื่อง “การเลือกแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้กับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เวลา 09.00 - 11.00 น . ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 (วันที่ 5 ก.ย. 2558)
- EXTREME SAT (วันที่ 5 ก.ย. 2558)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 14 (วันที่ 5 ก.ย. 2558)
- การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา “ACT Climbing Championship ” ครั้งที่ 3 เวลา 09.00 น . ณ มาร์ตินยิมเนเซียม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 5 ก.ย. 2558)
- การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา “ACT Climbing Championship ” ครั้งที่ 3 เวลา 09.00 น . ณ มาร์ตินยิมเนเซียม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 5 ก.ย. 2558)
- ศูนย์กีฬาและนันทนาการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิส Tennis 10s Junior Championship ครั้งที่ 3 ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์เยาวชนจตุจักร (วันที่ 5 ก.ย. 2558)
- ศูนย์กีฬาและนันทนาการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิส Tennis 10s Junior Championship ครั้งที่ 3 ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์เยาวชนจตุจักร (วันที่ 5 ก.ย. 2558)
- สิ้นสุด นักเรียนคาทอลิกระดับ ม.1-ม.6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ วันที่ 4 - 5 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558 เวลา 08.30 น. เดินทางไปแสวงบุญรับพระคุณการุณ ที่วัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าห์ ) และวัดซางตาครู้ส (วัดกุฎีจีน) และกลับถึงโรงเรียน เวลาประมาณ 16.30 น . (วันที่ 5 ก.ย. 2558)
- นักเรียนคาทอลิก ม.1-ม.6 เดินทางไปแสวงบุญรับพระคุณการุณ ที่วัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าห์ ) และวัดซางตาครู้ส (วัดกุฎีจีน) วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558 เวลา 08.30 น.และกลับถึงโรงเรียน เวลาประมาณ 16.30 น . (วันที่ 5 ก.ย. 2558)
- ประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2558 (วันที่ 5 ก.ย. 2558)
- ประเมินโรงเรียน 8-11 ก.ย. (วันที่ 8 ก.ย. 2558)
- เรียน Bell (วันที่ 9 ก.ย. 2558)
- ประชุมกีฬาครู (วันที่ 9 ก.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2558 (วันที่ 10 ก.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2558 (วันที่ 10 ก.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 10 ก.ย. 2558)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 10 ก.ย. 2558)
- ฉีดวัคซีนตามเกณฑ์นักเรียนระดับชั้น ป.1, ป.6 ป้องกันโรคคอตีบ และบาดทะยัก (dT ) เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (วันที่ 11 ก.ย. 2558)
- ฉีดวัคซีนตามเกณฑ์นักเรียนระดับชั้นป.1, ป.6 ป้องกันโรคคอตีบ และบาดทะยัก (dT ) เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (วันที่ 11 ก.ย. 2558)
- แข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล (วันที่ 12 ก.ย. 2558)
- แข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล การแข่งขัน รอบนักเรียนประถมศึกษา และทีมครอบครัวประถมศึกษา เวลา 09.30 – 16.00 น . ณ Blu - ORhythm & Bowl สาขาปิ่นเกล้า (วันที่ 12 ก.ย. 2558)
- การแข่งขันโบว์ลิ่ง (วันที่ 12 ก.ย. 2558)
- การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ทีมกิตติมศักดิ์ ทีมทั่วไป ทีมมัธยมศึกษาและทีมครอบครัวระดับมัธยมศึกษา ระหว่าง เวลา 09.30 – 16.00 น . ณ Blu - ORhythm & Bowl สาขาปิ่นเกล้า (วันที่ 13 ก.ย. 2558)
- แข่งขันโบว์ลิ่ง (วันที่ 13 ก.ย. 2558)
- กิจกรรมแสดงความสามารถทางกีฬายิมนาสติก / การเต้น วันที่ 14 - 18 กันยายน 2558 เวลา 08.30 - 15.00 น . ( ตามตารางเรียน ) ณ ห้องเรียนศิลปะการเต้น อาคารโกลเด้นจูบิลี่ ชั้น 2 (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- กิจกรรมแสดงความสามารถทางกีฬายิมนาสติก / การเต้น วันที่ 14 - 18 กันยายน 2558 เวลา 08.30 - 15.00 น . ( ตามตารางเรียน ) ณ ห้องเรียนศิลปะการเต้น อาคารโกลเด้นจูบิลี่ ชั้น 2 (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- เรียน Bell (วันที่ 16 ก.ย. 2558)
- MC ฉีดยา (วันที่ 17 ก.ย. 2558)
- กิจกรรมแสดงความสามารถทางกีฬายิมนาสติก / การเต้น วันที่ 14 - 18 กันยายน 2558 เวลา 08.30 - 15.00 น . ( ตามตารางเรียน ) ณ ห้องเรียนศิลปะการเต้น อาคารโกลเด้นจูบิลี่ ชั้น 2 (วันที่ 18 ก.ย. 2558)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 15 (วันที่ 19 ก.ย. 2558)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 (วันที่ 21 ก.ย. 2558)
- ป.1-ป.6 สอบ / ม.1-ม.3 สอบ / ม.4-ม.6 หยุด (วันที่ 21 ก.ย. 2558)
- ป.1-ป.6 หยุด / ม.1-ม.3 หยุด / ม.4-ม.6 สอบ (วันที่ 22 ก.ย. 2558)
- ป.1-ป.6 สอบ / ม.1-ม.3 สอบ / ม.4-ม.6 หยุด (วันที่ 23 ก.ย. 2558)
- ป.1-ป.6 หยุด / ม.1-ม.3 หยุด / ม.4-ม.6 สอบ (วันที่ 24 ก.ย. 2558)
- ประชุมฝ่ายธุรการ (วันที่ 24 ก.ย. 2558)
- สิ้นสุด สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 (วันที่ 25 ก.ย. 2558)
- ป.1-ป.6 สอบ / ม.1-ม.3 สอบ / ม.4-ม.6 สอบ (วันที่ 25 ก.ย. 2558)
- งานเลี้ยงฉลอง 50 ปี ภ.อรุณ (วันที่ 25 ก.ย. 2558)
- ประชุมครู (วันที่ 25 ก.ย. 2558)
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ประเทศอังกฤษ เมือง Brighton และประเทศสกอตแลนด์ เมือง Edinburgh วันที่ 26 กันยายน – 25 ตุลาคม 2558 (วันที่ 26 ก.ย. 2558)
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ประเทศอังกฤษ เมือง Brighton และประเทศสกอตแลนด์ เมือง Edinburgh วันที่ 26 กันยายน – 25 ตุลาคม 2558 (วันที่ 26 ก.ย. 2558)
- สัมมนาคุณธรรมครู (วันที่ 29 ก.ย. 2558)
- สิ้นสุด ทัศนศึกษานักเรียน (วันที่ 30 ก.ย. 2558)
- สิ้นสุด งานบริหารจัดการบัญชีอินเทอร์เน็ต (วันที่ 30 ก.ย. 2558)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- ร่วมงานครูดีเด่น (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- สรุปและประเมินผลขยายระบบเครือข่ายใยแก้ว นำแสงที่อัฒจรรย์สนามกีฬา Assumption United (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- สรุปและประเมินผลขยายระบบเครือข่ายใยแก้ว นำแสงที่อัฒจรรย์สนามกีฬา Assumption United (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร (วันที่ 2 ต.ค. 2558)
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร (วันที่ 2 ต.ค. 2558)
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ เมือง Gold Coast และ Brisbane ประเทศออสเตรเลีย ชั้น ป.4 - ป.6 ที่สนใจ วันที่ 3 - 23 ต.ค.2558 (วันที่ 3 ต.ค. 2558)
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ เมือง Gold Coast และ Brisbane ประเทศออสเตรเลีย ชั้น ป.4 - ป.6 ที่สนใจ วันที่ 3 - 23 ต.ค.2558 (วันที่ 3 ต.ค. 2558)
- ทัศนศึกษาประเทศจีน ป.6 - ม.6 ณ เมืองหนานหนิง มณฑลกว่างซี ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 4 - 21 ตุลาคม 2558 (วันที่ 4 ต.ค. 2558)
- ทัศนศึกษาประเทศจีน ป.6 - ม.6 ณ เมืองหนานหนิง มณฑลกว่างซี ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 4 - 21 ตุลาคม 2558 (วันที่ 4 ต.ค. 2558)
- October Course วันที่ 5 ต.ค.-16 ต.ค.58 (วันที่ 5 ต.ค. 2558)
- เริ่ม October Course วันที่ 5 ต.ค.-16 ต.ค.58 (วันที่ 5 ต.ค. 2558)
- สัมมนาฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 10 ต.ค. 2558)
- สัมมนาฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 11 ต.ค. 2558)
- ประชุมแรลลี่ (วันที่ 13 ต.ค. 2558)
- สิ้นสุด October Course วันที่ 5 ต.ค.-16 ต.ค.58 (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- วันสุดท้าย October Course วันที่ 5 ต.ค.-16 ต.ค.58 (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 17-18 ต.ค.58 (วันที่ 17 ต.ค. 2558)
- กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 17 ต.ค. 2558)
- กีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียล (วันที่ 17 ต.ค. 2558)
- สิ้นสุด กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 17-18 ต.ค.58 (วันที่ 18 ต.ค. 2558)
- กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 18 ต.ค. 2558)
- กีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียล (วันที่ 18 ต.ค. 2558)
- อยู่เวรโรงเรียน (วันที่ 19 ต.ค. 2558)
- อยู่เวรโรงเรียน (วันที่ 20 ต.ค. 2558)
- เดินทางไปเยี่ยม ม.ทวี ปัญญา (วันที่ 20 ต.ค. 2558)
- สิ้นสุด ทัศนศึกษาประเทศจีน ป.6 - ม.6 ณ เมืองหนานหนิง มณฑลกว่างซี ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 4 - 21 ตุลาคม 2558 (วันที่ 21 ต.ค. 2558)
- นักเรียนเดินทางกลับจากทัศนศึกษาประเทศจีน ป.6 - ม.6 ณ เมืองหนานหนิง มณฑลกว่างซี ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 4 - 21 ตุลาคม 2558 (วันที่ 21 ต.ค. 2558)
- เยี่ยม ม.ทวี ปัญญา (วันที่ 21 ต.ค. 2558)
- เยี่ยม ม.ทวี ปัญญา (วันที่ 22 ต.ค. 2558)
- (หยุด) วันปิยมหาราช (วันที่ 23 ต.ค. 2558)
- (หยุด) วันปิยมหาราช (วันที่ 23 ต.ค. 2558)
- สิ้นสุด โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ เมือง Gold Coast และ Brisbane ประเทศออสเตรเลีย ชั้น ป.4 - ป.6 ที่สนใจ วันที่ 3 - 23 ต.ค.2558 (วันที่ 23 ต.ค. 2558)
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ เมือง Gold Coast และ Brisbane ประเทศออสเตรเลีย ชั้น ป.4 - ป.6 ที่สนใจ วันที่ 3 - 23 ต.ค.2558 (วันที่ 23 ต.ค. 2558)
- เยี่ยมบ้านป่าซาง (วันที่ 23 ต.ค. 2558)
- แข่งขันกีฬาว่ายน้ำ (ACT Swimming Championship) (วันที่ 24 ต.ค. 2558)
- แข่งขันกีฬาว่ายน้ำ (ACT Swimming Championship) (วันที่ 24 ต.ค. 2558)
- ต้อนรับคุณวิริยะ ประธานเปิดว่ายน้ำ (วันที่ 24 ต.ค. 2558)
- สิ้นสุด แข่งขันกีฬาว่ายน้ำ (ACT Swimming Championship) (วันที่ 25 ต.ค. 2558)
- แข่งขันกีฬาว่ายน้ำ (ACT Swimming Championship) (วันที่ 25 ต.ค. 2558)
- ต้อนรับนายกส่องแสง (วันที่ 25 ต.ค. 2558)
- สิ้นสุด โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ประเทศอังกฤษ เมือง Brighton และประเทศสกอตแลนด์ เมือง Edinburgh วันที่ 26 กันยายน – 25 ตุลาคม 2558 (วันที่ 25 ต.ค. 2558)
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ประเทศอังกฤษ เมือง Brighton และประเทศสกอตแลนด์ เมือง Edinburgh วันที่ 26 กันยายน – 25 ตุลาคม 2558 (วันที่ 25 ต.ค. 2558)
- เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- จำหน่ายใบสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- จำหน่ายใบสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- เปิดเทอม 2 (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- เรียน Bell (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- ประชุมครู (วันที่ 29 ต.ค. 2558)
- กรีฑาสี (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- กรีฑาสี ระดับมัธยมศึกษา (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C) (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการกรีฑาสี (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- กอล์ฟการกุศล ACT OPEN 5th สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สนามกฤษดา ซิตี้ กอล์ฟฮิลล์ ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี จ.นครปฐม วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 Shot Gun Start เวลา 12.00 น. (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- กอล์ฟการกุศล ACT OPEN 5th สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สนามกฤษดา ซิตี้ กอล์ฟฮิลล์ ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี จ.นครปฐม วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 Shot Gun Start เวลา 12.00 น. (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- สิ้นสุด ตรวจสอบจำนวนวััสดุอุปกรณ์ และประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 31 ต.ค. 2558)
- สิ้นสุด กรีฑาสี (วันที่ 31 ต.ค. 2558)
- กรีฑาสี ระดับประถมศึกษา (วันที่ 31 ต.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 31 ต.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 31 ต.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (D) (วันที่ 31 ต.ค. 2558)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (A) (วันที่ 31 ต.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 31 ต.ค. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 31 ต.ค. 2558)
- ประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 5 (วันที่ 31 ต.ค. 2558)
- Cooking Extream SAT (1) (วันที่ 31 ต.ค. 2558)
- สิ้นสุด สรุปและประเมินผลขยายระบบเครือข่ายใยแก้ว นำแสงที่อัฒจรรย์สนามกีฬา Assumption United (วันที่ 31 ต.ค. 2558)
- สิ้นสุด สรุปและประเมินผลขยายระบบเครือข่ายใยแก้ว นำแสงที่อัฒจรรย์สนามกีฬา Assumption United (วันที่ 31 ต.ค. 2558)
- ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1/2558 (วันที่ 1 พ.ย. 2558)
- ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 รอบเช้า 09.00-12.00 น.ผู้ปกครอง ป.6 ประชุมชั้น 2 หอประชุมหลุยส์ - (ป.6 และ ม.3 เฉพาะ EP) ชั้นล่าง ห้องประชุมมงฟอร์ตฯ ผู้ปกครอง ป.1,ป.2,ป.3,ป.4,ป.5 รับผลที่ห้องเรียน // รอบบ่าย 13.00-15.00 น. ผู้ปกครอง ม.3 ประชุมชั้น 2 หอประชุมหลุยส์ มารีฯ ผู้ปกครอง ม.1 ,ม.2,ม.4,ม.5,ม.6 รับผลการเรียนที่ห้องเรียน ( (วันที่ 1 พ.ย. 2558)
- รับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 (รอบภายใน) ปีการศึกษา 2559 วันที่2-4 พ.ย.58 (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- รับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 (รอบภายใน) ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- ค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 วันที่ 2 –3 พฤศจิกายน 2558 (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- ค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 วันที่ 2 –3 พฤศจิกายน 2558 (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- รับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 (รอบภายใน) ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 3 พ.ย. 2558)
- สิ้นสุด ค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 วันที่ 2 –3 พฤศจิกายน 2558 (วันที่ 3 พ.ย. 2558)
- ค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 วันที่ 2 –3 พฤศจิกายน 2558 (วันที่ 3 พ.ย. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 3 พ.ย. 2558)
- สิ้นสุด รับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 (รอบภายใน) ปีการศึกษา 2559 วันที่2-4 พ.ย.58 (วันที่ 4 พ.ย. 2558)
- รับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 (รอบภายใน) ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 4 พ.ย. 2558)
- เรียน Bell (วันที่ 4 พ.ย. 2558)
- ปลูกป่าเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมมายุครบ 60 พรรษา (วันที่ 5 พ.ย. 2558)
- มปลูกป่ าเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมมายุครบ 60 พรรษา (วันที่ 5 พ.ย. 2558)
- อบรมในหัวข้อ“พลังแห่งการเป็นผู้ให้สร้างสุขสู่สังคม” ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมปรีชาวุฒิช้ัน 3 อาคารเซนต์ปีเตอร์ (วันที่ 5 พ.ย. 2558)
- อบรมในหัวข้อ“พลังแห่งการเป็นผู้ให้ สร้างสุขสู่สังคม” ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมปรีชาวุฒิช้ัน 3 อาคารเซนต์ปี เตอร (วันที่ 5 พ.ย. 2558)
- ปลูกป่า ACEP (วันที่ 5 พ.ย. 2558)
- สอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 (ภายใน) ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 7 พ.ย. 2558)
- สอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 (ภายใน) ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 7 พ.ย. 2558)
- EXTREME SAT (วันที่ 7 พ.ย. 2558)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 1 (วันที่ 7 พ.ย. 2558)
- อบรมนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางทัศนศิลป์ (วันที่ 7 พ.ย. 2558)
- อบรมนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางทัศนศิลป์ ครั้งที่ 1 (วันที่ 7 พ.ย. 2558)
- ไปบ้านเพชรสำราญ (วันที่ 7 พ.ย. 2558)
- ร่วมแสดงความยินดี ฉลองบราเดอร์ (วันที่ 8 พ.ย. 2558)
- ประชุม กก.ร่วม 4 ฝ่าย (วันที่ 10 พ.ย. 2558)
- ประกาศผลสอบนักเรียน ม.4 (ภายใน) ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 11 พ.ย. 2558)
- เรียน Bell (วันที่ 11 พ.ย. 2558)
- กรีฑาสี ป.4-ม.6 (วันที่ 13 พ.ย. 2558)
- ประชุมกอล์ฟ (วันที่ 13 พ.ย. 2558)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 2 (วันที่ 14 พ.ย. 2558)
- งาน CGPTA Gala Dinner ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 18.00 – 21.30 น. ณ Louis – Marie Grand Hall ช้ัน 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ (วันที่ 14 พ.ย. 2558)
- CGPTA Gala Dinner ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 18.00 – 21.30 น. ณ Louis – Marie Grand Hall ช้ัน 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ (วันที่ 14 พ.ย. 2558)
- กรีฑาสีประถม (วันที่ 14 พ.ย. 2558)
- ไปประชุมสมาพันธ์ฯ (วันที่ 14 พ.ย. 2558)
- ร่วมงานกาล่าดินเนอร์ (วันที่ 14 พ.ย. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 14 พ.ย. 2558)
- Cooking Club (วันที่ 16 พ.ย. 2558)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ย. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 16 พ.ย. 2558)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 16 พ.ย. 2558)
- เรียน Bell (วันที่ 18 พ.ย. 2558)
- ประชุมวันวิชาการ (วันที่ 18 พ.ย. 2558)
- ไปแสดงความยินดีวันเกิดคุณวิริยะ/คุณกมลลักษณ์ (วันที่ 18 พ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3/2558 (วันที่ 19 พ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3/2558 (วันที่ 19 พ.ย. 2558)
- ประชุมกรรมการบริหาร ร.ร. 3-58 (วันที่ 19 พ.ย. 2558)
- ประชุมฝ่ายธุรการ (วันที่ 19 พ.ย. 2558)
- ค่ายภาษาอังกฤษ ภายในประเทศสำหรับนักเรียน ม.3 – ม.6 (Grade 9 – 12) ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ณ บ้านผานำ้รีสอร์ท อำเภอไทรโยค จ.กาญจนบุรี (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- อบรมการป้องกันอัคคีภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- ค่ายภาษาอังกฤษ ภายในประเทศสำหรับนักเรียน ม.3 – ม.6 (Grade 9 – 12) ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ณ บ้านผานำ้รีสอร์ท อำเภอไทรโยค จ.กาญจนบุรี (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 3 (วันที่ 21 พ.ย. 2558)
- ค่ายภาษาอังกฤษ ภายในประเทศสำหรับนักเรียน ม.3 – ม.6 (Grade 9 – 12) ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ณ บ้านผานำ้รีสอร์ท อำเภอไทรโยค จ.กาญจนบุรี (วันที่ 21 พ.ย. 2558)
- อบรมนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางทัศนศิลป์ ครั้งที่ 2 (วันที่ 21 พ.ย. 2558)
- สิ้นสุด ค่ายภาษาอังกฤษ ภายในประเทศสำหรับนักเรียน ม.3 – ม.6 (Grade 9 – 12) ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ณ บ้านผานำ้รีสอร์ท อำเภอไทรโยค จ.กาญจนบุรี (วันที่ 22 พ.ย. 2558)
- ค่ายภาษาอังกฤษ ภายในประเทศสำหรับนักเรียน ม.3 – ม.6 (Grade 9 – 12) ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ณ บ้านผานำ้รีสอร์ท อำเภอไทรโยค จ.กาญจนบุรี (วันที่ 22 พ.ย. 2558)
- ACT Extreme Education 2015 (วันที่ 23 พ.ย. 2558)
- ACT Extreme Education 2015 (วันที่ 23 พ.ย. 2558)
- เทศกาลดนตรี วันที่ 23-27 พ.ย.58 (วันที่ 23 พ.ย. 2558)
- เทศกาลดนตรี (วันที่ 23 พ.ย. 2558)
- เทศกาลดนตรี (วันที่ 24 พ.ย. 2558)
- พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสวรรคต ร.6 (วันที่ 24 พ.ย. 2558)
- พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสวรรคต ร.6 (วันที่ 24 พ.ย. 2558)
- เทศกาลดนตรี (วันที่ 25 พ.ย. 2558)
- รักษาสิทธิ์เรียนต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2559 (ป.6 เก่า) วันที่ 25-27 พ.ย.58 (วันที่ 25 พ.ย. 2558)
- รักษาสิทธิ์เรียนต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2559 (ป.6 เก่า) (วันที่ 25 พ.ย. 2558)
- งานแนะแนวพานักเรีนเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิ ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 06.30 – 17.00 น. (วันที่ 25 พ.ย. 2558)
- เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิ ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 06.30 – 17.00 น. (วันที่ 25 พ.ย. 2558)
- เรียน Bell (วันที่ 25 พ.ย. 2558)
- เทศกาลดนตรี (วันที่ 26 พ.ย. 2558)
- รักษาสิทธิ์เรียนต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2559 (ป.6 เก่า) (วันที่ 26 พ.ย. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 26 พ.ย. 2558)
- เทศกาลดนตรี (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- สิ้นสุด รักษาสิทธิ์เรียนต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2559 (ป.6 เก่า) วันที่ 25-27 พ.ย.58 (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- รักษาสิทธิ์เรียนต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2559 (ป.6 เก่า) (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- สิ้นสุด EXTREME SAT (วันที่ 28 พ.ย. 2558)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 4 (วันที่ 28 พ.ย. 2558)
- สิ้นสุด อบรมนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางทัศนศิลป์ (วันที่ 28 พ.ย. 2558)
- อบรมนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางทัศนศิลป์ ครั้งที่ 3 (วันที่ 28 พ.ย. 2558)
- ประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 6-58 (วันที่ 28 พ.ย. 2558)
- ชี้แจงกติกาแรลลี่ (วันที่ 28 พ.ย. 2558)
- รักษาสิทธิ์เรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (ม.3 เก่า) (วันที่ 30 พ.ย. 2558)
- รักษาสิทธิ์เรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (ม.3 เก่า) (วันที่ 30 พ.ย. 2558)
- ค่า AS Number (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- รักษาสิทธิ์เรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (ม.3 เก่า) (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- รักษาสิทธิ์เรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (ม.3 เก่า) (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- พิธีเปิดเทศกาลคริสตสมภพ (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- พิธีเปิดเทศกาลคริสตสมภพ (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- ร่วมพิธีเปิดเทศกาลพระคริสต์สมภพ (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- ค่า AS Number (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- รักษาสิทธิ์เรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (ม.3 เก่า) (วันที่ 2 ธ.ค. 2558)
- เรียน Bell (วันที่ 2 ธ.ค. 2558)
- อบรมคอมพิวเตอร์ (วันที่ 3 ธ.ค. 2558)
- พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (วันที่ 4 ธ.ค. 2558)
- พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (วันที่ 4 ธ.ค. 2558)
- EP Expo 2015 (วันที่ 4 ธ.ค. 2558)
- ร่วมพิธีถวายพระพร+ปลูกป่า (วันที่ 4 ธ.ค. 2558)
- (หยุด) วันพ่อแห่งชาติ (วันที่ 5 ธ.ค. 2558)
- (หยุด) วันพ่อแห่งชาติ (วันที่ 5 ธ.ค. 2558)
- หยุดวันพ่อ (วันที่ 5 ธ.ค. 2558)
- (หยุด) ชดเชยวันพ่อแห่งชาติ (วันที่ 7 ธ.ค. 2558)
- หยุดวันพ่อ (วันที่ 7 ธ.ค. 2558)
- เรียน Bell (วันที่ 9 ธ.ค. 2558)
- วันรัฐธรรมนูญ (หยุด) (วันที่ 10 ธ.ค. 2558)
- วันรัฐธรรมนูญ (หยุด) (วันที่ 10 ธ.ค. 2558)
- หยุดวันรัฐธรรมนูญ (วันที่ 10 ธ.ค. 2558)
- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่รักษาสิทธิ์เรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 11 ธ.ค. 2558)
- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่รักษาสิทธิ์เรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 11 ธ.ค. 2558)
- EXTREME SAT (วันที่ 12 ธ.ค. 2558)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 5 (วันที่ 12 ธ.ค. 2558)
- แรลลี่สมาคมฯ (วันที่ 12 ธ.ค. 2558)
- กิจกรรม Rally การกุศลโบนันซ่า (เขาใหญ่) วันที่ 12-13 ธ.ค.2558 (วันที่ 12 ธ.ค. 2558)
- กิจกรรม Rally การกุศลโบนันซ่า (เขาใหญ่) วันที่ 12-13 ธ.ค.2558 (วันที่ 12 ธ.ค. 2558)
- แรลลี่สมาคมฯ (วันที่ 13 ธ.ค. 2558)
- เมษารับปริญญา (วันที่ 13 ธ.ค. 2558)
- กิจกรรม Rally การกุศลโบนันซ่า (เขาใหญ่) วันที่ 12-13 ธ.ค.2558 (วันที่ 13 ธ.ค. 2558)
- กิจกรรม Rally การกุศลโบนันซ่า (เขาใหญ่) วันที่ 12-13 ธ.ค.2558 (วันที่ 13 ธ.ค. 2558)
- ลากิจ (วันที่ 14 ธ.ค. 2558)
- เรียน Bell (วันที่ 16 ธ.ค. 2558)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 วันที่ 17-23 ธ.ค.58 (วันที่ 17 ธ.ค. 2558)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 (วันที่ 17 ธ.ค. 2558)
- สอบกลางภาค (วันที่ 17 ธ.ค. 2558)
- ประชุมฝ่ายธุรการ (วันที่ 17 ธ.ค. 2558)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 (วันที่ 18 ธ.ค. 2558)
- ประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 7 (วันที่ 19 ธ.ค. 2558)
- อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (วันที่ 19 ธ.ค. 2558)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 (วันที่ 21 ธ.ค. 2558)
- คริสต์มาสหอพัก (วันที่ 21 ธ.ค. 2558)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 (วันที่ 22 ธ.ค. 2558)
- สิ้นสุด สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 วันที่ 17-23 ธ.ค.58 (วันที่ 23 ธ.ค. 2558)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 (วันที่ 23 ธ.ค. 2558)
- งานคริสต์มาสแฟร์ (วันที่ 24 ธ.ค. 2558)
- งานคริสต์มาสแฟร์ (วันที่ 24 ธ.ค. 2558)
- คริสต์มาสแฟร์ (วันที่ 24 ธ.ค. 2558)
- (หยุดเรียน 25 ธ.ค. 58 - 3 ม.ค.59) เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ เปิดเรียนวันที่ 4 ม.ค.59 (วันที่ 25 ธ.ค. 2558)
- (หยุดเรียน 25 ธ.ค. 58 - 3 ม.ค.59) เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ เปิดเรียนวันที่ 4 ม.ค.59 (วันที่ 25 ธ.ค. 2558)
- หยุดคริสต์มาส-ปีใหม่ (วันที่ 25 ธ.ค. 2558)
- (หยุดเรียน) เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ (วันที่ 26 ธ.ค. 2558)
- ทัศนศึกษาครูและเจ้าหน้าที่ (วันที่ 26 ธ.ค. 2558)
- ทัศนศึกษาครูและเจ้าหน้าที่ จ.กระบี่ (วันที่ 26 ธ.ค. 2558)
- (หยุดเรียน) เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ (วันที่ 27 ธ.ค. 2558)
- ทัศนศึกษาครูและเจ้าหน้าที่ จ.กระบี่ (วันที่ 27 ธ.ค. 2558)
- (หยุดเรียน) เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ (วันที่ 28 ธ.ค. 2558)
- สิ้นสุด ทัศนศึกษาครูและเจ้าหน้าที่ (วันที่ 28 ธ.ค. 2558)
- ทัศนศึกษาครูและเจ้าหน้าที่ จ.กระบี่ (วันที่ 28 ธ.ค. 2558)
- ทัศนศึกษาครูและเจ้าหน้าที่ จ.กระบี่ (วันที่ 29 ธ.ค. 2558)
- (หยุดเรียน) เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ (วันที่ 30 ธ.ค. 2558)
- สิ้นสุด ค่า AS Number (วันที่ 31 ธ.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 31 ธ.ค. 2558)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 31 ธ.ค. 2558)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 31 ธ.ค. 2558)
- (หยุดเรียน) เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ (วันที่ 31 ธ.ค. 2558)
- สิ้นสุด ค่า AS Number (วันที่ 31 ธ.ค. 2558)
- ค่า Domain Name (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- (หยุดเรียน) เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- ค่า Domain Name (วันที่ 1 ม.ค. 2559)
- (หยุดเรียน) เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ (วันที่ 2 ม.ค. 2559)
- (หยุดเรียน) เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ (วันที่ 3 ม.ค. 2559)
- (หยุดเรียน 25 ธ.ค. 58 - 3 ม.ค.59) เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ เปิดเรียนวันที่ 4 ม.ค.59 (วันที่ 4 ม.ค. 2559)
- เปิดเรียนตามปกติ (วันที่ 4 ม.ค. 2559)
- เปิดเรียนตามปกติ (วันที่ 4 ม.ค. 2559)
- รับอุปกรณ์ (วันที่ 4 ม.ค. 2559)
- เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี (วันที่ 4 ม.ค. 2559)
- เข้าค่ายลูกเสือ ป.1 (ไม่ค้างคืน) ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- เรียน Bell (วันที่ 6 ม.ค. 2559)
- รับอุปกรณ์ ป.1 ปี 2559 (วันที่ 6 ม.ค. 2559)
- เข้าค่ายลูกเสือ ป.2 (ไม่ค้างคืน) ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 6 ม.ค. 2559)
- รับอุปกรณ์ ป.1 ปี 2559 (วันที่ 7 ม.ค. 2559)
- เข้าค่ายลูกเสือ ป.3(ไม่ค้างคืน) ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 7 ม.ค. 2559)
- คอนเสิร์ตเพื่อครู (วันที่ 8 ม.ค. 2559)
- สังสรรค์ครอบครัวสมาคมฯ (วันที่ 8 ม.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 8 ม.ค. 2559)
- กิจกรรมวันเด็ก (วันที่ 8 ม.ค. 2559)
- กิจกรรมวันเด็ก (วันที่ 8 ม.ค. 2559)
- คอนเสิร์ตเพื่อครูและเจ้าหน้าที่ (วันที่ 8 ม.ค. 2559)
- คอนเสิร์ตเพื่อครูและเจ้าหน้าที่ Tat too Colour L ive i n ACT (วันที่ 8 ม.ค. 2559)
- สังสรรค์ครอบครัวสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 8 ม.ค. 2559)
- สังสรรค์ครอบครัวสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 8 ม.ค. 2559)
- หยุดเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ (งดเรียน EXTREME) (วันที่ 9 ม.ค. 2559)
- หยุดเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ (งดเรียน EXTREME) (วันที่ 9 ม.ค. 2559)
- สอบ FSG ป.3 ป.6 ม.3 วันที่ 11-12 ม.ค.59 (วันที่ 11 ม.ค. 2559)
- สอบ FSG ป.3 ป.6 ม.3 วันที่ 11-12 ม.ค.59 (วันที่ 11 ม.ค. 2559)
- สอบ FSG ป.3 ป.6 ม.3 วันที่ 11-12 ม.ค.59 (วันที่ 11 ม.ค. 2559)
- เข้าค่ายลูกเสือ ป.4 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันที่ 11-12 ม.ค.2559 (วันที่ 11 ม.ค. 2559)
- รับอุปกรณ์ ม.1 (นักเรีนเก่า) ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 11 ม.ค. 2559)
- สอบ FSG ป.3 ป.6 ม.3 วันที่ 11-12 ม.ค.59 วันที่ 18 ม.ค. 2559 (วันที่ 12 ม.ค. 2559)
- เข้าค่ายลูกเสือ ป.4 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันที่ 11-12 ม.ค.2559 (วันที่ 12 ม.ค. 2559)
- รับอุปกรณ์ ม.1 (นักเรียนเก่า) ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 12 ม.ค. 2559)
- ไปสวัสดีปีใหม่ผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียน (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- ค่ายลูกเสือ ป.5 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันที่ 13-15 ม.ค.2559 (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- รับอุปกรณ์ ม.4 (นักเรียนเก่า) ปีการศึกษา 2559 วันที่ 13-14 ม.ค. 2559 (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- ประชุมครู (วันที่ 14 ม.ค. 2559)
- ค่ายลูกเสือ ป.5 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันที่ 13-15 ม.ค.2559 (วันที่ 14 ม.ค. 2559)
- รับอุปกรณ์ ม.4 (นักเรียนเก่า) ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 14 ม.ค. 2559)
- ประชุมสมาคมฯ (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- งานเลี้ยงปีใหม่ครู-เจ้าหน้าที่ (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- ค่ายลูกเสือ ป.5 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันที่ 13-15 ม.ค.2559 (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- กิจกรรมวันครู (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- กิจกรรมวันครู (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- สังสรรค์ครอบครัวบุคลากร (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- (หยุด) วันครู (วันที่ 16 ม.ค. 2559)
- รับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 รอบภายนอก ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 17 ม.ค. 2559)
- รับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 รอบภายนอก ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 17 ม.ค. 2559)
- รับสมัครนักเรียน-สัมภาษณ์ผู้ปกครอง (วันที่ 17 ม.ค. 2559)
- ป.6 ค่ายลูกเสือ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันที่ 18 –20 มกราคม 2559 (วันที่ 18 ม.ค. 2559)
- ประชุมสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น (วันที่ 19 ม.ค. 2559)
- ป.6 ค่ายลูกเสือ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันที่ 18 –20 มกราคม 2559 (วันที่ 19 ม.ค. 2559)
- เรียน Bell (วันที่ 20 ม.ค. 2559)
- สอบ FSG ป.3 ป.6 ม.3 วันที่ 11-12 ม.ค.59 (วันที่ 20 ม.ค. 2559)
- สอบ FSG ป.3 ป.6 ม.3 วันที่ 11-12 ม.ค.59 (วันที่ 20 ม.ค. 2559)
- ป.6 ค่ายลูกเสือ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันที่ 18 –20 มกราคม 2559 (วันที่ 20 ม.ค. 2559)
- ลากิจ (วันที่ 21 ม.ค. 2559)
- ราตรีสัมพันธ์ (วันที่ 22 ม.ค. 2559)
- งานราตรีสัมพันธ์ วันที่ 1 (วันที่ 22 ม.ค. 2559)
- ราตรีสัมพันธ์ (ป.1 - ป.2) (วันที่ 22 ม.ค. 2559)
- เมไปหาหมอ (วันที่ 23 ม.ค. 2559)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 7 (วันที่ 23 ม.ค. 2559)
- ราตรีสัมพันธ์ (ป.3 - ป.4) วันที่ 22 ม.ค. 2559 (วันที่ 23 ม.ค. 2559)
- สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1+ม.4 รอบภายนอก ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 24 ม.ค. 2559)
- สอบเข้า ม.1 ม.4 (วันที่ 24 ม.ค. 2559)
- ม.1 ค่ายลูกเสือ ณ ค่ายมวกเหลก็แคมป์ปิ้ง จังหวัดสระบุรี วันที่ 25 –27 มกราคม 2559 (วันที่ 25 ม.ค. 2559)
- เฉพาะนักเรียนชั้น ม.6 สอบปลายภาค วันที่ 25-26 มกราคม 2559 (วันที่ 25 ม.ค. 2559)
- เฉพาะนักเรียนชั้น ม.6 สอบปลายภาค วันที่ 25-26 มกราคม 2559 (วันที่ 25 ม.ค. 2559)
- ค่ายลูกเสือ ม.1 ณ ค่ายมวกเหล็กแคมป์ปิ้ง จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 25 –27 มกราคม 2559 (วันที่ 26 ม.ค. 2559)
- สิ้นสุด เฉพาะนักเรียนชั้น ม.6 สอบปลายภาค วันที่ 25-26 มกราคม 2559 (วันที่ 26 ม.ค. 2559)
- เฉพาะนักเรียนชั้น ม.6 สอบปลายภาค วันที่ 25-26 มกราคม 2559 (วันที่ 26 ม.ค. 2559)
- ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2559 (ภายนอก) (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- เรียน Bell (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- ประชุมคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าดีเด่น (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- ประกาศผลสอบเข้า ม.1 ม.4 (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- ค่ายลูกเสือ ม.1 ณ ค่ายมวกเหล็กแคมป์ปิ้ง จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 25 –27 มกราคม 2559 (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- ราตรีสัมพันธ์ (ป.5 - ป.6) (วันที่ 29 ม.ค. 2559)
- ราตรีสัมพันธ์ วันที่ 3 (วันที่ 29 ม.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 29 ม.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 29 ม.ค. 2559)
- ราตรีสัมพันธ์ (วันที่ 30 ม.ค. 2559)
- ราตรีสัมพันธ์ (ม.1 - ม.6) (วันที่ 30 ม.ค. 2559)
- ราตรีสัมพันธ์ วันที่ 4 (วันที่ 30 ม.ค. 2559)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 6 (วันที่ 30 ม.ค. 2559)
- นักเรียนคอร์ส EP Extreme Sat ทัศนศึกษา Kidzania Bangkok วันที่ 30 มกราคม 2559 เวลา 08.30 -15.30 น. (วันที่ 30 ม.ค. 2559)
- นักเรียนคอร์ส EP Extreme Sat ทัศนศึกษา Kidzania Bangkok วันที่ 30 มกราคม 2559 เวลา 08.30 -15.30 น. (วันที่ 30 ม.ค. 2559)
- สิ้นสุด ค่า Domain Name (วันที่ 31 ม.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 31 ม.ค. 2559)
- สิ้นสุด ค่า Domain Name (วันที่ 31 ม.ค. 2559)
- เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- กอล์ฟสมาคมฯ ครั้งที่ 5 (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- เข้าค่ายลูกเสือ ม.3 ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- มอบตัว ม.1 ม.4 (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- มอบตัว ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- มอบตัว ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- ม.2 เข้าค่ายลูกเสือ ณ เสือป่าแคมป์ จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2559 (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- เข้าค่ายลูกเสือ ม.3 ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- มอบตัว ม.1 ม.4 (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- ค่ายลูกเสือ ม.2 ณ เสือป่าแคมป์ จังหวัด สระบุรี ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2559 (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- เข้าค่ายลูกเสือ ม.3 ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี (วันที่ 3 ก.พ. 2559)
- เรียน Bell (วันที่ 3 ก.พ. 2559)
- ม.2 เข้าค่ายลูกเสือ ณ เสือป่าแคมป์ จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2559 (วันที่ 3 ก.พ. 2559)
- ฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร (วันที่ 3 ก.พ. 2559)
- นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ฝึกภาคสนาม ผลัดที่ 26 ระหว่างวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 (วันที่ 3 ก.พ. 2559)
- นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ฝึกภาคสนาม ผลัดที่ 26 ระหว่างวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 (วันที่ 4 ก.พ. 2559)
- นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ฝึกภาคสนาม ผลัดที่ 26 ระหว่างวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 (วันที่ 5 ก.พ. 2559)
- EXTREME SAT (วันที่ 6 ก.พ. 2559)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 8 (วันที่ 6 ก.พ. 2559)
- นักเรียน EP Extreme Sat ทัศนศึกษา “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์” วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์2559 เวลา 08.30-15.30 น. (วันที่ 6 ก.พ. 2559)
- นักเรียน EP Extreme Sat ทัศนศึกษา “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์” วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์2559 เวลา 08.30-15.30 น. วันที่ 06 ก.พ. 2559 - 06 ก.พ. 2559 (วันที่ 6 ก.พ. 2559)
- หยุดตรุษจีน (วันที่ 8 ก.พ. 2559)
- (หยุด) วันตรุษจีน (วันที่ 8 ก.พ. 2559)
- (หยุด) วันตรุษจีน (วันที่ 8 ก.พ. 2559)
- ประชุมเตรียมการเปิดอาคารอเล็กซิส (วันที่ 10 ก.พ. 2559)
- เรียน Bell (วันที่ 10 ก.พ. 2559)
- นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ฝึกภาคสนาม ผลัดที่ 34 ระหว่างวันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 (วันที่ 10 ก.พ. 2559)
- นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ฝึกภาคสนาม ผลัดที่ 34 ระหว่างวันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 (วันที่ 11 ก.พ. 2559)
- ประชุมสมาพันธ์ฯ สัญจร (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- การแข่งขันเอแม็ท คำคม (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ซูโดกุ ไอคิวเวิร์ดอัพ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล อินวิเทชั่น ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 12 และวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารโกลเด้นจูบิลี่ ชั้น 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ซูโดกุ ไอคิวเวิร์ดอัพ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล อินวิเทชั่น ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 12 และวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารโกลเด้นจูบิลี่ ชั้น 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุ (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ ครั้งที่ 1 ในเด็กอายุ 5 - 12 ปี แล้วแต่ความสมัครใจ ราคา 600 บาท / ครั้งที่ 2 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ ครั้งที่ 2 ในเด็กอายุ 5 - 12 ปี (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ซูโดกุ ไอคิวเวิร์ดอัพ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล อินวิเทชั่น ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 12 และวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารโกลเด้นจูบิลี่ ชั้น 2 (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ซูโดกุ ไอคิวเวิร์ดอัพ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล อินวิเทชั่น ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 12 และวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารโกลเด้นจูบิลี่ ชั้น 2 (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ฝึกภาคสนาม ผลัดที่ 34 ระหว่างวันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 9 (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- ประชุมสมาพันธ์ฯ สัญจร (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- แข่งขันเอแม็ท โดยมูลนิธิฯ (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ซูโดกุ ไอคิวเวิร์ดอัพ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล อินวิเทชั่น ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 12 และวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารโกลเด้นจูบิลี่ ชั้น 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ซูโดกุ ไอคิวเวิร์ดอัพ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล อินวิเทชั่น ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 12 และวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารโกลเด้นจูบิลี่ ชั้น 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุ (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ซูโดกุ ไอคิวเวิร์ดอัพ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล อินวิเทชั่น ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 12 และวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารโกลเด้นจูบิลี่ ชั้น 2 (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ซูโดกุ ไอคิวเวิร์ดอัพ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล อินวิเทชั่น ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 12 และวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารโกลเด้นจูบิลี่ ชั้น 2 (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ฝึกภาคสนาม ผลัดที่ 34 ระหว่างวันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- ไปเชียงใหม่ (วันที่ 14 ก.พ. 2559)
- ฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร (วันที่ 14 ก.พ. 2559)
- นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ฝึกภาคสนาม ผลัดที่ 34 ระหว่างวันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 (วันที่ 14 ก.พ. 2559)
- งานมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนการเรียน Bell (วันที่ 15 ก.พ. 2559)
- งานมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนการเรียน Bell (วันที่ 15 ก.พ. 2559)
- ประชุมเตรียมงานเกียรติบัตรดีเด่น (วันที่ 15 ก.พ. 2559)
- ประชุมคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าดีเด่น (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 11 บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ตรวจประเมินโรงเรียนรอบสุดท้าย วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 11 บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ตรวจประเมินโรงเรียนรอบสุดท้าย วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- เรียน Bell (วันที่ 17 ก.พ. 2559)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่เดินทางไปทัศนศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.30-16.30 น. (วันที่ 18 ก.พ. 2559)
- ทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 7 ก.พ.-21 ก.พ.59 (วันที่ 18 ก.พ. 2559)
- มิสซาปิดปีการศึกษา (วันที่ 19 ก.พ. 2559)
- พิธีมิสซาปิดปีการศึกษา 2558 (วันที่ 19 ก.พ. 2559)
- พิธีมิสซาปิดปีการศึกษา 2558 (วันที่ 19 ก.พ. 2559)
- EXTREME SAT ครั้งที่ 10 (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- พิธีรับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- เปิดอาคารดนตรี (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- หยุดมาฆบูชา (วันที่ 22 ก.พ. 2559)
- (หยุด) วันมาฆบูชา (วันที่ 22 ก.พ. 2559)
- (หยุด) วันมาฆบูชา (วันที่ 22 ก.พ. 2559)
- 1. ระดับ ป.1,2,4,5 (สามัญ,EP) และ ป 3,6 (EP) - สอบวันอังคารที่ 23 วันพฤหัสบดีที่ 25 และวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุดวันพุธที่ 24 และวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 25592. ระดับ ป.3,6 (สามัญ) - สอบวันอังคารที่ 23 และ วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุด วันพุธที่ 24 ,วันศุกร์ที่ 26 และ วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 25593. ระดับ ม.1 – ม.3 - สอบวันอังคารที่ 23 วันพฤหัสบดีที่ 25 วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุด วันพุธที่ 24 และ วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 4. ระดับ ม.4 – ม.5 - สอบวันพุธที่ 24 วันศุกร์ที่ 26 และ วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุดวันอังคารที่ 23 และ วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 (วันที่ 23 ก.พ. 2559)
- 1. ระดับ ป.1,2,4,5 (สามัญ,EP) และ ป 3,6 (EP) - สอบวันอังคารที่ 23 วันพฤหัสบดีที่ 25 และวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุดวันพุธที่ 24 และวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 25592. ระดับ ป.3,6 (สามัญ) - สอบวันอังคารที่ 23 และ วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุด วันพุธที่ 24 ,วันศุกร์ที่ 26 และ วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 25593. ระดับ ม.1 – ม.3 - สอบวันอังคารที่ 23 วันพฤหัสบดีที่ 25 วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุด วันพุธที่ 24 และ วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 4. ระดับ ม.4 – ม.5 - สอบวันพุธที่ 24 วันศุกร์ที่ 26 และ วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุดวันอังคารที่ 23 และ วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 (วันที่ 23 ก.พ. 2559)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 23 ก.พ. 2559)
- 1. ระดับ ป.1,2,4,5 (สามัญ,EP) และ ป 3,6 (EP) - สอบวันอังคารที่ 23 วันพฤหัสบดีที่ 25 และวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุดวันพุธที่ 24 และวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 25592. ระดับ ป.3,6 (สามัญ) - สอบวันอังคารที่ 23 และ วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุด วันพุธที่ 24 ,วันศุกร์ที่ 26 และ วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 25593. ระดับ ม.1 – ม.3 - สอบวันอังคารที่ 23 วันพฤหัสบดีที่ 25 วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุด วันพุธที่ 24 และ วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 4. ระดับ ม.4 – ม.5 - สอบวันพุธที่ 24 วันศุกร์ที่ 26 และ วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุดวันอังคารที่ 23 และ วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 (วันที่ 24 ก.พ. 2559)
- ประชุมกรรมการบริหาร ร.ร. ครั้งที่ 4 (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- 1. ระดับ ป.1,2,4,5 (สามัญ,EP) และ ป 3,6 (EP) - สอบวันอังคารที่ 23 วันพฤหัสบดีที่ 25 และวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุดวันพุธที่ 24 และวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 25592. ระดับ ป.3,6 (สามัญ) - สอบวันอังคารที่ 23 และ วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุด วันพุธที่ 24 ,วันศุกร์ที่ 26 และ วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 25593. ระดับ ม.1 – ม.3 - สอบวันอังคารที่ 23 วันพฤหัสบดีที่ 25 วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุด วันพุธที่ 24 และ วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 4. ระดับ ม.4 – ม.5 - สอบวันพุธที่ 24 วันศุกร์ที่ 26 และ วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุดวันอังคารที่ 23 และ วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4/2558 (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4/2558 (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- ประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 9/2558 (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- 1. ระดับ ป.1,2,4,5 (สามัญ,EP) และ ป 3,6 (EP) - สอบวันอังคารที่ 23 วันพฤหัสบดีที่ 25 และวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุดวันพุธที่ 24 และวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 25592. ระดับ ป.3,6 (สามัญ) - สอบวันอังคารที่ 23 และ วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุด วันพุธที่ 24 ,วันศุกร์ที่ 26 และ วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 25593. ระดับ ม.1 – ม.3 - สอบวันอังคารที่ 23 วันพฤหัสบดีที่ 25 วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุด วันพุธที่ 24 และ วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 4. ระดับ ม.4 – ม.5 - สอบวันพุธที่ 24 วันศุกร์ที่ 26 และ วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุดวันอังคารที่ 23 และ วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 (วันที่ 26 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (วันที่ 26 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 26 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 26 ก.พ. 2559)
- สอบ O-net ป.6 วันที่ 27 ก.พ.2559 และ ม.3 วันที่ 27-28 ก.พ.2559 (วันที่ 27 ก.พ. 2559)
- สอบ O-net ป.6 วันที่ 27 ก.พ.2559 และ ม.3 วันที่ 27-28 ก.พ.2559 (วันที่ 27 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด EXTREME SAT (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด สอบ O-net ป.6 วันที่ 27 ก.พ.2559 และ ม.3 วันที่ 27-28 ก.พ.2559 (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- สอบ O-net ป.6 วันที่ 27 ก.พ.2559 และ ม.3 วันที่ 27-28 ก.พ.2559 (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- 1. ระดับ ป.1,2,4,5 (สามัญ,EP) และ ป 3,6 (EP) - สอบวันอังคารที่ 23 วันพฤหัสบดีที่ 25 และวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุดวันพุธที่ 24 และวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 25592. ระดับ ป.3,6 (สามัญ) - สอบวันอังคารที่ 23 และ วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุด วันพุธที่ 24 ,วันศุกร์ที่ 26 และ วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 25593. ระดับ ม.1 – ม.3 - สอบวันอังคารที่ 23 วันพฤหัสบดีที่ 25 วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุด วันพุธที่ 24 และ วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 4. ระดับ ม.4 – ม.5 - สอบวันพุธที่ 24 วันศุกร์ที่ 26 และ วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 - หยุดวันอังคารที่ 23 และ วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 (วันที่ 29 ก.พ. 2559)
- การใช้งานระบบเครือข่ายประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- โครงการต่อสัญญาซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ เครือข่ายตามห้องเรียน (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- แบบสรุปโครงการต่อสัญญาซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ เครือข่ายตามห้องเรียน (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- แบบสรุปโครงการต่อสัญญาซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- โครงการต่อสัญญาซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ รหัส 1-0707 (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ เครือข่ายตามห้องเรียน (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- แบบสรุปโครงการต่อสัญญาซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- ปัจฉิมนิเทศ รับวุฒิบัตรและหนังสืออนุสรณ์ ม .6 (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- ปัจฉิมนิเทศ รับวุฒิบัตรและหนังสืออนุสรณ์ ม .6 (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- สรุปและประเมินผล (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- ค่ายรักการอ่าน ป.2-ป.4 ศูนย์วิทยบริการ ห้องสมุด ชั้น 3 อาคารรัตนบรรณาคาร (วันที่ 2 มี.ค. 2559)
- ค่ายรักการอ่าน ป.2-ป.4 ศูนย์วิทยบริการ ห้องสมุด ชั้น 3 อาคารรัตนบรรณาคาร (วันที่ 2 มี.ค. 2559)
- โครงการค่ายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (STEM) ม.1 - ม.2 ทัศนศึกษานอกสถานที่ วันที่ 2 – 4 มีนาคม 2559 ณ K Park Resort อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (วันที่ 2 มี.ค. 2559)
- โครงการค่ายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ –คณิตศาสตร์ ให้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (STEM) ม.1 – ม.2 วันที่ 2 – 4 มีนาคม 2559 ณ K Park Resort อ.สัตหีบ จ.ชลบุร (วันที่ 2 มี.ค. 2559)
- ค่ายอาสาพัฒนา (วันที่ 3 มี.ค. 2559)
- ค่ายอาสาพัฒนา (วันที่ 3 มี.ค. 2559)
- ค่ายอาสาพัฒนา (วันที่ 4 มี.ค. 2559)
- สัมมนาฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 4 มี.ค. 2559)
- โครงการค่ายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (STEM) ม.1 - ม.2 ทัศนศึกษานอกสถานที่ วันที่ 2 – 4 มีนาคม 2559 ณ K Park Resort อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (วันที่ 4 มี.ค. 2559)
- สัมมนาฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 5 มี.ค. 2559)
- Thank you Party กอล์ฟ (วันที่ 5 มี.ค. 2559)
- Thank you Party กอล์ฟ (วันที่ 6 มี.ค. 2559)
- ทัศนศึกษา ณ โรงเรียนทงจี้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 7 ก.พ.-21 ก.พ.59 (วันที่ 7 มี.ค. 2559)
- โครงการ English Leadership and Cultural Exchange Program in Oregon, USA ณ เมือง Eugene รัฐ Oregon, USA และ Vancouver, Canada วันที่ 10 มีนาคม –4 เมษายน 2559 (วันที่ 10 มี.ค. 2559)
- โครงการ English Leadership and Cultural Exchange Program in Oregon, USA ณ เมือง Eugene รัฐ Oregon, USA และ Vancouver, Canada วันที่ 10 มีนาคม –4 เมษายน 2559 (วันที่ 10 มี.ค. 2559)
- โครงการ English Leadership and Cultural Exchange Program in Oregon, USA ณ เมือง Eugene รัฐ Oregon, USA และ Vancouver, Canada วันที่ 10 มีนาคม –4 เมษายน 2559 (วันที่ 10 มี.ค. 2559)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ป.1 ม.1 ม.4 แทรกชั้น (วันที่ 12 มี.ค. 2559)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ป.1, ม.1, ม.4 และนักเรียนแทรกชั้น ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 12 มี.ค. 2559)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 ป.1 และนักเรียนแทรกชั้นระดับประถมศึกษา เวลา 08.30-12.00 , ม.1 ม.4 และุนักเรียนแทรกชั้นระดับมัธยม เวลา 13.00-15.30 (วันที่ 12 มี.ค. 2559)
- ทัศนศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ 13 มี.ค.-9 พ.ค.59 และ 28 มี.ค.-24 เม.ย.59 (วันที่ 13 มี.ค. 2559)
- ทัศนศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ 13 มี.ค.-9 พ.ค.59 และ 28 มี.ค.-24 เม.ย.59 (วันที่ 13 มี.ค. 2559)
- ส่งสรุปเรียน Bell (วันที่ 15 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด สรุปและประเมินผล (วันที่ 18 มี.ค. 2559)
- ประกาศผลสอบภาค 2-58 (วันที่ 19 มี.ค. 2559)
- ประกาศผลสอบภาคเรียน 2/2558/ จำหน่ายแบบเรียน / ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ (วันที่ 19 มี.ค. 2559)
- ประกาศผลสอบภาคเรียน 2/2558/ จำหน่ายแบบเรียน / ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ (วันที่ 19 มี.ค. 2559)
- ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 (วันที่ 19 มี.ค. 2559)
- เริ่มเรียนปรับพื้นฐานซัมเมอร์ (วันที่ 21 มี.ค. 2559)
- เริ่มเรียนปรับพื้นฐาน Summer Course (วันที่ 21 มี.ค. 2559)
- เริ่มเรียนปรับพื้นฐาน Summer Course (วันที่ 21 มี.ค. 2559)
- ทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 7 ก.พ.-21 ก.พ.59 (วันที่ 21 มี.ค. 2559)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงาน (วันที่ 21 มี.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 21 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด โครงการต่อสัญญาซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ เครือข่ายตามห้องเรียน (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด แบบสรุปโครงการต่อสัญญาซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ เครือข่ายตามห้องเรียน (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด แบบสรุปโครงการต่อสัญญาซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- โครงการต่อสัญญาซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ รหัส 1-0707 (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ เครือข่ายตามห้องเรียน (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด แบบสรุปโครงการต่อสัญญาซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด เสนอพิจารณาอนุมัติงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด โครงการ English Leadership and Cultural Exchange Program in Oregon, USA ณ เมือง Eugene รัฐ Oregon, USA และ Vancouver, Canada วันที่ 10 มีนาคม –4 เมษายน 2559 (วันที่ 4 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด โครงการ English Leadership and Cultural Exchange Program in Oregon, USA ณ เมือง Eugene รัฐ Oregon, USA และ Vancouver, Canada วันที่ 10 มีนาคม –4 เมษายน 2559 (วันที่ 4 เม.ย. 2559)
- โครงการ English Leadership and Cultural Exchange Program in Oregon, USA ณ เมือง Eugene รัฐ Oregon, USA และ Vancouver, Canada วันที่ 10 มีนาคม –4 เมษายน 2559 (วันที่ 4 เม.ย. 2559)
- หยุดสงกรานต์ (วันที่ 11 เม.ย. 2559)
- Summer Course หยุดเทศกาล "สงกรานต์" วัน 11-17 เมษายน 2559 (วันที่ 11 เม.ย. 2559)
- Summer Course หยุดเทศกาล "สงกรานต์" วัน 11-17 เมษายน 2559 (วันที่ 11 เม.ย. 2559)
- หยุดสงกรานต์ (วันที่ 12 เม.ย. 2559)
- Summer Course หยุดเทศกาล "สงกรานต์" วัน 11-17 เมษายน 2559 (วันที่ 12 เม.ย. 2559)
- หยุดสงกรานต์ (วันที่ 13 เม.ย. 2559)
- Summer Course หยุดเทศกาล "สงกรานต์" วัน 11-17 เมษายน 2559 (วันที่ 13 เม.ย. 2559)
- หยุดสงกรานต์ (วันที่ 14 เม.ย. 2559)
- Summer Course หยุดเทศกาล "สงกรานต์" วัน 11-17 เมษายน 2559 (วันที่ 14 เม.ย. 2559)
- หยุดสงกรานต์ (วันที่ 15 เม.ย. 2559)
- Summer Course หยุดเทศกาล "สงกรานต์" วัน 11-17 เมษายน 2559 (วันที่ 15 เม.ย. 2559)
- Summer Course หยุดเทศกาล "สงกรานต์" วัน 11-17 เมษายน 2559 (วันที่ 16 เม.ย. 2559)
- Summer Course หยุดเทศกาล "สงกรานต์" วัน 11-17 เมษายน 2559 (วันที่ 17 เม.ย. 2559)
- พิธีมุทิตาจิต (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- งานครูเกษียณ (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- งานครูเกษียณ (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุดการเรียน Summer Course (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุดการเรียน Summer Course (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- การแข่งขันกีฬํา 2 nd Assumption Thonburi Taekwondo Championship 2016 (วันที่ 23 เม.ย. 2559)
- การแข่งขันกีฬา 2 nd Assumption Thonburi Taekwondo Championship 2016 (วันที่ 23 เม.ย. 2559)
- ทัศนศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ 13 มี.ค.-9 พ.ค.59 และ 28 มี.ค.-24 เม.ย.59 (วันที่ 24 เม.ย. 2559)
- ทัศนศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ 13 มี.ค.-9 พ.ค.59 และ 28 มี.ค.-24 เม.ย.59 (วันที่ 24 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- งานบริหารงานศูนย์คอมพิวเตอร์ (1-0703) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานพัฒนาทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ภายใน - ภายนอก (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานพัฒนาทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ภายใน - ภายนอก (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด โครงการจัดซื้อเครื่อง Projector ห้องเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด สถิติการซ่อมบำรุง (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ใบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด แบบสรุปผลการอบรม/สัมมนาต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด สถิติการใช้งานระบบเครือข่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด แบบสอบถามการเข้าอบรมพัฒนาทักษะทาง คอมพิวเตอร์และเครือข่ายของบุคลากรภายใน- ภายนอก (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ห้องเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- งานซ่อมบำรุง รหัส 1-0713 (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานซ่อมแซมและบำรงอุปกรณ์เครือข่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด สถิติการซ่อมบำรุง (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- งานระบบเครือข่าย รหัส 1-0803 (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ค่าเช่าวงจรโทรศัพท์ ISDN (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานดูแลระบบเครือข่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานดูแลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลโรงเรียน (SoftProject) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ใบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด สถิติการใช้งานระบบเครือข่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.1 งานบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานซ่อมบำรุง (1-0713) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานซ่อมบำรุง (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานระบบเครือข่าย (1-0803) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานระบบเครือข่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ใบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด แบบสรุปผลการอบรม/สัมมนาต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด แบบสอบถามการเข้าอบรมพัฒนาทักษะทาง คอมพิวเตอร์และเครือข่ายของบุคลากรภายใน- ภายนอก (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งาน บริหารงานศูนย์คอมพิวเตอร์ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานบริหารงานศูนย์คอมพิวเตอร์ (1-0703) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- งานบริหารงานศูนย์คอมพิวเตอร์ รหัส 1-0704 (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานบริหารจัดการบัญชีอินเทอร์เน็ต รหัส 1-0705 (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานพัฒนาทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ภายใน-ภายนอก รหัส 1-0706 (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด โครงการจัดซื้อเครื่อง Projector ห้องเรียน รหัส 1-0709 (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ใบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด แบบสรุปผลการอบรม/สัมมนาต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด สถิติการใช้งานระบบเครือข่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด แบบสอบถามการเข้าอบรมพัฒนาทักษะทาง คอมพิวเตอร์และเครือข่ายของบุคลากรภายใน- ภายนอก (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- 2.พัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถในการบริหารของผู้ช่วยฯ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 1.ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2. พัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถในการบริหารของผู้ช่วย (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 3. พัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถในการให้บริการและวิชาชีพ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ห้องเรียน รหัส 1-0714 (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด พัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี่ของบุคลากร (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์สำนักงาน รหัส 1-0715 (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานซ่อมแซมและบำรงอุปกรณ์เครือข่าย รหัส 1-0716 (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ รหัส 1-0717 (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด สถิติการซ่อมบำรุง (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ค่าเช่าสัญญาณระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รหัส 1-0804 (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ค่าเช่าวงจรโทรศัพท์ ISDN (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานดูแลระบบเครือข่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานดูแลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลโรงเรียน (SoftProject) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานบริหารงานศูนย์คอมพิวเตอร์ (1-0703) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานซ่อมบำรุง (1-0713) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ใบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด งานระบบเครือข่าย (1-0803) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด สถิติการใช้งานระบบเครือข่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.2 ภาระงานร่วม (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- งานดูแลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลโรงเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ใบตรวจสอบปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการเช่าสัญญาณบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- วันแรงงานแห่งชาติ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- วันแรงงานแห่งชาติ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ค่าเช่าสัญญาณระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- งานดูแลระบบเครือข่าย (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 3 พ.ค. 2559)
- วันฉัตรมงคล (วันที่ 5 พ.ค. 2559)
- วันฉัตรมงคล (วันที่ 5 พ.ค. 2559)
- สัมมนาบุคลากร (วันที่ 11 พ.ค. 2559)
- สัมมนาบุคลากร วันที่ 1 ประชุมฝ่าย หัวหน้ากลุ่ม หน่วยงาน (วันที่ 11 พ.ค. 2559)
- สัมมนาบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียน (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- สัมมนาบุคลากรวันที่ 2 08.30-12.00 น.ครู : การพัฒนางานวิชาการ ปีการศึกษา 2559 โดยฝ่ายวิชาการ / ครูสนับสนุน-เจ้าหน้าที่ แยกประชุมฝ่าย / 13.00-14.00 ประชุมสวัสดิการครูฯ โดยมาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ิ่ม ประธานสวัสดิการ / 14.00-16.00 การพัฒนานักเรียน ปีการศึกษา 2559 โดยฝ่ายปกครอง (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- สัมมนา วันที่ 3 พิธีเปิดโดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ / การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนเอกชน โดยคุณโภไคย ศรีรัตโนภาส / สอนอย่างไรให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข โดยอาจารย์สวิง หมื่นแสน (วันที่ 13 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด สัมมนาบุคลากร (วันที่ 14 พ.ค. 2559)
- สัมมนา วันที่ 4 ความสุข ที่เลือกได้ โดยคุณสมชาย ตรีราดา / นโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2559 โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ / เตรียมความพร้อมห้องเรียนและสำนักงาน (วันที่ 14 พ.ค. 2559)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 6-614 โครงการต่อสัญญาซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แบบสรุปโครงการต่อสัญญาซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- สรุปและประเมินผลโครงการต่อสัญญา ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 6-615 โครงการติดตั้งชุด LED Touch Screen เพื่อการ เรียนการสอนระดับ ป.3 (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แบบความพึงพอใจการใช้ LED Touch Screen เพื่อการเรียนการสอนระดับ ป.3 (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- สรุปและประเมินผลโครงการติดตั้งชุด LED Touch Screen เพื่อการเรียนการสอนระดับ ป.3 (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 6-616 โครงการจัดซื้อเครื่องแม่ข่ายสำหรับระบบ SWIS (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- สถิติการใช้งานระบบเครือข่ายประจำปี (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- สรุปและประเมินผลโครงการจัดซื้อเครื่องแม่ข่าย สำหรับระบบ SWIS (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- เปิดเรียน ภาค 1 ปี 2559 (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 6-601 งานบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 6-602 งานบริหารจัดการบัญชีอินเทอร์เน็ต (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ใบตรวจสอบปริมาณการใช้งานเครือข่าย อินเทอร์เน็ตประจำเดือน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- สถิติการใช้งานระบบเครือข่ายประจำปี (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 6-603 งานพัฒนาทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ภายใน – ภายนอก (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แบบสรุปผลการอบรม/สัมมนาต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แบบสอบถามการเข้าอบรมพัฒนาทักษะทาง คอมพิวเตอร์และเครือข่ายของบุคลากรภายใน- ภายนอก (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 6-604 งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ห้องเรียน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ เครือข่ายตามห้องเรียน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- สถิติการซ่อมบำรุง (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 6-605 งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์สำนักงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ เครือข่ายตามสำนักงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- สถิติการซ่อมบำรุง (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 6-606 งานซ่อมแซมและบำรุงอุปกรณ์เครือข่าย (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 6-607 งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- สถิติการซ่อมบำรุง (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- - สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 6-608 ค่าเช่าสัญญาณระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ใบตรวจสอบปริมาณการใช้งานเครือข่าย อินเทอร์เน็ตประจำเดือน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- สถิติการใช้งานระบบเครือข่ายประจำปี (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.3 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานของฝ่าย (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 6-610 ค่าเช่า Domain Name (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 6-612 งานดูแลระบบเครือข่าย (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่าย (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ใบตรวจสอบปริมาณการใช้งานเครือข่าย อินเทอร์เน็ตประจำเดือน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ประชุมชี้แจงการดำเนินงานของฝ่าย (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- สถิติการใช้งานระบบเครือข่ายประจำปี (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 6-611 ค่าสมาชิก AS Number (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- สถิติการใช้งานระบบเครือข่ายประจำปี (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 6-613 งานดูแลระบบเครือข่าย (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- อธิการพบนักเรียน ป.1-ป.3 / ผู้อำนวยการพบนักเรียน ม.4-ม.6 (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- อธิการพบนักเรียน ป.1-ป.3 / ผู้อำนวยการพบนักเรียน ม.4-ม.6 (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- อธิการพบนักเรียน ม.4-ม.6 (วันที่ 18 พ.ค. 2559)
- วจนพิธีกรรมเปิดภาคเรียน / ผู้อำนวยการพบนักเรียน ม.1 - ม.3 (วันที่ 19 พ.ค. 2559)
- วจนพิธีกรรมเปิดภาคเรียน / ผู้อำนวยการพบนักเรียน ม.1 - ม.3 (วันที่ 19 พ.ค. 2559)
- วันวิสาขบูชา (หยุด) (วันที่ 20 พ.ค. 2559)
- วันวิสาขบูชา (หยุด) (วันที่ 20 พ.ค. 2559)
- Extreme Sat (วันที่ 21 พ.ค. 2559)
- ไม่มีเรียน Extreme Sat (วันที่ 21 พ.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 23 พ.ค. 2559)
- ประชุมครั้งที่ 1/2559 ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 (วันที่ 23 พ.ค. 2559)
- รับสมัคร/สอบคัดเลือกนักเรียน ป.1/2560 (วันที่ 23 พ.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 1/2559 (วันที่ 24 พ.ค. 2559)
- 1.2 ประชุมคณะกรรมการฝ่าย (วันที่ 24 พ.ค. 2559)
- เลือกตั้งประธานสภานักเรียน (วันที่ 27 พ.ค. 2559)
- เลือกตั้งประธานสภานักเรียน (วันที่ 27 พ.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองฯ ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 28 พ.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 1/2559 ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมยอนห์แมรี่ (วันที่ 28 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด รับสมัคร/สอบคัดเลือกนักเรียน ป.1/2560 (วันที่ 28 พ.ค. 2559)
- Extreme Sat 1 (วันที่ 28 พ.ค. 2559)
- รับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 29 พ.ค. 2559)
- รับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 29 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด ประชุมชี้แจงการดำเนินงานของฝ่าย (วันที่ 30 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย (วันที่ 30 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 30 พ.ค. 2559)
- เดินรณรงค์ "วันงดสูบบุหรี่โลก" (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- เดินรณรงค์ "วันงดสูบบุหรี่โลก" (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- hfgfghygf (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ปี 1-3 ณ ศูนย์กำลังสำรอง ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 07.30 น.เป็นต้นไป (วันที่ 2 มิ.ย. 2559)
- รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ปี 1-3 ณ ศูนย์กำลังสำรอง ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 07.30 น.เป็นต้นไป (วันที่ 2 มิ.ย. 2559)
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 2 มิ.ย. 2559)
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 2 มิ.ย. 2559)
- พิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 3 มิ.ย. 2559)
- พิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 3 มิ.ย. 2559)
- ให้ความรู้กับนักเรียน เรื่อง โรคไข้หวัดใหญ่ ม.1-ม.3 วันที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 08.10-09.00 น ณ หอประชุมหลุยส์ฯ / ป.4-ป.6 วันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 08.10-09.00 น. ณ ใต้อาคารราฟาแอล (วันที่ 3 มิ.ย. 2559)
- ให้ความรู้กับนักเรียน เรื่อง โรคไข้หวัดใหญ่ ม.1-ม.3 วันที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 08.10-09.00 น ณ หอประชุมหลุยส์ฯ / ป.4-ป.6 วันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 08.10-09.00 น. ณ ใต้อาคารราฟาแอล (วันที่ 3 มิ.ย. 2559)
- ไม่มีเรียน Extreme Sat (วันที่ 4 มิ.ย. 2559)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ป.2 - ป.6 และ ม.2 - 3 และ ม.5 - 6 (วันที่ 4 มิ.ย. 2559)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ป.2 - ป.6 ตั้งแต่เวลา 08.30-11.00 น. / ม.2 - 3 และ ม.5 - 6 ตั้งแต่เวลา 12.30-15.00 น. (วันที่ 4 มิ.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2559 ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 (วันที่ 6 มิ.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 2/2559 (วันที่ 7 มิ.ย. 2559)
- ประชุมสมาพันธ์ ครั้งที่1/2559 (วันที่ 7 มิ.ย. 2559)
- Extreme Sat (วันที่ 7 มิ.ย. 2559)
- รักษาสิทธิ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 7 มิ.ย. 2559)
- รักษาสิทธิ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 7 มิ.ย. 2559)
- สิ้นสุด Extreme Sat (วันที่ 8 มิ.ย. 2559)
- สิ้นสุด รักษาสิทธิ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 8 มิ.ย. 2559)
- พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 9 มิ.ย. 2559)
- พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 รอบ 1 เวลา 08.00-10.00 น. ป.1-ป.6 ณ มาร์ตินยิมเนเซียม / รอบ 2 เวลา 10.50-12.30น. ม.4-ม.6 ณ หอประชุมหลุยส์ฯ / รอบ 3 เวลา 13.20-15.00 น. ม.1-ม.3 ณ หอประชุมหลุยส์ฯ (วันที่ 9 มิ.ย. 2559)
- พิธีประดับเข็มวิทยฐานะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 10 มิ.ย. 2559)
- พิธีประดับเข็มวิทยฐานะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 10 มิ.ย. 2559)
- สิ้นสุด ให้ความรู้กับนักเรียน เรื่อง โรคไข้หวัดใหญ่ ม.1-ม.3 วันที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 08.10-09.00 น ณ หอประชุมหลุยส์ฯ / ป.4-ป.6 วันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 08.10-09.00 น. ณ ใต้อาคารราฟาแอล (วันที่ 10 มิ.ย. 2559)
- ให้ความรู้กับนักเรียน เรื่อง โรคไข้หวัดใหญ่ ป.4-ป.6 วันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 08.10-09.00 น. ณ ใต้อาคารราฟาแอล (วันที่ 10 มิ.ย. 2559)
- Extreme Sat 2 (วันที่ 11 มิ.ย. 2559)
- อบรมหัวหน้าศูนย์เบลล์ และรองหัวหน้าศูนย์เบลล์ ในประเทศไทย ทั้ง 3 แห่ง คือ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก และโรงเรียนอัสสัมชัญพระราม 2 รวม ผู้เข้าร่วมอบรม 4 คน และวิทยากร 2 คน โดยจะอบรมระหว่างวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร เวลา 09.30 - 14.30 น. (วันที่ 12 มิ.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2559 (วันที่ 16 มิ.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2559 (วันที่ 16 มิ.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2559 (วันที่ 16 มิ.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2559 (วันที่ 16 มิ.ย. 2559)
- อบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลและการป้องกันอัคคีภัย / ซ้อมหนีไฟ / กิจกรรม "พัฒนาทักษะผู้นำนักเรียน" (วันที่ 16 มิ.ย. 2559)
- อบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลและการป้องกันอัคคีภัย / ซ้อมหนีไฟ / กิจกรรม "พัฒนาทักษะผู้นำนักเรียน" (วันที่ 16 มิ.ย. 2559)
- กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้นำผู้เรียน (วันที่ 16 มิ.ย. 2559)
- กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้นำผู้เรียน (วันที่ 16 มิ.ย. 2559)
- สิ้นสุด อบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลและการป้องกันอัคคีภัย / ซ้อมหนีไฟ / กิจกรรม "พัฒนาทักษะผู้นำนักเรียน" (วันที่ 17 มิ.ย. 2559)
- ฝึกซ้อมเชิงปฏิบัติการหนีไฟจากอาคารสูง (วันที่ 17 มิ.ย. 2559)
- ฝึกซ้อมเชิงปฏิบัติการหนีไฟจากอาคารสูง (วันที่ 17 มิ.ย. 2559)
- ฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 59 เวลา 8.00 - 15.00 น. ใต้อาคารอัสสัมชัญ (วันที่ 17 มิ.ย. 2559)
- ฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 59 เวลา 8.00 - 15.00 น. ใต้อาคารอัสสัมชัญ (วันที่ 17 มิ.ย. 2559)
- สิ้นสุด กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้นำผู้เรียน (วันที่ 17 มิ.ย. 2559)
- กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้นำผู้เรียน (วันที่ 17 มิ.ย. 2559)
- Extreme Sat 3 (วันที่ 18 มิ.ย. 2559)
- พิธีมอบทุนและประชุมผู้ปกครองนักกีฬาโครงการพิเศษ (วันที่ 18 มิ.ย. 2559)
- พิธีมอบทุนและประชุมผู้ปกครองนักกีฬาโครงการพิเศษ (วันที่ 18 มิ.ย. 2559)
- กิจกรรม " ให้ความรู้สิ่งเสพติด โรคเอดส์และเพศศึกษา " (วันที่ 22 มิ.ย. 2559)
- โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรม MEA ROAD SHOW เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานปีที่ 4 ให้กับครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ พนักงาน และนักเรียน จำนวน 150 คน เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร (วันที่ 24 มิ.ย. 2559)
- โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรม MEA ROAD SHOW เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานปีที่ 4 ให้กับครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ พนักงาน และนักเรียน จำนวน 150 คน เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคา (วันที่ 24 มิ.ย. 2559)
- คณะกรรมการสภานักเรียนพบผู้บริหารโรงเรียน (วันที่ 24 มิ.ย. 2559)
- คณะกรรมการสภานักเรียนพบผู้บริหารโรงเรียน (วันที่ 24 มิ.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 2/2559 ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมยอนห์แมรี่ (วันที่ 25 มิ.ย. 2559)
- Extreme Sat 4 (วันที่ 25 มิ.ย. 2559)
- กิจกรรมแนะแนวผู้ปกครองหลักสูตร English Program เพื่อให้ทราบข้อมูลการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) วันเสาร์ที่25 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00- 11.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 (วันที่ 25 มิ.ย. 2559)
- กิจกรรมแนะแนวผู้ปกครองหลักสูตร English Program เพื่อให้ทราบข้อมูลการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) วันเสาร์ที่25 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00- 11.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 (วันที่ 25 มิ.ย. 2559)
- ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน Nanmeebooks Learning Center ของนักเรียน English Program EP Extreame Sat เวลา 08.00-15.30 น. (วันที่ 25 มิ.ย. 2559)
- ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน Nanmeebooks Learning Center ของนักเรียน English Program EP Extreame Sat เวลา 08.00-15.30 น. (วันที่ 25 มิ.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2559 ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 (วันที่ 27 มิ.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 3/2559 (วันที่ 28 มิ.ย. 2559)
- กิจกรรม "ให้ความรู้สิ่งเสพติด โรคเอดส์และเพศศึกษา" ระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ เวลา 09.20-10.20 น.และ 13.30-14.30 น. (วันที่ 28 มิ.ย. 2559)
- สิ้นสุด hfgfghygf (วันที่ 29 มิ.ย. 2559)
- พิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน / พิธีปฏิญาณตนและถวายราชสดุดี (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- พิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- พิธีปฏิญาณตนและถวายราชสดุดี (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับมัธยม (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับมัธยม (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- ไม่มีเรียน Extreme Sat (วันที่ 2 ก.ค. 2559)
- สิ้นสุด กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับมัธยม (วันที่ 2 ก.ค. 2559)
- พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีและทุนการศึกษา (วันที่ 2 ก.ค. 2559)
- พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีและทุนการศึกษา (วันที่ 2 ก.ค. 2559)
- งานอนามัยโรงเรียน ร่วมกับ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 4-8 กรกฏาคม 2559 เวลา 08.10-15.10 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 4 ก.ค. 2559)
- งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมกับ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม จะจัดงานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 4-8 กรกฏาคม 2559 เวลา 08.10-15.10 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 4 ก.ค. 2559)
- งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมกับ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม จะจัดงานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 4-8 กรกฏาคม 2559 เวลา 08.10-15.10 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 5 ก.ค. 2559)
- งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมกับ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม จะจัดงานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 4-8 กรกฏาคม 2559 เวลา 08.10-15.10 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 6 ก.ค. 2559)
- งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมกับ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม จะจัดงานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 4-8 กรกฏาคม 2559 เวลา 08.10-15.10 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 7 ก.ค. 2559)
- งานอนามัยโรงเรียน ร่วมกับ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 4-8 กรกฏาคม 2559 เวลา 08.10-15.10 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 8 ก.ค. 2559)
- งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมกับ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม จะจัดงานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 4-8 กรกฏาคม 2559 เวลา 08.10-15.10 น. ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 8 ก.ค. 2559)
- ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ (วันที่ 8 ก.ค. 2559)
- ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ (วันที่ 8 ก.ค. 2559)
- วจนพิธีกรรมเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ฯ (วันที่ 8 ก.ค. 2559)
- ในโอกาสครบรอบ 300 ปี แห่งการจากไปของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต งานอภิบาล สำนักผู้อำนวยการ จัดกิจกรรมสัปดาห์เทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารีฯ วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.20 น. นักเรียนทุกระดับชั้น ชมประวัติและผลงานของนักบุญหลุยส์ มารีฯ และร่วมร้องเพลง สดุดีนักบุญมงฟอร์ต และ เพลง Glory to Montfort ในห้องเรียน (วันที่ 8 ก.ค. 2559)
- การตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2559 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ณ ห้องมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ / โรงพยาบาลพญาไท 3 ตรวจสุขภาพ ณ VIP Lounge อาคาร Golden Jubilee วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.00 น.- 12.00 น. วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.00 น.-14.00 น. พบแพทย์ฟังผลการตรวจสุขภาพ (วันที่ 9 ก.ค. 2559)
- การตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2559 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ณ ห้องมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ / โรงพยาบาลพญาไท 3 ตรวจสุขภาพ ณ VIP Lounge อาคาร Golden Jubilee วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.00 น.- 12.00 น. วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.00 น.-14.00 น. พบแพทย์ฟังผลการตรวจสุขภาพ (วันที่ 9 ก.ค. 2559)
- การตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2559 โรงพยาบาลพญาไท 3 ณ VIP Lounge อาคาร Golden Jubilee วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.30น.- 11.00น. เจาะเลือด , เก็บปัสสาวะ,Chest X-Ray วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.30น. - 11.00น. พบแพทย์ฟังผลการตรวจสุขภาพ * รพ.พญาไท 3 จะเข้ามาบริการตรวจสุขภาพ เมื่อมีจำนวนบุคลากรเข้ารับการตรวจ 50 คนขึ้นไป (วันที่ 9 ก.ค. 2559)
- การตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2559 โรงพยาบาลพญาไท 3 ณ VIP Lounge อาคาร Golden Jubilee วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.30น.- 11.00น. เจาะเลือด , เก็บปัสสาวะ,Chest X-Ray วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.30น. - 11.00น. พบแพทย์ฟังผลการตรวจสุขภาพ * รพ.พญาไท 3 จะเข้ามาบริการตรวจสุขภาพ เมื่อมีจำนวนบุคลากรเข้ารับการตรวจ 50 คนขึ้นไป (วันที่ 9 ก.ค. 2559)
- Extreme Sat 5 (วันที่ 9 ก.ค. 2559)
- ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell จัดสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 (นอกตารางสอบ) ระหว่างวันที่ 11 - 22 กรกฎาคม 2559 (วันที่ 11 ก.ค. 2559)
- ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell จัดสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 (นอกตารางสอบ) ระหว่างวันที่ 11 - 22 กรกฎาคม 2559 (วันที่ 11 ก.ค. 2559)
- ในโอกาสครบรอบ 300 ปี แห่งการจากไปของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต งานอภิบาลจัดกิจกรรม วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2559 งานนิทรรศการเทิดเกียรติ นักบุญหลุยส์ฯ ณ บริเวณใต้อาคารอัสสัมชัญ (วันที่ 12 ก.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2559 ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 (วันที่ 12 ก.ค. 2559)
- ให้ความรู้กับนักเรียนหญิง ม.4-ม.6 เรื่อง โรคมะเร็งปากมดลูกวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร (วันที่ 13 ก.ค. 2559)
- ให้ความรู้กับนักเรียนหญิง ม.4-ม.6 เรื่อง โรคมะเร็งปากมดลูกวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร (วันที่ 13 ก.ค. 2559)
- กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา (วันที่ 13 ก.ค. 2559)
- กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เวลา 13.00 น. ผู้แทนครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดพรหมสุวรรณสามัคคี (วันที่ 13 ก.ค. 2559)
- กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เวลา 08.20 น. ผู้แทนครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดในชุมชน จำนวน 9 แห่ง (วันที่ 14 ก.ค. 2559)
- ในโอกาสครบรอบ 300 ปี แห่งการจากไปของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต งานอภิบาลจัดกิจกรรม วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 59 เวลา 07.50 น. นักเรียนชั้น ป.5 ม.2 และ ม.5 เข้าร่วมวจนพิธีกรรมเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารีฯ ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ (วันที่ 15 ก.ค. 2559)
- การตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2559 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ณ ห้องมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ / โรงพยาบาลพญาไท 3 ตรวจสุขภาพ ณ VIP Lounge อาคาร Golden Jubilee วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.00 น.- 12.00 น. วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.00 น.-14.00 น. พบแพทย์ฟังผลการตรวจสุขภาพ (วันที่ 16 ก.ค. 2559)
- สิ้นสุด การตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2559 โรงพยาบาลพญาไท 3 ณ VIP Lounge อาคาร Golden Jubilee วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.30น.- 11.00น. เจาะเลือด , เก็บปัสสาวะ,Chest X-Ray วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.30น. - 11.00น. พบแพทย์ฟังผลการตรวจสุขภาพ * รพ.พญาไท 3 จะเข้ามาบริการตรวจสุขภาพ เมื่อมีจำนวนบุคลากรเข้ารับการตรวจ 50 คนขึ้นไป (วันที่ 16 ก.ค. 2559)
- ฟังผลตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2559 วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.30น. - 11.00น. รพ.พญาไท 3 (วันที่ 16 ก.ค. 2559)
- พบแพทย์ฟังผลการตรวจสุขภาพบุคลากรปี 2559 เวลา 07.00 น.-14.00 น.โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม และ รพ.พญาไท 3 (วันที่ 16 ก.ค. 2559)
- Extreme Sat 6 (วันที่ 16 ก.ค. 2559)
- วันที่ 18 กรกฎาคม 2559 วันหยุดพิเศษ (ตามรัฐบาลประกาศแจ้ง) (วันที่ 18 ก.ค. 2559)
- วันอาสาฬหบูชา (หยุด) (วันที่ 18 ก.ค. 2559)
- วันอาสาฬหบูชา (หยุด) (วันที่ 19 ก.ค. 2559)
- วันเข้าพรรษา (หยุด) (วันที่ 20 ก.ค. 2559)
- วันเข้าพรรษา (หยุด) (วันที่ 20 ก.ค. 2559)
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.10-09.50 น. ณ อาคารอัสสัมชัญ (วันที่ 21 ก.ค. 2559)
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.10-09.50 น. ณ อาคารอัสสัมชัญ (วันที่ 21 ก.ค. 2559)
- สิ้นสุด ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell จัดสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 (นอกตารางสอบ) ระหว่างวันที่ 11 - 22 กรกฎาคม 2559 (วันที่ 22 ก.ค. 2559)
- วันสุดท้ายของการสอบกลางภาคของศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell ระหว่างวันที่ 11 - 22 กรกฎาคม 2559 (วันที่ 22 ก.ค. 2559)
- นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สสวท.และ สอวน. มัธยมศึกษาปีที่1 – 2 เข้าร่วมโครงการ Thailand STEM Festival 2016 วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคกลางตอนล่าง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม (วันที่ 23 ก.ค. 2559)
- นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สสวท.และ สอวน. มัธยมศึกษาปีที่1 – 2 เข้าร่วมโครงการ Thailand STEM Festival 2016 วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคกลางตอนล่าง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม (วันที่ 23 ก.ค. 2559)
- Extreme Sat 7 (วันที่ 23 ก.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2559 ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 (วันที่ 25 ก.ค. 2559)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2559 (วันที่ 25 ก.ค. 2559)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2559 ป.1 - ป.6 เรียนตามปกติ / ม.1- ม.3 สอบ / ม.4 - ม.6 หยุด (วันที่ 25 ก.ค. 2559)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ป.1 - ป.6 เรียน / ม.1- ม.3 หยุด / ม.4 - ม.6 สอบ (วันที่ 26 ก.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระยะที่ 5 พ.ศ. 2560 – 2564 ครั้งที่ 1/2559 เวลา 09.30 น. ถึง 12.00 น. ณ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 1 อาคารยอร์หนแมรี่ (วันที่ 27 ก.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระยะที่ 5 พ.ศ. 2560 – 2564 ครั้งที่ 1/2559 เวลา 09.30 น. ถึง 12.00 น. ณ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 1 อาคารยอร์หนแมรี่ (วันที่ 27 ก.ค. 2559)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ป.1 - ป.6 สอบ / ม.1- ม.3 สอบ / ม.4 - ม.6 หยุด (วันที่ 27 ก.ค. 2559)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ป.1 - ป.6 หยุด / ม.1- ม.3 หยุด / ม.4 - ม.6 สอบ (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- สิ้นสุด สอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2559 (วันที่ 29 ก.ค. 2559)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ป.1 - ป.6 สอบ/ ม.1- ม.3 หยุด/ ม.4 - ม.6 สอบ (วันที่ 29 ก.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 3/2559 ในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมยอนห์แมรี่ (วันที่ 30 ก.ค. 2559)
- Extreme Sat 8 (วันที่ 30 ก.ค. 2559)
- กิจกรรมปันน้ำใจแก่เด็กด้อยโอกาส ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จังหวัดลพบุรี พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็ก ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 โดยรถตู้รับส่งนักเรียนจะออกเดินทางจากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เวลา 06.00 น. (วันที่ 31 ก.ค. 2559)
- กิจกรรมปันน้ำใจแก่เด็กด้อยโอกาส ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จังหวัดลพบุรี พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็ก ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 โดยรถตู้รับส่งนักเรียนจะออกเดินทางจากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เวลา 06.00 น. (วันที่ 31 ก.ค. 2559)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ โรงงาน ปั้นโอ่งรัตนโกสินทร์ และสุนทรีแลนด์แดนตุ๊กตา จังหวัดราชบุรี วันพุธที่10 สิงหาคม 2559 (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 ออกเดินทาง เวลา 08.30 น. และกลับถึงโรงเรี ยน เวลาประมาณ 15.30 น (วันที่ 2 ส.ค. 2559)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 ออกเดินทาง เวลา 08.30 น. และกลับถึงโรงเรียน เวลาประมาณ 15.30 (วันที่ 2 ส.ค. 2559)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษา ณ ฟาร์มจระเข้ สามพราน และพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-15.30 น. (วันที่ 2 ส.ค. 2559)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษา ณ ฟาร์มจระเข้ สามพราน และพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-15.30 น. (วันที่ 3 ส.ค. 2559)
- สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและมูลนิธิทันตสาธารณสุขบริการเคลือบฟลูออไรด์แก่นักเรียนช้นั ป.1-2 วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (วันที่ 5 ส.ค. 2559)
- สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและมูลนิธิทันตสาธารณสุขบริการเคลือบฟลูออไรด์แก่นักเรียนช้นั ป.1-2 วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (วันที่ 5 ส.ค. 2559)
- ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 (วันที่ 5 ส.ค. 2559)
- พิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 5 ส.ค. 2559)
- พิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 5 ส.ค. 2559)
- กิจกรรม “ฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล” นักเรียนระดับชั้น ป.3–ป.4 รุ่นที่1 วันเสาร์ที่ 6, วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม วันเสาร์ที่ 3 และวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 (วันที่ 6 ส.ค. 2559)
- กิจกรรม “ฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล” นักเรียนระดับชั้น ป.3–ป.4 รุ่นที่1 วันเสาร์ที่ 6, วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม วันเสาร์ที่ 3 และวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 (วันที่ 6 ส.ค. 2559)
- “การเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย”ของนักเรียนระดับช้้นมัธยมศึกษาปีที่ 3- 6 วิทยากรนายภราดร เทพสุภา บล็อกเกอร์ทางด้านการศึกษา เจ้าของเว็บไซต์ รู้ลึก รู้จริง P’D0me.com และบรรณาธิการเว็บไซต์ Eduzone.com วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารีเดอ มงฟอร์ต (วันที่ 6 ส.ค. 2559)
- “การเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย”ของนักเรียนระดับช้้นมัธยมศึกษาปีที่ 3- 6 วิทยากรนายภราดร เทพสุภา บล็อกเกอร์ทางด้านการศึกษา เจ้าของเว็บไซต์ รู้ลึก รู้จริง P’D0me.com และบรรณาธิการเว็บไซต์ Eduzone.com วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารีเดอ มงฟอร์ต (วันที่ 6 ส.ค. 2559)
- Extreme Sat 9 (วันที่ 6 ส.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2559 ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 (วันที่ 8 ส.ค. 2559)
- โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม จัดโครงการตรวจสุขภาพ - ช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ในเด็กอายุ 5-12 ราคาพิเศษ 600 บาทปีละ 2 คร้ัง ครั้งแรก วันที่ 8 สิงหาคม 2559 / คร้ังที่ 2 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 (วันที่ 8 ส.ค. 2559)
- โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม จัดโครงการตรวจสุขภาพ - ช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ในเด็กอายุ 5-12 ราคาพิเศษ 600 บาทปีละ 2 คร้ัง ครั้งแรก วันที่ 8 สิงหาคม 2559 / คร้ังที่ 2 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 (วันที่ 8 ส.ค. 2559)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ สยาม - โอเชี่ยนเวิล์ด และพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 (วันที่ 9 ส.ค. 2559)
- ประชุมสมาพันธ์ฯ ครั้งที่ 2/2559 (วันที่ 9 ส.ค. 2559)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพมหานคร (วันที่ 9 ส.ค. 2559)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ สยาม - โอเชี่ยนเวิล์ด และพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 (วันที่ 9 ส.ค. 2559)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ไปทัศนศึกษา ณ พระราชวัง บางปะอิน พระราชวังโบราณ วัดใหญ่ชัยมงคล และวิหารมงคลบพิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 07.30-16.00 น (วันที่ 10 ส.ค. 2559)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5 ณ โรงงาน ปั้นโอ่งรัตนโกสินทร์ และสุนทรีแลนด์แดนตุ๊กตา จังหวัดราชบุรี วันพุธที่10 สิงหาคม 2559 (วันที่ 10 ส.ค. 2559)
- โรงเรียนนำนักเรียนดนตรีไทยร่วมแสดงงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 19.40-19.50 น./ ซ้อมวันที่ 8-9 สิงหาคม 59 เวลา15.10-16.00 น. (วันที่ 10 ส.ค. 2559)
- สอบ GAT PAT ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 10 ส.ค. 2559)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ไปทัศนศึกษา ณ พระราชวัง บางปะอิน พระราชวังโบราณ วัดใหญ่ชัยมงคล และวิหารมงคลบพิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 07.30-16.00 น (วันที่ 10 ส.ค. 2559)
- พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ (วันที่ 10 ส.ค. 2559)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ สวนนงนุช และตลาดน้ำสี่ภาค จ.ชลบุรี วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 (วันที่ 11 ส.ค. 2559)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ สวนนงนุช และตลาดน้ำสี่ภาค จ.ชลบุรี วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 (วันที่ 11 ส.ค. 2559)
- พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ 07.40-08.50 น. (วันที่ 11 ส.ค. 2559)
- งานรำลึกพระคุณแม่ (วันที่ 11 ส.ค. 2559)
- งานรำลึกพระคุณแม่ (วันที่ 11 ส.ค. 2559)
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ (หยุด) (วันที่ 12 ส.ค. 2559)
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ (หยุด) (วันที่ 12 ส.ค. 2559)
- ไม่มีเรียน Extreme Sat (หยุดต่อเนื่องวันเฉลิมพระชนมฯ) (วันที่ 13 ส.ค. 2559)
- พิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ (วันที่ 15 ส.ค. 2559)
- พิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ (วันที่ 15 ส.ค. 2559)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช คลอง 5) จ.ปทุมธานี วันพุธที่17 สิงหาคม 2559 (วันที่ 17 ส.ค. 2559)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช คลอง 5) จ.ปทุมธานี วันพุธที่17 สิงหาคม 2559 (วันที่ 17 ส.ค. 2559)
- การแข่งขันกอล์ฟการกุศล "ACT Memorial Teachers Golf Championship" ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ สนาม กฤษดา ซิตี้ กอล์ฟ ฮิลล์ ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี จ.นครปฐม ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 (วันที่ 18 ส.ค. 2559)
- การแข่งขันกอล์ฟการกุศล "ACT Memorial Teachers Golf Championship" ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ สนาม กฤษดา ซิตี้ กอล์ฟ ฮิลล์ ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี จ.นครปฐม (วันที่ 18 ส.ค. 2559)
- กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (วันที่ 19 ส.ค. 2559)
- กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (วันที่ 19 ส.ค. 2559)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ วัดบางแคน้อย ค่ายบางกุ้ง อุทยาน ร.2 และตลาดน้ำสี่ภาค จ.สมุทรสงคราม (วันที่ 19 ส.ค. 2559)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (วันที่ 19 ส.ค. 2559)
- กิจกรรม “ฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล” นักเรียนระดับชั้น ป.3–ป.4 รุ่นที่1 วันเสาร์ที่ 6, วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม วันเสาร์ที่ 3 และวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 (วันที่ 20 ส.ค. 2559)
- ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เพื่อชุมชน ณ วงเวียนทะเลสาบ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 07.30-12.00 น. (วันที่ 20 ส.ค. 2559)
- ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เพื่อชุมชน ณ วงเวียนทะเลสาบ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 07.30-12.00 น. (วันที่ 20 ส.ค. 2559)
- Extreme Sat 10 (วันที่ 20 ส.ค. 2559)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 23 ส.ค. 2559)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 23 ส.ค. 2559)
- ซ้อมขบวนพาเหรด (วันที่ 23 ส.ค. 2559)
- ซ้อมขบวนพาเหรด (วันที่ 23 ส.ค. 2559)
- พิธีไหว้ครูดนตรีไทย (วันที่ 25 ส.ค. 2559)
- พิธีไหว้ครูดนตรีไทย (วันที่ 25 ส.ค. 2559)
- พิธีไหว้ครูดนตรีไทย (วันที่ 25 ส.ค. 2559)
- ซ้อมใหญ่กรีฑาสี (วันที่ 25 ส.ค. 2559)
- ซ้อมใหญ่กรีฑาสี (วันที่ 25 ส.ค. 2559)
- การแข่งขันกรีฑาสี (วันที่ 26 ส.ค. 2559)
- การแข่งขันกรีฑาสี ระดับชั้น ป.4 - ม.6 (วันที่ 26 ส.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 4/2559 ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยอนห์แมรี่ (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- ไม่มีเรียน Extreme Sat (แข่งกรีฑาสีนักเรียน ป.1-ป.3) (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- การแข่งขันกรีฑาสี ระดับชั้น ป.1 - ป.3 (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2559 ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 (วันที่ 29 ส.ค. 2559)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ เมืองจ าลอง ตลาดน ้าสี่ภาค และ Art in Paradise ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 (วันที่ 30 ส.ค. 2559)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ บึงฉวาก ตลาดร้อยปีจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 (วันที่ 31 ส.ค. 2559)
- โครงการขยายระบบเครือข่ายใยแก้วนำแสงที่อัฒจรรย์ สนามกีฬา Assumption United รหัส 1-0710 (วันที่ 31 ส.ค. 2559)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ บึงฉวาก ตลาดร้อยปีจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 (วันที่ 31 ส.ค. 2559)
- พิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน / กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับประถม (วันที่ 2 ก.ย. 2559)
- พิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน / กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับประถม (วันที่ 2 ก.ย. 2559)
- นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สสวท.และ สอวน. (วันที่ 2 ก.ย. 2559)
- นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สสวท.และ สอวน.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 –2 ทัศนศึกษาอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีและศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน Sunny Bangchak อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 07.00-17.00 น. (วันที่ 2 ก.ย. 2559)
- Assumption Thonburi Climbing Championship # 4 (วันที่ 3 ก.ย. 2559)
- Assumption Thonburi Climbing Championship # 4 (วันที่ 3 ก.ย. 2559)
- ทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการระดับมัธยมศึกษา PRE – ADMISSIONS(ม.4-6) วันเสาร์ที่ 3,11 กันยายน 2559 เวลา 08.00 –17.00 น. (วันที่ 3 ก.ย. 2559)
- ทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการระดับมัธยมศึกษา PRE – ADMISSIONS(ม.4-6) วันเสาร์ที่ 3,11 กันยายน 2559 เวลา 08.00 –17.00 น. (วันที่ 3 ก.ย. 2559)
- กิจกรรม “ฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล” นักเรียนระดับชั้น ป.3–ป.4 รุ่นที่1 วันเสาร์ที่ 6, วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม วันเสาร์ที่ 3 และวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 (วันที่ 3 ก.ย. 2559)
- การแข่งขันปีนหน้าผา Assumption College Thonburi Climbing Championship 2016 ณ มาร์ตินยิมเนเซียม อาคารโกลเด้น จูบิลี่ (วันที่ 3 ก.ย. 2559)
- การแข่งขันปีนหน้าผา Assumption College Thonburi Climbing Championship 2016 ณ มาร์ตินยิมเนเซียม อาคารโกลเด้น จูบิลี่ (วันที่ 3 ก.ย. 2559)
- Extreme Sat 11 (วันที่ 3 ก.ย. 2559)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 (วันที่ 6 ก.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 2/2559 (วันที่ 8 ก.ย. 2559)
- เข้าเงียบและฟ้ืนฟจูิตใจนักเรียนคาทอลิก ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1-6 วันที่ 9-10 กันยายน 2559 (รวม 2 วัน 1 คืน) ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 9 ก.ย. 2559)
- เข้าเงียบและฟ้ืนฟจูิตใจนักเรียนคาทอลิก ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1-6 วันที่ 9-10 กันยายน 2559 (รวม 2 วัน 1 คืน) ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 9 ก.ย. 2559)
- เข้าเงียบและฟ้ืนฟจูิตใจนักเรียนคาทอลิก ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1-6 วันที่ 9-10 กันยายน 2559 (รวม 2 วัน 1 คืน) ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 9 ก.ย. 2559)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ เมืองจำลอง ตลาดน้ำสี่ภาค และ Art in Paradise วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 (วันที่ 9 ก.ย. 2559)
- สิ้นสุด ทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการระดับมัธยมศึกษา PRE – ADMISSIONS(ม.4-6) วันเสาร์ที่ 3,11 กันยายน 2559 เวลา 08.00 –17.00 น. (วันที่ 10 ก.ย. 2559)
- ทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการระดับมัธยมศึกษา PRE – ADMISSIONS(ม.4-6) วันเสาร์ที่ 3,11 กันยายน 2559 เวลา 08.00 –17.00 น. (วันที่ 10 ก.ย. 2559)
- กิจกรรม “ฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล” นักเรียนระดับชั้น ป.3–ป.4 รุ่นที่1 วันเสาร์ที่ 6, วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม วันเสาร์ที่ 3 และวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 (วันที่ 10 ก.ย. 2559)
- สิ้นสุด เข้าเงียบและฟ้ืนฟจูิตใจนักเรียนคาทอลิก ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1-6 วันที่ 9-10 กันยายน 2559 (รวม 2 วัน 1 คืน) ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 10 ก.ย. 2559)
- สิ้นสุด เข้าเงียบและฟ้ืนฟจูิตใจนักเรียนคาทอลิก ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1-6 วันที่ 9-10 กันยายน 2559 (รวม 2 วัน 1 คืน) ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 10 ก.ย. 2559)
- เข้าเงียบและฟ้ืนฟจูิตใจนักเรียนคาทอลิก ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1-6 วันที่ 9-10 กันยายน 2559 (รวม 2 วัน 1 คืน) ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 10 ก.ย. 2559)
- Extreme Sat 12 (วันที่ 10 ก.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8/2559 ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 (วันที่ 12 ก.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 2/2559 (วันที่ 15 ก.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 2/2559 วันที่ 15 ก.ย.2559 (วันที่ 15 ก.ย. 2559)
- Extreme Sat 13 (วันที่ 17 ก.ย. 2559)
- ปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองที่ไปทัศนศึกษา St. Anton International Consultants ประเทศนิวซีแลนด์ วันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 เวลา16.00 - 17.00 น.ณ ห้องประชุมยอห์น แมรี่ (วันที่ 20 ก.ย. 2559)
- ปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองที่ไปทัศนศึกษา St. Anton International Consultants ประเทศนิวซีแลนด์ วันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 เวลา16.00 - 17.00 น.ณ ห้องประชุมยอห์น แมรี่ (วันที่ 20 ก.ย. 2559)
- สอบปลายภาค 1/2559 (วันที่ 23 ก.ย. 2559)
- สอบปลายภาค 1/2559 ป.1 - ป.6 เรียนตามปกติ / ม.1 - ม.3 หยุด / ม.4-6 สอบ (วันที่ 23 ก.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 5/2559 ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมยอนห์แมรี่ (วันที่ 24 ก.ย. 2559)
- Extreme Sat 14 (วันที่ 24 ก.ย. 2559)
- สอบปลายภาค 1/2559 ป.1-ป.6 สอบ / ม.1-ม.3 สอบ / ม.4-6 หยุด (วันที่ 26 ก.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9/2559 ในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 (วันที่ 26 ก.ย. 2559)
- สอบปลายภาค 1/2559 ป.1-ม.3 หยุด / ม.4-6 สอบ (วันที่ 27 ก.ย. 2559)
- สอบปลายภาค 1/2559 ป.1-ม.3 สอบ / ม.4-ม.6 หยุด (วันที่ 28 ก.ย. 2559)
- สอบปลายภาค 1/2559 ป.1- ป.6 หยุด / ม.1-ม.3 สอบ / ม.4-ม.6 หยุด (วันที่ 29 ก.ย. 2559)
- สอบปลายภาค 1/2559 ป.1-ป.6 สอบ / ม.1-ม.3 หยุด / ม.4-ม.6 สอบ (วันที่ 30 ก.ย. 2559)
- สิ้นสุด กิจกรรม “ฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล” นักเรียนระดับชั้น ป.3–ป.4 รุ่นที่1 วันเสาร์ที่ 6, วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม วันเสาร์ที่ 3 และวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 (วันที่ 30 ก.ย. 2559)
- ทัศนศึกษาต่างประเทศ วันที่ 1-21 ตุลาคม 2559 ณ เมือง Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- ทัศนศึกษาต่างประเทศ วันที่ 1-21 ตุลาคม 2559 ณ เมือง Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- October Course (วันที่ 3 ต.ค. 2559)
- วันแรกเปิด October Course (วันที่ 3 ต.ค. 2559)
- สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ (วันที่ 3 ต.ค. 2559)
- วันที่ 1 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ (วันที่ 3 ต.ค. 2559)
- October Course (วันที่ 4 ต.ค. 2559)
- วันที่ 2 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ (วันที่ 4 ต.ค. 2559)
- พิธีมอบรางวัลผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 2559 (วันที่ 4 ต.ค. 2559)
- พิธีมอบรางวัลผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 2559 (วันที่ 4 ต.ค. 2559)
- October Course (วันที่ 5 ต.ค. 2559)
- สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ (วันที่ 5 ต.ค. 2559)
- วันที่ 3 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ (วันที่ 5 ต.ค. 2559)
- October Course (วันที่ 6 ต.ค. 2559)
- October Course (วันที่ 7 ต.ค. 2559)
- ทัศนศึกษาดูงานรัสเซีย (วันที่ 7 ต.ค. 2559)
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร (วันที่ 8 ต.ค. 2559)
- อบรมคุณธรรมจริยธรรม "จิตเมตตาในการทำงาน" โดยบาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน 08.30 - 12.00 น. (วันที่ 8 ต.ค. 2559)
- ทัศนศึกษาดูงานรัสเซีย (วันที่ 8 ต.ค. 2559)
- ทัศนศึกษาดูงานรัสเซีย (วันที่ 9 ต.ค. 2559)
- October Course (วันที่ 10 ต.ค. 2559)
- ทัศนศึกษาดูงานรัสเซีย (วันที่ 10 ต.ค. 2559)
- October Course (วันที่ 11 ต.ค. 2559)
- ทัศนศึกษาดูงานรัสเซีย (วันที่ 11 ต.ค. 2559)
- October Course (วันที่ 12 ต.ค. 2559)
- พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา Bounce Inc Thailand โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เวลา 08.00 น. - 15.30 น (วันที่ 12 ต.ค. 2559)
- พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา Bounce Inc Thailand โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เวลา 08.00 น. - 15.30 น (วันที่ 12 ต.ค. 2559)
- ทัศนศึกษาดูงานรัสเซีย (วันที่ 12 ต.ค. 2559)
- October Course (วันที่ 13 ต.ค. 2559)
- ค่ายความรู้พัฒนาทักษะทางภาษาจีน 13-14 ตุลาคม 2559 ณ รักเอยรีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี (วันที่ 13 ต.ค. 2559)
- ค่ายความรู้พัฒนาทักษะทางภาษาจีน 13-14 ตุลาคม 2559 ณ รักเอยรีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี (วันที่ 13 ต.ค. 2559)
- ทัศนศึกษาดูงานรัสเซีย (วันที่ 13 ต.ค. 2559)
- สิ้นสุด October Course (วันที่ 14 ต.ค. 2559)
- October Course (วันที่ 14 ต.ค. 2559)
- สิ้นสุด ค่ายความรู้พัฒนาทักษะทางภาษาจีน 13-14 ตุลาคม 2559 ณ รักเอยรีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี (วันที่ 14 ต.ค. 2559)
- ค่ายความรู้พัฒนาทักษะทางภาษาจีน 13-14 ตุลาคม 2559 ณ รักเอยรีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี (วันที่ 14 ต.ค. 2559)
- ทัศนศึกษาดูงานรัสเซีย (วันที่ 14 ต.ค. 2559)
- กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครูและเจ้าหน้าที่คาทอลิก (วันที่ 15 ต.ค. 2559)
- กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครูและเจ้าหน้าที่คาทอลิก (วันที่ 15 ต.ค. 2559)
- กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครูและเจ้าหน้าที่คาทอลิก (วันที่ 15 ต.ค. 2559)
- การแข่งขันว่ายน้ำ Act Swimming Championship 2016 ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ สระว่ายน้ำเทิดเทพรัตน์ 36 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2559 (วันที่ 15 ต.ค. 2559)
- การแข่งขันว่ายน้ำ Act Swimming Championship 2016 ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ สระว่ายน้ำเทิดเทพรัตน์ 36 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2559 (วันที่ 15 ต.ค. 2559)
- ทัศนศึกษาดูงานรัสเซีย (วันที่ 15 ต.ค. 2559)
- การแข่งขันว่ายน้ำ Act Swimming Championship 2016 ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ สระว่ายน้ำเทิดเทพรัตน์ 36 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2559 (วันที่ 16 ต.ค. 2559)
- การแข่งขันว่ายน้ำ Act Swimming Championship 2016 ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ สระว่ายน้ำเทิดเทพรัตน์ 36 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2559 (วันที่ 16 ต.ค. 2559)
- วันออกพรรษา (วันที่ 16 ต.ค. 2559)
- วันออกพรรษา (วันที่ 16 ต.ค. 2559)
- ทัศนศึกษาดูงานรัสเซีย (วันที่ 16 ต.ค. 2559)
- โครงการนำนักเรียนไปฝึกปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ในวันจันทร์ที่ 17 และวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 (วันที่ 17 ต.ค. 2559)
- โครงการนำนักเรียนไปฝึกปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ในวันจันทร์ที่ 17 และวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 (วันที่ 17 ต.ค. 2559)
- ทัศนศึกษาดูงานรัสเซีย (วันที่ 17 ต.ค. 2559)
- สิ้นสุด โครงการนำนักเรียนไปฝึกปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ในวันจันทร์ที่ 17 และวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 (วันที่ 18 ต.ค. 2559)
- โครงการนำนักเรียนไปฝึกปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ในวันจันทร์ที่ 17 และวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 (วันที่ 18 ต.ค. 2559)
- ทัศนศึกษาดูงานรัสเซีย (วันที่ 18 ต.ค. 2559)
- ทัศนศึกษาดูงานรัสเซีย (วันที่ 19 ต.ค. 2559)
- โครงการค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ (Ultra STEM Camp) วันที่ี 20-22 ตุลาคม 2559 ณ พิธิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินและวิลล่า พาราดี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (วันที่ 20 ต.ค. 2559)
- โครงการค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ (Ultra STEM Camp) วันที่ี 20-22 ตุลาคม 2559 ณ พิธิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินและวิลล่า พาราดี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (วันที่ 20 ต.ค. 2559)
- กีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 21 ต.ค. 2559)
- กีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 21 ต.ค. 2559)
- โครงการค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ (Ultra STEM Camp) วันที่ี 20-22 ตุลาคม 2559 ณ พิธิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินและวิลล่า พาราดี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (วันที่ 21 ต.ค. 2559)
- สิ้นสุด ทัศนศึกษาต่างประเทศ วันที่ 1-21 ตุลาคม 2559 ณ เมือง Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ (วันที่ 21 ต.ค. 2559)
- ทัศนศึกษาต่างประเทศ วันที่ 1-21 ตุลาคม 2559 ณ เมือง Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ (วันที่ 21 ต.ค. 2559)
- สิ้นสุด กีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 22 ต.ค. 2559)
- กีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 22 ต.ค. 2559)
- สิ้นสุด โครงการค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ (Ultra STEM Camp) วันที่ี 20-22 ตุลาคม 2559 ณ พิธิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินและวิลล่า พาราดี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (วันที่ 22 ต.ค. 2559)
- โครงการค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ (Ultra STEM Camp) วันที่ี 20-22 ตุลาคม 2559 ณ พิธิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินและวิลล่า พาราดี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (วันที่ 22 ต.ค. 2559)
- วันปิยมหาราช (วันที่ 23 ต.ค. 2559)
- วันปิยมหาราช (วันที่ 23 ต.ค. 2559)
- หยุดชดเชยวันปิยมหาราช (วันที่ 24 ต.ค. 2559)
- หยุดชดเชยวันปิยมหาราช (วันที่ 24 ต.ค. 2559)
- หยุดชดเชยวันปิยมหาราช (วันที่ 24 ต.ค. 2559)
- เปิดภาคเรียนที่ 2/2559 (วันที่ 25 ต.ค. 2559)
- เปิดภาคเรียนที่ 2/2559 (วันที่ 25 ต.ค. 2559)
- จำหน่ายใบสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 25 ต.ค. 2559)
- จำหน่ายใบสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 25 ต.ค. 2559)
- EXTREME SAT (วันที่ 29 ต.ค. 2559)
- EXTREME SAT 1 (วันที่ 29 ต.ค. 2559)
- สอบ GAT PAT ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่1/2560 รับสมัครวันที่ 10 – 29 สิงหาคม 2559 /วันสอบ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2559 / ประกาศผลสอบ 15 ธันวาคม 2559 (วันที่ 29 ต.ค. 2559)
- สอบ GAT PAT ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่1/2560 รับสมัครวันที่ 10 – 29 สิงหาคม 2559 /วันสอบ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2559 / ประกาศผลสอบ 15 ธันวาคม 2559 วันที่ 29 ต.ค. 2559 (วันที่ 30 ต.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10/2559 ในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 (วันที่ 31 ต.ค. 2559)
- สอบ GAT PAT ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่1/2560 รับสมัครวันที่ 10 – 29 สิงหาคม 2559 /วันสอบ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2559 / ประกาศผลสอบ 15 ธันวาคม 2559 วันที่ 29 ต.ค. 2559 (วันที่ 31 ต.ค. 2559)
- สอบ GAT PAT ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่1/2560 รับสมัครวันที่ 10 – 29 สิงหาคม 2559 /วันสอบ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2559 / ประกาศผลสอบ 15 ธันวาคม 2559 วันที่ 29 ต.ค. 2559 (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ป.5-ม.6 วันที่ 4 พ.ย.59 ณ บ้านนักบวช 4 คณะ อำเภอสามพราม จังหวัดนครปฐม (วันที่ 4 พ.ย. 2559)
- เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ป.5-ม.6 วันที่ 4 พ.ย.59 ณ บ้านนักบวช 4 คณะ อำเภอสามพราม จังหวัดนครปฐม (วันที่ 4 พ.ย. 2559)
- พิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 4 พ.ย. 2559)
- พิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 4 พ.ย. 2559)
- แข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล (วันที่ 5 พ.ย. 2559)
- แข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลระดับมัธยมศึกษา 09.00 น. – 16.00 น. สถานที่ Blu o Bowling เอสพานาด งามวงศ์วาน-แคราย (วันที่ 5 พ.ย. 2559)
- EXTREME SAT 2 (วันที่ 5 พ.ย. 2559)
- แข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล (วันที่ 6 พ.ย. 2559)
- แข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลระดับประถมศึกษา 09.00 น. – 16.00 น. สถานที่Blu o Bowling เอสพานาด งามวงศ์วาน-แคราย (วันที่ 6 พ.ย. 2559)
- งานการ่าดินเนอร์ ครบรอบ 30 ปี สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.00-21.30 น. (วันที่ 12 พ.ย. 2559)
- ประกาศผลสอบภาค 1/2559 (วันที่ 12 พ.ย. 2559)
- ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1/2559 เวลา 09.00-12.00 น. ผู้ปกครอง ป.1-ป.5 พบครูประจำชั้นและรับผลที่ห้องเรียน / เวลา 09.00-10.30 น.ผู้ปกครอง ป.6 ประชุมเรื่องศึกษาต่อ ม.1 ณ หอประชุมหลุยส์มารีฯ / เวลา 13.00-15.00 น. ผู้ปกครอง ม.1, ม.2 ,ม.4. ม.5 และ ม.6 พบครูประจำชั้นรับผลที่ห้องเรียน / เวลา 13.00-14.30 น.ผู้ปกครอง ม.3 ประชุมที่หอประชุมหลุยส์ มารีฯ เรื่องเรียนต่อ ม.4 (วันที่ 12 พ.ย. 2559)
- ประชุมผู้ปกครอง ป.6, ม.3 ชี้แจงเรื่องเรียนต่อปีการศึกษา 2560 (วันที่ 12 พ.ย. 2559)
- ประชุมสมาพันธ์ฯ ครั้งที่ 3/2559 (วันที่ 12 พ.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 11/2559 ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 (วันที่ 14 พ.ย. 2559)
- รับสมัครนักเรียน ม.4 (รอบภายใน) วันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2559 (วันที่ 14 พ.ย. 2559)
- สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 (ภายใน) (วันที่ 14 พ.ย. 2559)
- สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 (ภายใน) (วันที่ 14 พ.ย. 2559)
- ตรวจประเมิน BSG (วันที่ 15 พ.ย. 2559)
- ตรวจประเมิน BSG วันที่ 15-18 พ.ย.59 (วันที่ 15 พ.ย. 2559)
- ตรวจประเมิน BSG วันที่ 15-18 พ.ย.59 (วันที่ 16 พ.ย. 2559)
- ตรวจประเมิน BSG วันที่ 15-18 พ.ย.59 (วันที่ 17 พ.ย. 2559)
- สิ้นสุด ตรวจประเมิน BSG (วันที่ 18 พ.ย. 2559)
- ตรวจประเมิน BSG วันที่ 15-18 พ.ย.59 (วันที่ 18 พ.ย. 2559)
- เลื่อนการจัดงานกาล่าดินเนอร์ จากเดิมวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เป็นวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 (วันที่ 19 พ.ย. 2559)
- เลื่อนการจัดงานกาล่าดินเนอร์ จากเดิมวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เป็นวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 (วันที่ 19 พ.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 6/2559 ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมยอนห์แมรี่ (วันที่ 19 พ.ย. 2559)
- EXTREME SAT 3 (วันที่ 19 พ.ย. 2559)
- สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 (ภายใน) (วันที่ 19 พ.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 3/2559 วันที่ 24 พ.ย.2559 (วันที่ 24 พ.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 3/2559 (วันที่ 24 พ.ย. 2559)
- พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสวรรคต ร.6 (วันที่ 25 พ.ย. 2559)
- EXTREME SAT 4 (วันที่ 26 พ.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 12/2559 ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 (วันที่ 28 พ.ย. 2559)
- วันวิชาการ (วันที่ 28 พ.ย. 2559)
- วันวิชาการ (วันที่ 28 พ.ย. 2559)
- เทศกาลดนตรี (วันที่ 28 พ.ย. 2559)
- เทศกาลดนตรี (วันที่ 28 พ.ย. 2559)
- การแสดงดนตรีของนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 29 พ.ย. 2559)
- การแสดงดนตรีของนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 29 พ.ย. 2559)
- เทศกาลดนตรี (วันที่ 30 พ.ย. 2559)
- ค่ำยเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต คร้ังที่ 18 วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2559 (วันที่ 30 พ.ย. 2559)
- ค่ำยเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต คร้ังที่ 18 ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2559 (วันที่ 30 พ.ย. 2559)
- ติดต่อตัวแทนจัดสอบ (วันที่ 1 ธ.ค. 2559)
- รักษาสิทธิ์เรียนต่อชั้น ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2560 (นักเรียนเก่า) (วันที่ 1 ธ.ค. 2559)
- รักษาสิทธิ์เรียนต่อ (นักเรียนเก่า) ม.1 วันที่ 1-6 ธ.ค.59 / ม.4 วันที่ 7-9 ธ.ค.59 (วันที่ 1 ธ.ค. 2559)
- รักษาสิทธิ์เรียนต่อชั้น ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2560 (นักเรียนเก่า) ม.1 วันที่ 1-6 ธ.ค.59 / ม.4 วันที่ 7-9 ธ.ค.59 (วันที่ 1 ธ.ค. 2559)
- รักษาสิทธิ์เรียนต่อชั้น ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2560 (นักเรียนเก่า) ม.1 วันที่ 1-6 ธ.ค.59 / ม.4 วันที่ 7-9 ธ.ค.59 (วันที่ 1 ธ.ค. 2559)
- ค่ำยเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต คร้ังที่ 18 ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2559 (วันที่ 1 ธ.ค. 2559)
- ค่าสมาชิก AS Number (วันที่ 1 ธ.ค. 2559)
- รักษาสิทธิ์เรียนต่อ (นักเรียนเก่า) ม.1 วันที่ 1-6 ธ.ค.59 / ม.4 วันที่ 7-9 ธ.ค.59 (วันที่ 2 ธ.ค. 2559)
- กิจกรรมวันพ่อ (วันที่ 2 ธ.ค. 2559)
- กิจกรรมวันพ่อ (วันที่ 2 ธ.ค. 2559)
- พิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 2 ธ.ค. 2559)
- พิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 2 ธ.ค. 2559)
- กิจกรรมเข้าค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 18 (วันที่ 2 ธ.ค. 2559)
- กิจกรรมเข้าค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 18 (วันที่ 2 ธ.ค. 2559)
- ประกวดความสามารถทางดนตรี (ภายใน) โครงการ ACT MUSIC AWARDS 2016 รอบคัดเลือก วันนี้ถึงวันที่ 2 ธ.ค.59 / รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 23 ธ.ค.59 (วันที่ 2 ธ.ค. 2559)
- ประกวดความสามารถทางดนตรี (ภายใน) โครงการ ACT MUSIC AWARDS 2016 รอบคัดเลือก วันนี้ถึงวันที่ 2 ธ.ค.59 / รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 23 ธ.ค.59 (วันที่ 2 ธ.ค. 2559)
- ค่ำยเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต คร้ังที่ 18 ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2559 (วันที่ 2 ธ.ค. 2559)
- EXTREME SAT 5 (วันที่ 3 ธ.ค. 2559)
- ค่ำยเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต คร้ังที่ 18 ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2559 (วันที่ 3 ธ.ค. 2559)
- ค่ำยเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต คร้ังที่ 18 ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2559 (วันที่ 4 ธ.ค. 2559)
- รักษาสิทธิ์เรียนต่อ (นักเรียนเก่า) ม.1 วันที่ 1-6 ธ.ค.59 / ม.4 วันที่ 7-9 ธ.ค.59 (วันที่ 5 ธ.ค. 2559)
- หยุด วันพ่อแห่งชาติ (วันที่ 5 ธ.ค. 2559)
- หยุด วันพ่อแห่งชาติ (วันที่ 5 ธ.ค. 2559)
- สิ้นสุด ค่ำยเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต คร้ังที่ 18 วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2559 (วันที่ 5 ธ.ค. 2559)
- ค่ำยเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต คร้ังที่ 18 ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2559 (วันที่ 5 ธ.ค. 2559)
- รักษาสิทธิ์เรียนต่อ (นักเรียนเก่า) ม.1 วันที่ 1-6 ธ.ค.59 / ม.4 วันที่ 7-9 ธ.ค.59 (วันที่ 6 ธ.ค. 2559)
- รักษาสิทธิ์เรียนต่อ (นักเรียนเก่า) ม.1 วันที่ 1-6 ธ.ค.59 / ม.4 วันที่ 7-9 ธ.ค.59 (วันที่ 7 ธ.ค. 2559)
- โครงการศิลป์ อาสาพัฒนาชุมชน ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จ พระศรีสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันพุธที่7 ธันวาคม 2559 เวลา 07.30-15.30 น. (วันที่ 7 ธ.ค. 2559)
- โครงการศิลป์ อาสาพัฒนาชุมชน ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จ พระศรีสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันพุธที่7 ธันวาคม 2559 เวลา 07.30-15.30 น. (วันที่ 7 ธ.ค. 2559)
- รักษาสิทธิ์เรียนต่อ (นักเรียนเก่า) ม.1 วันที่ 1-6 ธ.ค.59 / ม.4 วันที่ 7-9 ธ.ค.59 (วันที่ 8 ธ.ค. 2559)
- รักษาสิทธิ์เรียนต่อ (นักเรียนเก่า) ม.1 วันที่ 1-6 ธ.ค.59 / ม.4 วันที่ 7-9 ธ.ค.59 (วันที่ 9 ธ.ค. 2559)
- รักษาสิทธิ์เรียนต่อชั้น ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2560 (นักเรียนเก่า) ม.1 วันที่ 1-6 ธ.ค.59 / ม.4 วันที่ 7-9 ธ.ค.59 (วันที่ 9 ธ.ค. 2559)
- รักษาสิทธิ์เรียนต่อ ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2560 (นักเรียนเก่า) วันที่ 1-9 ธันวาคม 2559 เว้นวันหยุด (วันที่ 9 ธ.ค. 2559)
- วจนพิธีกรรมเปิดเทศกาลพระคริสตสมภพ (วันที่ 9 ธ.ค. 2559)
- วจนพิธีกรรมเปิดเทศกาลพระคริสตสมภพ (วันที่ 9 ธ.ค. 2559)
- วจนพิธีกรรมเปิดเทศกำลพระคริสตสมภพ วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 (วันที่ 9 ธ.ค. 2559)
- วจนพิธีกรรมเปิดเทศกำลพระคริสตสมภพ วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 (วันที่ 9 ธ.ค. 2559)
- วันรัฐธรรมนูญ เรียนชดเชย October Course ครั้งที่ 10 (ชดเชยวันที่ 13 ตุลาคม 2559) (วันที่ 10 ธ.ค. 2559)
- วันรัฐธรรมนูญ เรียนชดเชย October Course ครั้งที่ 10 (ชดเชยวันที่ 13 ตุลาคม 2559) (วันที่ 10 ธ.ค. 2559)
- วันชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันที่ 12 ธ.ค. 2559)
- สอบ GAT PAT ประจำปีการศึกษา 2560 ประกาศผลสอบ 15 ธันวาคม 2559 (วันที่ 15 ธ.ค. 2559)
- ประกาศผลนักเรียนที่มีสิทธิ์เรียนต่อระดับชั้นม.1 และ ม.4 (นักเรียนเก่า) ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 16 ธ.ค. 2559)
- สอบกลางภาค 2/2559 (วันที่ 16 ธ.ค. 2559)
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 สอบวันอังคารที่ 20 และ วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 หยุด วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 , วันศุกร์ที่ 16 และวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 เรียนตามปกติ / ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 สอบวันจันทร์ที่ 19 และ วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 หยุด วันศุกร์ที่ 16 ,วันอังคารที่ 20 และ วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 / ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 สอบวันศุกร์ที่ 16 ,วันอังคารที่ 20 , และวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 หยุด วันจันทร์ที่ 19 และ วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 (วันที่ 16 ธ.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 7/2559 ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมยอนห์แมรี่ (วันที่ 17 ธ.ค. 2559)
- EXTREME SAT 6 (วันที่ 17 ธ.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 13/2559 ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 (วันที่ 19 ธ.ค. 2559)
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 สอบวันอังคารที่ 20 และ วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 หยุด วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 , วันศุกร์ที่ 16 และวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 เรียนตามปกติ / ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 สอบวันจันทร์ที่ 19 และ วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 หยุด วันศุกร์ที่ 16 ,วันอังคารที่ 20 และ วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 / ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 สอบวันศุกร์ที่ 16 ,วันอังคารที่ 20 , และวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 หยุด วันจันทร์ที่ 19 และ วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 (วันที่ 19 ธ.ค. 2559)
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 สอบวันอังคารที่ 20 และ วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 หยุด วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 , วันศุกร์ที่ 16 และวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 เรียนตามปกติ / ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 สอบวันจันทร์ที่ 19 และ วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 หยุด วันศุกร์ที่ 16 ,วันอังคารที่ 20 และ วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 / ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 สอบวันศุกร์ที่ 16 ,วันอังคารที่ 20 , และวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 หยุด วันจันทร์ที่ 19 และ วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 (วันที่ 20 ธ.ค. 2559)
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 สอบวันอังคารที่ 20 และ วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 หยุด วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 , วันศุกร์ที่ 16 และวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 เรียนตามปกติ / ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 สอบวันจันทร์ที่ 19 และ วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 หยุด วันศุกร์ที่ 16 ,วันอังคารที่ 20 และ วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 / ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 สอบวันศุกร์ที่ 16 ,วันอังคารที่ 20 , และวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 หยุด วันจันทร์ที่ 19 และ วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 (วันที่ 21 ธ.ค. 2559)
- สิ้นสุด สอบกลางภาค 2/2559 (วันที่ 22 ธ.ค. 2559)
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 สอบวันอังคารที่ 20 และ วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 หยุด วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 , วันศุกร์ที่ 16 และวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 เรียนตามปกติ / ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 สอบวันจันทร์ที่ 19 และ วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 หยุด วันศุกร์ที่ 16 ,วันอังคารที่ 20 และ วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 / ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 สอบวันศุกร์ที่ 16 ,วันอังคารที่ 20 , และวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 หยุด วันจันทร์ที่ 19 และ วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 (วันที่ 22 ธ.ค. 2559)
- งานคริสต์มาสแฟร์ (วันที่ 23 ธ.ค. 2559)
- สังสรรค์ครอบครัวบุคลากร (วันที่ 23 ธ.ค. 2559)
- สังสรรค์ครอบครัวบุคลากร (วันที่ 23 ธ.ค. 2559)
- สิ้นสุด ประกวดความสามารถทางดนตรี (ภายใน) โครงการ ACT MUSIC AWARDS 2016 รอบคัดเลือก วันนี้ถึงวันที่ 2 ธ.ค.59 / รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 23 ธ.ค.59 (วันที่ 23 ธ.ค. 2559)
- ประกวดความสามารถทางดนตรี (ภายใน) โครงการ ACT MUSIC AWARDS 2016 รอบคัดเลือก วันนี้ถึงวันที่ 2 ธ.ค.59 / รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 23 ธ.ค.59 (วันที่ 23 ธ.ค. 2559)
- สังสรรค์ครอบครัวพนักงาน (วันที่ 24 ธ.ค. 2559)
- สังสรรค์ครอบครัวพนักงาน (วันที่ 24 ธ.ค. 2559)
- หยุดคริสต์มาสและปีใหม่ 26 ธ.ค.59 - 3 มี.ค.60 / เปิดเรียน 4 ม.ค.60 (วันที่ 26 ธ.ค. 2559)
- หยุดคริสต์มาสและปีใหม่ 26 ธ.ค.59 - 3 มี.ค.60 / เปิดเรียน 4 ม.ค.60 (วันที่ 26 ธ.ค. 2559)
- หยุดคริสต์มาสและปีใหม่ 26 ธ.ค.59 - 3 มี.ค.60 / เปิดเรียน 4 ม.ค.60 (วันที่ 27 ธ.ค. 2559)
- หยุดคริสต์มาสและปีใหม่ 26 ธ.ค.59 - 3 มี.ค.60 / เปิดเรียน 4 ม.ค.60 (วันที่ 28 ธ.ค. 2559)
- หยุดคริสต์มาสและปีใหม่ 26 ธ.ค.59 - 3 มี.ค.60 / เปิดเรียน 4 ม.ค.60 (วันที่ 29 ธ.ค. 2559)
- หยุดคริสต์มาสและปีใหม่ 26 ธ.ค.59 - 3 มี.ค.60 / เปิดเรียน 4 ม.ค.60 (วันที่ 30 ธ.ค. 2559)
- หยุดคริสต์มาสและปีใหม่ 26 ธ.ค.59 - 3 มี.ค.60 / เปิดเรียน 4 ม.ค.60 (วันที่ 31 ธ.ค. 2559)
- สิ้นสุด ค่าสมาชิก AS Number (วันที่ 31 ธ.ค. 2559)
- หยุดคริสต์มาสและปีใหม่ 26 ธ.ค.59 - 3 มี.ค.60 / เปิดเรียน 4 ม.ค.60 (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- หยุดคริสต์มาสและปีใหม่ 26 ธ.ค.59 - 3 มี.ค.60 / เปิดเรียน 4 ม.ค.60 (วันที่ 2 ม.ค. 2560)
- ค่าเช่า Domain Name (วันที่ 2 ม.ค. 2560)
- หยุดคริสต์มาสและปีใหม่ 26 ธ.ค.59 - 3 มี.ค.60 / เปิดเรียน 4 ม.ค.60 (วันที่ 3 ม.ค. 2560)
- เปิดเรียนตามปกติ (วันที่ 4 ม.ค. 2560)
- เปิดเรียนตามปกติ (วันที่ 4 ม.ค. 2560)
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ (วันที่ 4 ม.ค. 2560)
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.2 (วันที่ 4 ม.ค. 2560)
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.3 (วันที่ 5 ม.ค. 2560)
- มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 6 ม.ค. 2560)
- มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 6 ม.ค. 2560)
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.1 (วันที่ 6 ม.ค. 2560)
- EXTREME SAT 7 (วันที่ 7 ม.ค. 2560)
- สอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย FSG ระดับชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3 วันที่ 9-10 มกราคม 2560 (วันที่ 9 ม.ค. 2560)
- สอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย FSG ระดับชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3 วันที่ 9-10 มกราคม 2560 (วันที่ 9 ม.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 14/2559 ในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 (วันที่ 9 ม.ค. 2560)
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.4 (วันที่ 9 ม.ค. 2560)
- สิ้นสุด สอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย FSG ระดับชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3 วันที่ 9-10 มกราคม 2560 (วันที่ 10 ม.ค. 2560)
- สอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย FSG ระดับชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3 วันที่ 9-10 มกราคม 2560 (วันที่ 10 ม.ค. 2560)
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.4 (วันที่ 10 ม.ค. 2560)
- รับอุปกรณ์ / เครื่องแบบนักเรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 11 ม.ค. 2560)
- รับอุปกรณ์ / เครื่องแบบนักเรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 11 ม.ค. 2560)
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.5 (วันที่ 11 ม.ค. 2560)
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.1 (วันที่ 11 ม.ค. 2560)
- สิ้นสุด รับอุปกรณ์ / เครื่องแบบนักเรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 12 ม.ค. 2560)
- รับอุปกรณ์ / เครื่องแบบนักเรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 12 ม.ค. 2560)
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.5 (วันที่ 12 ม.ค. 2560)
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.1 (วันที่ 12 ม.ค. 2560)
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.1 (วันที่ 13 ม.ค. 2560)
- กิจกรรมวันครู / กิจกรรมวันเด็ก (วันที่ 13 ม.ค. 2560)
- กิจกรรมวันครู / กิจกรรมวันเด็ก (วันที่ 13 ม.ค. 2560)
- ค่ายภาษาอังกฤษ (EP Camp) วันที่ 13 - 15 มกราคม 2560 ณ บ้านผางาม รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (วันที่ 13 ม.ค. 2560)
- ค่ายภาษาอังกฤษ (EP Camp) วันที่ 13 - 15 มกราคม 2560 ณ บ้านผางาม รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (วันที่ 13 ม.ค. 2560)
- กิจกรรมแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 24 (วันที่ 14 ม.ค. 2560)
- กิจกรรมแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 24 (วันที่ 14 ม.ค. 2560)
- ค่ายภาษาอังกฤษ (EP Camp) วันที่ 13 - 15 มกราคม 2560 ณ บ้านผางาม รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (วันที่ 14 ม.ค. 2560)
- สิ้นสุด กิจกรรมแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 24 (วันที่ 15 ม.ค. 2560)
- กิจกรรมแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 24 (วันที่ 15 ม.ค. 2560)
- สิ้นสุด ค่ายภาษาอังกฤษ (EP Camp) วันที่ 13 - 15 มกราคม 2560 ณ บ้านผางาม รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (วันที่ 15 ม.ค. 2560)
- ค่ายภาษาอังกฤษ (EP Camp) วันที่ 13 - 15 มกราคม 2560 ณ บ้านผางาม รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (วันที่ 15 ม.ค. 2560)
- ค่ายภาษาอังกฤษ (EP Camp) ม.4 – 6 วันอาทิตย์ที่ 15 ถึงวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 ณ Kensington English Garden Resort KhaoYai จังหวัดนครราชสีมา (วันที่ 15 ม.ค. 2560)
- (หยุด) วันครู (วันที่ 16 ม.ค. 2560)
- วันครู (หยุด) (วันที่ 16 ม.ค. 2560)
- วันครู (หยุด) (วันที่ 16 ม.ค. 2560)
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.6 (วันที่ 17 ม.ค. 2560)
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.3 (วันที่ 17 ม.ค. 2560)
- สิ้นสุด ค่ายภาษาอังกฤษ (EP Camp) ม.4 – 6 วันอาทิตย์ที่ 15 ถึงวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 ณ Kensington English Garden Resort KhaoYai จังหวัดนครราชสีมา (วันที่ 17 ม.ค. 2560)
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.6 (วันที่ 18 ม.ค. 2560)
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.3 (วันที่ 18 ม.ค. 2560)
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.6 (วันที่ 19 ม.ค. 2560)
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.3 (วันที่ 19 ม.ค. 2560)
- ค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (วันที่ 20 ม.ค. 2560)
- ค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (วันที่ 20 ม.ค. 2560)
- พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 20 มกราคม 2560 (วันที่ 20 ม.ค. 2560)
- พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 20 มกราคม 2560 (วันที่ 20 ม.ค. 2560)
- อบรมคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ม.1 –6 จำนวน 86คน วันที่20 มกราคม 2560 (วันที่ 20 ม.ค. 2560)
- อบรมคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นักเรียน ม.1 –6 จำนวน 86 คน วันที่20 มกราคม 2560 (วันที่ 20 ม.ค. 2560)
- รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 21 ม.ค. 2560)
- รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 21 ม.ค. 2560)
- EXTREME SAT 8 (วันที่ 21 ม.ค. 2560)
- สิ้นสุด รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 22 ม.ค. 2560)
- สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 22 ม.ค. 2560)
- สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 22 ม.ค. 2560)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 เฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 23-27 มกราคม 2560 (วันที่ 23 ม.ค. 2560)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 เฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 23,25,27 มกราคม 2560 (วันที่ 23 ม.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 15/2559 ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 (วันที่ 23 ม.ค. 2560)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 เฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 23,25,27 มกราคม 2560 (วันที่ 25 ม.ค. 2560)
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 25 ม.ค. 2560)
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 25 ม.ค. 2560)
- ชุมนุมนักเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปี 2017 มัธยมศึกษาปี ที่ 1- 2 วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 08.00-15.00 น. ณ หอประชุมยอห์น ปอลที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม (วันที่ 26 ม.ค. 2560)
- สิ้นสุด สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 เฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 23-27 มกราคม 2560 (วันที่ 27 ม.ค. 2560)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 เฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 23,25,27 มกราคม 2560 (วันที่ 27 ม.ค. 2560)
- งานการแสดงออกของนักเรียนระดับชั้น ป.1 และ ป.6 / STEM ACADEMIC DAY (วันที่ 27 ม.ค. 2560)
- งานการแสดงออกของนักเรียน “มหาราชแห่งแผ่นดิน อัครศิลปินแห่งสยาม” ระดับชั้น ป.1 และ ป.6 / STEM ACADEMIC DA (วันที่ 27 ม.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 8/2559 ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมยอนห์แมรี่ (วันที่ 28 ม.ค. 2560)
- EXTREME SAT 9 (วันที่ 28 ม.ค. 2560)
- งานการแสดงออกของนักเรียน “มหาราชแห่งแผ่นดิน อัครศิลปินแห่งสยาม” ระดับชั้น ป.2 และ ป.5 (วันที่ 28 ม.ค. 2560)
- งานการแสดงออกของนักเรียน “มหาราชแห่งแผ่นดิน อัครศิลปินแห่งสยาม” ระดับชั้น ป.2 และ ป.5 (วันที่ 28 ม.ค. 2560)
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.2 (วันที่ 30 ม.ค. 2560)
- มอบตัวรักษาสิทธิ์นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 30 ม.ค. 2560)
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.2 (วันที่ 31 ม.ค. 2560)
- สิ้นสุด มอบตัวรักษาสิทธิ์นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 31 ม.ค. 2560)
- มอบตัวรักษาสิทธิ์นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 31 ม.ค. 2560)
- นักเรียนชมรม ACT MEDIA เข้าค่ายผลิตผลงาน เรื่อง “ค” คน ช่วย “ช” ช้าง จังหวัดกาญจนบุรี วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 06.30 น.- วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น. (วันที่ 31 ม.ค. 2560)
- นักเรียนชมรม ACT MEDIA เข้าค่ายผลิตผลงาน เรื่อง “ค” คน ช่วย “ช” ช้าง จังหวัดกาญจนบุรี วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 06.30 น.- วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น. (วันที่ 31 ม.ค. 2560)
- ค่าเช่า Domain Name (วันที่ 31 ม.ค. 2560)
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.2 (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- นักเรียนชมรม ACT MEDIA เข้าค่ายผลิตผลงาน เรื่อง “ค” คน ช่วย “ช” ช้าง จังหวัดกาญจนบุรี วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 06.30 น.- วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น. (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด นักเรียนชมรม ACT MEDIA เข้าค่ายผลิตผลงาน เรื่อง “ค” คน ช่วย “ช” ช้าง จังหวัดกาญจนบุรี วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 06.30 น.- วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น. (วันที่ 2 ก.พ. 2560)
- นักเรียนชมรม ACT MEDIA เข้าค่ายผลิตผลงาน เรื่อง “ค” คน ช่วย “ช” ช้าง จังหวัดกาญจนบุรี วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 06.30 น.- วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น. (วันที่ 2 ก.พ. 2560)
- มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 3 ก.พ. 2560)
- มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 3 ก.พ. 2560)
- งานการแสดงออกของนักเรียน “มหาราชแห่งแผ่นดิน อัครศิลปินแห่งสยาม” ระดับชั้น ป.3 และ ป.4 (วันที่ 3 ก.พ. 2560)
- งานการแสดงออกของนักเรียน “มหาราชแห่งแผ่นดิน อัครศิลปินแห่งสยาม” ระดับชั้น ป.3 และ ป.4 (วันที่ 3 ก.พ. 2560)
- EXTREME SAT 10 (วันที่ 4 ก.พ. 2560)
- งานการแสดงออกของนักเรียน “มหาราชแห่งแผ่นดิน อัครศิลปินแห่งสยาม” ระดับชั้น ม.1 - ม.3 (วันที่ 4 ก.พ. 2560)
- สอบ O-NET ป.6 สอบวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบอัสสัมชัญธนบุรี / ม.3 สอบวันเสาร์ที่ 4,วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบอัสสัมชัญธนบุรี / ม.6 สอบวันเสาร์ที่ 18,วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบปัญญาวรคุณ (วันที่ 4 ก.พ. 2560)
- สอบ O-NET ป.6 สอบวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบอัสสัมชัญธนบุรี / ม.3 สอบวันเสาร์ที่ 4,วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบอัสสัมชัญธนบุรี / ม.6 สอบวันเสาร์ที่ 18,วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบปัญญาวรคุณ (วันที่ 4 ก.พ. 2560)
- สอบ O-NET ป.6 สอบวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบอัสสัมชัญธนบุรี / ม.3 สอบวันเสาร์ที่ 4,วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบอัสสัมชัญธนบุรี / ม.6 สอบวันเสาร์ที่ 18,วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบปัญญาวรคุณ (วันที่ 5 ก.พ. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 16/2559 ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 (วันที่ 6 ก.พ. 2560)
- การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 6 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามกอล์ฟ เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ จ.นครปฐม (วันที่ 6 ก.พ. 2560)
- การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 6 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามกอล์ฟ เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ จ.นครปฐม (วันที่ 6 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม จัดโครงการตรวจสุขภาพ - ช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ในเด็กอายุ 5-12 ราคาพิเศษ 600 บาทปีละ 2 คร้ัง ครั้งแรก วันที่ 8 สิงหาคม 2559 / คร้ังที่ 2 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 (วันที่ 8 ก.พ. 2560)
- โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม จัดโครงการตรวจสุขภาพ - ช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ในเด็กอายุ 5-12 ราคาพิเศษ 600 บาทปีละ 2 คร้ัง ครั้งแรก วันที่ 8 สิงหาคม 2559 / คร้ังที่ 2 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 (วันที่ 8 ก.พ. 2560)
- ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 2–3 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี / นศ.ปีที่2 วันที่ 8–10 ก.พ.2560 / นศ.ปีที่ 3 วันที่ 8–12 ก.พ.2560 (วันที่ 8 ก.พ. 2560)
- ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 2–3 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี / นศ.ปีที่2 วันที่ 8–10 ก.พ.2560 / นศ.ปีที่ 3 วันที่ 8–12 ก.พ.2560 (วันที่ 8 ก.พ. 2560)
- ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 2–3 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี / นศ.ปีที่2 วันที่ 8–10 ก.พ.2560 / นศ.ปีที่ 3 วันที่ 8–12 ก.พ.2560 (วันที่ 9 ก.พ. 2560)
- งานการแสดงออกของนักเรียน “มหาราชแห่งแผ่นดิน อัครศิลปินแห่งสยาม” ระดับชั้น ม.4 - ม.6 (วันที่ 10 ก.พ. 2560)
- ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 2–3 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี / นศ.ปีที่2 วันที่ 8–10 ก.พ.2560 / นศ.ปีที่ 3 วันที่ 8–12 ก.พ.2560 (วันที่ 10 ก.พ. 2560)
- โครงการ EP Experience วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก (วันที่ 10 ก.พ. 2560)
- โครงการ EP Experience วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก (วันที่ 10 ก.พ. 2560)
- วันมาฆบูชา (หยุด) (วันที่ 11 ก.พ. 2560)
- วันมาฆบูชา (หยุด) (วันที่ 11 ก.พ. 2560)
- ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 2–3 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี / นศ.ปีที่2 วันที่ 8–10 ก.พ.2560 / นศ.ปีที่ 3 วันที่ 8–12 ก.พ.2560 (วันที่ 11 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด โครงการ EP Experience วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก (วันที่ 11 ก.พ. 2560)
- โครงการ EP Experience วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก (วันที่ 11 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 2–3 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี / นศ.ปีที่2 วันที่ 8–10 ก.พ.2560 / นศ.ปีที่ 3 วันที่ 8–12 ก.พ.2560 (วันที่ 12 ก.พ. 2560)
- ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 2–3 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี / นศ.ปีที่2 วันที่ 8–10 ก.พ.2560 / นศ.ปีที่ 3 วันที่ 8–12 ก.พ.2560 (วันที่ 12 ก.พ. 2560)
- หยุดชดเชยวันมาฆบูชา (หยุด) (วันที่ 13 ก.พ. 2560)
- สอบข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย Cambridge วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ป.2 , ป.4 / วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ป.6 / จันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ม.2 , ม.3 (วันที่ 16 ก.พ. 2560)
- สอบข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย Cambridge วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ป.2 , ป.4 / วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ป.6 / จันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ม.2 , ม.3 (วันที่ 16 ก.พ. 2560)
- ประชุมสมาพันธ์ฯ สัญจร (วันที่ 17 ก.พ. 2560)
- สอบข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย Cambridge วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ป.2 , ป.4 / วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ป.6 / จันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ม.2 , ม.3 (วันที่ 17 ก.พ. 2560)
- EXTREME SAT 11 (วันที่ 18 ก.พ. 2560)
- พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น (วันที่ 18 ก.พ. 2560)
- พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น (วันที่ 18 ก.พ. 2560)
- ประชุมสมาพันธ์ฯ สัญจร (วันที่ 18 ก.พ. 2560)
- สอบ O-NET ป.6 สอบวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบอัสสัมชัญธนบุรี / ม.3 สอบวันเสาร์ที่ 4,วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบอัสสัมชัญธนบุรี / ม.6 สอบวันเสาร์ที่ 18,วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบปัญญาวรคุณ (วันที่ 18 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด สอบ O-NET ป.6 สอบวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบอัสสัมชัญธนบุรี / ม.3 สอบวันเสาร์ที่ 4,วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบอัสสัมชัญธนบุรี / ม.6 สอบวันเสาร์ที่ 18,วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบปัญญาวรคุณ (วันที่ 19 ก.พ. 2560)
- สอบ O-NET ป.6 สอบวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบอัสสัมชัญธนบุรี / ม.3 สอบวันเสาร์ที่ 4,วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบอัสสัมชัญธนบุรี / ม.6 สอบวันเสาร์ที่ 18,วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบปัญญาวรคุณ (วันที่ 19 ก.พ. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 17/2559 ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 (วันที่ 20 ก.พ. 2560)
- พิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนระดับ ม.3 แผนการเรียน Bell ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 20 ก.พ. 2560)
- พิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนระดับ ม.3 แผนการเรียน Bell ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 20 ก.พ. 2560)
- สอบข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย Cambridge วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ป.2 , ป.4 / วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ป.6 / จันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ม.2 , ม.3 (วันที่ 20 ก.พ. 2560)
- สอบข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย Cambridge วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ป.2 , ป.4 / วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ป.6 / จันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ม.2 , ม.3 (วันที่ 20 ก.พ. 2560)
- สอบอ่านออก เขียนได้ ชั้น ป.1 - ป.4 (วันที่ 23 ก.พ. 2560)
- สอบอ่านออก เขียนได้ ชั้น ป.1 - ป.4 /วันพฤหัสบดีที่ 23 ก.พ.60 สอบ ป.1 ป.2 / วันศุกร์ที่ 24 ก.พ.60 // ป.1 สอบอ่านออกเขียนได้ ป.2-ป.4 สอบ อ่านคล่องเขียนคล่อง (วันที่ 23 ก.พ. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 4/2559 วันที่ 23 ก.พ.2560 (วันที่ 23 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด สอบอ่านออก เขียนได้ ชั้น ป.1 - ป.4 (วันที่ 24 ก.พ. 2560)
- สอบอ่านออก เขียนได้ ชั้น ป.1 - ป.4 /วันพฤหัสบดีที่ 23 ก.พ.60 สอบ ป.1 ป.2 / วันศุกร์ที่ 24 ก.พ.60 // ป.1 สอบอ่านออกเขียนได้ ป.2-ป.4 สอบ อ่านคล่องเขียนคล่อง (วันที่ 24 ก.พ. 2560)
- พิธีมิสซาปิดปีการศึกษา (วันที่ 24 ก.พ. 2560)
- พิธีมิสซาปิดปีการศึกษา (วันที่ 24 ก.พ. 2560)
- งานเลี้ยงแสดงความยินดีนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ (วันที่ 24 ก.พ. 2560)
- งานเลี้ยงแสดงความยินดีนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ (วันที่ 24 ก.พ. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 9/2559 ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมยอนห์แมรี่ (วันที่ 25 ก.พ. 2560)
- EXTREME SAT 12 (วันที่ 25 ก.พ. 2560)
- สอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ชั้น ป.2,ป.4,ป.5,ม.1 และ ม.2 / วันจันทร์ที่ 27 ก.พ.60 สอบ ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2 / วันอังคารที่ 28 ก.พ.60 สอบ ม.1 ม.2 // ป.2 สอบวิชาภาษาไทย - ป.4,ป.5 สอบภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ - ม.1,ม.2 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ (วันที่ 27 ก.พ. 2560)
- สอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ชั้น ป.2,ป.4,ป.5,ม.1 และ ม.2 / วันจันทร์ที่ 27 ก.พ.60 สอบ ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2 / วันอังคารที่ 28 ก.พ.60 สอบ ม.1 ม.2 // ป.2 สอบวิชาภาษาไทย - ป.4,ป.5 สอบภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ - ม.1,ม.2 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ (วันที่ 27 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด สอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ชั้น ป.2,ป.4,ป.5,ม.1 และ ม.2 / วันจันทร์ที่ 27 ก.พ.60 สอบ ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2 / วันอังคารที่ 28 ก.พ.60 สอบ ม.1 ม.2 // ป.2 สอบวิชาภาษาไทย - ป.4,ป.5 สอบภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ - ม.1,ม.2 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- สอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ชั้น ป.2,ป.4,ป.5,ม.1 และ ม.2 / วันจันทร์ที่ 27 ก.พ.60 สอบ ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2 / วันอังคารที่ 28 ก.พ.60 สอบ ม.1 ม.2 // ป.2 สอบวิชาภาษาไทย - ป.4,ป.5 สอบภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ - ม.1,ม.2 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- EXTREME SAT 13 (วันที่ 4 มี.ค. 2560)
- Extreme Sat (วันที่ 4 มี.ค. 2560)
- สอบปลายภาค 2/2559 วันที่ 6-10 มีนาคม 2560 (วันที่ 6 มี.ค. 2560)
- สอบปลายภาค 2/2559 วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 / วันจันทร์ที่ 6 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6 , ม.1 - ม.3 / วันอังคารที่ 7 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6 ,ม.4 - ม.5 / วันพุธที่ 8 ก.พ.60 สอบ ม.1 - ม.3 / วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.พ.60 สอบ ม.4 - ม.5 /วันศุกร์ที่ 10 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6, ม.1 - ม.3 , ม.4 - ม.5 (วันที่ 6 มี.ค. 2560)
- สอบปลายภาค 2/2559 วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 / วันจันทร์ที่ 6 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6 , ม.1 - ม.3 / วันอังคารที่ 7 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6 ,ม.4 - ม.5 / วันพุธที่ 8 ก.พ.60 สอบ ม.1 - ม.3 / วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.พ.60 สอบ ม.4 - ม.5 /วันศุกร์ที่ 10 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6, ม.1 - ม.3 , ม.4 - ม.5 (วันที่ 7 มี.ค. 2560)
- สอบ NT ชั้น ป.3 วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 (วันที่ 8 มี.ค. 2560)
- สอบปลายภาค 2/2559 วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 / วันจันทร์ที่ 6 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6 , ม.1 - ม.3 / วันอังคารที่ 7 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6 ,ม.4 - ม.5 / วันพุธที่ 8 ก.พ.60 สอบ ม.1 - ม.3 / วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.พ.60 สอบ ม.4 - ม.5 /วันศุกร์ที่ 10 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6, ม.1 - ม.3 , ม.4 - ม.5 (วันที่ 8 มี.ค. 2560)
- สอบปลายภาค 2/2559 วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 / วันจันทร์ที่ 6 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6 , ม.1 - ม.3 / วันอังคารที่ 7 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6 ,ม.4 - ม.5 / วันพุธที่ 8 ก.พ.60 สอบ ม.1 - ม.3 / วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.พ.60 สอบ ม.4 - ม.5 /วันศุกร์ที่ 10 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6, ม.1 - ม.3 , ม.4 - ม.5 (วันที่ 9 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด สอบปลายภาค 2/2559 วันที่ 6-10 มีนาคม 2560 (วันที่ 10 มี.ค. 2560)
- สอบปลายภาค 2/2559 วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 / วันจันทร์ที่ 6 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6 , ม.1 - ม.3 / วันอังคารที่ 7 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6 ,ม.4 - ม.5 / วันพุธที่ 8 ก.พ.60 สอบ ม.1 - ม.3 / วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.พ.60 สอบ ม.4 - ม.5 /วันศุกร์ที่ 10 ก.พ.60 สอบ ป.1 - ป.6, ม.1 - ม.3 , ม.4 - ม.5 (วันที่ 10 มี.ค. 2560)
- โครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 89 รูป วันที่ 11-19 มีนาคม 60 ณ วัดบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช (วันที่ 11 มี.ค. 2560)
- โครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 89 รูป วันที่ 11-19 มีนาคม 60 ณ วัดบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช (วันที่ 11 มี.ค. 2560)
- เลื่อนการจัดงานกาล่าดินเนอร์ จากเดิมวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เป็นวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 (วันที่ 11 มี.ค. 2560)
- สอบ GAT PAT ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2/2560 รับสมัคร วันที่ 7 – 26 ธันวาคม 2559 / วันสอบ 11 – 14 มีนาคม 2560 /ประกาศผลสอบ 20 เมษายน 2560 (วันที่ 11 มี.ค. 2560)
- โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ณ Norwich ประเทศอังกฤษ / ทัศนศึกษาประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศเบลเยี่ยม และประเทศฝรั่งเศส วันที่ 12 มีนาคม - 5 เมษายน 2560 (วันที่ 12 มี.ค. 2560)
- โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ณ Norwich ประเทศอังกฤษ / ทัศนศึกษาประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศเบลเยี่ยม และประเทศฝรั่งเศส วันที่ 12 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2560 (8 สัปดาห์) (วันที่ 12 มี.ค. 2560)
- สอบ GAT PAT ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2/2560 รับสมัคร วันที่ 7 – 26 ธันวาคม 2559 / วันสอบ 11 – 14 มีนาคม 2560 /ประกาศผลสอบ 20 เมษายน 2560 (วันที่ 12 มี.ค. 2560)
- นักเรียนคาทอลิกรับศีลมหาสนิทครั้งแรก (วันที่ 12 มี.ค. 2560)
- นักเรียนคาทอลิกรับศีลมหาสนิทครั้งแรก (วันที่ 12 มี.ค. 2560)
- โครงการ ACT Music Camp ครั้งที่ 8 วันที่ 13-15 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมหินน้ำทรายสวย 1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วันที่ 13 มี.ค. 2560)
- โครงการ ACT Music Camp ครั้งที่ 8 วันที่ 13-15 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมหินน้ำทรายสวย 1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วันที่ 13 มี.ค. 2560)
- สอบ GAT PAT ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2/2560 รับสมัคร วันที่ 7 – 26 ธันวาคม 2559 / วันสอบ 11 – 14 มีนาคม 2560 /ประกาศผลสอบ 20 เมษายน 2560 (วันที่ 13 มี.ค. 2560)
- โครงการ Cultural Exchange in Oregon, USA วันที่ 13 มีนาคม – 9เมษายน 2560 ณ เมือง Eugene รัฐOregon, USA (วันที่ 13 มี.ค. 2560)
- โครงการ Cultural Exchange in Oregon, USA วันที่ 13 มีนาคม – 9เมษายน 2560 ณ เมือง Eugene รัฐOregon, USA (วันที่ 13 มี.ค. 2560)
- โครงการ ACT Music Camp ครั้งที่ 8 วันที่ 13-15 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมหินน้ำทรายสวย 1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วันที่ 14 มี.ค. 2560)
- สอบ GAT PAT ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2/2560 รับสมัคร วันที่ 7 – 26 ธันวาคม 2559 / วันสอบ 11 – 14 มีนาคม 2560 /ประกาศผลสอบ 20 เมษายน 2560 (วันที่ 14 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด โครงการ ACT Music Camp ครั้งที่ 8 วันที่ 13-15 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมหินน้ำทรายสวย 1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วันที่ 15 มี.ค. 2560)
- โครงการ ACT Music Camp ครั้งที่ 8 วันที่ 13-15 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมหินน้ำทรายสวย 1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วันที่ 15 มี.ค. 2560)
- STEM CAMP (วันที่ 15 มี.ค. 2560)
- STEM CAMP (วันที่ 15 มี.ค. 2560)
- การปัจฉิมนิเทศและรับวุฒิบัตรนักเรียนระดับช้้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่15 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 21.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์มารีเดอ มงฟอร์ต (วันที่ 15 มี.ค. 2560)
- การปัจฉิมนิเทศและรับวุฒิบัตรนักเรียนระดับช้้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่15 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 21.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์มารีเดอ มงฟอร์ต (วันที่ 15 มี.ค. 2560)
- STEM CAMP (วันที่ 16 มี.ค. 2560)
- กิจกรรมอาสาพัฒนา (วันที่ 16 มี.ค. 2560)
- กิจกรรมอาสาพัฒนา (วันที่ 16 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด STEM CAMP (วันที่ 17 มี.ค. 2560)
- STEM CAMP (วันที่ 17 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด กิจกรรมอาสาพัฒนา (วันที่ 17 มี.ค. 2560)
- กิจกรรมอาสาพัฒนา (วันที่ 17 มี.ค. 2560)
- กิจกรรมเข้าค่ายเตรียมนักเรียนคาทอลิกมหาสนิทครั้งแรก (วันที่ 17 มี.ค. 2560)
- กิจกรรมเข้าค่ายเตรียมนักเรียนคาทอลิกมหาสนิทครั้งแรก (วันที่ 17 มี.ค. 2560)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ป.1, ม.1, ม.4 และนักเรียนแทรกชั้น ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 18 มี.ค. 2560)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ป.1, ม.1, ม.4 และนักเรียนแทรกชั้น ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 18 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด โครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 89 รูป วันที่ 11-19 มีนาคม 60 ณ วัดบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช (วันที่ 19 มี.ค. 2560)
- โครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 89 รูป วันที่ 11-19 มีนาคม 60 ณ วัดบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช (วันที่ 19 มี.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 10/2559 ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมยอนห์แมรี่ (วันที่ 25 มี.ค. 2560)
- ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2/2559 / จำหน่ายแบบเรียน / ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (วันที่ 25 มี.ค. 2560)
- ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2/2559 / จำหน่ายแบบเรียน / ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (วันที่ 25 มี.ค. 2560)
- โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ณ Norwich ประเทศอังกฤษ / ทัศนศึกษาประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศเบลเยี่ยม และประเทศฝรั่งเศส วันที่ 12 มีนาคม - 15 เมษายน 2560 (4 สัปดาห์) (วันที่ 26 มี.ค. 2560)
- เริ่มเรียนปรับพื้นฐาน Summer Course 2017 (วันที่ 27 มี.ค. 2560)
- เริ่มเรียนปรับพื้นฐาน Summer Course 2017 (วันที่ 27 มี.ค. 2560)
- โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงเรียน วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา (วันที่ 29 มี.ค. 2560)
- โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า และโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า พระราม 5 ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงเรียน วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 นักเรียนจำนวน 780 คน ครูดูแล 85 คน ตั้งแต่เวลา 10.00-11.30 น. (วันที่ 29 มี.ค. 2560)
- โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า และโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า พระราม 5 ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงเรียน วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 นักเรียนจำนวน 780 คน ครูดูแล 85 คน ตั้งแต่เวลา 10.00-11.30 น. (วันที่ 29 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด การใช้งานระบบเครือข่ายประจำปี (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- รับ ปพ.1 ณ ห้องธุรการ (แต่งกายสุภาพเรียบร้อย) (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- นักเรียน ม.6 รับ ปพ.1 ณ ห้องธุรการ (แต่งกายสุภาพเรียบร้อย) (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองฯ ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ณ Oxford ประเทศอังกฤษ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศเบลเยี่ยม และประเทศฝรั่งเศส วันที่ 1-28 เมษายน 2560 (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ณ Oxford ประเทศอังกฤษ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศเบลเยี่ยม และประเทศฝรั่งเศส วันที่ 1-28 เมษายน 2560 (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ณ Norwich ประเทศอังกฤษ / ทัศนศึกษาประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศเบลเยี่ยม และประเทศฝรั่งเศส วันที่ 12 มีนาคม - 5 เมษายน 2560 (วันที่ 5 เม.ย. 2560)
- นักเรียน ป.6 และ ม.3 ที่ไม่ได้ศึกษาต่อโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีรับ ปพ.1 ณ ห้องธุรการ (แต่งกายสุภาพเรียบร้อย) *ปล.กรณีที่ศึกษาต่อโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีไม่ต้องรับเอกสาร (วันที่ 5 เม.ย. 2560)
- กิจกรรม Open House และจำหน่ายใบสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมหลุยส์มารีฯ ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00น. (วันที่ 6 เม.ย. 2560)
- กิจกรรม Open House และจำหน่ายใบสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมหลุยส์มารีฯ ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00น. (วันที่ 6 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด โครงการ Cultural Exchange in Oregon, USA วันที่ 13 มีนาคม – 9เมษายน 2560 ณ เมือง Eugene รัฐOregon, USA (วันที่ 9 เม.ย. 2560)
- โครงการ Cultural Exchange in Oregon, USA วันที่ 13 มีนาคม – 9เมษายน 2560 ณ เมือง Eugene รัฐOregon, USA (วันที่ 9 เม.ย. 2560)
- หยุดเทศกาลสงกรานต์ 10-14 เม.ย.2560 (วันที่ 10 เม.ย. 2560)
- หยุดเทศกาลสงกรานต์ 10-14 เม.ย.2560 (วันที่ 10 เม.ย. 2560)
- หยุดเทศกาลสงกรานต์ 10-14 เม.ย.2560 (วันที่ 11 เม.ย. 2560)
- หยุดเทศกาลสงกรานต์ 10-14 เม.ย.2560 (วันที่ 13 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด หยุดเทศกาลสงกรานต์ 10-14 เม.ย.2560 (วันที่ 14 เม.ย. 2560)
- หยุดเทศกาลสงกรานต์ 10-14 เม.ย.2560 (วันที่ 14 เม.ย. 2560)
- Summer Course 2017 17-21 , 24-28 เมษายน 2560 (วันที่ 17 เม.ย. 2560)
- Summer Course 2017 17-21 , 24-28 เมษายน 2560 (วันที่ 17 เม.ย. 2560)
- Summer Course 2017 วันที่ 17-28 เมษายน 2560 (วันที่ 17 เม.ย. 2560)
- Summer Course 2017 วันที่ 17-28 เมษายน 2560 (วันที่ 18 เม.ย. 2560)
- Summer Course 2017 วันที่ 17-28 เมษายน 2560 (วันที่ 19 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด สอบ GAT PAT ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 20 เม.ย. 2560)
- Summer Course 2017 วันที่ 17-28 เมษายน 2560 (วันที่ 20 เม.ย. 2560)
- โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ณ Norwich ประเทศอังกฤษ / ทัศนศึกษาประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศเบลเยี่ยม และประเทศฝรั่งเศส วันที่ 12 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2560 (4 สัปดาห์) (วันที่ 21 เม.ย. 2560)
- Summer Course 2017 วันที่ 17-28 เมษายน 2560 (วันที่ 21 เม.ย. 2560)
- Summer Course 2017 วันที่ 17-28 เมษายน 2560 (วันที่ 24 เม.ย. 2560)
- Summer Course 2017 วันที่ 17-28 เมษายน 2560 (วันที่ 25 เม.ย. 2560)
- Summer Course 2017 วันที่ 17-28 เมษายน 2560 (วันที่ 26 เม.ย. 2560)
- Summer Course 2017 วันที่ 17-28 เมษายน 2560 (วันที่ 27 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ณ Oxford ประเทศอังกฤษ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศเบลเยี่ยม และประเทศฝรั่งเศส วันที่ 1-28 เมษายน 2560 (วันที่ 28 เม.ย. 2560)
- โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ณ Oxford ประเทศอังกฤษ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศเบลเยี่ยม และประเทศฝรั่งเศส วันที่ 1-28 เมษายน 2560 (วันที่ 28 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด Summer Course 2017 17-21 , 24-28 เมษายน 2560 (วันที่ 28 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด Summer Course 2017 17-21 , 24-28 เมษายน 2560 (วันที่ 28 เม.ย. 2560)
- Summer Course 2017 วันที่ 17-28 เมษายน 2560 (วันที่ 28 เม.ย. 2560)
- งานกตเวทิตาจิต ครูเกษียณ ประจำปี 2559 (วันที่ 28 เม.ย. 2560)
- งานกตเวทิตาจิต ครูเกษียณ ประจำปี 2559 (วันที่ 28 เม.ย. 2560)
- งานกตเวทิตาจิต พนักงานเกษียณ ประจำปี 2559 (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- Assumption College Thonburi Taekwondo Championship (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- Assumption College Thonburi Taekwondo Championship (วันที่ 29 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด งานดูแลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- ใบตรวจสอบปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- 6-614 โครงการต่อสัญญาซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด แบบสรุปโครงการต่อสัญญาซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด สรุปและประเมินผลโครงการต่อสัญญา ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- 6-615 โครงการติดตั้งชุด LED Touch Screen เพื่อการ เรียนการสอนระดับ ป.3 (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด แบบความพึงพอใจการใช้ LED Touch Screen เพื่อการเรียนการสอนระดับ ป.3 (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด สรุปและประเมินผลโครงการติดตั้งชุด LED Touch Screen เพื่อการเรียนการสอนระดับ ป.3 (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- 6-616 โครงการจัดซื้อเครื่องแม่ข่ายสำหรับระบบ SWIS (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด สถิติการใช้งานระบบเครือข่ายประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด สรุปและประเมินผลโครงการจัดซื้อเครื่องแม่ข่าย สำหรับระบบ SWIS (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- 6-601 งานบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- 6-602 งานบริหารจัดการบัญชีอินเทอร์เน็ต (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด ใบตรวจสอบปริมาณการใช้งานเครือข่าย อินเทอร์เน็ตประจำเดือน (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด สถิติการใช้งานระบบเครือข่ายประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- 6-603 งานพัฒนาทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ภายใน – ภายนอก (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด แบบสรุปผลการอบรม/สัมมนาต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด แบบสอบถามการเข้าอบรมพัฒนาทักษะทาง คอมพิวเตอร์และเครือข่ายของบุคลากรภายใน- ภายนอก (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- 6-604 งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ห้องเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ เครือข่ายตามห้องเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด สถิติการซ่อมบำรุง (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- 6-605 งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์สำนักงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ เครือข่ายตามสำนักงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด สถิติการซ่อมบำรุง (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2559 (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2559 (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- 6-606 งานซ่อมแซมและบำรุงอุปกรณ์เครือข่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- 6-607 งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด สถิติการซ่อมบำรุง (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด - สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- 6-608 ค่าเช่าสัญญาณระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- ใบตรวจสอบปริมาณการใช้งานเครือข่าย อินเทอร์เน็ตประจำเดือน (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สถิติการใช้งานระบบเครือข่ายประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 1.2 ประชุมคณะกรรมการฝ่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 1.3 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานของฝ่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- 1 ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- 6-610 ค่าเช่า Domain Name (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- 6-612 งานดูแลระบบเครือข่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด ใบตรวจสอบปริมาณการใช้งานเครือข่าย อินเทอร์เน็ตประจำเดือน (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- ประชุมชี้แจงการดำเนินงานของฝ่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด สถิติการใช้งานระบบเครือข่ายประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- 6-611 ค่าสมาชิก AS Number (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด สถิติการใช้งานระบบเครือข่ายประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- ค่าเช่าสัญญาณระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- 6-613 งานดูแลระบบเครือข่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด งานดูแลระบบเครือข่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์สำนักงาน (6-604) (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ เครือข่ายตามห้องเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ เครือข่ายตามสำนักงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- สถิติการซ่อมบำรุง (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- งานดูแลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลโรงเรียน (SoftProject) (6-613) (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แบบรายงานการใช้ข้อมูลสารสนเทศ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- งานซ่อมแซมและบำรงอุปกรณ์เครือข่าย (6-605) (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ เครือข่ายตามสำนักงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ใบตรวจสอบปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- โครงการต่อสัญญาซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ (6-614) (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แบบสรุปโครงการต่อสัญญาซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- สรุปและประเมินผลโครงการต่อสัญญา ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมบำรุง (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมบำรุง (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (6-606) (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- โครงการติดตั้งชุด LED Touch Screen เพื่อการ เรียนการสอนระดับ ป.4 และ EP ระดับชั้น ป.4-ป.6 (6-615) (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมบำรุง (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แบบความพึงพอใจการใช้ LED Touch Screen เพื่อการเรียนการสอนระดับ ป.4 และ EP ระดับชั้น ป.4-ป.6 (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- สรุปและประเมินผลโครงการติดตั้งชุด LED Touch Screen เพื่อการเรียนการสอนระดับ ป.4 และ EP ระดับชั้น ป.4-ป.6 (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แบบตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ เครือข่ายตามห้องเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- สถิติการซ่อมบำรุง (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ และ SWIS ระยะที่ 1 (6-616) (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- บประเมินการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แบบรายงานการใช้ข้อมูลสารสนเทศ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- สรุปและประเมินผลโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและ SWIS ระยะที่ 1 (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ดำเนินการและประสานงานติดตั้งระบบเครือข่ายอาคาร Alexis Music Building (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- โครงการขยายระบบเครือข่ายอาคาร Alexis Music Building (6-617) (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แบบบันทึกการติดตั้ง และดำเนินโครงการขยาย ระบบ เครือข่ายอาคาร Alexis Music Building (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- สรุปและประเมินผลขยายระบบเครือข่ายอาคาร Alexis Music Building (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ค่าเช่าสัญญาณระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (6-608) (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ใบตรวจสอบปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- สถิติการใช้งานระบบเครือข่ายประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ดำเนินการต่อWork Permit and VISA (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ค่าเช่า Domain Name (6-610) (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอเพื่ออนุมัติงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ติดตามงาน/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- สรุปโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอเพื่ออนุมัติงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นสรุป/รายงาย/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้ั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นสรุป/ติดตาม/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอเพื่อพิจารณาอนุมมัติ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- - เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- งานบริหารงานศูนย์คอมพิวเตอร์ (รหัส 6-601) (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- งานพัฒนาทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ภายใน – ภายนอก (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการ ต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ค่าสมาชิก AS Number (6-611) (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- สถิติการใช้งานระบบเครือข่ายประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอเพื่อพิจารณาอนุม้ติงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- - แบบสรุปผลการอบรม/สัมมนาต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- งานดูแลระบบเครือข่าย (6-612) (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แบบสอบถามการเข้าอบรมพัฒนาทักษะทาง คอมพิวเตอร์และเครือข่ายของบุคลากรภายใน- ภายนอก (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ใบตรวจสอบปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- สถิติการใช้งานระบบเครือข่ายประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- สรุปประเมินผลงานต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ห้องเรียน (6-603) (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ทัศนศึกษาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2560 (วันที่ 2 พ.ค. 2560)
- ทัศนศึกษาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560 (วันที่ 2 พ.ค. 2560)
- ทัศนศึกษาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560 (วันที่ 3 พ.ค. 2560)
- ทัศนศึกษาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560 (วันที่ 4 พ.ค. 2560)
- สัมมนาบุคลากร ประจำปี 2560 วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2560 (วันที่ 11 พ.ค. 2560)
- สัมมนาบุคลากร ประจำปี 2560 วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2560 (วันที่ 11 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด สัมมนาบุคลากร ประจำปี 2560 วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2560 (วันที่ 12 พ.ค. 2560)
- สัมมนาบุคลากร ประจำปี 2560 วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2560 (วันที่ 12 พ.ค. 2560)
- เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม (วันที่ 13 พ.ค. 2560)
- โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ทุกระดับชั้น) วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ทุกระดับชั้น) วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- มิสซาเปิดปีการศึกษา 2560 (วันที่ 19 พ.ค. 2560)
- มิสซาเปิดปีการศึกษา 2560 (วันที่ 19 พ.ค. 2560)
- มิสซาเปิดปีการศึกษา 2560 (วันที่ 19 พ.ค. 2560)
- Extreme Sat (วันที่ 20 พ.ค. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 20 พ.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2560 วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 (วันที่ 23 พ.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2560 วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 (วันที่ 23 พ.ค. 2560)
- เลือกตั้งประธานสภานักเรียน (วันที่ 26 พ.ค. 2560)
- เลือกตั้งประธานสภานักเรียน (วันที่ 26 พ.ค. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 27 พ.ค. 2560)
- รับสมัครและสอบประเมินนักเรียนช้ัน ป.1 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ (วันที่ 28 พ.ค. 2560)
- รับสมัครและสอบประเมินนักเรียนช้ัน ป.1 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ (วันที่ 28 พ.ค. 2560)
- วันงดสูบบุหรี่โลก (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- วันงดสูบบุหรี่โลก (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หยุดเรียนเนื่องจากนักศึกษาวิชาทหารเข้ารายงานตัวเข้าเรียนรักษาดินแดน (รด.) (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หยุดเรียนเนื่องจากนักศึกษาวิชาทหารเข้ารายงานตัวเข้าเรียนรักษาดินแดน (รด. (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- ประกาศผลสอบประเมินนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- ประกาศผลสอบประเมินนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- มิสซาศุกร์ต้นเดือน / ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับประถมฯ (วันที่ 2 มิ.ย. 2560)
- มิสซาศุกร์ต้นเดือน / ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับประถมฯ (วันที่ 2 มิ.ย. 2560)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ป.2 - ป.6 , ม.2 - 3 และ ม.5 - 6 (วันที่ 3 มิ.ย. 2560)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ป.2 - ป.6 , ม.2 - 3 และ ม.5 - 6 (วันที่ 3 มิ.ย. 2560)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท.และสอวน. ระดับชั้น ม.1/8 เวลา 10.45-12.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ชั้น 2 อาคารรัตนฯ (วันที่ 3 มิ.ย. 2560)
- มอบตัวรักษาสิทธิ์ ป.1 ปี 2561 (วันที่ 7 มิ.ย. 2560)
- มอบตัวรักษาสิทธิ์ ป.1 ปี 2561 (วันที่ 7 มิ.ย. 2560)
- มอบตัวรักษาสิทธิ์ ป.1 ปี 2561 (วันที่ 8 มิ.ย. 2560)
- พิธีไหว้ครู (วันที่ 8 มิ.ย. 2560)
- พิธีไหว้ครู รอบที่ 1 เวลา 08.00 น. ระดับชั้นประถมศึกษา ณ มาร์ตินยิมเนเซียม รอบที่ 2 เวลา 10.50 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต รอบที่ 3 เวลา 13.20 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 8 มิ.ย. 2560)
- มอบตัวรักษาสิทธิ์ ป.1 ปี 2561 (วันที่ 9 มิ.ย. 2560)
- พิธีประดับเข็มวิทยฐานะ ม.4 (วันที่ 9 มิ.ย. 2560)
- พิธีประดับเข็มวิทยฐานะ ม.4 (วันที่ 9 มิ.ย. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 10 มิ.ย. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 15 มิ.ย. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 15 มิ.ย. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 17 มิ.ย. 2560)
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (วันที่ 23 มิ.ย. 2560)
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ เข็มที่ 1 วันที่ 23 มิถุนายน 2560 , เข็มที่ 2 วันที่ 1 สิงหาคม 2560 (วันที่ 23 มิ.ย. 2560)
- ประชุมผู้ปกครองโครงการเรียนล่วงหน้ากับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วันเสาร์ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร (วันที่ 24 มิ.ย. 2560)
- ประชุมผู้ปกครองโครงการเรียนล่วงหน้ากับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วันเสาร์ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร (วันที่ 24 มิ.ย. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 24 มิ.ย. 2560)
- ประชุมผู้ปกครองนักกีฬาโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2560 เวลา 08.00-12.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 24 มิ.ย. 2560)
- ประชุมผู้ปกครองนักกีฬาโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2560 เวลา 08.00-12.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 24 มิ.ย. 2560)
- กิจกรรม "ให้ความรู้สิ่งเสพติด โรคเอดส์และเพศศึกษา" (วันที่ 26 มิ.ย. 2560)
- กิจกรรม "ให้ความรู้สิ่งเสพติด โรคเอดส์และเพศศึกษา" (วันที่ 26 มิ.ย. 2560)
- ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับมัธยมฯ (วันที่ 30 มิ.ย. 2560)
- ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับมัธยมฯ (วันที่ 30 มิ.ย. 2560)
- พิธีปฏิญาณตนเดินสวนสนามและถวายราชสดุดี (วันที่ 30 มิ.ย. 2560)
- พิธีปฏิญาณตนเดินสวนสนามและถวายราชสดุดี (วันที่ 30 มิ.ย. 2560)
- พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 1 ก.ค. 2560)
- พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 1 ก.ค. 2560)
- ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับมัธยมฯ (วันที่ 1 ก.ค. 2560)
- ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับมัธยมฯ (วันที่ 1 ก.ค. 2560)
- กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา (วันที่ 6 ก.ค. 2560)
- กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา (วันที่ 6 ก.ค. 2560)
- กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้นำนักเรียน (วันที่ 6 ก.ค. 2560)
- กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้นำนักเรียน (วันที่ 6 ก.ค. 2560)
- สิ้นสุด กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา (วันที่ 7 ก.ค. 2560)
- กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา (วันที่ 7 ก.ค. 2560)
- มิสซาศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 7 ก.ค. 2560)
- อบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการป้องกันอัคคีภัย / ซ้อมหนีไฟ (วันที่ 7 ก.ค. 2560)
- อบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการป้องกันอัคคีภัย / ซ้อมหนีไฟ (วันที่ 7 ก.ค. 2560)
- มิสซาศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 7 ก.ค. 2560)
- วันอาสาฬหบูชา / วันเข้าพรรษา (วันที่ 8 ก.ค. 2560)
- หยุดวันอาสาฬหบูชา (วันที่ 8 ก.ค. 2560)
- หยุดวันเข้าพรรษา (วันที่ 9 ก.ค. 2560)
- หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา (วันที่ 10 ก.ค. 2560)
- สิ้นสุด วันอาสาฬหบูชา / วันเข้าพรรษา (วันที่ 11 ก.ค. 2560)
- หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา (วันที่ 11 ก.ค. 2560)
- โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ร่วมกับ สำนักงานเขตบางแค ดำเนินโครงการ การพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร Bangkok Clean and Green ประจำปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ อาคารเซนต์ปีเตอร์ ชั้น 1 (วันที่ 13 ก.ค. 2560)
- โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ร่วมกับ สำนักงานเขตบางแค ดำเนินโครงการ การพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร Bangkok Clean and Green ประจำปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ อาคารเซนต์ปีเตอร์ ชั้น 1 (วันที่ 13 ก.ค. 2560)
- นักเรียนเข้าค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือบ้านสวนยอแซฟ อำเภอสามพราน จังหวัดนตรปฐม (วันที่ 14 ก.ค. 2560)
- พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับ กระทรวงศึกษาธิการของรัฐบาลท้องถิ่น ออสเตรเลียใต้ ในวันศุกร์ที่ 14 ก.ค.60 ณ ห้องรัตนบรรณาคาร 1 ระหว่างเวลา 9.00 น. - 11.30 น. (วันที่ 14 ก.ค. 2560)
- พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับ กระทรวงศึกษาธิการของรัฐบาลท้องถิ่น ออสเตรเลียใต้ ในวันศุกร์ที่ 14 ก.ค.60 ณ ห้องรัตนบรรณาคาร 1 ระหว่างเวลา 9.00 น. - 11.30 น. (วันที่ 14 ก.ค. 2560)
- ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ ณ ค่ายยอเซฟอุปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม (วันที่ 14 ก.ค. 2560)
- ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ ณ ค่ายยอเซฟอุปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม (วันที่ 14 ก.ค. 2560)
- สิ้นสุด นักเรียนเข้าค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือบ้านสวนยอแซฟ อำเภอสามพราน จังหวัดนตรปฐม (วันที่ 15 ก.ค. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ ​6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 15 ก.ค. 2560)
- ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ ณ ค่ายยอเซฟอุปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม (วันที่ 15 ก.ค. 2560)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell (นอกตารางสอบ) วันที่ 17-21 กรกฏาคม 2560 (วันที่ 17 ก.ค. 2560)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell (นอกตารางสอบ) วันที่ 17-21 กรกฏาคม 2560 (วันที่ 17 ก.ค. 2560)
- นิทรรศการสัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ในวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารอัสสัมชัญ (วันที่ 17 ก.ค. 2560)
- นิทรรศการสัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ในวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารอัสสัมชัญ (วันที่ 17 ก.ค. 2560)
- คอนเสิร์ตสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00-18.00 น. ณ เมืองไทย GMM Live House ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ (วันที่ 21 ก.ค. 2560)
- คอนเสิร์ตสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00-18.00 น. ณ เมืองไทย GMM Live House ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ (วันที่ 21 ก.ค. 2560)
- สิ้นสุด สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell (นอกตารางสอบ) วันที่ 17-21 กรกฏาคม 2560 (วันที่ 21 ก.ค. 2560)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell (นอกตารางสอบ) วันที่ 17-21 กรกฏาคม 2560 (วันที่ 21 ก.ค. 2560)
- "มหกรรมคอนเสิร์ต" ครั้งที่ 2 จัดโดยมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ศิลปินที่ร่วมแสดงได้แก่วง ลุลา , ณัฐ ศักดาทร , Getsunova วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ เมืองไทย GMM Live House ชั้น 8 ศูนย์การค้า Central World นักเรียนที่เข้าชมกับทางโรงเรียนได้แก่ นักเรียนชั้น ป.6 เวลา 13.20-16.50 น. / รอบผู้ปกครอง เวลา 17.30-20.45 น. โรงเรียนจำหน่ายบัตรผู้ปกครองราคาที่นั่งละ 1,500 บาท - VIP 1,700 บาท (วันที่ 21 ก.ค. 2560)
- "มหกรรมคอนเสิร์ต" ครั้งที่ 2 จัดโดยมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ศิลปินที่ร่วมแสดงได้แก่วง ลุลา , ณัฐ ศักดาทร , Getsunova วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ เมืองไทย GMM Live House ชั้น 8 ศูนย์การค้า Central World รอบนักเรียน เวลา 13.20-16.50 น (เฉพาะนักเรียน ป.6) / รอบผู้ปกครอง เวลา 17.30-20.45 น. ทั้งนี้โรงเรียนจำหน่ายบัตรชมคอนเสิร์ตให้แก่ผู้ปกครองราคาที่นั่งละ 1,500 บาท - VIP 1,700 บาท (วันที่ 21 ก.ค. 2560)
- นิทรรศการสัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ในวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารอัสสัมชัญ (วันที่ 21 ก.ค. 2560)
- นิทรรศการสัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ในวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารอัสสัมชัญ (วันที่ 21 ก.ค. 2560)
- วจนพิธีกรรมเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ฯ (วันที่ 21 ก.ค. 2560)
- วจนพิธีกรรมเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ฯ (วันที่ 21 ก.ค. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ ​7 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 22 ก.ค. 2560)
- ป.1 – ป.6 สอบวันอังคารที่ 25, วันพฤหัสบดีที่ 27 ก.ค.60 /หยุด วันพุธที่ 26 , วันศุกร์ที่ 28 ก.ค.60 /เรียนตามปกติวันจันทร์ที่ 24 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค.60 // ม. 1 – ม.3 สอบวันจันทร์ที่ 24 ,วันพุธที่ 26 ก.ค.60 /หยุด วันอังคารที่ 25 , วันพฤหัสบดีที่ 27 , วันศุกร์ที่ 28 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค. 60 //ม.4 – ม.6 สอบวันอังคารที่ 25 , วันพฤหัสบดีที่ 27 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค.2560 /หยุด วันจันทร์ที่ 24 ,วันพุธที่ 26 ,วันศุกร์ที่ 28 ก.ค. 2560 (วันที่ 24 ก.ค. 2560)
- ป.1 – ป.6 สอบวันอังคารที่ 25, วันพฤหัสบดีที่ 27 ก.ค.60 /หยุด วันพุธที่ 26 , วันศุกร์ที่ 28 ก.ค.60 /เรียนตามปกติวันจันทร์ที่ 24 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค.60 // ม. 1 – ม.3 สอบวันจันทร์ที่ 24 ,วันพุธที่ 26 ก.ค.60 /หยุด วันอังคารที่ 25 , วันพฤหัสบดีที่ 27 , วันศุกร์ที่ 28 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค. 60 //ม.4 – ม.6 สอบวันอังคารที่ 25 , วันพฤหัสบดีที่ 27 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค.2560 /หยุด วันจันทร์ที่ 24 ,วันพุธที่ 26 ,วันศุกร์ที่ 28 ก.ค. 2560 (วันที่ 24 ก.ค. 2560)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 24 ก.ค. 2560)
- ป.1 – ป.6 สอบวันอังคารที่ 25, วันพฤหัสบดีที่ 27 ก.ค.60 /หยุด วันพุธที่ 26 , วันศุกร์ที่ 28 ก.ค.60 /เรียนตามปกติวันจันทร์ที่ 24 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค.60 // ม. 1 – ม.3 สอบวันจันทร์ที่ 24 ,วันพุธที่ 26 ก.ค.60 /หยุด วันอังคารที่ 25 , วันพฤหัสบดีที่ 27 , วันศุกร์ที่ 28 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค. 60 //ม.4 – ม.6 สอบวันอังคารที่ 25 , วันพฤหัสบดีที่ 27 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค.2560 /หยุด วันจันทร์ที่ 24 ,วันพุธที่ 26 ,วันศุกร์ที่ 28 ก.ค. 2560 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- ป.1 – ป.6 สอบวันอังคารที่ 25, วันพฤหัสบดีที่ 27 ก.ค.60 /หยุด วันพุธที่ 26 , วันศุกร์ที่ 28 ก.ค.60 /เรียนตามปกติวันจันทร์ที่ 24 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค.60 // ม. 1 – ม.3 สอบวันจันทร์ที่ 24 ,วันพุธที่ 26 ก.ค.60 /หยุด วันอังคารที่ 25 , วันพฤหัสบดีที่ 27 , วันศุกร์ที่ 28 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค. 60 //ม.4 – ม.6 สอบวันอังคารที่ 25 , วันพฤหัสบดีที่ 27 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค.2560 /หยุด วันจันทร์ที่ 24 ,วันพุธที่ 26 ,วันศุกร์ที่ 28 ก.ค. 2560 (วันที่ 26 ก.ค. 2560)
- ป.1 – ป.6 สอบวันอังคารที่ 25, วันพฤหัสบดีที่ 27 ก.ค.60 /หยุด วันพุธที่ 26 , วันศุกร์ที่ 28 ก.ค.60 /เรียนตามปกติวันจันทร์ที่ 24 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค.60 // ม. 1 – ม.3 สอบวันจันทร์ที่ 24 ,วันพุธที่ 26 ก.ค.60 /หยุด วันอังคารที่ 25 , วันพฤหัสบดีที่ 27 , วันศุกร์ที่ 28 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค. 60 //ม.4 – ม.6 สอบวันอังคารที่ 25 , วันพฤหัสบดีที่ 27 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค.2560 /หยุด วันจันทร์ที่ 24 ,วันพุธที่ 26 ,วันศุกร์ที่ 28 ก.ค. 2560 (วันที่ 27 ก.ค. 2560)
- วันเฉลิมพระชนมฯ รัชกาลที่ 10 (วันที่ 27 ก.ค. 2560)
- พิธีถวายพระพรฯ รัชกาลที่ 10 (วันที่ 27 ก.ค. 2560)
- หยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมฯ รัชกาลที่ 10 (วันที่ 28 ก.ค. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ ​8 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 29 ก.ค. 2560)
- สิ้นสุด ป.1 – ป.6 สอบวันอังคารที่ 25, วันพฤหัสบดีที่ 27 ก.ค.60 /หยุด วันพุธที่ 26 , วันศุกร์ที่ 28 ก.ค.60 /เรียนตามปกติวันจันทร์ที่ 24 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค.60 // ม. 1 – ม.3 สอบวันจันทร์ที่ 24 ,วันพุธที่ 26 ก.ค.60 /หยุด วันอังคารที่ 25 , วันพฤหัสบดีที่ 27 , วันศุกร์ที่ 28 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค. 60 //ม.4 – ม.6 สอบวันอังคารที่ 25 , วันพฤหัสบดีที่ 27 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค.2560 /หยุด วันจันทร์ที่ 24 ,วันพุธที่ 26 ,วันศุกร์ที่ 28 ก.ค. 2560 (วันที่ 31 ก.ค. 2560)
- ป.1 – ป.6 สอบวันอังคารที่ 25, วันพฤหัสบดีที่ 27 ก.ค.60 /หยุด วันพุธที่ 26 , วันศุกร์ที่ 28 ก.ค.60 /เรียนตามปกติวันจันทร์ที่ 24 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค.60 // ม. 1 – ม.3 สอบวันจันทร์ที่ 24 ,วันพุธที่ 26 ก.ค.60 /หยุด วันอังคารที่ 25 , วันพฤหัสบดีที่ 27 , วันศุกร์ที่ 28 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค. 60 //ม.4 – ม.6 สอบวันอังคารที่ 25 , วันพฤหัสบดีที่ 27 ,วันจันทร์ที่ 31 ก.ค.2560 /หยุด วันจันทร์ที่ 24 ,วันพุธที่ 26 ,วันศุกร์ที่ 28 ก.ค. 2560 (วันที่ 31 ก.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2560 วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 (วันที่ 31 ก.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2560 วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 (วันที่ 31 ก.ค. 2560)
- สิ้นสุด สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 31 ก.ค. 2560)
- สิ้นสุด ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (วันที่ 1 ส.ค. 2560)
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ เข็มที่ 1 วันที่ 23 มิถุนายน 2560 , เข็มที่ 2 วันที่ 1 สิงหาคม 2560 (วันที่ 1 ส.ค. 2560)
- ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 (วันที่ 4 ส.ค. 2560)
- ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 (วันที่ 4 ส.ค. 2560)
- ค่ายภาษาไทย วันที่ 4-5 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมปรีชาวุฒิ (วันที่ 4 ส.ค. 2560)
- ค่ายภาษาไทย วันที่ 4-5 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมปรีชาวุฒิ (วันที่ 4 ส.ค. 2560)
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชมรมตะกร้าคณะบริหารธุรการ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-14.00 น. (วันที่ 4 ส.ค. 2560)
- มิสซาศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 4 ส.ค. 2560)
- มิสซาศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 4 ส.ค. 2560)
- ทัศนศึกษานอกสถานที่นักเรียน EP Extreme Sat ป.1-ม.3 ณ Safari World วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่ 07.30 - 15.30 น. (วันที่ 5 ส.ค. 2560)
- ทัศนศึกษานอกสถานที่นักเรียน EP Extreme Sat ป.1-ม.3 ณ Safari World วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่ 07.30 - 15.30 น. (วันที่ 5 ส.ค. 2560)
- สิ้นสุด ค่ายภาษาไทย วันที่ 4-5 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมปรีชาวุฒิ (วันที่ 5 ส.ค. 2560)
- ค่ายภาษาไทย วันที่ 4-5 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมปรีชาวุฒิ (วันที่ 5 ส.ค. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ ​9 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 5 ส.ค. 2560)
- ทัศนศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2560 ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ คลองหนึ่ง ป.1 วันที่ 16 ส.ค. 60 / ป.2 - วันที่ 9 ส.ค.60 / ป.3 - วันที่ 8 ส.ค.60 / ป.4 วันที่ 17 ส.ค. 60 / ป.5 - วันที่ 10 ส.ค. 60 / ป.6 วันที่ 23 ส.ค. 60 // ม.1 วันที่ 31 ส.ค. 60 / ม. 2 วันที่ 29 ส.ค.60 / ม.3 วันที่ 24 ส.ค.60 / ม.4 วันที่ 22 ส.ค.60 / ม.5 วันที่ 14 ก.ย.60 / ม.6 วันที่ 7 ก.ย.60 (วันที่ 8 ส.ค. 2560)
- ทัศนศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2560 ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ คลองหนึ่ง ป.1 วันที่ 16 ส.ค. 60 / ป.2 - วันที่ 9 ส.ค.60 / ป.3 - วันที่ 8 ส.ค.60 / ป.4 วันที่ 17 ส.ค. 60 / ป.5 - วันที่ 10 ส.ค. 60 / ป.6 วันที่ 23 ส.ค. 60 // ม.1 วันที่ 31 ส.ค. 60 / ม. 2 วันที่ 29 ส.ค.60 / ม.3 วันที่ 24 ส.ค.60 / ม.4 วันที่ 22 ส.ค.60 / ม.5 วันที่ 14 ก.ย.60 / ม.6 วันที่ 7 ก.ย.60 (วันที่ 8 ส.ค. 2560)
- ทัศนศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2560 ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ คลองหนึ่ง ป.1 วันที่ 16 ส.ค. 60 / ป.2 - วันที่ 9 ส.ค.60 / ป.3 - วันที่ 8 ส.ค.60 / ป.4 วันที่ 17 ส.ค. 60 / ป.5 - วันที่ 10 ส.ค. 60 / ป.6 วันที่ 23 ส.ค. 60 // ม.1 วันที่ 31 ส.ค. 60 / ม. 2 วันที่ 29 ส.ค.60 / ม.3 วันที่ 24 ส.ค.60 / ม.4 วันที่ 22 ส.ค.60 / ม.5 วันที่ 14 ก.ย.60 / ม.6 วันที่ 7 ก.ย.60 (วันที่ 9 ส.ค. 2560)
- ทัศนศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2560 ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ คลองหนึ่ง ป.1 วันที่ 16 ส.ค. 60 / ป.2 - วันที่ 9 ส.ค.60 / ป.3 - วันที่ 8 ส.ค.60 / ป.4 วันที่ 17 ส.ค. 60 / ป.5 - วันที่ 10 ส.ค. 60 / ป.6 วันที่ 23 ส.ค. 60 // ม.1 วันที่ 31 ส.ค. 60 / ม. 2 วันที่ 29 ส.ค.60 / ม.3 วันที่ 24 ส.ค.60 / ม.4 วันที่ 22 ส.ค.60 / ม.5 วันที่ 14 ก.ย.60 / ม.6 วันที่ 7 ก.ย.60 (วันที่ 10 ส.ค. 2560)
- พิธีรำลึกพระคุณแม่ (วันที่ 11 ส.ค. 2560)
- พิธีรำลึกพระคุณแม่ ป.1,ป.3 รอบเช้า 07.50-10.00น. / ป.2,ป.4 รอบบ่าย 12.30-14.00 น. (วันที่ 11 ส.ค. 2560)
- หยุดวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 12 ส.ค. 2560)
- หยุดวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 12 ส.ค. 2560)
- หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 14 ส.ค. 2560)
- วจนพิธีกรรมเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ (วันที่ 15 ส.ค. 2560)
- วจนพิธีกรรมเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ (วันที่ 15 ส.ค. 2560)
- ทัศนศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2560 ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ คลองหนึ่ง ป.1 วันที่ 16 ส.ค. 60 / ป.2 - วันที่ 9 ส.ค.60 / ป.3 - วันที่ 8 ส.ค.60 / ป.4 วันที่ 17 ส.ค. 60 / ป.5 - วันที่ 10 ส.ค. 60 / ป.6 วันที่ 23 ส.ค. 60 // ม.1 วันที่ 31 ส.ค. 60 / ม. 2 วันที่ 29 ส.ค.60 / ม.3 วันที่ 24 ส.ค.60 / ม.4 วันที่ 22 ส.ค.60 / ม.5 วันที่ 14 ก.ย.60 / ม.6 วันที่ 7 ก.ย.60 (วันที่ 16 ส.ค. 2560)
- ป.6 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก วันที่ 17 ส.ค.60 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (วันที่ 17 ส.ค. 2560)
- ป.6 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก วันที่ 17 ส.ค.60 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (วันที่ 17 ส.ค. 2560)
- ทัศนศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2560 ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ คลองหนึ่ง ป.1 วันที่ 16 ส.ค. 60 / ป.2 - วันที่ 9 ส.ค.60 / ป.3 - วันที่ 8 ส.ค.60 / ป.4 วันที่ 17 ส.ค. 60 / ป.5 - วันที่ 10 ส.ค. 60 / ป.6 วันที่ 23 ส.ค. 60 // ม.1 วันที่ 31 ส.ค. 60 / ม. 2 วันที่ 29 ส.ค.60 / ม.3 วันที่ 24 ส.ค.60 / ม.4 วันที่ 22 ส.ค.60 / ม.5 วันที่ 14 ก.ย.60 / ม.6 วันที่ 7 ก.ย.60 (วันที่ 17 ส.ค. 2560)
- ป.1 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก และหยอดป้องกันโปลิโอ วันที่ 18 ส.ค.60 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (วันที่ 18 ส.ค. 2560)
- ป.1 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก และหยอดป้องกันโปลิโอ วันที่ 18 ส.ค.60 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (วันที่ 18 ส.ค. 2560)
- วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (วันที่ 18 ส.ค. 2560)
- วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (วันที่ 18 ส.ค. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ ​10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 19 ส.ค. 2560)
- เข้าค่ายทำสารคดี ACT MEDIA ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบนบุรี วันที่ 21-31 สิงหาคม 2560 (วันที่ 21 ส.ค. 2560)
- เข้าค่ายทำสารคดี ACT MEDIA ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบนบุรี วันที่ 21-31 สิงหาคม 2560 (วันที่ 21 ส.ค. 2560)
- ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วันที่ 21-23 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (วันที่ 21 ส.ค. 2560)
- ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วันที่ 21-23 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (วันที่ 21 ส.ค. 2560)
- ทัศนศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2560 ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ คลองหนึ่ง ป.1 วันที่ 16 ส.ค. 60 / ป.2 - วันที่ 9 ส.ค.60 / ป.3 - วันที่ 8 ส.ค.60 / ป.4 วันที่ 17 ส.ค. 60 / ป.5 - วันที่ 10 ส.ค. 60 / ป.6 วันที่ 23 ส.ค. 60 // ม.1 วันที่ 31 ส.ค. 60 / ม. 2 วันที่ 29 ส.ค.60 / ม.3 วันที่ 24 ส.ค.60 / ม.4 วันที่ 22 ส.ค.60 / ม.5 วันที่ 14 ก.ย.60 / ม.6 วันที่ 7 ก.ย.60 (วันที่ 22 ส.ค. 2560)
- ทัศนศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2560 ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ คลองหนึ่ง ป.1 วันที่ 16 ส.ค. 60 / ป.2 - วันที่ 9 ส.ค.60 / ป.3 - วันที่ 8 ส.ค.60 / ป.4 วันที่ 17 ส.ค. 60 / ป.5 - วันที่ 10 ส.ค. 60 / ป.6 วันที่ 23 ส.ค. 60 // ม.1 วันที่ 31 ส.ค. 60 / ม. 2 วันที่ 29 ส.ค.60 / ม.3 วันที่ 24 ส.ค.60 / ม.4 วันที่ 22 ส.ค.60 / ม.5 วันที่ 14 ก.ย.60 / ม.6 วันที่ 7 ก.ย.60 (วันที่ 23 ส.ค. 2560)
- สิ้นสุด ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วันที่ 21-23 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (วันที่ 23 ส.ค. 2560)
- ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วันที่ 21-23 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (วันที่ 23 ส.ค. 2560)
- ทัศนศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2560 ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ คลองหนึ่ง ป.1 วันที่ 16 ส.ค. 60 / ป.2 - วันที่ 9 ส.ค.60 / ป.3 - วันที่ 8 ส.ค.60 / ป.4 วันที่ 17 ส.ค. 60 / ป.5 - วันที่ 10 ส.ค. 60 / ป.6 วันที่ 23 ส.ค. 60 // ม.1 วันที่ 31 ส.ค. 60 / ม. 2 วันที่ 29 ส.ค.60 / ม.3 วันที่ 24 ส.ค.60 / ม.4 วันที่ 22 ส.ค.60 / ม.5 วันที่ 14 ก.ย.60 / ม.6 วันที่ 7 ก.ย.60 (วันที่ 24 ส.ค. 2560)
- ฉีดวัคซีนเอชพีวี ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ป.5 ไม่มีค่าใช้จ่าย / ฉีดวัคซีนครั้งที่ 1 วันที่ 24 ส.ค.60 / ฉีดวัคซีนที่ 2 วันที่ 15 ก.พ.61 (วันที่ 24 ส.ค. 2560)
- ฉีดวัคซีนเอชพีวี ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ป.5 ไม่มีค่าใช้จ่าย / ฉีดวัคซีนครั้งที่ 1 วันที่ 24 ส.ค.60 / ฉีดวัคซีนที่ 2 วันที่ 15 ก.พ.61 (วันที่ 24 ส.ค. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ ​11 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 26 ส.ค. 2560)
- ทัศนศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2560 ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ คลองหนึ่ง ป.1 วันที่ 16 ส.ค. 60 / ป.2 - วันที่ 9 ส.ค.60 / ป.3 - วันที่ 8 ส.ค.60 / ป.4 วันที่ 17 ส.ค. 60 / ป.5 - วันที่ 10 ส.ค. 60 / ป.6 วันที่ 23 ส.ค. 60 // ม.1 วันที่ 31 ส.ค. 60 / ม. 2 วันที่ 29 ส.ค.60 / ม.3 วันที่ 24 ส.ค.60 / ม.4 วันที่ 22 ส.ค.60 / ม.5 วันที่ 14 ก.ย.60 / ม.6 วันที่ 7 ก.ย.60 (วันที่ 29 ส.ค. 2560)
- ทัศนศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2560 ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ คลองหนึ่ง ป.1 วันที่ 16 ส.ค. 60 / ป.2 - วันที่ 9 ส.ค.60 / ป.3 - วันที่ 8 ส.ค.60 / ป.4 วันที่ 17 ส.ค. 60 / ป.5 - วันที่ 10 ส.ค. 60 / ป.6 วันที่ 23 ส.ค. 60 // ม.1 วันที่ 31 ส.ค. 60 / ม. 2 วันที่ 29 ส.ค.60 / ม.3 วันที่ 24 ส.ค.60 / ม.4 วันที่ 22 ส.ค.60 / ม.5 วันที่ 14 ก.ย.60 / ม.6 วันที่ 7 ก.ย.60 (วันที่ 31 ส.ค. 2560)
- สิ้นสุด เข้าค่ายทำสารคดี ACT MEDIA ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบนบุรี วันที่ 21-31 สิงหาคม 2560 (วันที่ 31 ส.ค. 2560)
- เข้าค่ายทำสารคดี ACT MEDIA ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบนบุรี วันที่ 21-31 สิงหาคม 2560 (วันที่ 31 ส.ค. 2560)
- เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ม.1-ม.6 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันที่ 1-2 กันยายน 2560 (วันที่ 1 ก.ย. 2560)
- เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ม.1-ม.6 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันที่ 1-2 กันยายน 2560 (วันที่ 1 ก.ย. 2560)
- มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 1 ก.ย. 2560)
- มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 1 ก.ย. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ ​12 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 2 ก.ย. 2560)
- สิ้นสุด เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ม.1-ม.6 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันที่ 1-2 กันยายน 2560 (วันที่ 2 ก.ย. 2560)
- เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ม.1-ม.6 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันที่ 1-2 กันยายน 2560 (วันที่ 2 ก.ย. 2560)
- ทัศนศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2560 ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ คลองหนึ่ง ป.1 วันที่ 16 ส.ค. 60 / ป.2 - วันที่ 9 ส.ค.60 / ป.3 - วันที่ 8 ส.ค.60 / ป.4 วันที่ 17 ส.ค. 60 / ป.5 - วันที่ 10 ส.ค. 60 / ป.6 วันที่ 23 ส.ค. 60 // ม.1 วันที่ 31 ส.ค. 60 / ม. 2 วันที่ 29 ส.ค.60 / ม.3 วันที่ 24 ส.ค.60 / ม.4 วันที่ 22 ส.ค.60 / ม.5 วันที่ 14 ก.ย.60 / ม.6 วันที่ 7 ก.ย.60 (วันที่ 7 ก.ย. 2560)
- กิจกรรมประมวลความรู้พระวรสารนักบุญมัทธิว ณ ห้องประชุมเซนต์ไมเกิ้ล บ้านผู้หว่าน อำเภอสามพราน จ.นครปฐม (วันที่ 7 ก.ย. 2560)
- กิจกรรมประมวลความรู้พระวรสารนักบุญมัทธิว ณ ห้องประชุมเซนต์ไมเกิ้ล บ้านผู้หว่าน อำเภอสามพราน จ.นครปฐม (วันที่ 7 ก.ย. 2560)
- กรีฑาสี (วันที่ 8 ก.ย. 2560)
- กรีฑาสี ป.4 - ม.6 (วันที่ 8 ก.ย. 2560)
- สิ้นสุด กรีฑาสี (วันที่ 9 ก.ย. 2560)
- กรีฑาสี ป.1-ป.3 (วันที่ 9 ก.ย. 2560)
- ทัศนศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2560 ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ คลองหนึ่ง ป.1 วันที่ 16 ส.ค. 60 / ป.2 - วันที่ 9 ส.ค.60 / ป.3 - วันที่ 8 ส.ค.60 / ป.4 วันที่ 17 ส.ค. 60 / ป.5 - วันที่ 10 ส.ค. 60 / ป.6 วันที่ 23 ส.ค. 60 // ม.1 วันที่ 31 ส.ค. 60 / ม. 2 วันที่ 29 ส.ค.60 / ม.3 วันที่ 24 ส.ค.60 / ม.4 วันที่ 22 ส.ค.60 / ม.5 วันที่ 14 ก.ย.60 / ม.6 วันที่ 7 ก.ย.60 (วันที่ 14 ก.ย. 2560)
- ทัศนศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2560 ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ คลองหนึ่ง ป.1 วันที่ 16 ส.ค. 60 / ป.2 - วันที่ 9 ส.ค.60 / ป.3 - วันที่ 8 ส.ค.60 / ป.4 วันที่ 17 ส.ค. 60 / ป.5 - วันที่ 10 ส.ค. 60 / ป.6 วันที่ 23 ส.ค. 60 // ม.1 วันที่ 31 ส.ค. 60 / ม. 2 วันที่ 29 ส.ค.60 / ม.3 วันที่ 24 ส.ค.60 / ม.4 วันที่ 22 ส.ค.60 / ม.5 วันที่ 14 ก.ย.60 / ม.6 วันที่ 7 ก.ย.60 (วันที่ 14 ก.ย. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ ​13 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 16 ก.ย. 2560)
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ วันที่ 5-24 ตุลาคม 2560 ณ เมือง Gold Coast ณ ประเทศออสเตรเลีย (วันที่ 21 ก.ย. 2560)
- ประชุมก่อนเดินทางไปออสเตรเลัย วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 16.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมยอนห์ แมรี่ (วันที่ 21 ก.ย. 2560)
- ป.1- 6 สอบวันจันทร์ที่ 25, วันพุธที่ 27 และ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 - หยุดวันอังคารที่ 26 และ วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เรียนตามปกติ / ม.1 - 3 สอบวันจันทร์ที่ 25, วันพุธที่ 27 และ วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 25560 - หยุดวันศุกร์ที่ 22,วันอังคารที่ 26 และ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 / ม.4 - 6 สอบวันศุกร์ที่ 22, วันอังคารที่ 26 และ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 - หยุดวันจันทร์ที่ 25 และ วันพุธที่ 27 และ วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 (วันที่ 22 ก.ย. 2560)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 22 ก.ย. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ ​14 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 23 ก.ย. 2560)
- ประชุมผู้ปกครองโครงการเรียนร่วมกันระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีและโรงเรียนรัฐบาลใน South Australia วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุมรัตนฯ 1 ชั้น 2 (วันที่ 23 ก.ย. 2560)
- ประชุมผู้ปกครองโครงการเรียนร่วมกันระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีและโรงเรียนรัฐบาลใน South Australia วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุมรัตนฯ 1 ชั้น 2 (วันที่ 23 ก.ย. 2560)
- ประชุมชี้แจงเรื่องการศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีให้แก่ผู้ปกครอง ป.6 และ ม.3 / ระดับชั้น ป.6 เวลา 9.30-11.30 น. / ระดับชั้น ม.3 เวลา 13.00-15.00 น. ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ (วันที่ 23 ก.ย. 2560)
- ประชุมชี้แจงเรื่องการศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีให้แก่ผู้ปกครอง ป.6 และ ม.3 / ระดับชั้น ป.6 เวลา 9.30-11.30 น. / ระดับชั้น ม.3 เวลา 13.00-15.00 น. ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ (วันที่ 23 ก.ย. 2560)
- ฝึกซ้อมกอล์ฟ นอกสถานที่ ณ สนามได์ฟกอล์ฟ ศูนย์กีฬาพาณิชยการราชดำเนิน พุทธมณฑลสาย 3 วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 13.00-14.30 น. (วันที่ 23 ก.ย. 2560)
- ฝึกซ้อมกอล์ฟ นอกสถานที่ ณ สนามได์ฟกอล์ฟ ศูนย์กีฬาพาณิชยการราชดำเนิน พุทธมณฑลสาย 3 วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 13.00-14.30 น. (วันที่ 23 ก.ย. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 6/2560 วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 (วันที่ 23 ก.ย. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 6/2560 วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมไถง สุวรรณทัต อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4 (วันที่ 23 ก.ย. 2560)
- ป.1- 6 สอบวันจันทร์ที่ 25, วันพุธที่ 27 และ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 - หยุดวันอังคารที่ 26 และ วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เรียนตามปกติ / ม.1 - 3 สอบวันจันทร์ที่ 25, วันพุธที่ 27 และ วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 25560 - หยุดวันศุกร์ที่ 22,วันอังคารที่ 26 และ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 / ม.4 - 6 สอบวันศุกร์ที่ 22, วันอังคารที่ 26 และ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 - หยุดวันจันทร์ที่ 25 และ วันพุธที่ 27 และ วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 (วันที่ 25 ก.ย. 2560)
- ป.1- 6 สอบวันจันทร์ที่ 25, วันพุธที่ 27 และ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 - หยุดวันอังคารที่ 26 และ วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เรียนตามปกติ / ม.1 - 3 สอบวันจันทร์ที่ 25, วันพุธที่ 27 และ วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 25560 - หยุดวันศุกร์ที่ 22,วันอังคารที่ 26 และ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 / ม.4 - 6 สอบวันศุกร์ที่ 22, วันอังคารที่ 26 และ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 - หยุดวันจันทร์ที่ 25 และ วันพุธที่ 27 และ วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 (วันที่ 26 ก.ย. 2560)
- ป.1- 6 สอบวันจันทร์ที่ 25, วันพุธที่ 27 และ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 - หยุดวันอังคารที่ 26 และ วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เรียนตามปกติ / ม.1 - 3 สอบวันจันทร์ที่ 25, วันพุธที่ 27 และ วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 25560 - หยุดวันศุกร์ที่ 22,วันอังคารที่ 26 และ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 / ม.4 - 6 สอบวันศุกร์ที่ 22, วันอังคารที่ 26 และ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 - หยุดวันจันทร์ที่ 25 และ วันพุธที่ 27 และ วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 (วันที่ 27 ก.ย. 2560)
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ เมือง Eugene รัฐ Oregon ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 7-28 ตุลาคม 2560 (วันที่ 28 ก.ย. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 28 ก.ย. 2560)
- ประชุมก่อนเดินทางไปสหรัฐอเมริกา วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 16.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมยอนห์แมรี่ 1 อาคารยอนห์แมรี่ (วันที่ 28 ก.ย. 2560)
- ป.1- 6 สอบวันจันทร์ที่ 25, วันพุธที่ 27 และ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 - หยุดวันอังคารที่ 26 และ วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เรียนตามปกติ / ม.1 - 3 สอบวันจันทร์ที่ 25, วันพุธที่ 27 และ วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 25560 - หยุดวันศุกร์ที่ 22,วันอังคารที่ 26 และ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 / ม.4 - 6 สอบวันศุกร์ที่ 22, วันอังคารที่ 26 และ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 - หยุดวันจันทร์ที่ 25 และ วันพุธที่ 27 และ วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 (วันที่ 28 ก.ย. 2560)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 29 ก.ย. 2560)
- ป.1- 6 สอบวันจันทร์ที่ 25, วันพุธที่ 27 และ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 - หยุดวันอังคารที่ 26 และ วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เรียนตามปกติ / ม.1 - 3 สอบวันจันทร์ที่ 25, วันพุธที่ 27 และ วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 25560 - หยุดวันศุกร์ที่ 22,วันอังคารที่ 26 และ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 / ม.4 - 6 สอบวันศุกร์ที่ 22, วันอังคารที่ 26 และ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 - หยุดวันจันทร์ที่ 25 และ วันพุธที่ 27 และ วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 (วันที่ 29 ก.ย. 2560)
- กิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล (วันที่ 30 ก.ย. 2560)
- กิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล ระดับชั้นมัธยมศึกษา เวลา 09.00-16.00 น. ณ Blu-O Rhythm & Bowl สาขาเอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย (วันที่ 30 ก.ย. 2560)
- กิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล ระดับชั้นประะถมศึกษา เวลา 09.00-16.00 น. ณ Blu-O Rhythm & Bowl สาขาเอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย (วันที่ 1 ต.ค. 2560)
- October Course 2017 วันที่ 2-13 ตุลาคม 2560 (วันที่ 2 ต.ค. 2560)
- October Course 2017 วันที่ 2-13 ตุลาคม 2560 (วันที่ 2 ต.ค. 2560)
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ วันที่ 5-24 ตุลาคม 2560 ณ เมือง Gold Coast ณ ประเทศออสเตรเลีย (วันที่ 5 ต.ค. 2560)
- วันออกพรรษา (วันที่ 5 ต.ค. 2560)
- วันออกพรรษา (วันที่ 5 ต.ค. 2560)
- ทัศนศึกษานอกสถานที่นักเรียน EP October Course ม.4 Dream World เวลา 08.00-15.30 น. (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) (วันที่ 6 ต.ค. 2560)
- ทัศนศึกษานอกสถานที่นักเรียน EP October Course ม.4 Dream World เวลา 08.00-15.30 น. (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) (วันที่ 6 ต.ค. 2560)
- มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 6 ต.ค. 2560)
- มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 6 ต.ค. 2560)
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ เมือง Eugene รัฐ Oregon ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 7-28 ตุลาคม 2560 (วันที่ 7 ต.ค. 2560)
- " อบรมคุณธรรม จริยธรรม " ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 (วันที่ 7 ต.ค. 2560)
- "อบรมคุณธรรม จริยธรรม" ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 (วันที่ 7 ต.ค. 2560)
- " อบรมคุณธรรม จริยธรรม " ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 (วันที่ 7 ต.ค. 2560)
- อบรมพัฒนาฝีมือแรงงานพนักงาน (วันที่ 7 ต.ค. 2560)
- อบรมพัฒนาฝีมือแรงงานพนักงาน (วันที่ 7 ต.ค. 2560)
- ทัศนศึกษานอกสถานที่นักเรียน EP October Course ม.5 ณ Manners and Social Etiquette Training ณ ศูนย์การค้าเกษรพลาซ่า เวลา 09.00-15.30 น. (วันที่ 9 ต.ค. 2560)
- ทัศนศึกษานอกสถานที่นักเรียน EP October Course ม.5 ณ Manners and Social Etiquette Training ณ ศูนย์การค้าเกษรพลาซ่า เวลา 09.00-15.30 น. (วันที่ 9 ต.ค. 2560)
- ทัศนศึกษานักเรียน EP October Course ป.1-ป.3 ณ Play Time วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00-15.30 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) (วันที่ 11 ต.ค. 2560)
- ทัศนศึกษานักเรียน EP October Course ป.1-ป.3 ณ Play Time วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00-15.30 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) (วันที่ 11 ต.ค. 2560)
- ทัศนศึกษานอกสถานที่ EP October Course ป.4-ม.3 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เวลา 08.00-15.30 น. (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) (วันที่ 11 ต.ค. 2560)
- ทัศนศึกษานอกสถานที่ EP October Course ป.4-ม.3 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เวลา 08.00-15.30 น. (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) (วันที่ 11 ต.ค. 2560)
- วันสวรรคต รัชกาลที่ 9 (วันที่ 13 ต.ค. 2560)
- วันสวรรคต รัชกาลที่ 9 (วันที่ 13 ต.ค. 2560)
- วันสวรรคต รัชกาลที่ 9 (วันที่ 13 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด October Course 2017 วันที่ 2-13 ตุลาคม 2560 (วันที่ 13 ต.ค. 2560)
- วันสุดท้าย October Course 2017 วันที่ 2-13 ตุลาคม 2560 (วันที่ 13 ต.ค. 2560)
- การแข่งขันปีนหน้าผา ณ มาร์ตินยิมเนเซียม อาคารโกลเด้นจูบิลี่ (วันที่ 14 ต.ค. 2560)
- การแข่งขันปีนหน้าผา ณ มาร์ตินยิมเนเซียม อาคารโกลเด้นจูบิลี่ (วันที่ 14 ต.ค. 2560)
- ค่ายสหสิลป์คอมพิวเตอร์ นักเรียน ม.4-ม.6 วันที่ 14-15 ตุลาคม 2560 (เช้าไป-เย็นกลับ) (วันที่ 14 ต.ค. 2560)
- ค่ายสหสิลป์คอมพิวเตอร์ นักเรียน ม.4-ม.6 วันที่ 14-15 ตุลาคม 2560 (เช้าไป-เย็นกลับ) (วันที่ 14 ต.ค. 2560)
- โครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล) อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี (วันที่ 14 ต.ค. 2560)
- โครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล) อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี (วันที่ 14 ต.ค. 2560)
- ฟื้นฟูจิตใจครูและเจ้าหน้าที่คาทอลิก (วันที่ 14 ต.ค. 2560)
- ฟื้นฟูจิตใจครูและเจ้าหน้าที่คาทอลิก (วันที่ 14 ต.ค. 2560)
- การแข่งขันว่ายน้ำ (วันที่ 14 ต.ค. 2560)
- การแข่งขันว่ายน้ำ ACT Swimming Champion 2017 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสวสวลี พระวรราชานินัดดามาตุ ณ สระว่ายน้ำเทิดเทพรัตน์ (วันที่ 14 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด ค่ายสหสิลป์คอมพิวเตอร์ นักเรียน ม.4-ม.6 วันที่ 14-15 ตุลาคม 2560 (เช้าไป-เย็นกลับ) (วันที่ 15 ต.ค. 2560)
- ค่ายสหสิลป์คอมพิวเตอร์ นักเรียน ม.4-ม.6 วันที่ 14-15 ตุลาคม 2560 (เช้าไป-เย็นกลับ) (วันที่ 15 ต.ค. 2560)
- การแข่งขันว่ายน้ำ (วันที่ 15 ต.ค. 2560)
- การแข่งขันว่ายน้ำ ACT Swimming Champion 2017 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสวสวลี พระวรราชานินัดดามาตุ ณ สระว่ายน้ำเทิดเทพรัตน์ (วันที่ 15 ต.ค. 2560)
- กีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 วันที่ 18-20 ตุลาคม 2560 (วันที่ 18 ต.ค. 2560)
- กีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 วันที่ 18-20 ตุลาคม 2560 (วันที่ 18 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด กีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 วันที่ 18-20 ตุลาคม 2560 (วันที่ 20 ต.ค. 2560)
- กีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 วันที่ 18-20 ตุลาคม 2560 (วันที่ 20 ต.ค. 2560)
- เข้าค่ายผลิตผลงานกบจูเนียร์ วันที่ 23-31 ตุลาคม 2560 ณ อาคารมาร์ติน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 23 ต.ค. 2560)
- วันปิยมหาราช (วันที่ 23 ต.ค. 2560)
- วันปิยมหาราช (วันที่ 23 ต.ค. 2560)
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ วันที่ 5-24 ตุลาคม 2560 ณ เมือง Gold Coast ณ ประเทศออสเตรเลีย (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ วันที่ 5-24 ตุลาคม 2560 ณ เมือง Gold Coast ณ ประเทศออสเตรเลีย (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- หยุดเนื่องในพระราชพีธีถวายพระเพลิง รัชกาลที่ 9 วันที่ 24-27 ตุลาคม 2560 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- เปิดภาคเรียนที่ 2/2560 นักเรียนทุกระดับชั้น (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- หยุดเนื่องในพระราชพีธีถวายพระเพลิง รัชกาลที่ 9 วันที่ 24-27 ตุลาคม 2560 (วันที่ 25 ต.ค. 2560)
- หยุดเนื่องในพระราชพีธีถวายพระเพลิง รัชกาลที่ 9 วันที่ 24-27 ตุลาคม 2560 (วันที่ 26 ต.ค. 2560)
- หยุดเนื่องในพระราชพีธีถวายพระเพลิง รัชกาลที่ 9 วันที่ 24-27 ตุลาคม 2560 (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- ผู้อำนวยการ /อธิการพบนักเรียน (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ เมือง Eugene รัฐ Oregon ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 7-28 ตุลาคม 2560 (วันที่ 28 ต.ค. 2560)
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ เมือง Eugene รัฐ Oregon ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 7-28 ตุลาคม 2560 (วันที่ 28 ต.ค. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 28 ต.ค. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 28 ต.ค. 2560)
- จำหน่ายใบสมัคร ม.1,ม.4 ปี 61 (วันที่ 30 ต.ค. 2560)
- จำหน่ายใบสมัคร ม.1,ม.4 ปี 61 (วันที่ 30 ต.ค. 2560)
- เปิดภาคเรียนที่ 2/2560 นักเรียนทุกระดับชั้น (เลื่อนจาก 24 ต.ค.2560 เป็น 30 ต.ค.2560) (วันที่ 30 ต.ค. 2560)
- เปิดภาคเรียนที่ 2/2560 นักเรียนทุกระดับชั้น (วันที่ 30 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด เข้าค่ายผลิตผลงานกบจูเนียร์ วันที่ 23-31 ตุลาคม 2560 ณ อาคารมาร์ติน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 31 ต.ค. 2560)
- เข้าค่ายผลิตผลงานกบจูเนียร์ วันที่ 23-31 ตุลาคม 2560 ณ อาคารมาร์ติน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 31 ต.ค. 2560)
- เสนอขออนุมัติงบดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ย. 2560)
- มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 3 พ.ย. 2560)
- มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 3 พ.ย. 2560)
- ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1/2560 (วันที่ 4 พ.ย. 2560)
- ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1/2560 (วันที่ 4 พ.ย. 2560)
- รับสมัครนักเรียน ม.4 (รอบภายใน) ปี 2561 วันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2560 (วันที่ 6 พ.ย. 2560)
- รับสมัครนักเรียน ม.4 (รอบภายใน) ปี 2561 วันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2560 (วันที่ 6 พ.ย. 2560)
- รับสมัครนักเรียน ม.4 (รอบภายใน) ปี 2561 วันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2560 (วันที่ 7 พ.ย. 2560)
- รับสมัครนักเรียน ม.4 (รอบภายใน) ปี 2561 วันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2560 (วันที่ 8 พ.ย. 2560)
- รับสมัครนักเรียน ม.4 (รอบภายใน) ปี 2561 วันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2560 (วันที่ 9 พ.ย. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 11 พ.ย. 2560)
- สอบคัดเลือก ม.4 ปี 2561 (รอบภายใน) (วันที่ 11 พ.ย. 2560)
- งาน ACT NIPPON MATSURI 2017 ภายใต้ธีมงาน "shichi-go-san" วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00-16.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 14 พ.ย. 2560)
- งาน ACT NIPPON MATSURI 2017 ภายใต้ธีมงาน "shichi-go-san" วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00-16.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 14 พ.ย. 2560)
- ประกาศผลสอบ ม.4 ปี 2561 (รอบภายใน) (วันที่ 15 พ.ย. 2560)
- ประชุมคุณครูและเจ้าหน้าที่ วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร (วันที่ 17 พ.ย. 2560)
- ประชุมคุณครูและเจ้าหน้าที่ วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร (วันที่ 17 พ.ย. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 18 พ.ย. 2560)
- รักษาสิทธิ์นักเรียน ป.6 ขึ้น ม.1 (รอบภายใน) ปี 2561 วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560 (วันที่ 20 พ.ย. 2560)
- รักษาสิทธิ์นักเรียนเก่า (รอบภายใน) ปี 2561 (วันที่ 20 พ.ย. 2560)
- รักษาสิทธิ์นักเรียน ป.6 ขึ้น ม.1 (รอบภายใน) ปี 2561 วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560 (วันที่ 21 พ.ย. 2560)
- รักษาสิทธิ์นักเรียน ป.6 ขึ้น ม.1 (รอบภายใน) ปี 2561 วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560 (วันที่ 22 พ.ย. 2560)
- รักษาสิทธิ์นักเรียน ป.6 ขึ้น ม.1 (รอบภายใน) ปี 2561 วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560 (วันที่ 23 พ.ย. 2560)
- รักษาสิทธิ์นักเรียน ป.6 ขึ้น ม.1 (รอบภายใน) ปี 2561 วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560 (วันที่ 24 พ.ย. 2560)
- พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสวรรคต ร.6 (วันที่ 24 พ.ย. 2560)
- พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสวรรคต ร.6 (วันที่ 24 พ.ย. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 25 พ.ย. 2560)
- รักษาสิทธิ์นักเรียน ม.3 ขึ้น ม.4 (รอบภายใน) ปี 2561 วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2560 (วันที่ 27 พ.ย. 2560)
- รักษาสิทธิ์นักเรียน ม.3 ขึ้น ม.4 (รอบภายใน) ปี 2561 วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2560 (วันที่ 28 พ.ย. 2560)
- วันวิชาการ (วันที่ 28 พ.ย. 2560)
- วันวิชาการ (วันที่ 28 พ.ย. 2560)
- รักษาสิทธิ์นักเรียน ม.3 ขึ้น ม.4 (รอบภายใน) ปี 2561 วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2560 (วันที่ 29 พ.ย. 2560)
- รักษาสิทธิ์นักเรียนเก่า (รอบภายใน) ปี 2561 (วันที่ 29 พ.ย. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 30 พ.ย. 2560)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 19 วันที่ 30 พ.ย.-5 ธ.ค.60 ณ จังหวัดลำปาง (วันที่ 30 พ.ย. 2560)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 19 วันที่ 30 พ.ย.-5 ธ.ค.60 ณ จังหวัดลำปาง (วันที่ 30 พ.ย. 2560)
- รับสมัครนักเรียน ม.4 (รอบภายใน) ปี 2561 วันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2560 (วันที่ 30 พ.ย. 2560)
- มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน/ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต (วันที่ 1 ธ.ค. 2560)
- มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน/ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต (วันที่ 1 ธ.ค. 2560)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต วันที่ 1-5 ธันวาคม 2560 (วันที่ 1 ธ.ค. 2560)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต (วันที่ 1 ธ.ค. 2560)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต (วันที่ 2 ธ.ค. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 2 ธ.ค. 2560)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต (วันที่ 3 ธ.ค. 2560)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต (วันที่ 4 ธ.ค. 2560)
- สิ้นสุด ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต วันที่ 1-5 ธันวาคม 2560 (วันที่ 5 ธ.ค. 2560)
- มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน/ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต (วันที่ 5 ธ.ค. 2560)
- หยุดเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 9 (วันที่ 5 ธ.ค. 2560)
- หยุดเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 9 (วันที่ 5 ธ.ค. 2560)
- สิ้นสุด ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 19 วันที่ 30 พ.ย.-5 ธ.ค.60 ณ จังหวัดลำปาง (วันที่ 5 ธ.ค. 2560)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 19 วันที่ 30 พ.ย.-5 ธ.ค.60 ณ จังหวัดลำปาง (วันที่ 5 ธ.ค. 2560)
- วจนพิธีกรรมเปิดเทศกาลพระคริสตสมภพ (วันที่ 8 ธ.ค. 2560)
- วจนพิธีกรรมเปิดเทศกาลพระคริสตสมภพ (วันที่ 8 ธ.ค. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 9 ธ.ค. 2560)
- วันรัฐธรรมนูญ (วันที่ 10 ธ.ค. 2560)
- วันรัฐธรรมนูญ (วันที่ 10 ธ.ค. 2560)
- สิ้นสุด วันรัฐธรรมนูญ (วันที่ 11 ธ.ค. 2560)
- หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันที่ 11 ธ.ค. 2560)
- สอบกลางภาค 2/2560 วันที่ 15-21 ธันวาคม 2560 (วันที่ 15 ธ.ค. 2560)
- สอบกลางภาค 2/2560 ป.1-ป.6 สอบ 19,20 ธันวาคม 2560 /ม.1-ม.3 สอบวันที่ 18.20 ธันวาคม 2560 / ม.4-ม.6 สอบวันที่ 15,19,21 ธันวาคม 2560 (วันที่ 15 ธ.ค. 2560)
- ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ที่มีสิทธิ์เรียนปีการศึกษา 2561 (วันที่ 15 ธ.ค. 2560)
- ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ที่มีสิทธิ์เรียนปีการศึกษา 2561 ทางเว็บไซต์ www.act.ac.th (วันที่ 15 ธ.ค. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ 7 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 16 ธ.ค. 2560)
- สอบกลางภาค 2/2560 ป.1-ป.6 สอบ 19,20 ธันวาคม 2560 /ม.1-ม.3 สอบวันที่ 18.20 ธันวาคม 2560 / ม.4-ม.6 สอบวันที่ 15,19,21 ธันวาคม 2560 (วันที่ 18 ธ.ค. 2560)
- สอบกลางภาค 2/2560 ป.1-ป.6 สอบ 19,20 ธันวาคม 2560 /ม.1-ม.3 สอบวันที่ 18.20 ธันวาคม 2560 / ม.4-ม.6 สอบวันที่ 15,19,21 ธันวาคม 2560 (วันที่ 19 ธ.ค. 2560)
- สอบกลางภาค 2/2560 ป.1-ป.6 สอบ 19,20 ธันวาคม 2560 /ม.1-ม.3 สอบวันที่ 18.20 ธันวาคม 2560 / ม.4-ม.6 สอบวันที่ 15,19,21 ธันวาคม 2560 (วันที่ 20 ธ.ค. 2560)
- สอบกลางภาค 2/2560 ป.1-ป.6 สอบ 19,20 ธันวาคม 2560 /ม.1-ม.3 สอบวันที่ 18.20 ธันวาคม 2560 / ม.4-ม.6 สอบวันที่ 15,19,21 ธันวาคม 2560 (วันที่ 21 ธ.ค. 2560)
- กิจกรรมวันคริสต์มาส (วันที่ 22 ธ.ค. 2560)
- กิจกรรมวันคริสต์มาส (วันที่ 22 ธ.ค. 2560)
- งานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวครู เจ้าหน้าที่ (วันที่ 22 ธ.ค. 2560)
- งานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวครู เจ้าหน้าที่ (วันที่ 22 ธ.ค. 2560)
- งานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวครู เจ้าหน้าที่ (วันที่ 22 ธ.ค. 2560)
- งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน (วันที่ 23 ธ.ค. 2560)
- งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน (วันที่ 23 ธ.ค. 2560)
- หยุดเนื่องจากวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม - 2 มกราคม 2561 **เปิดเรียนวันที่ 3 มกราคม 2561 (วันที่ 23 ธ.ค. 2560)
- หยุดเนื่องจากวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม - 2 มกราคม 2561 ** เปิดเรียนวันที่ 3 มกราคม 2561 (วันที่ 25 ธ.ค. 2560)
- หยุดเนื่องจากวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม - 2 มกราคม 2561 **เปิดเรียนวันที่ 3 มกราคม 2561 (วันที่ 25 ธ.ค. 2560)
- หยุดเนื่องจากวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม - 2 มกราคม 2561 **เปิดเรียนวันที่ 3 มกราคม 2561 (วันที่ 26 ธ.ค. 2560)
- หยุดเนื่องจากวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม - 2 มกราคม 2561 **เปิดเรียนวันที่ 3 มกราคม 2561 (วันที่ 27 ธ.ค. 2560)
- หยุดเนื่องจากวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม - 2 มกราคม 2561 **เปิดเรียนวันที่ 3 มกราคม 2561 (วันที่ 28 ธ.ค. 2560)
- สิ้นสุด ติดต่อตัวแทนจัดสอบ (วันที่ 29 ธ.ค. 2560)
- หยุดเนื่องจากวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม - 2 มกราคม 2561 **เปิดเรียนวันที่ 3 มกราคม 2561 (วันที่ 29 ธ.ค. 2560)
- ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 1 ม.ค. 2561)
- ดำเนินการจัดสอบ (วันที่ 1 ม.ค. 2561)
- เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ (วันที่ 1 ม.ค. 2561)
- หยุดเนื่องจากวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม - 2 มกราคม 2561 **เปิดเรียนวันที่ 3 มกราคม 2561 (วันที่ 1 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด หยุดเนื่องจากวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม - 2 มกราคม 2561 ** เปิดเรียนวันที่ 3 มกราคม 2561 (วันที่ 2 ม.ค. 2561)
- หยุดเนื่องจากวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม - 2 มกราคม 2561 **เปิดเรียนวันที่ 3 มกราคม 2561 (วันที่ 2 ม.ค. 2561)
- เปิดเรียนตามปกติ (วันที่ 3 ม.ค. 2561)
- เปิดเรียนตามปกติ (วันที่ 3 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด หยุดเนื่องจากวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม - 2 มกราคม 2561 **เปิดเรียนวันที่ 3 มกราคม 2561 (วันที่ 3 ม.ค. 2561)
- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ (วันที่ 3 ม.ค. 2561)
- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ป.3 (วันที่ 3 ม.ค. 2561)
- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ป.2 (วันที่ 4 ม.ค. 2561)
- มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 5 ม.ค. 2561)
- มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 5 ม.ค. 2561)
- กิจกรรมแรลลี่การกุศล (วันที่ 5 ม.ค. 2561)
- กิจกรรมแรลลี่การกุศล (วันที่ 5 ม.ค. 2561)
- ประชุมชี้แจงกติกาแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 25 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนฯ (วันที่ 5 ม.ค. 2561)
- ประชุมชี้แจงกติกาแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 25 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนฯ (วันที่ 5 ม.ค. 2561)
- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ป.1 (วันที่ 5 ม.ค. 2561)
- รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2561 (รอบภายนอก) (วันที่ 6 ม.ค. 2561)
- รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2561 (รอบภายนอก) (วันที่ 6 ม.ค. 2561)
- Extreme Sat ครั้งที่ 8 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 6 ม.ค. 2561)
- สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ม.4 ปี 2561 (รอบภายนอก) (วันที่ 7 ม.ค. 2561)
- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ป.4 (วันที่ 8 ม.ค. 2561)
- วันที่ 8-9 มกราคม 2561 สอบ FSG และ FSGT ป.3, ป.6,ม.3, ม.5 (วันที่ 8 ม.ค. 2561)
- วันที่ 8-9 มกราคม 2561 สอบ FSG และ FSGT ป.3, ป.6,ม.3, ม.5 (วันที่ 8 ม.ค. 2561)
- สอบ FSG,FSGT ป.3, ป.6,ม.3, ม.5 วันที่ 8-9 มกราคม 2561 (วันที่ 8 ม.ค. 2561)
- สอบ FSG,FSGT ป.3, ป.6,ม.3, ม.5 วันที่ 8-9 มกราคม 2561 (วันที่ 8 ม.ค. 2561)
- สอบ FSG,FSGT ป.3, ป.6,ม.3, ม.5 วันที่ 8-9 มกราคม 2561 (วันที่ 8 ม.ค. 2561)
- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ป.4 (วันที่ 9 ม.ค. 2561)
- วันที่ 8-9 มกราคม 2561 สอบ FSG และ FSGT ป.3, ป.6,ม.3, ม.5 (วันที่ 9 ม.ค. 2561)
- วันที่ 8-9 มกราคม 2561 สอบ FSG และ FSGT ป.3, ป.6,ม.3, ม.5 (วันที่ 9 ม.ค. 2561)
- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ม.1 (วันที่ 9 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด สอบ FSG,FSGT ป.3, ป.6,ม.3, ม.5 วันที่ 8-9 มกราคม 2561 (วันที่ 9 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด สอบ FSG,FSGT ป.3, ป.6,ม.3, ม.5 วันที่ 8-9 มกราคม 2561 (วันที่ 9 ม.ค. 2561)
- สอบ FSG,FSGT ป.3, ป.6,ม.3, ม.5 วันที่ 8-9 มกราคม 2561 (วันที่ 9 ม.ค. 2561)
- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ป.5 (วันที่ 10 ม.ค. 2561)
- ประกาศผลสอบ ม.1 ม.4 ปี 2561 (วันที่ 10 ม.ค. 2561)
- รับอุปกรณ์และเครื่องแบบ ป.1 ปี 2561 (วันที่ 10 ม.ค. 2561)
- รับอุปกรณ์และเครื่องแบบ ป.1 ปี 2561 (วันที่ 10 ม.ค. 2561)
- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ม.1 (วันที่ 10 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด รับอุปกรณ์และเครื่องแบบ ป.1 ปี 2561 (วันที่ 11 ม.ค. 2561)
- รับอุปกรณ์และเครื่องแบบ ป.1 ปี 2561 (วันที่ 11 ม.ค. 2561)
- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ป.5 (วันที่ 11 ม.ค. 2561)
- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ม.1 (วันที่ 11 ม.ค. 2561)
- กิจกรรมวันเด็ก (วันที่ 12 ม.ค. 2561)
- กิจกรรมวันเด็ก (วันที่ 12 ม.ค. 2561)
- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ป.5 (วันที่ 12 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด กิจกรรมวันเด็ก (วันที่ 13 ม.ค. 2561)
- วันเด็กแห่งชาติ (วันที่ 13 ม.ค. 2561)
- กิจกรรมแรลลี่การกุศล (วันที่ 13 ม.ค. 2561)
- กิจกรรมแรลลี่การกุศล (วันที่ 14 ม.ค. 2561)
- กิจกรรมแรลลี่การกุศล (วันที่ 14 ม.ค. 2561)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 15 ม.ค. 2561)
- การแข่งขันเดินวิ่งการกุศลโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 1 (วันที่ 15 ม.ค. 2561)
- รับเสื้อและเบอร์วิ่ง / นำบัตรประชาชนและหมายเลขรับเสื้อมาแสดง (ตรวจสอบหมายเลข ปุ่มตรวจสอบรายชื่อหน้าเว็ปไซต์โรงเรียน) วันที่ 15,19, 20 มกราคม 2561 เวลา 11.00-17.00 น. อาคารรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี หมายเหตุ : ไม่มีการรับเสื้อรับเบอร์ในเช้าวันที่แข่งขัน (วันที่ 15 ม.ค. 2561)
- หยุดวันครูแห่งชาติ (วันที่ 16 ม.ค. 2561)
- หยุดวันครูแห่งชาติ (วันที่ 16 ม.ค. 2561)
- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ป.6 (วันที่ 17 ม.ค. 2561)
- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ป.6 (วันที่ 18 ม.ค. 2561)
- วันวิชาการ STEM (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
- วันวิชาการ STEM (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ป.6 (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
- รับเสื้อและเบอร์วิ่ง / นำบัตรประชาชนและหมายเลขรับเสื้อมาแสดง (ตรวจสอบหมายเลข ปุ่มตรวจสอบรายชื่อหน้าเว็ปไซต์โรงเรียน) วันที่ 15,19, 20 มกราคม 2561 เวลา 11.00-17.00 น. อาคารรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี หมายเหตุ : ไม่มีการรับเสื้อรับเบอร์ในเช้าวันที่แข่งขัน (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
- การแข่งขันขันกีฬา Futsal Theophane Cup 20 ม.ค..61-1 ก.พ. 2561 (วันที่ 20 ม.ค. 2561)
- การแข่งขันขันกีฬา Futsal Theophane Cup 20 ม.ค..61-1 ก.พ. 2561 (วันแรก) (วันที่ 20 ม.ค. 2561)
- รับเสื้อและเบอร์วิ่ง / นำบัตรประชาชนและหมายเลขรับเสื้อมาแสดง (ตรวจสอบหมายเลข ปุ่มตรวจสอบรายชื่อหน้าเว็ปไซต์โรงเรียน) วันที่ 15,19, 20 มกราคม 2561 เวลา 11.00-17.00 น. อาคารรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี หมายเหตุ : ไม่มีการรับเสื้อรับเบอร์ในเช้าวันที่แข่งขัน (วันที่ 20 ม.ค. 2561)
- Extreme Sat ครั้งที่ 9 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 20 ม.ค. 2561)
- การแข่งขันเดินวิ่งการกุศลโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 1 (วันที่ 21 ม.ค. 2561)
- งานการแสดงออก (วันที่ 26 ม.ค. 2561)
- งานการแสดงออก ป.1 และ ป.6 (วันที่ 26 ม.ค. 2561)
- งานการแสดงออก ป.2 และ ป.5 (วันที่ 27 ม.ค. 2561)
- Extreme Sat ครั้งที่ 10 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 27 ม.ค. 2561)
- มอบตัวรักษาสิทธิ์ ม.1 ปี 2561 (วันที่ 29 ม.ค. 2561)
- มอบตัวรักษาสิทธิ์ ม.4 ปี 2561 (วันที่ 29 ม.ค. 2561)
- ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 29 ม.ค. 2561)
- ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 29 ม.ค. 2561)
- ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 30 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ (วันที่ 31 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 31 ม.ค. 2561)
- ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 31 ม.ค. 2561)
- ดำเนินการซ้อม/ดำเนินงานตามแผน (วันที่ 1 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด การแข่งขันขันกีฬา Futsal Theophane Cup 20 ม.ค..61-1 ก.พ. 2561 (วันที่ 1 ก.พ. 2561)
- การแข่งขันขันกีฬา Futsal Theophane Cup 20 ม.ค..61-1 ก.พ. 2561 วันสุดท้าย (วันที่ 1 ก.พ. 2561)
- ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 1 ก.พ. 2561)
- สอบ O-NET (วันที่ 1 ก.พ. 2561)
- ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 2 ก.พ. 2561)
- งานการแสดงออก ป.3 และ ป.4 (วันที่ 2 ก.พ. 2561)
- วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 สอบ O-NET ป.6 / วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 สอบ O-NET ม.3 (วันที่ 3 ก.พ. 2561)
- งานการแสดงออก มัธยมศึกษาตอนปลาย (วันที่ 3 ก.พ. 2561)
- วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 สอบ O-NET ป.6 / วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 สอบ O-NET ม.3 (วันที่ 3 ก.พ. 2561)
- Extreme Sat ครั้งที่ 11 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 3 ก.พ. 2561)
- วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 สอบ O-NET ป.6 / วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 สอบ O-NET ม.3 (วันที่ 4 ก.พ. 2561)
- วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 สอบ O-NET ป.6 / วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 สอบ O-NET ม.3 (วันที่ 4 ก.พ. 2561)
- ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 10 ก.พ. 2561)
- งานการแสดงออก มัธยมศึกษาตอนต้น (วันที่ 10 ก.พ. 2561)
- Extreme Sat ครั้งที่ 12 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 10 ก.พ. 2561)
- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ม.2 (วันที่ 12 ก.พ. 2561)
- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ม.2 (วันที่ 13 ก.พ. 2561)
- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ม.2 (วันที่ 14 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด ฉีดวัคซีนเอชพีวี ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ป.5 ไม่มีค่าใช้จ่าย / ฉีดวัคซีนครั้งที่ 1 วันที่ 24 ส.ค.60 / ฉีดวัคซีนที่ 2 วันที่ 15 ก.พ.61 (วันที่ 15 ก.พ. 2561)
- ฉีดวัคซีนเอชพีวี ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ป.5 ไม่มีค่าใช้จ่าย / ฉีดวัคซีนครั้งที่ 1 วันที่ 24 ส.ค.60 / ฉีดวัคซีนที่ 2 วันที่ 15 ก.พ.61 (วันที่ 15 ก.พ. 2561)
- หยุดวันตรุษจีน (วันที่ 16 ก.พ. 2561)
- หยุดวันตรุษจีน (วันที่ 16 ก.พ. 2561)
- หยุดวันตรุษจีน (วันที่ 16 ก.พ. 2561)
- พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น (วันที่ 17 ก.พ. 2561)
- พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น (วันที่ 17 ก.พ. 2561)
- Extreme Sat ครั้งที่ 13 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 17 ก.พ. 2561)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2560 (วันที่ 19 ก.พ. 2561)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2560 (วันที่ 19 ก.พ. 2561)
- พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน ม.3 แผนการเรียน Bell (วันที่ 19 ก.พ. 2561)
- พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน ม.3 แผนการเรียน Bell (วันที่ 19 ก.พ. 2561)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2560 (วันที่ 20 ก.พ. 2561)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2560 (วันที่ 21 ก.พ. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 22 ก.พ. 2561)
- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ม.3 (วันที่ 22 ก.พ. 2561)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2560 (วันที่ 22 ก.พ. 2561)
- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ม.3 (วันที่ 23 ก.พ. 2561)
- วจนพิธีกรรมปิดปีการศึกษา (วันที่ 23 ก.พ. 2561)
- วจนพิธีกรรมปิดปีการศึกษา (วันที่ 23 ก.พ. 2561)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2560 (วันที่ 23 ก.พ. 2561)
- สอบ GAT PAT วันที่ 24-27กุมภาพันธ์ 2561 (วันที่ 24 ก.พ. 2561)
- สอบ GAT PAT วันที่ 24-27กุมภาพันธ์ 2561 (วันที่ 24 ก.พ. 2561)
- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ม.3 (วันที่ 24 ก.พ. 2561)
- สอบ GAT PAT วันที่ 24-27กุมภาพันธ์ 2561 (วันที่ 25 ก.พ. 2561)
- สอบ GAT PAT วันที่ 24-27กุมภาพันธ์ 2561 (วันที่ 26 ก.พ. 2561)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2560 (วันที่ 26 ก.พ. 2561)
- สอบ GAT PAT วันที่ 24-27กุมภาพันธ์ 2561 (วันที่ 27 ก.พ. 2561)
- สอบ GAT PAT วันที่ 24-27กุมภาพันธ์ 2561 (วันที่ 27 ก.พ. 2561)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2560 (วันที่ 27 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 28 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด ดำเนินการซ้อม/ดำเนินงานตามแผน (วันที่ 28 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ (วันที่ 28 ก.พ. 2561)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2560 (วันที่ 28 ก.พ. 2561)
- ประเมินผล (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- ประเมินผล (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- หยุดวันมาฆบูชา (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- หยุดวันมาฆบูชา (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2560 (วันที่ 2 มี.ค. 2561)
- วันที่ 3-4 มีนาคม 2561 สอบ O-NET ม.6 (วันที่ 3 มี.ค. 2561)
- วันที่ 3-4 มีนาคม 2561 สอบ O-NET ม.6 (วันที่ 3 มี.ค. 2561)
- วันที่ 3-4 มีนาคม 2561 สอบ O-NET ม.6 (วันที่ 3 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด วันที่ 3-4 มีนาคม 2561 สอบ O-NET ม.6 (วันที่ 4 มี.ค. 2561)
- วันที่ 3-4 มีนาคม 2561 สอบ O-NET ม.6 (วันที่ 4 มี.ค. 2561)
- วันที่ 3-4 มีนาคม 2561 สอบ O-NET ม.6 (วันที่ 4 มี.ค. 2561)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2560 (วันที่ 5 มี.ค. 2561)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2560 (วันที่ 5 มี.ค. 2561)
- โครงการ ACT Music camp ครั้งที่ 9 วันที่ 7-9 มี.ค.61 ณ โรงแรมฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (วันที่ 7 มี.ค. 2561)
- โครงการ ACT Music camp ครั้งที่ 9 วันที่ 7-9 มี.ค.61 ณ โรงแรมฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (วันที่ 7 มี.ค. 2561)
- โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ แผนสหศิลป์(ภาษาจีน) ณ โรงเรียนมัธยมท่งจี้ เมืองเซี่ยงๆฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 7-21 มีนาคม 2561 (วันที่ 7 มี.ค. 2561)
- โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ แผนสหศิลป์(ภาษาจีน) ณ โรงเรียนมัธยมท่งจี้ เมืองเซี่ยงๆฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 7-21 มีนาคม 2561 (วันที่ 7 มี.ค. 2561)
- โครงการ ACT Music camp ครั้งที่ 9 วันที่ 7-9 มี.ค.61 ณ โรงแรมฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (วันที่ 8 มี.ค. 2561)
- กิจกรรมอาสาพัฒนา ปี 2560 (วันที่ 8 มี.ค. 2561)
- กิจกรรมอาสาพัฒนา ปี 2560 (วันที่ 8 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด โครงการ ACT Music camp ครั้งที่ 9 วันที่ 7-9 มี.ค.61 ณ โรงแรมฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- โครงการ ACT Music camp ครั้งที่ 9 วันที่ 7-9 มี.ค.61 ณ โรงแรมฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด กิจกรรมอาสาพัฒนา ปี 2560 (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- กิจกรรมอาสาพัฒนา ปี 2560 (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- เตรียมนักเรียนคาทอลิกรับศีลมหาสนิทครั้งแรก (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- เตรียมนักเรียนคาทอลิกรับศีลมหาสนิทครั้งแรก (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- นักเรียนคาทอลิกรับศีลมหาสนิทครั้งแรก (วันที่ 11 มี.ค. 2561)
- โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยยวี่ซี เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 12-24 มีนาคม 2561 (วันที่ 12 มี.ค. 2561)
- โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยยวี่ซี เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 12-24 มีนาคม 2561 (วันที่ 12 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด ประเมินผล (วันที่ 15 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด เตรียมนักเรียนคาทอลิกรับศีลมหาสนิทครั้งแรก (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- เตรียมนักเรียนคาทอลิกรับศีลกำลัง (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- นักเรียนสอบ 9 วิชาสามัญ วันที่ 17-18 มีนาคม 2561 (วันที่ 17 มี.ค. 2561)
- นักเรียนสอบ 9 วิชาสามัญ วันที่ 17-18 มีนาคม 2561 (วันที่ 17 มี.ค. 2561)
- วันที่ 17-18 มีนาคม 2561 สอบ 9 วิชาสามัญ (วันที่ 17 มี.ค. 2561)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 17 มี.ค. 2561)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 17 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด นักเรียนสอบ 9 วิชาสามัญ วันที่ 17-18 มีนาคม 2561 (วันที่ 18 มี.ค. 2561)
- นักเรียนสอบ 9 วิชาสามัญ วันที่ 17-18 มีนาคม 2561 (วันที่ 18 มี.ค. 2561)
- วันที่ 17-18 มีนาคม 2561 สอบ 9 วิชาสามัญ (วันที่ 18 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ แผนสหศิลป์(ภาษาจีน) ณ โรงเรียนมัธยมท่งจี้ เมืองเซี่ยงๆฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 7-21 มีนาคม 2561 (วันที่ 21 มี.ค. 2561)
- โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ แผนสหศิลป์(ภาษาจีน) ณ โรงเรียนมัธยมท่งจี้ เมืองเซี่ยงๆฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 7-21 มีนาคม 2561 (วันที่ 21 มี.ค. 2561)
- ประกาศผลสอบภาค 2/2560 ประชุมใหญ่สามัญฯ (วันที่ 24 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยยวี่ซี เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 12-24 มีนาคม 2561 (วันที่ 24 มี.ค. 2561)
- โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยยวี่ซี เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 12-24 มีนาคม 2561 (วันที่ 24 มี.ค. 2561)
- Summer Course 2018 (วันที่ 26 มี.ค. 2561)
- Summer Course 2018 (วันที่ 26 มี.ค. 2561)
- Summer Course 2018 (วันที่ 26 มี.ค. 2561)
- Summer Course 2018 (วันที่ 27 มี.ค. 2561)
- Summer Course 2018 (วันที่ 28 มี.ค. 2561)
- Summer Course 2018 (วันที่ 29 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด ดำเนินการจัดสอบ (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด ประเมินผล (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สอบ O-NET (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- Summer Course 2018 (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- นักเรียน ป.6 ม.3 ม.6 ที่ไม่ได้ศึกษาต่อโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี รับเอกสารลาออก ปพ.1 ณ ห้องธุรการ (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- นักเรียน ป.6 ม.3 ม.6 ที่ไม่ได้ศึกษาต่อโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี รับเอกสารลาออก ปพ.1 ณ ห้องธุรการ (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- ACT Tennis Ten10s คร