กำหนดการ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ผู้อำนวยการพบนักเรียน

สถานที่ อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (Louis Mary De Montfort Hall)(หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต)

เวลา รายการ
ตลอดวัน ผู้อำนวยการพบนักเรียน

สถานที่:

ผู้รับผิดชอบ: มิสกุนทินี อยู่เพ็ชร

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1.1)4-301-1 กิจกรรมอบรมพัฒนานักเรียน 12 ระดับ

6.1.1.1) ขออนุมัติ, ตั้งคณะกรรมการ, ประชุมคณะกรรมการ,วางแผนการดำเนินงานโดยมีข้อเสนอแนะจากการทำงานปีที่ผ่านมาและกำหนดตารางการอบรม ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
6.1.1.2) ประสานงานงบประมาณการเงิน การบัญชี งานจัดซื้อในการเบิก-จ่ายงบประมาณทั้งหมด
6.1.1.3) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดกิจกรรม
6.1.1.4) ประสานงานระดับชั้นนำนักเรียนเข้ารับการอบรม
6.1.1.5) ดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้
6.1.1.6) กำกับติดตามการดำเนินงานเป็นระยะตลอดงาน
6.1.1.7) ประชุมคณะกรรมการสรุปการดำเนินงาน 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1.1)4-301-1 กิจกรรมอบรมพัฒนานักเรียน 12 ระดับ
- 6.1.1)4-301-1 กิจกรรมอบรมพัฒนานักเรียน 12 ระดับ (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการพบนักเรียน (วันที่ 25 พ.ค. 2565)
- 6.1.1)4-301-1 กิจกรรมอบรมพัฒนานักเรียน 12 ระดับ (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 4-300 แผนงานส่งเสริมระเบียบวินัย

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep